Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
Paylaş
Tarih : 11 Ağustos 2014 - 8:24

9 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29083

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalar ile Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Güvence Hesabı: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan kurumu,

b) Karar: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,

c) Merkez: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesi kapsamında kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

e) Yetkili merciler: Zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaate ilişkin bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat vermeye ve iptal etmeye veya bunları denetlemeye yetkili kurum ve kuruluşları,

f) Zorunlu sigortalar: Güvence Hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalar ile Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Sigorta poliçesi tanzimi

MADDE 5 – (1) Zorunlu sigorta poliçeleri Merkez nezdinde gerçek zamanlı olarak düzenlenir. Söz konusu sigortalara ilişkin veri deseni 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Sigorta kontrolü

MADDE 6 – (1) Zorunlu sigortalara konu teşkil eden menfaate ilişkin bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat talep edildiğinde, yetkili mercilerce Merkez nezdindeki veri tabanı üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilir. Merkez nezdinde yapılan kontrol neticesinde ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmadığının tespit edilmesi veya ruhsat talep edenlerce ilgili sigorta poliçesinin ibraz edilmemesi durumunda geçerli teminat alınana kadar yetkili mercilerce izin, lisans veya ruhsat verilmez.

Poliçe yenilemeleri ve sigortasızlığın sonuçları

MADDE 7 – (1) Merkez, tesis edeceği kontroller neticesinde sigorta teminatının sona ereceği bilgisini, poliçe vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabına bildirir. Zorunlu sigorta poliçesi sahibi, söz konusu poliçeleri yenilemesi için Güvence Hesabı tarafından uyarılır.

(2) Birinci fıkra uygulamasından ayrı olarak, ilgili zorunlu sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler ile Güvence Hesabı tarafından sigortasız olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilere Güvence Hesabınca bildirilir.

(3) Güvence Hesabınca yapılacak bildirimde Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden yaptırım uygulanma gerekliliğine de yer verilir.

(4) Güvence Hesabınca yapılan bildirim üzerine Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilgili gerçek veya tüzel kişiler yetkili mercilerce uyarılır; uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturma saklı olmak üzere ilgili yetkili mercilerce sigorta yaptırılıncaya kadar durdurulur. Buna rağmen söz konusu sigortaların, izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilerce bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu ruhsat, lisans ve izinler ilgili yetkili mercilerce iptal edilir.

Sigorta veri tabanı

MADDE 8 – (1) Merkez, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin güvenli veri tabanı kurar. Yetkili mercilere Merkez veri tabanında söz konusu kontrolü yapabilmeleri için gerekli teknik altyapı temin edilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde şirketler durumu gerekçesi ile birlikte Merkeze bildirir. Bu durumda 7 nci madde çerçevesinde işlem tesis edilir.

Kolluk tedbirleri

MADDE 10 – (1) Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince adli ve idari kolluk kuvvetleri, jandarma ve mahalli idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik kapsamına giren sigortaları yaptırmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat, lisans veya izin veren mercilere derhal bildirilir.

Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara ilişkin giderler

MADDE 11 – (1) Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara ilişkin olarak Güvence Hesabı tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir önceki yazımız olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) başlıklı makalemizde maliye bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlar ve ödeme kaydedici cihazların kayıt süreleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo