Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Veri Saklama Gereksinimleri Hk.)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Veri Saklama Gereksinimleri Hk.)
Paylaş
Tarih : 04 Aralık 2013 - 10:08

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
(Sıra No: ….)

1. Giriş
1.1. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde
mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak
planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile
ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet
hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini
değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların
belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.
1.2. Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi
amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması,
muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu
Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Yetki
2.1. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci
bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve
esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile
bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin
mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya
veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik,
muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre
tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu
kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
2.2. Ayrıca söz konusu maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, Maliye
Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film,
mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında
saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak
defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle
görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama
usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
2.3. Öte yandan mezkûr Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile
Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve
düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda
tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken
bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında
Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup,
kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir
2
yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma
zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya
ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, mezkûr Kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili
kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında
defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve
belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar
için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar
belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
2.4. Son olarak yine aynı Kanunun 175 inci maddesinin son fıkrasında, Maliye
Bakanlığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen
mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması
gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile
standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer
almaktadır.
3. Kayıt Saklama Gereksinimleri
3.1. Kapsama Giren Mükellefler
3.1.1. Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen
asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz
etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda
oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak
hazırlanması mecburidir.
a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV) ekinde yer alan (I) sayılı liste
kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi
aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;
i. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı,
depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye
teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,
ii. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama,
toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi
birisine sahip olanlar,
iii. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından
herhangi birisine sahip olanlar,
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B
cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak,
i. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki
Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
3
ii. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
iii. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet
Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan
Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren
gerçek ve tüzel kişiler.
3.1.2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum,
kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya
ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.
3.2. Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı
3.2.1. Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların, elektronik ortamda
oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza
edilmesi zorunludur. Tebliğ ekinde belirlenen konulara ilişkin kayıtlar, Tebliğ ekinde
belirlenen asgari içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi
kullanılarak oluşturulur. Ancak mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde söz konusu
kayıtlara, belirlenen asgari içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler. Bu durumda, muhafaza
ve ibraz yükümlülüğü ilave bilgileri de kapsar.
3.2.2. Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini,
işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır.
3.3. Bilgi Sisteminin Özellikleri
3.3.1. Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması
ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi sırasında kullanılacak olan bilgi
sisteminin (yazılım ve donanım) taşıması gereken asgari özellikler aşağıda yer
almaktadır.
a) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun nitelikteki kayıtları
oluşturup istenildiğinde ibraz edilecek şekilde muhafaza edebilmelidir.
b) Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle
kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer
alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile
kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır.
i. .xls – Microsoft Excel dosyası,
ii. .xlsx – Microsoft Excel dosyası,
iii. .txt – Düz metin dosyası,
iv. .csv – Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
v. .xml – Genişletilebilir işaretleme dili dosyası,
c) Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin
sağlanması ve ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda
yeterli imkânlara sahip olmalıdır.
3.3.2. Mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin kayıtların oluşturulması ve
4
muhafazası sırasında, istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.
4. Diğer Hususlar
4.1. Bu Tebliğde yer alan esaslara uygun olarak oluşturulan kayıtlar, vergi kanunları
çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmek
zorundadır.
4.2. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, oluşturulan kayıtlara ilişkin her türlü dosya,
veritabanı dosyası, saklama ortamı ve görüntüleme araçlarını kapsamakta olup,
elektronik kayıtlara istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir
biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak
biçimde yerine getirilmelidir.
4.3. Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Elektronik
ortamda oluşturulan kayıtların muhafazası, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde
gerçekleştirilir.
4.4. Gerekli görülen durumlarda Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında üretilen
kayıtların ibrazını, belirlenecek standartlara uygun olarak mükelleflere ait bilgi işlem
sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması da dâhil olmak üzere farklı
yöntemler kullanmak suretiyle isteyebilir. Bu kapsamda kullanılacak yöntem ve
teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler, Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenir. Bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektörler,
mükellef grupları ve/veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir.
4.5. Bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin olarak mükellefler, Maliye Bakanlığı veya
vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin
bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her
türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri
ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.
4.6. Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtların oluşturulması sırasında kullanılan
bilgi işlem sistemlerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi ile ilgili her türlü önlemi
almak zorundadırlar.
4.7. Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında belirlenen esaslar çerçevesindeki kayıtların
oluşturulması için kullanılacak bilgi sistemlerine yönelik, başta elektronik imza ve mali
mühür kullanımı ile veri aktarımına ilişkin standartlar olmak üzere her türlü standardı
belirlemeye ve kullanım zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini,
sektörler, mükellef grupları ve/veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanabilir.
5. Sorumluluk ve Cezai Müeyyide
5.1. Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların
elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile
getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri
tatbik olunur.
6. Yürürlük
5
6.1. Bu Tebliğ, 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

6
Ek: Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Belirlenen Konular
A. Satış Kayıtları
A.1 Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dâhil) düzenlenen fatura ve
fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
d) Belge seri-sıra no,( Belgelerin, kurumsal kaynak planlama yazılımlarında takibi
için ayrı bir referans numarası kullanan mükellefler için belge üzerinde yer alan
referans numarası)
e) Alıcının adı veya unvanı,
f) Alıcının soyadı,
g) Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında
sayılanlar) ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN)
h) Ürün Kodu,
i) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve
benzeri ayırt edici özellikler),
j) Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar,
k) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.)
l) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
m) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
n) Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel
yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil,
istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,
o) Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,
p) Belge toplam tutarı.
A.2. Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak
oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.
A.3. Mükellefler, satış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için
kullanacakları ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer bir ifade ile aynı mal veya hizmet
cinsi için birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli önlemleri almak
zorundadır.
B. Alış Kayıtları
B.1. Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan fatura ve fatura
yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki
unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
d) Belge seri-sıra no,
7
e) Satıcının adı veya unvanı,
f) Satıcının soyadı,
g) Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),
h) Ürün Kodu,
i) Alınan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici
özellikler),
j) Alınan her bir mal cinsine ilişkin miktar,
k) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),
l) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
m) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
n) Her bir vergi türü itibarıyla alış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel
yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil,
istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,
o) Belge toplam tutarı.
B.2. Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak
oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.
B.3. Mükellefler, alış belgelerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları
için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
C. Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları
C.1. Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi
ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere
asgari,
a) Ürün kodu,
b) Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
c) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
d) Miktar,
e) Varsa üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullerin tamamlanma yüzdesi
f) Birim maliyet,
g) Toplam tutar.
bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.
C.2. Mükellefler, envanterlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları için
kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
D. İthalat Kayıtları
D.1. İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
d) Belge seri-sıra no,
8
e) Satıcının adı veya unvanı,
f) Satıcının soyadı,
g) Satıcının ülkesi,
h) Satıcının kodu,
i) İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,
j) Fiili ithalat tarihi,
k) Fiili ithalat miktarı,
l) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
m) Gümrük beyannamesi tescil numarası,
n) İthal edilen malın GTİP numarası,
o) Ürün Kodu,
p) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model
ve benzeri ayırt edici özellikler),
q) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,
r) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
s) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
t) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
u) İthal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,
v) İthalat işlemleri ile ilgili her bir vergi türü itibarıyla vergi yükümlülükleri
(KDV, ÖTV gibi.),
y) Belge toplam tutarı,
z) İthalat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
D.2. Mükellefler, ithalat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet
tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
E. İhracat Kayıtları
E.1. İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
d) Belge seri-sıra no,
e) Alıcı adı veya unvanı,
f) Alıcı soyadı,
g) Alıcının ülkesi,
h) Alıcının kodu,
i) İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,
j) Fiili ihracat tarihi,
k) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
l) Gümrük beyannamesi tescil numarası,
m) İhraç edilen malın GTİP numarası,
n) Ürün Kodu,
o) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model
ve benzeri ayırt edici özellikler),
p) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,
9
q) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
r) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
s) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
t) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,
u) Belge toplam tutarı,
v) İhracat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
E.2. Mükellefler, ihracat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet
tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
F. Üretim Kayıtları
F.1. Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri kullanılarak
kontrolüne yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki
unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

Üretim girdileri için;
a) Dönem başlangıcı,
b) Dönemi bitişi,
c) Girdi malın ürün kodu,
d) Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
e) Miktarı,
f) Ölçü birimi(lt, adet, kg vb),
g) Birim maliyet,
h) Toplam maliyet.

Üretim çıktıları için;
a) Dönemi başlangıcı,
b) Dönemi bitişi,
c) Üretilen malın ürün kodu,
d) Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
e) Miktarı,
f) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
g) Birim maliyet,
h) Toplam maliyet.

Üretim süreci için;
a) Mamul ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken ilk madde ve
malzeme, yarı mamuller ile üretim süreci sonunda elde edilecek ürünlerin
miktar bilgileri ile tarif edildiği ürün reçeteleri,
b) Üretim sürecinde oluşan fire ve zayiatın cinsi, miktarı ve ürün kodu.

F.2. Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dâhil
edilmeden ayrı takip edilecektir.
F.3. Mükellefler, üretimlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları
için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
G. Diğer Kayıtlar
G.1. Tebliğin 3.1 bölümünde ifade edilen mükelleflerden 4760 sayılı Özel Tüketim
10
Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla
mükellefiyeti bulunanlar, söz konusu mallarla ilgili oluşturacakları kayıtlarında, ilgili
malların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) bilgilerine de yer vermek
zorundadırlar.

Bir önceki yazımız olan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlıklı makalemizde Gümrük ve Ticaret bakanlığı ve ticari defterlere ilişkin tebliğ hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI