Yurtdışı borçlanmaya kolaylık

Ana Sayfa » Basından Haberler » Yurtdışı borçlanmaya kolaylık
Paylaş
Tarih : 22 Ağustos 2014 - 7:51

Türk vatandaşlığından izinle çıkan ve mavi kart alan gurbetçilerimiz, yeni Torba Kanun’la artık dava açmaya gerek kalmadan yurtdışı hizmet borçlanması yapabilecek

Tür­ki­ye 1950’li yıl­lar­dan be­ri yurt­dı­şı­na iş­çi gön­de­ri­yor. Pek çok ül­ke­de dört mil­yon­dan faz­la va­tan­da­şı­mız bu­lu­nu­yor. Yıl­lar­ca yurt­dı­şın­da ça­lı­şan ve­ya ya­şa­yan gur­bet­çi­le­ri­miz, emek­li­lik yö­nün­den ki­mi mağ­du­ri­yet­ler­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­li­yor. Bun­la­rın bir kıs­mı geç­miş yıl­lar­da çö­zül­dü, bir kıs­mı da şim­di Tor­ba Ka­nun’la çö­zü­lü­yor.

Va­tan­daş­lı­ğı teş­vik et­tik

Tür­ki­ye yurt­dı­şın­da­ki va­tan­daş­la­rı­nın, bu­lun­duk­la­rı ül­ke­le­rin va­tan­daş­lı­ğı­na geç­me­si­ni teş­vik et­ti. Hat­ta ya­ban­cı ül­ke va­tan­daş­lı­ğı­na geç­me­le­ri ha­lin­de, Türk va­tan­daş­lı­ğı hak­la­rı­nın ço­ğu­nun ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren ‘ma­vi kar­t’ ver­dik. Bu kart sa­ye­sin­de gur­bet­çi­le­ri­miz, Tür­ki­ye­’de­ki pek çok hak­tan ya­rar­la­na­bi­le­cek­ti.

An­cak en te­mel hak­lar­dan olan sos­yal gü­ven­lik hak­kı kap­sam dı­şın­da kal­dı. Ör­ne­ğin bir gur­bet­çi­miz ma­vi kart­la Al­man va­tan­daş­lı­ğı­na geç­ti­ği tak­tir­de, Tür­ki­ye­’ye ke­sin dö­nüş yap­sa bi­le borç­lan­ma ya­pa­mı­yor ve do­la­yı­sıy­la emek­li ola­mı­yor­du. SGK’­yı da­va eden­ler ka­za­nı­yor ve mah­ke­me ka­ra­rıy­la borç­la­nıp emek­li olu­yor­lar­dı. Fa­kat yok ye­re za­man ve emek kay­bı ya­şa­nı­yor­du.

Ma­vi kart ezi­ye­ti bi­ti­yor

Ni­ha­yet Tor­ba Ka­nu’­na ko­nu­lan bir mad­de ile Türk va­tan­daş­lı­ğın­dan izin­le çı­kan ya­ni ma­vi kart­lı gur­bet­çi­le­ri­miz, da­va aç­ma­ya ge­rek kal­ma­dan yurt­dı­şı hiz­met borç­lan­ma­sı ya­pa­bi­le­cek­ler. Da­va açan­lar da­va­la­rın­dan vaz­ge­çer­ler­se, mah­ke­me mas­ra­fı öde­mek zo­run­da da kal­ma­ya­cak­lar.

İşe girişte tarih sorunu bitecek

Gur­bet­çi­le­ri­mi­zin so­run ya­şa­dı­ğı ve SGK ile kar­şı kar­şı­ya gel­di­ği ko­nu­lar­dan bi­ri de yurt­dı­şın­da­ki si­gor­ta gi­riş­le­riy­di. Nor­mal­de gur­bet­çi­le­rin, Tür­ki­ye ile söz­leş­me im­za­la­mış ül­ke­ler­de­ki ilk işe gi­riş ta­ri­hi­nin, ül­ke­miz­de de baş­lan­gıç ola­rak ka­bul edil­me­si ge­re­ki­yor­du.

SGK kay­be­di­yor­du

Fa­kat SGK, yurt­dı­şı borç­lan­ma­lar­da bu ta­rih­le­ri ka­bul et­mi­yor­du. Bu du­rum ba­zı hal­ler­de ki­şi­le­rin 10-15 yıl da­ha geç emek­li ol­ma­sı­na se­bep olu­yor­du. Hal böy­le olun­ca va­tan­daş da­va açı­yor, ge­nel­de de da­va­yı ka­za­nı­yor ve yurt­dı­şı işe gi­riş ta­ri­hi­ne gö­re emek­li ola­bi­li­yor­du. Bu ko­nu da Tor­ba Ka­nun’a gir­di. Bun­dan son­ra iki­li söz­leş­me im­za­lan­mış ül­ke­ler­de ça­lı­şan­la­rın yurt­dı­şı işe gi­riş ta­rih­le­ri baş­lan­gıç ka­bul edi­le­cek.

‘Tarih seçmek’ için acele edin!

Tor­ba Ka­nun’dan gur­bet­çi­le­ri­mi­ze iyi ha­ber­le­rin ya­nın­da bir de kö­tü ha­be­ri­miz var; Bun­dan son­ra yurt­dı­şı borç­lan­ma ya­pan gur­bet­çi­ler, borç­la­na­cak­la­rı ta­rih ara­lı­ğı­nı ken­di­le­ri se­çe­me­ye­cek. Gur­bet­çi­nin ta­rih seç­me­si, ki­mi du­rum­lar­da emek­li ay­lı­ğı­nı iki kat ar­tı­ra­bi­li­yor. Fa­kat Tor­ba yü­rür­lü­ğe gir­dik­ten son­ra gur­bet­çi­le­rin ta­rih se­çe­rek borç­lan­ma im­ka­nı da so­na er­miş ola­cak. Bu yüz­den şu­an borç­lan­ma ni­ye­ti ve im­ka­nı olan gur­bet­çi­le­ri­mi­zin ace­le ede­rek SGK’­ya baş­vur­ma­la­rı­nı ve ta­rih seç­me hak­kı­nı kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz.

1300 li­ra ye­ri­ne 600 li­ra

Ta­rih seç­me­nin ne an­la­ma gel­di­ği­ni bir ör­nek­le açık­la­ya­lım. Di­ye­lim ki 1985’Ten be­ri Fran­sa­’da ça­lı­şı­yor­su­nuz ve bu sü­re­nin 15 yı­lı­nı Tür­ki­ye­’de borç­lan­mak is­ti­yor­su­nuz. Borç­lan­ma­yı da as­ga­ri tu­tar­dan öde­ye­ce­ği­ni­zi var­sa­ya­lım. Şu­an SGK’­ya baş­vu­rur da 1985-2000 ara­sı­nı se­çe­rek borç­lan­ma ya­par­sa­nız yak­la­şık 1300 li­ra ay­lık alır­sı­nız. Ya­sa çıktık­tan son­ra borç­la­nır­sa­nız ta­rih se­çe­me­ye­ce­ği­niz için SGK oto­ma­tik ola­rak 1999-2014 dö­ne­min­de­ki 15 yı­lı borç­lan­dı­ra­cak. Bu du­rum­da yi­ne as­ga­ri öde­me ha­lin­de 600 li­ra ay­lık ala­cak­sı­nız. SGK’­ya öde­ye­ce­ği­ni borç­lan­ma tu­ta­rı ay­nı ol­du­ğu hal­de, sırf ta­rih ara­lı­ğın­dan do­la­yı ay­lı­ğı­nız ya­rı ya­rı­ya düş­müş ola­cak.

Yeni yasayı bekleyin

So­ru: Sa­det­tin Bey, Al­man­ya­’da 1989’da ça­lış­ma­ya baş­la­dım. Tür­ki­ye­’de hiç ça­lış­mam bu­lun­mu­yor. SGK’­ya yurt­dı­şı borç­lan­ma­sı için baş­vur­du­ğu­muz­da Al­man­ya­’da­ki işe gi­ri­şi­mi ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni, şim­di­ki baş­vu­ru ta­ri­hi­mi esas ala­ca­ğı­nı öğ­ren­dim. Ya­ni 15 yıl­lık borç­lan­ma ya­par­sam 2014 yı­lın­dan ge­ri­ye doğ­ru 15 yıl gi­de­cek ve 1999 yı­lın­da işe gir­mi­şim gi­bi sa­yı­la­cak­mı­şım. 1989 ye­ri­ne 1999 yı­lı baş­lan­gıç sa­yıl­dı­ğım­da yaş açı­sın­dan 10 yıl­lık kay­bım olu­yor. Bu ko­nu­da da­va açan­la­rın ka­zan­dı­ğı­nı duy­dum. Ba­na da­va aç­ma­mı tav­si­ye eder mi­si­niz? Se­mih K.

Ce­vap: De­ğer­li oku­rum da­va açan­lar ka­za­nı­yor ve da­ha er­ken emek­li ola­bi­li­yor. An­cak Mec­li­s’­te­ki Tor­ba ile bu so­run tü­müy­le çö­zü­lü­yor. Bun­dan son­ra yurt­dı­şı işe gi­riş ta­ri­hi­niz Tür­ki­ye­’de­ki gi­riş ta­ri­hi­niz gi­bi de­ğer­len­di­ri­le­cek. Ekim ayın­da ya­sa­nın çık­ma­sı bek­len­di­ğin­den da­va aç­ma­nı­zı pek tav­si­ye et­mem.

Dava etmeye son

So­ru: Sa­det­tin Bey, 02.02.1972 do­ğum­lu ba­ya­nım. 18.10.1990’da Al­man­ya­’da ça­lış­ma­ya baş­la­dım. 21.02.2003’te ma­vi kart al­dım. Bu dö­ne­mi borç­la­na­bi­lir mi­yim? Se­rap T.

Ce­vap: De­ğer­li oku­rum, nor­mal­de ma­vi kart ala­rak va­tan­daş­lık­tan çık­tık­tan son­ra­ki sü­re­le­ri borç­la­na­mı­yor­su­nuz. SGK’­yı da­va edip, mah­ke­me ka­ra­rı al­ma­nız ge­re­ki­yor. Fa­kat Mec­li­s’­te­ki Tor­ba Ka­nun’a siz­ler için hü­küm ko­nul­du ve ma­vi kart­la ça­lış­tı­ğı­nız sü­re­le­ri da­va aç­ma­dan SGK’­ya borç­la­na­bi­le­cek­si­niz. Tor­ba Ka­nun’un ya­sa­laş­ma­sı son­ra­sı SGK’­ya baş­vu­run.

Not: Yazı dizimiz, TBMM’de kabul edilen Torba Kanun maddeleriyle ilgilidir. Çalışma hayatıyla ilgisi olmayan maddelerin görülmesi Meclis açılınca devam edecektir.

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/yurtdisi-borclanmaya-kolaylik-yazisi-1230214

Bir önceki yazımız olan Evde çalışanlar ekimi bekliyor başlıklı makalemizde evde çalışanlar, evde çalışma ve hesap uzmanı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo