YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi Olmayan Firmaların TÜBİTAK’ça Onaylanan Ar-Ge Projelerine Ait Giderleri Vergi Matrahından İndirmesi Halinde Dikkat Edecekleri Hususlar

Ana Sayfa » Ar-Ge » YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi Olmayan Firmaların TÜBİTAK’ça Onaylanan Ar-Ge Projelerine Ait Giderleri Vergi Matrahından İndirmesi Halinde Dikkat Edecekleri Hususlar
Paylaş
Tarih : 29 Mart 2014 - 13:22

YMM İLE TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN FİRMALARIN TÜBİTAK’ÇA ONAYLANAN AR-GE PROJELERİNE AİT GİDERLERİ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRMESİ HALİNDE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM, Baş Denetçi

 

GİRİŞ

TÜBİTAK’ça onaylanan Ar-Ge ve Yenilik projelerin 2013 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin harcama ve giderleri için teknik, mali ve YMM raporundan oluşan ar-ge yardımı istek formları en geç 2014 Mart sonu itibariyle ilkin online olarak daha sonra mühürlü-imzalı ve basılı olarak TÜBİTAK’a sunuldu.

Bundan sonra firmalar 2014 Nisan ayı sonuna kadar verecekleri Kurumlar vergisi beyannamesinde vergi matrahından isterlerse, ar-ge harcama ve giderlerini düşebilirler. 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ’nin 8.maddesine göre;

–           Hesaplanan Ar-Ge indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.

–          İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemlere ait olanlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

–          Ar-Ge ve yenilik harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.

 

 VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK BELGELER VE YMM RAPORU

İlgili Yönetmeliğin 9.maddesine göre;

Ar‐Ge İndiriminden yararlanacak işletmeler, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan Vergi Dairesine verirler.

– Ar‐Ge İndirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

– Çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarını gösteren liste,

– Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.

 

Bu liste ve belgeleri de içeren Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine verilmesi zorunludur.

Firmanın YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi var ise, söz konusu belgelere Tam Tasdik Raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar‐Ge İndirimine ilişkin olarak ayrıca Tasdik Raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Mevzuatta durum böyle iken bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi olmayan bazı firmalar Nisan sonunda verdikleri Kurumlar vergisi beyannamesinde vergi matrahından indirilen ar-ge  harcama ve giderleri  için ayrı bir YMM tasdik raporu düzenlettirip  sunmaları yerine, YMM’nin TÜBİTAK için hazırladığı Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunu (AGY500) vererek, daha sonraki vergi incelemelerinde gecikme faizi ile vergi cezalarına uğramaktadırlar.

 

AR-GE İNDİRİMİNİN DOĞRU HESAPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ar-Ge  ve yenilik harcamalarının kapsamı ilgili Yönetmeliğin 7. Maddesinde yer almaktadır:            

– İlk madde ve malzeme giderleri:

– Amortismanlar

1) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur.

2) Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

 

ANALİZ:

Burada TÜBİTAK destek matrahı ile 5746 sayılı kanuna göre hesaplanan Ar‐Ge indirim matrahı farklılık gösterebilmektedir. TÜBİTAK, proje kapsamında Alet/Teçhizat/Yazılım giderlerine ya %100 yada oransal olarak %40 olarak hibe destek matrahına alınmasını öngörmektedir. Buna göre KOBİ’lerde ilk iki ya da ortak projelerde ilk 5 projede %75, Sanayi projelerinde %40‐60 arası matraha hibe destek oranı uygulanmaktadır. 5746 Sayılı Ar‐Ge Kanuna göre ise Alet/Teçhizat/Yazılım giderlerine ait Ar‐Ge İndirimi ise, proje süresince kullanılan süre kadar amortisman ayrılıp 750 ve 263 hesaplara taşınmaktadır.  Bu bakımda 263’teki Ar‐Ge matrahı ile TÜBİTAK’ın destek matrahı birbirinden farklılık gösterebilmektedir.

 

Personel giderleri:

Genelde TÜBİTAK’a sunulan ar-ge ve yenilik projelerinde yer alan personel  kısmi çalışma hâlinde görev aldıklarından, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranını ifade eden adam/ay oranı  dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.

– Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. Bu şekilde alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

ANALİZ: Fiili durumda oran % 20’yi geçmesi halinde, bu oran  % 20’ye indirilerek ar-ge indiriminde esas alınması gerekir.

         – Seyahat Giderleri

Ar-Ge ve teknolojiye yönelik seyahat giderlerini TÜBİTAK kabul ederken, Ar‐Ge Kanuna göre Ar‐Ge İndirimi hesaplanırken dikkate alınmaz.

ArGe Harcama ve Giderlerin 263 Nolu ArGe Giderleri Hesabında Toplanması

Ar‐Ge ve yenilik harcamalarının, işletmelerin diğer üretim faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar‐Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.

Dönem içerisinde oluşan giderler, Faaliyet giderleri içerisinde yer alan 750‐Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına kaydedilmelidir.

750‐Araştırma ve Geliştirme Giderlerinde oluşan maliyetler Aylık/Üç aylık Dönemler halinde Bilançonun aktifinde yer alan 263‐Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına alınarak aktifleştirilmelidir.

Proje bitiminde 263‐Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesaplarında yer alan Ar‐Ge maliyetleri itfa edilerek Gelir Tablosu hesaplarına alınmalıdır. (630‐Araştırma ve Geliştirme Giderleri).

 

Not: Ar‐Ge indirimlerinin, firmaların muhasebe sisteminde “akıl defteri” olarak da adlandırılan nazım hesaplarda izlenmesi gerekir.

 

Ar-Ge İndirimi Matrahından Hibelerin Düşülmesi Gereği 

İlgili yönetmeliğinin 8. maddesinde konuyla ilgili olarak;

Ar‐Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar‐Ge indirimi tutarının tespitinde Ar‐Ge harcaması olarak dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı kanunla konu netliğe kavuşturulmuştur. Hibe desteği tutarının, kurum kazancına dahil edilmeyip, özel fonlarda (örneğin 549 nolu hesapta) takip edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, kazanca dahil edilmeyen bu tutar, Ar‐Ge İndirimi tutarının hesaplanması aşamasında Ar‐Ge İndirimi matrahından mahsup edilmelidir. Ancak, uygulamada 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre Ar‐Ge İndirimi uygulayan firmaların hibe desteği tutarlarını kurum kazancına dahil edip, Ar‐Ge İndirimi matrahından mahsup etmedikleri görülmektedir. Dolayısıyla mevzuat gerekleri tam olarak yerine getirilmemiş olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Dört yıl doğum borçlanması için ne kadar öderim? - 28 Mart 2014 başlıklı makalemizde 4 yıl doğum borçlanması, bağ-kur ve doğum borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI