Yeni Patent ya da Faydalı Model Vergi İstisna Teşviklerini Diğer Desteklerle Nasıl Bütünleştirebiliriz ?

Ana Sayfa » Ar-Ge » Yeni Patent ya da Faydalı Model Vergi İstisna Teşviklerini Diğer Desteklerle Nasıl Bütünleştirebiliriz ?
Paylaş
Tarih : 24 Şubat 2014 - 12:14

YENİ PATENT YA DA FAYDALI MODEL VERGİ İSTİSNA TEŞVİKLERİNİ DİĞER DESTEKLERLE NASIL BÜTÜNLEŞTİREBİLİRİZ ?

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası
Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı,
YMM, Baş Denetçi

 

GİRİŞ

 

06.02.2014 tarihinde TBMM kabul edilen Torba Yasası kapsamında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda oluşan çıktılara patent ya da faydalı model alınması sonucunda elde edilen satış gelirlerine kurumlar vergisi ve KDV istisnası getirilmesi ile bizce Türkiye Ekonomisi için yenilikçi ürünlerin yeterince ticarileşmesini engelleyen yapısal sorununa mikro ve makro ağırlıklı önemli bir çözüm getirilmiştir.

 

İSTİSNALARIN ÖZÜ

 

1. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

 

6 Şubat 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6518 sayılı Kanun’un 32 ve 82. maddeleri çerçevesinde 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere bir madde eklenerek Türkiye’ de gerçekleştirilen araştırma ve yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktılara ilişkin patent ya da faydalı model alınmasından sonra 01.01.2015 yılından itibaren seri üretime geçilmesi elde edilecek gelirler, koruma süresi olan 10 yıl boyunca % 50 kurumlar vergisi istisnası yararlanacaklardır.

 

2. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

 

Türkiye’ de gerçekleştirilen araştırma – geliştirme ve yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktıların satışı halinde ihracat faturası gibi KDV’ siz fatura düzenlenecek olup, bize göre söz konusu imal edilen mamul ile ilgili olarak 2015 Ocak başından itibaren iade talebinde bulunabilinecektir.Bu yolla söz konusu satış gelirlerine tanınan KDV istisnası yanında % 50 Kurumlar vergisi istisnası getirilmesi,mal alan ve satan firmalar için büyük bir avantajdır.

 

3. AR-GE MERKEZİ ÇALIŞAN SAYISINDA İNDİRİM

Söz konusu patent ya da faydalı model teşvikleri ile yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünlerin üretimi artacağından, genişleyen üretim için de mühendis ve teknisyenlere gereksinim artacağından sayılarında artış olacak,bu da torba yasayla çalışan sayısı 50’den 30’a indirilen ar-ge merkezlerinin artışına yol açacaktır.

Bilindiği üzere 5746 sayılı Ar-Ge Teşvik yasasına göre şimdiye kadar Ar-Ge merkezlerinde mühendis ve teknisyenden oluşan minimum 50 tam zamanlı personel istihdamı ile bu merkezlere harcama ve giderlere ilişkin % 100 Ar-Ge indirimi ,personele % 80, doktoralıya % 90 gelir vergisi stopaj desteği ile 5 yıl süre ile SGK işveren hissesinin yarısının alınmaması desteği ve damga vergisi istisnası uygulanmaktadır. 30 personele indirmek suretiyle özellikle orta ölçekli KOBİ’lerin de bu teşviklerden yararlanması olanağı doğmuş oldu.

 

NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENMELİ ?

 

Bizce 2 yöntemle yol haritası planlanabilir.

1.HALEN ELİNDE PATENT YA DA FAYDALI MODEL OLAN FİRMALAR İÇİN

Bizce hiç vakit kaybetmeden bu firmalar TÜBİTAK,KOSGEB Ar-Ge inovasyon,EUREKA.EUROSTARS,H2020 Araştırma ve Yenilik destek programlarına bir projeyle başvurarak,kabul edilmesi ve tamamlanması halinde patent ve faydalı modelin kalan koruma süresi içinde yapacakları seri üretim satış gelirleri için 2015 Ocak başından itibaren Kurumlar ve KDV istisnasından yararlanamaya başlayabilirler.

 

Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı,muhasebede ayrıştırılmak suretiyle izlenmesi gerekmektedir.

 

2.AR-GE VE YENİLİK PROJESİ VERECEK OLANLAR İÇİN

Firmaların ellerinde halen mevcut patent ya da faydalı model belgesi yok ise ,ancak yeni ya da önemli derecede iyileştirilecek bir ürün için ar-ge ve yenilik projesi vermeyi planlıyorlarsa, bu ürün için projeyi verirken de patent ya da faydalı model için de başvuruda bulunmalarını öneririz. Proje dosyası hazırlığıyla patent ya da faydalı model dosyası hazırlığı büyük oranda birbiriyle örtüşmektedir. Bu iki enstrümanla firmalar hem Ar-Ge ve yenilik harcamalarının önemli bir kısmını hibe yoluyla finanse edebilecekler hem de seri üretime geçtiklerinde Kurumlar ve KDV vergi istisnasından yararlanabilecektir. Ayrıca Ar-Ge ve yenilik proje referanslı yatırım teşvik belgeleri için 5. Bölge desteklerinin verilebileceğini hiç unutmamak gerekir. Bu toplamsal hibe ve teşviklerle firmaların teknokent ya da serbest bölge avantajlarını da önemli ölçüde yakaladıklarını belirtmemizde fayda vardır.

 

ZENGİN OLMANIN YOL HARİTASI

Bize göre her şey düşünce,arzu,kararlılık ,uygulama isteği gibi zihinsel çalışmalarla başlar,başka bir deyişle zenginlik ve fakirlik zihinsel bir durumdur,ikisi arasında bir uzlaşma söz konusu değildir.Yaptığımız işte daha rekabetçi ve zengin olmak istiyorsak ,mevcut teşvik yasalarına göre bizce aşağıdaki yol haritası hem zihinde hem de uygulamada doğruluğu için izlenmelidir,tercih firmalarımızın sorumluluğundadır:

——->KOBİ önce TÜBİTAK ya da KOSGEB’e 1 adet Ar-Ge projesi sunar
——->Kabul edilirse hem proje bütçesinin % 75’ini hibe alır hem de ar-ge indirimi, SGK ve Stopaj mali destek sağlar
——->Ürün ve/veya süreç yeniliği için Patent ya da Faydalı Model başvurusunda bulunarak 10 yıl süre ile %50 vergi indirimi ile KDV istisnası sağlar
——->TÜBİTAK’ta 2’si ortaklı 2’si tekli olmak üzere geri kalan toplam 4 adet daha % 75 destek oranlı ar-ge projesine başvurur
——->Seri üretime geçiş için gerekli olan makine,ekipman ve yazılım tedariki için 500.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve faizsiz geri ödemeli destek almak için KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programına başvurur
——->Ar-Ge projesi ile demo,pilot ya da prototipi elde edilen ürünün fabrika seviyesinde seri üretimi için Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesine başvurarak 5.bölge destekleri elde eder
——->AB üyesi bir firma ile EUREKA kapsamında ar-ge projesine başvurarak % 75 hibe elde eder ve ayrıca teknoloji işbirliği ile transferi sağlanır
——->Daha büyük işbirliği,teknoloji transferi ve % 70-125 oranlı hibe desteği için AB’nin H2020 çok ortaklı araştırma ve yenilik projelerine katılır
——->İlk döngü burada tamamlanır ,ancak daha fazla deneyim ve bilgi ile bu süreç daha üst seviyede tekrar başlatılır
——->Gelecekte de devam eder.

Eğer firma büyük ölçekli firma ise yukarıdaki oranlar TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde maksimum % 60 olur,KOSGEB destekleri ortadan kalkar,EUREKA destek oranı % 60 olur,ancak H2020 araştırma ve yenilik proje destekleri KOBİ’ler ile aynı kalır.

 

TEKNOKENT’TEKİ FİRMALARA BÜYÜK AVANTAJ

Teknokent’teki firmalar uluslar ya da uluslar arası destek kuruluşlarınca onaylanan ar-ge projesi çıktısı olarak demo,pilot,prototip,yazılım ve donanım,plan tasarımları (demonstrator, pilot, prototype, soft and hardware, plan designs) ortaya çıkar ve kopyalarının kiralanması ya da seri üretiminin satışı halinde gelir ya da kurumlar vergisi istisnasından yararlanamazlar(sadece ar-ge unsurunun satışı ya da kiralanması vergi istisnasına tabidir). Oysa bu kanun hükmüyle örneğin TÜBİTAK ya da KOSGEB’de onaylanan ar-ge projesi yapar ve ayrıca patentini ya da faydalı modelini aldıktan sonra kiralar ya da seri üretimden satarsa,hem %50 vergi indirimi hem de KDV’siz fatura keserek büyük bir rekabet avantajı elde ederler.

 

SONUÇ

Maliyenin vergi gelirinden vazgeçmesi ,devletin ar-ge ile patentli ya da faydalı modelli toplamsal sürece verdiği önemi ortaya koyar.Ülkemizde uzun yıllardan beri konuşulan “katma değer ekonomisi” ne geçiş ile ilgili önemli bir adım atılmıştır.

Firmalar TÜBİTAK, KOSGEB, EUROKA,EUROSTARS AB (Avrupa Birliği) H2020 Araştırma ve Yenilik projeleri gerçekleştirirken proje harcama ve giderlerini hibe destekleri ile fonlaması yanında projenin tamamlanması ile oluşan çıktı ürüne patent ve faydalı model alıp 10 yıl süre ile yukarıdaki teşviklerden yararlanması bize göre Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerini önemli ölçüde arttıracaktır. Buna bağlı olarak halen milli gelirin % 1’nin altında seyreden Ar-Ge harcamalarının oranı hedef oran olan % 3’e doğru yükselme trendine girecektir. Artık bu kadar teşvikler karşısında hepimiz için acil hareket planı yapma zamanı bugündür. Burada Napoleon Hill’in şu sözleri bize göre yol gösterici niteliktedir:” Beklemeyin,zaman hiçbir zaman “doğru zaman” olmayacaktır.Bulunduğunuz yerden başlayın ve elinizin altında hangi araç varsa onunla çalışın, yol boyunca daha iyi araçlar bulursunuz”.

 

———————————————————————-

Kaynak: MESUT AYATA, AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN TAMAMLANMASI SONUCU OLUŞAN ÇIKTILARA PATENT YA DA FAYDALI MODEL ALINMASI HALİNDE ÖNEMLİ TEŞVİKLER

Bir önceki yazımız olan Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları - 24 Şubat 2014 başlıklı makalemizde 657 sayılı devlet memurları kanunu, açığa alınan memurların sosyal güvenlik hakları ve göreve iade edilen memurların sosyal güvenlik hakları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo