Yıllara Sair Inşaat İşleri Kapsamında Teknik Hizmetlerde Stopaj Uygulaması

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Yıllara Sair Inşaat İşleri Kapsamında Teknik Hizmetlerde Stopaj Uygulaması
Paylaş
Tarih : 02 Mayıs 2014 - 13:08
Yıllara sair insaat ve onarım işleri kapsamındaki bir kuruma, teknik danışmanlık-mühendislik-mimarlık-proje çizim hizmetleri verilmesi ile ilgili olarak verilen hizmetlerinde bu kapsamda değerlendirilebileceği, stopaj uygulanması hakkında,
 
Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1322 ve 11/04/2012 tarihli, Mimarlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetlerin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KV ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında ki özelgede, ifade edilen husus açık ve net bir ifade sergilemektedir.

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1601 sayılı ve 16/09/2011 tarihli, Kâr veya zarar, parça parça sözleşmeler ile yaptırılan işlerde ayrı ayrı geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işi bütün olarak bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte mı beyan edileceği hakkındaki özelgede, teknik danışmanlık-mühendislik-mimarlık-proje çizim hizmetleri bu kapsamda gibi değerlendirilmiş, kanısı oluşturmuştur.
 
 
Yukarıda yer alan özelgeler ve diğer bağlantısı olabileceğini düşündüğüm özelgelerin ve bilgilerin yer aldığı dosya ek’te mevcuttur. 
 
 (M.B.’nın 23.06.2009 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.53/5309-360 sayılı muktezası )
Ana yüklenicinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ifa ettiği yapım işi tevkifat kapsamında olduğundan söz konusu yapım işinin alt taşeronlara devrinde de yazılı bir sözleşme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 2/10 (01.05.2012 sonrası) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir, ibaresi yer almaktadır.
 
İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi, inşaat ve onarma işinin başlama ve bitim tarihlerinin farklı yıllara gerçekleşmesi anlamına gelirken, İnşaat işinin yapılma süresi önem arz etmediği gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Mesela, 15.10.2011 de başlayan inşaat işi 23.11.2014 tarihinde tamamlandığın da yıllara sari inşaat işi olmakta ve diğer şartlar da gerçekleştiğinde inşaat işi özel vergilendirme sistemine tabi tutulmaktadır. Bu durumda pey der pey tamamlanarak ilerleyen inşaat işine sözleşme ile bağlanan danışman firma (mühendislik-proje-mimarlık) verdiği hizmet ile yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilebilir, fakat sözleşmede belirtilen tarihler çerçevesinde yıllara sari inşaat işi olmayan işler, bazı nedenlerle sonraki yıla taştığından söz konusu iş diğer şartlarında mevcut olması halinde yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilir.
 
Bu duruma ilişkin olarak;
 
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri tek bir sözleşme ile taahhüt edilmiş olsa da her bir iş için ayrı ayrı teslim tarihi belirlenmesi halinde işin birim tarihi ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığının 22/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-42-62 sayılı özelgesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, işin tamamlanma yılı beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır. 
 
Yıllara yaygın inşaat işleri kapsamında alt yüklenici (taşeron) yaptırılan işler karşılığında yapılacak ödemelerde tevkifat yapılmaktadır. 21/06/2012 ve KDVK-63/2012-3 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde de atıf yapılan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.
Def­ter­dar­lık 12.3.1993 Ta­rih ve B.07.4.DEF.0.34.11 GVK-94/4 – 2771 sa­yılı özel­ge­si ile mon­taj ta­ah­hü­dün­de bu­lun­mak­sı­zın ya­pıla­cak mal­ze­me ve pro­je te­mi­ni işi­nin Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu’nun 42’nci mad­de­sin­de ya­zılı iş­ler ni­te­li­ğin­de ol­ma­dı­ğın­dan, ya­pılan öde­me­ler­den ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı ya­pıl­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­miş­tir.
Ay­nı şe­kil­de, İs­tan­bul Def­ter­dar­lı­ğı­nın 20.1.1992 Ta­rih ve VSZ-GVK-11042-1595 sa­yılı özel­ge­sin­de de ka­pı, pen­ce­re, port­man­to ya­pı­mı işi­nin in­şa­at ve ona­rım işi ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği yö­nün­de gö­rüş bil­di­ril­miş­tir.
Bu­ra­da dik­kat edi­le­cek hu­sus; yal­nız başına in­şa­at mal­ze­me­si tes­li­minin in­şa­at işi ol­ma­dı­ğı hal­de, tes­li­mi ya­pılan bu mal­ze­me­le­rin mon­ta­jının da üst­le­nil­me­si ha­lin­de, işin in­şa­at işi ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­cek ol­ma­sı­dır. Mal­ze­me­nin tes­lim ve mon­ta­jı bir­den faz­la yıl­da ta­mam­la­na­cak ise, mal­ze­me be­de­li de da­hil ol­mak üze­re ya­pılan öde­me­ler­den ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı ya­pıla­cak­tır.
Ay­nı şe­kil­de, yal­nız başına pro­je hiz­me­ti ve­ril­me­si in­şa­at işi ol­ma­dı­ğı hal­de; in­şa­a­tın pro­je­len­dir­me hiz­met­le­ri de da­hil, bir bü­tün ha­lin­de iha­le edil­me­si ha­lin­de, pro­je be­de­li de da­hil ol­mak üze­re, ya­pılan öde­me­le­rin ta­ma­mın­dan ge­lir ver­gi­si ke­sin­ti­si ya­pıla­cak­tır.

Bir önceki yazımız olan Yanlış uzman çalıştırmayın - 16 Nisan 2014 başlıklı makalemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, az tehlikeli iş yeri ve çok tehlikeli iş yeri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Yapılan Yorumlar

Hıdır KARA
29 Mayıs 2014 - 10:45

Kanuni dayanaklarla desteklenerek sağlıklı sonuçlar çıkarılmış, birçok konuya değinilmiş – faydalı bir yazı

Fatih Kemal Akın
29 Mayıs 2014 - 10:51

Etkin bir yazı,beni inşaat muhasebesinin özellikle bir çok konusunda aydınlattı.

Özlem A.
10 Haziran 2014 - 15:04

Çok iyi bir çalışma elinize sağlıkGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI