Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Paylaş
Tarih : 02 Ekim 2013 - 8:55

2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28783

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “talimatları çerçevesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “41 inci maddede yazılı kurallara uyulmasını da sağlamak üzere,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Vergi Müfettiş Yardımcılarının gruplarında görevli bulundukları süre boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde yetiştirilmesinden sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav Kurulu üyesince)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “%20’nin” ibaresi “%5’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “özel eğitim veya” ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 21 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 22 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının %40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur.

(2) Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları

MADDE 24 – (1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitime tabi tutulacak Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakan tarafından (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. Başarı sırası, temel eğitim seminer notunun yüksek olandan düşük olana doğru sıralanması suretiyle belli edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel ve temel” ibaresi “Temel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “özel ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları” ibaresi “Aylıksız izinler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları” ibaresi “Aylıksız izinler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuralları göz önünde bulundururlar.” ibaresi “kurallara uyarlar.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkanlık bu maddede yazılı bilgilerin aynen veya değiştirilerek bilgi işlem sistemi üzerinden gönderilmesini isteyebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığıyla, bunun dışındaki konularda ise doğrudan Başkanlık ile” ibaresi “Başkanlığıyla”, sekizinci fıkrasında yer alan “yürürlükte olan” ibaresi ise “Başkanlıkça belirlenen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 71/A maddesi eklenmiştir.

“Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar

MADDE 71/A – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan rapor ve yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata ve noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça veya ilgili Grup Başkanlığınca uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 10/7/2011 tarihinden sonra yapılan yeterlik sınavlarında, bu madde hükmü dolayısıyla 31 inci maddede belirlenen sınav konularından yapılan sınava katılmayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav notuna göre en başarılı %5’i (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin aylıksız izinlere ilişkin kısmı ile 14 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/3/2013

28600

2-

5/6/2013

28668

Bir önceki yazımız olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı makalemizde analık sigortası, istirahat raporları ve sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI