Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Taslak) (Mükelleflerin Elektronik Ortamda Tutacakları Kayıtlara İlişkin)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Taslak) (Mükelleflerin Elektronik Ortamda Tutacakları Kayıtlara İlişkin)
Paylaş
Tarih : 26 Eylül 2013 - 9:50

Maliye Bakanlığından:

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

(Sıra No: …..)

 

1.       Giriş

1.1. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

1.2. Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2.       Yetki

2.1. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.2. Ayrıca söz konusu maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.3. Öte yandan mezkûr Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, mezkûr Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.4. Son olarak yine aynı Kanunun 175 inci maddesinin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü de yer almaktadır.

3.       Kayıt Saklama Gereksinimleri

3.1. Kapsama Giren Mükellefler

3.1.1. Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir.

a)       4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV) ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

i.       5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

ii.       4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

iii.       5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

b)       4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetveli kapsamında,

i.         Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

ii.        Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

iii.      Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.

3.1.2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşları yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

3.2. Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı

3.2.1. Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve yine istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Tebliğ ekinde belirlenen konulara ilişkin kayıtlar, Tebliğ ekinde belirlenen asgari içeriğe sahip olacak şekilde oluşturulur. Ancak mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde söz konusu kayıtlara, belirlenen asgari içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler. Bu durumda muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ilave bilgileri de kapsar.

3.2.2. Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtları, muhasebe sistemlerinin işleyişine ve içeriğine uygun olarak oluşturmak zorundadırlar. Kayıtların oluşturulması ve ilgili diğer hususlar, başta kayıt zamanı olmak üzere vergi mevzuatında belirtilen genel kurallara uygun olmak zorundadır.

3.3. Bilgi Sisteminin Özellikleri

3.3.1. Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi sırasında kullanılacak olan bilgi sisteminin (yazılım ve donanım) taşıması gereken asgari özellikler aşağıda yer almaktadır.

a)       Bu Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun nitelikteki kayıtları oluşturup istenildiğinde ibraz edilecek şekilde muhafaza edebilmelidir.

b)       Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır.

i.   .xls – Microsoft Excel dosyası,

ii.   .xlsx – Microsoft Excel dosyası,

iii.   .ods- OpenDocument Elektronik Tablo dosyası,

iv.   .txt – Düz metin dosyası,

v.   .csv – Virgül ile ayrılmış değer dosyası,

vi.   .xml – Genişletilebilir işaretleme dili dosyası,

c)       Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda yeterli imkânlara sahip olmalıdır.

3.3.2. Bu Tebliğ ile getirilen Kayıt Saklama Gereksinimlerinin sağlanması ile ilgili olarak Mükellefler, yukarıda yer alan asgari özellikleri taşımak koşuluyla, diledikleri yazılım ve donanım bileşimini kullanabilirler.

4.       Diğer Hususlar

4.1. Bu Tebliğde yer alan esaslara uygun olarak oluşturulan kayıtlar, vergi kanunları çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır.

4.2. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, oluşturulan kayıtlara ilişkin her türlü dosya, veritabanı dosyası, saklama ortamı ve görüntüleme araçlarını kapsamakta olup, elektronik kayıtlara istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

4.3. Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Elektronik ortamda oluşturulan kayıtların muhafazası, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde gerçekleştirilir.

4.4. Gerekli görülen durumlarda Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında üretilen kayıtların ibrazını, belirlenecek standartlara uygun olarak mükelleflere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması da dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanmak suretiyle isteyebilir. Bu kapsamda kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektörler, mükellef grupları veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir.

4.5. Bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin olarak mükellefler, Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.

4.6. Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtların oluşturulması sırasında kullanılan bilgi işlem sistemlerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi ile ilgili her türlü önlemi almak zorundadırlar.

4.7. Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında belirlenen esaslar çerçevesindeki kayıtların oluşturulması için kullanılacak bilgi sistemlerine yönelik, başta elektronik imza ve mali mühür kullanımı ile veri aktarımına ilişkin standartlar olmak üzere her türlü standardı belirlemeye ve kullanım zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini, mükellef veya mükellef grupları itibari ile kullanabilir.

5.       Sorumluluk ve Cezai Müeyyide

5.1. Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

6.       Yürürlük

6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyla yürürlüğe girer.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

Ek: Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Belirlenen Konular

A. Satış Kayıtları

A.1 Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a)       Yevmiye tarihi,

b)       Yevmiye numarası,

c)       Belge tarihi,

d)       Belge seri-sıra no,

e)       Alıcının adı veya unvanı,

f)        Alıcının soyadı,

g)       Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar) ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN)

h)       Ürün Kodu,

i)         Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

j)        Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar,

k)       Ölçü birimi (lt, adet, kg vb)

l)         Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

m)     Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,

n)       Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

o)       Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,

p)       Belge toplam tutarı.

A.2. Mükellefler, satış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer bir ifade ile aynı mal veya hizmet cinsi için birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

B. Alış Kayıtları

B.1. Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a)       Yevmiye tarihi,

b)       Yevmiye numarası,

c)       Belge tarihi,

d)       Belge seri-sıra no,

e)       Satıcının adı veya unvanı,

f)        Satıcının soyadı,

g)       Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),

h)       Ürün Kodu,

i)         Alınan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

j)        Alınan her bir mal cinsine ilişkin miktar,

k)       Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

l)         Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

m)     Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,

n)       Her bir vergi türü itibarıyla alış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

o)       Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,

p)       Belge toplam tutarı.

B.2. Mükellefler, alış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

C. Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları

C.1. Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari,

a)       Ürün kodu,

b)       Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

c)       Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

d)       Miktar,

e)       Birim maliyet,

f)        Toplam tutar.

bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.

C.2. Mükellefler, envanterlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

D. İthalat Kayıtları

D.1. İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a)       Yevmiye tarihi,

b)       Yevmiye numarası,

c)       Belge tarihi,

d)       Belge seri-sıra no,

e)       Satıcının adı veya unvanı,

f)        Satıcının soyadı,

g)       Satıcının ülkesi,

h)       Satıcının kodu,

i)         İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,

j)        Fiili ithalat tarihi,

k)       Fiili ithalat miktarı,

l)         Gümrük beyannamesi tescil tarihi,

m)     Gümrük beyannamesi tescil numarası,

n)       Ürün Kodu

o)       İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

p)       İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,

q)       İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,

r)        Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

s)        İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

t)        İthal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,

u)       Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergi yükümlülükleri (KDV, ÖTV gibi.),

v)       Belge toplam tutarı.

E. İhracat Kayıtları

E.1. İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a)       Yevmiye tarihi,

b)       Yevmiye numarası,

c)       Belge tarihi,

d)       Belge seri-sıra no,

e)       Alıcı adı veya unvanı,

f)        Alıcı soyadı,

g)       Alıcının ülkesi,

h)       Alıcının kodu,

i)         İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,

j)        Fiili ihracat tarihi,

k)       Gümrük beyannamesi tescil tarihi,

l)         Gümrük beyannamesi tescil numarası,

m)     İhraç edilen malın GTİP numarası,

n)       Ürün Kodu,

o)       İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

p)       İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,

q)       İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,

r)        Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

s)        İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,

t)        İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,

u)       Belge toplam tutarı.

F. Üretim Girdi ve Çıktı Kayıtları

F.1. Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

Üretim girdileri için;

a)       Dönem başlangıcı,

b)       Dönemi bitişi,

c)       Girdi malın ürün kodu,

d)       Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

e)       Miktarı,

f)        Ölçü birimi(lt, adet, kg vb),

g)       Birim maliyet,

h)       Toplam maliyet.

 

Üretim çıktıları için;

a)       Dönemi başlangıcı,

b)       Dönemi bitişi,

c)       Üretilen malın ürün kodu,

d)       Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),

e)       Miktarı,

f)        Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),

g)       Birim maliyet,

h)       Toplam maliyet.

 

F.2. Üretim sürecini tamamlamayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dahil edilmeden ayrı takip edilecektir.

G. Diğer Kayıtlar

G.1. Tebliğin 3.1 bölümünde ifade edilen mükelleflerden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla mükellefiyeti bulunanlar, söz konusu mallarla ilgili olarak oluşturacakları kayıtlarında, ilgili malların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) bilgilerine de yer vermek zorundadırlar.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlıklı makalemizde sağlık uygulama tebliği, sgk tebliği ve sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI