Yeni Dönemde Ar-Ge Projelerinin Kabulünde TRL (Teknoloji Hazırlık Seviyeleri) Tablosundan Mutlaka Yararlanılmalı

Ana Sayfa » Ar-Ge » Yeni Dönemde Ar-Ge Projelerinin Kabulünde TRL (Teknoloji Hazırlık Seviyeleri) Tablosundan Mutlaka Yararlanılmalı
Paylaş
Tarih : 25 Temmuz 2014 - 0:30

YENİ DÖNEMDE AR-GE PROJELERİNİN KABULÜNDE TRL (TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİ) TABLOSUNDAN MUTLAKA YARARLANILMALI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM

 

GİRİŞ

Avrupa Birliği’nin H2020 Araştırma ve yenilik projelerinin uygulanmaya başlandığı Ocak 2014’den itibaren ve TÜBİTAK’ın 2014 Mayıs sonu itibariyle oluşturduğu yeni proje önerisi formatında ar-ge kavramı yanında prototipin ticarileşmesi ile ilgili bilgiler de sorgulanmaya başlanmıştır. Bu geçiş döneminde bazen kavram ve yaklaşım sorunu yaşanmakta, hatta bu sebeple bazı projeler reddedilebilmektedir.

Bu bağlamda bu konuya katkıda bulunmak amacıyla, önce H2020’deki “araştırma ve yenilik faaliyeti “ile “sadece yenilik faaliyetinin” ne olduğunu orijinalinden anlatmanın faydalı olacağını düşündük.

 

1.Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri

 

Research and innovation actions :

Description: Action primarily consisting of activities aiming to establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. For this purpose they may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

Projects may contain closely connected but limited demonstration or pilot activities aiming to show technical feasibility in a near to operational environment.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Araştırma ve Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Faaliyet öncelikle yeni bilginin oluşturulmasına ve/veya yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ve çözümüne dair yapılabilirliğin araştırılmasına(keşfedilmesine) yardım eden faaliyetlerden meydana gelir. Bu amaçla, temel ve uygulamalı araştırmayı, teknoloji geliştirme ve entegrasyonu, laboratuar ya da simüle edilmiş (çalışma ortamına benzetilmiş) ortamdaki küçük çaplı prototipler için test ve doğrulamayı içerebilir. Projeler, gerçek çalışma ortamına yakınlık içinde teknik yapılabilirliğini göstermeye yardımcı olmak amacıyla sınırlı ölçüde demonstrasyon (performans gösterimi) ya da pilot faaliyetleri kapsayabilir.

 

2.Yenilik Faaliyetleri

Innovation actions :

 

Description: Action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

A ‘demonstration or pilot’ aims to validate the technical and economic viability of a new or improved technology, product, process, service or solution in an operational (or near to operational) environment, whether industrial or otherwise, involving where appropriate a larger scale prototype or demonstrator.

A ‘market replication’ aims to support the first application/deployment in the market of an innovation that has already been demonstrated but not yet applied/deployed in the market due to market failures/barriers to uptake. ‘Market replication’ does not cover multiple applications in the market of an innovation that has already been applied successfully once in the market. ‘First’ means new at least to Europe or new at least to the application sector in question. Often such projects involve a validation of technical and economic performance at system level in real life operating conditions provided by the market.

Projects may include limited research and development activities.

 

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Faaliyet ağırlıklı olarak yeni, değiştirilmiş ya da iyileştirilmiş ürün, süreç ya da hizmetlerin plan ve düzenleme ya da tasarımının oluşturulmasına doğrudan yardım eden faaliyetleri kapsar. Bu amaçla, prototip, test, demonstrasyon, pilot tesis, büyük ölçekli ürün doğrulama ve piyasa kopyasını içerir.

 

“Demonstrasyon ya da pilot tesis” yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ya da çözümünün teknik ve ekonomik uygunluğunun gerçek ( ya da gerçeğe yakın )sınai ya da başka çalışma ortamında büyük ölçekli prototip ya da demo olarak kanıtlanmasına yardım eder.

 

“Pazar kopyası” daha önceden performans gösterimi yapılmış, ancak pazar engelleri yada hataları kaldırma nedeniyle piyasaya uygulaması/dağıtımı yapılmamış yeniliklerin ilk piyasaya sunumu/ dağıtımını desteklemeye yardım eder. Daha önce piyasaya başarı ile sunulmuş yeniliklerin yeniden çoklu olarak piyasaya sunulması, yenilik faaliyeti değildir. Bu anlamda “ilk”in anlamı Avrupa piyasasına ya da ilgili sektöre ilk sürülmesi demektir. Çoğu kez projeler piyasadaki gerçek çalışma şartlarında sistem seviyesinde teknik ve ekonomik performanslarının kanıtlanmasını  içerir. Projeler sınırlı ölçüde araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerebilir.

 

          TRL TABLOSU

Aslında ana faaliyet türlerinin ayrımında aşağıdaki H2020’nin  Teknoloji Hazırlık  Seviyeleri (Technology readiness levels (TRL)  tablosu büyük önem taşımaktadır:

 

– TRL 1 – basic principles observed ( temel prensiplerin gözlenmesi)

– TRL 2 – technology concept formulated ( teknoloji konseptinin formüle edilmesi)

– TRL 3 – experimental proof of concept ( konseptin deneysel kanıtlanması)

-TRL 4 – technology validated in lab (Laboratuvar ortamında teknolojinin doğrulanması)

– TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) (ilgili ortamda teknolojinin doğrulanması-Anahtar kolaylaştırıcı teknolojilerde ilgili sınai ortamda )

– TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) (ilgili ortamda teknolojinin denenmesi- Anahtar kolaylaştırıcı teknolojilerde ilgili sınai ortamda)

– TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment (gerçek çalışma ortamında  sistem prototipin performans gösterimi)

– TRL 8 – system complete and qualified (sistemin tamamlanması ve kalifiye edilmesi)

– TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)( çalışma ortamında gerçek sistemin kanıtlanması-Anahtar kolaylaştırıcı teknolojilerde rekabetçi imalat ya da uzayda).

 

Yukarıdaki  seviyeleri   aşağıdaki şekilde  gruplandırabiliriz:

-TRL 1-TRL 3 arası Temel ve Uygulamalı araştırma,

-TRL 4- TRL 5 arası Teknoloji geliştirme,

-TRL 6- Bileşenin Deneysel geliştirilmesi, Ürün geliştirme,

-TRL 7-TRL 9 arası Üretim çalışmalarının başlaması için gereken düzeydir.

(Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz;Tekim,Teknoloji yönetimi,2014,İstanbul Sanayi Odası Seminer notları).

 

TÜBİTAK’TAKİ UYGULAMA

Yeni TÜBİTAK formatında yenilikçi unsur aşağıdaki B.2 bölümünde belirtilmiştir:

B.2. Projenin Yenilikçi Yönleri

Yenilikler

Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

 

 

 

 

a)      Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması (Tablo Y.1):
o       Kuruluşumuzda önerilen proje çıktısı ile kıyaslama yapılabilecek benzer bir ürün/süreç yoktur.

Teknik Özellikler Proje Çıktısı  Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (1) (Varsa) Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (2) …….
Özellik-1        
Özellik-2        
Özellik-3        

o       Kuruluşumuzun benzer ürün/süreçlerle kıyaslama aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

b)     Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması (Tablo Y.2):
o       Projede piyasada kıyaslanabilecek bir benzeri olmayan yeni bir ürün/süreç geliştirilecektir.

o       Proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslaması aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

Teknik Özellikler Proje Çıktısı  Benzer Ürün/Süreç (1) (Varsa) Benzer Ürün/Süreç (2) …….
Özellik-1        
Özellik-2        
Özellik-3        

Yukarıdaki analizlerde hem ürün ve/veya süreç bileşenlerindeki teknolojik gelişmeler hem de sistem bütünlüğü içinde  bileşenler arasındaki etkileşim değişimi/ gelişimi mukayeseli olarak  ayrı ayrı anlatılmalı.

 

Projenin ar-ge unsuru ise özellikle ar-ge sistematiği olarak B.1’in aşağıdaki alt bölümünde sorgulanmaktadır:

“Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler Yukarıda tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz”.

Bizim görüşümüz,bu bölümün doldurulmasında mutlaka yukarıdaki TRL’den yararlanarak, 1’den 9’a kadarki her seviyede teorik,masaüstü prototip,laboratuar ortamı,benzetilmiş simüle ortam,gerçek çalışma ortamındaki  analitik ve deneysel çalışmaları ile mühendislik çalışmalarının detaylı    anlatılması yönündedir.B.1 bölümünde  sözel(verbal) olarak anlatılan analitik ve deneysel çalışmalar ayrıca “B.3. Projenin Teknoloji Düzeyi” bölümünün aşağıdaki tablosunda TRL’ye göre listelenmelidir:

 

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar

Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz (Tablo T.1):

 

Teknik / teknolojinin adı/tanımı Kullanılacak / Geliştirilecek Projede niçin ihtiyaç duyulduğu Projenin hangi aşamasını ilgilendirdiği (iş paketi no) Bu çalışmayı yürütecek –en az lisans derecesine sahip- proje personelleri Kuruluş dışından danışmanlık / hizmet alınacak kişi ya da kuruluşlar
“… analizi”          
“Yeni …üretim tekniği”          
“… testleri”          
           
           

 

 

Öte yandan bu yaklaşım bizce KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik projeleri için de geçerlidir.

SONUÇ

Ar-ge çalışmalarının analitik ve deneysel yönden açıklandığı ar-ge sistematiği konusuna akılcı yaklaşmak için bizce TRL tablosundan yararlanarak, her seviyedeki çalışmalar etraflıca anlatılmalı, bu konuya eskiye göre daha çok önem verilmelidir. Aksi halde bizce reddedilme  olasılığı  yüksektir. Son zamanlardaki reddedilme korkusundan  Immanuel Kant’ın dediği gibi,”BİLGİ İLE KENDİNİ BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK” ilkesi ile kurtulacağımıza inanmaktayız.

Bir önceki yazımız olan Ar-Ge Projesi Tamamlanan Prototip Ürünün Tanıtımı ve Pazarlanması İçin Bir Yılda 75.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği Veriliyor başlıklı makalemizde 75 bin hibe, ar-ge projesi ve kosgeb hibe hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI