TÜBİTAK-TEYDEB Mali Raporları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Kritik Unsurlar

Ana Sayfa » Ar-Ge » TÜBİTAK-TEYDEB Mali Raporları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Kritik Unsurlar
Paylaş
Tarih : 27 Mart 2013 - 13:03

TÜBİTAK-TEYDEB MALİ RAPORLARI HAZIRLARKEN

DİKKAT EDİLECEK KRİTİK UNSURLAR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe

 Fonları Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

 

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge Sorumlusu

 

GİRİŞ

 

TÜBİTAK Projesi kabul olan firmalar hibe desteği için; mali rapor, dönem raporu ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu’ndan oluşan Ar-Ge Yardımı İstek Formu ile TÜBİTAK’a beyan ederler.

 

Ar-Ge Yardımı İstek Formu ve Mali Raporların TÜBİTAK’a teslim süreleri;

 

I. Dönem : ( 1 Ocak – 30 Haziran ) – 30 Eylül’ e kadar

II.Dönem: ( 1 Temmuz – 31 Aralık ) – 31 Mart’a kadardır.

 

Dönem raporu, projenin dönemsel teknik gelişmelerini sunmak için hazırlanır. Projenin dönemsel gerçekleştirilen harcama ve giderleri Mali Raporda beyan edilir. Mali Rapor, Yeminli Mali Müşavirin denetim ve tasdikine sunulur.

 

Her üç rapor bir bütün olarak, birbirleriyle bütünleşik, aralarında çelişkiler içermemesi gerekir. Uygulamada sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri, dönem raporu proje yürütücüsü ve teknik ekip tarafından mevcut ,gerektiğinde revize duruma göre hazırlanırken aralarında kooperasyon (işbirliği), koordinasyon (amaca yönelik uyumlu) ve kombinatif (birikimli bütünsel), bağlantı olmadan mali raporu proje mali sorumlusu ya da muhasebe sorumlusu tarafından  proje ön bilgilerine göre hazırlamakta, sonuçta çelişkiler içerdiğinden izleyici geldiğinde proje reddine kadar gidilebilmektedir.

 

Aşağıda bu bütünsellik içerisinde mali rapor hazırlanırken TÜBİTAK mevzuatına göre nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler yer almaktadır.

 

MALİ RAPOR HARCAMA VE GİDER KALEMLERİ

 

1) PERSONEL GİDERLERİ;

 

Şirket Ortağı Sigortalı ya da Bağ-Kur’lu olup projede görev alıyorsa, proje başlangıç tarihinden önce anonim şirketlerde sadece yönetim kurulu üyeleri için proje ismi, aylık brüt ücreti ve süresini gösteren Genel Kurul Toplantı Tutanağının noterce onaylanması gerekir. Noter onayından sonra hibeye tabi olur. Limited şirketlerde ise projede görev alan tüm ortaklar için aynı işlem yapılır.

 

–          Personel ücreti belirlenirken ortaklar da dahil olmak üzere;

 

Proje personelinin proje destek süresince desteklemeye esas harcama kapsamına alınacak “ortalama aylık maliyeti” olarak, personelin proje başvuru tarihinden önceki kuruluşta çalıştığı en fazla son altı aya ait, brüt ücretleri, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları, varsa ikramiyeleri toplanarak çalışılan ay sayısına bölünerek bulunan tutar alınır.

 

“ortalama aylık maliyeti” ne aşağıdaki sınırlamalar uygulanır;

 

Brüt Asgari Ücret Katları;

 

ü  Lise mezunu ve altı personel için 3,

ü  Ön lisans mezunu için 4,

ü  Lisans ve yüksek lisans mezunu için;

  • Mezuniyet tarihi ve proje başvuru tarihi arasında geçen süre 48 aydan az ise 6,
  • Mezuniyet tarihi ve proje başvuru tarihi arasında geçen süre 48 ay ve üstünde ise 10,
  • Proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip personel için ise 12,

 

kat olarak dikkate alınmalıdır.

 

-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sigorta primi işveren hissesinin yarısı oranında destek sağlanmasından dolayı, sigorta primi işveren hissesinin yarısına karşılık gelen gider, proje personel maliyetine dahil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez. Emekli sigortalı olarak projede görev alıyor ise, SGK işveren prim payı maliyete dahil edilerek, herhangi bir düşüş söz konusu değildir.

 

-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca personel ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarlarının doktoralı personeller için yüzde doksanı, diğer personeller için yüzde sekseni  oranında destek sağlanmasından dolayı, TÜBİTAK’a beyan edilecek brüt ücret tutarından terkin edilen gelir vergisi tutarları düşülerek beyan edilmelidir. Ar-Ge merkezleri ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar için adam/ay oranı  <1> olarak alınır.

 

ü  Ücret ödemeleri banka kanalıyla yapılmalıdır. Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin ilgili ayların personel maliyeti desteklenmez.

 

ü  İlgili ayda herhangi bir personelin net ücretinin kısmi olarak ödenmesi durumunda o personelin ilgili aya ait ücretinin tamamı desteklenmez. Başka bir deyişle personele banka kanalıyla net ücret ödemesi 1 lira eksik ödenmesi halinde dahi ilgili aya ait ücretin tamamı kapsam dışına alınır. Ancak bu durum nedeniyle destek kapsamı dışında bırakılan söz konusu maliyetin tamamının banka kanalıyla ödenmesi durumunda daha sonraki dönemlerde yeniden talep edilebilir.

 

ü  SGK priminin ödenmediği dönemde personele ait maliyetlerin TÜMÜ desteklenmez. Bu durumda uygulamada gördüğümüz gibi, malzeme, alet-teçhizat, hizmet alımı gibi diğer Ar-Ge giderlerinin ödemeleri yapılmış ise, firmanın sigortaya ve maliyeye borcu olduğu için bu giderlere ait hibe desteğini bu kurumlara olan borcundan mahsup etmek için TÜBİTAK’a talepte bulunabilmektedir. En azından proje yaparak, resmi kurumlara olan borçlarını azaltmaktadır. Mali rapor ve YMM raporunun gecikmemesi için SGK prim borçları KDV iadesi ile mahsup edilmiş ise, mahsup alındısının bir an önce ve zamanında alınması gerekir.

 

ü  Ücret olarak, brüt ücret dışında yalnızca ikramiye ödemesi destek kapsamında değerlendirilir, bunun dışında yapılan ek ödemeler (yemek, yol, prim, huzur hakkı vb.) destek kapsamında değerlendirilmez.

 

ü  Projede yabancı uyruklu personel görev alıyor ise, ilgili personelin oturma izni ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan çalışma izninin  dosyada yer alması gerekmektedir.

 

ü  1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç projelerinde personel giderlerinin hibe oranı %75 iken, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilen projelerde mikro ve küçük işletmelerde bu oran daha çok personel istihdam etmek için %90’dır. Uygulamada karşılaştığımız bir sorun da; 1501 destek programına göre dönem raporunda sadece personel gideri yer alıyor ve destek oranı maksimum oranla proje genelinde ve personelde %60 iken, personel içinde doktoralı eleman çalışıyor ise hibe oranı %100 olmakta, ancak bu durumda oran %60’ı aşmaktadır.

 

ü  Proje süresince personel değişikliği yada yeni personel istihdamı öngörülüyorsa, mümkünse ilk dönem raporunda bu hususlar gerekçeleriyle beyan edilmelidir.

 

ü  Projede görev alan personel ayrıca KOSGEB’den nitelikli eleman desteği alıyor ise, mali raporda kapsam dışına alınmalıdır.

 

2) SEYAHAT GİDERLERİ;

 

-Seyahat giderleri olarak, sadece yol giderleri yasal belgeleri karşılığı ile destek kapsamına alınmaktadır.

 

ü  Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri;

a. Uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

b. Konaklama giderleri desteklenmemektedir.

 

ü  Seyahat giderleri Ekonomi Bakanlığı’nın Pazar araştırma desteği kapsamında seyahat ve konaklama giderleri dahil olarak %70 oranında desteklenme olduğunu dikkate alıp,bu seçenek de firmalarca değerlendirilmeli, yanlışlıkla aynı konuda  2 ayrı kuruma başvurulmamasına dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

3) ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM GİDERLERİ;

 

-Ar-Ge projelerinde yazılım, bilgisayar, test cihazı, kalıplar vb. desteklenebilmektedir. Yazılım ve bilgisayar, firmanın Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacağı için %75-60 oranında desteklenmektedir.

­

-Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar proje faaliyetleri sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise KDV’siz fatura tutarının %40 oransal destek ile matrahı bulunup, bu matraha %75-60 hibe oranı uygulanmaktadır.

 

-Projelerde kalıp sorunu, büyük önem arz etmektedir. TÜBİTAK mevzuatına göre;

 

  1. Prototip ürünü üretmekte kullanılacak kalıp proje sonrası seri üretimde de kullanılacaksa, kalıp gideri %40 oransal olarak destek kapsamına alınır.

İlgili kalıbın malzemesi alınarak hizmet alımı ile yaptırılıyorsa, bu durumda malzeme ve hizmet alımları oransal olarak destek kapsamına alınır.

  1. İlgili kalıp firmanın yenilikçi süreç makinesinin ya da ticari olarak satışa konu “projenin çıktısı” ise, malzeme giderleri doğrudan destek kapsamına % 75-60 oranında alınır.
    1. Kalıp, yalnızca prototip ürünleri üretmekte kullanılacak nitelikteyse, daha sonra özelliklerini kaybedecekse (örneğin hızlı (rapid) prototip cihazı ile ısıl işlem yapılmış uzun ömürlü çelik kalıp yerine kısa ömürlü alüminyum kalıp) doğrudan destek kapsamına alınır.

 

-Firmalar bazen M013 (alet-teçhizat) formu ile M016(malzeme) formunun ayrımında yanlışlık yapabilmektedirler. TÜBİTAK mevzuatına göre;

1. Alet/Teçhizat Tanımı;

Hazır olarak alınacak ve proje çıktısının bir parçası olmayacak, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları M013 formunda verilir. Örnek: Bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanılan bir bilgisayar için LCD ekran.

 

2. Malzeme Tanımı;

Prototip veya deneme üretimi için kullanılacak olan veya geliştirilecek ürünün/sistemin bir parçası olacak her türlü malzeme ve teçhizat bu formda listelenir. Örnek: Çıktısı Bilgisayar Denetimli Talaşlı İmalat Tezgahı olan bir projede, tezgahın kumanda panelinde kullanılacak LCD ekran.

 

4) AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLERE AİT GİDERLER;

 

Tasarım faaliyetlerinin bilgisayar ortamında statik ve/ya da dinamik analizleri (örneğin sonlu elemanlar yöntemi) yapılarak doğrulanması için firmalar; ya firma dışındaki Ar-Ge sağlayıcılarından hizmet almakta ya da tecrübeleri var ise program satın alarak TÜBİTAK’dan hibe talebinde bulunmaktadırlar. Fiili üretime geçmeden önce bilgisayar ortamında tasarım girdi-çıktı ilişkilerinin doğrulanarak hataların elenmesi süreci, Ar-Ge faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Projelerde bu faaliyet mutlaka sorgulanır.

-Teknik Danışmanlık hizmeti alınan kişi veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme, proforma fatura veya protokol yapılmalı ve projeyi TÜBİTAK’a online girerken PDF formatında ek olarak gönderilmelidir.

 

-Ödemesi yapılmayan giderler desteklenmez. Bununla birlikte personel giderlerinden farklı olarak kısmi ödeme halinde ödenen kısım kadar hibeye tabi olur, ödenmeyen kısım için daha sonraki rapor dönemlerinde hibe talebinde bulunulabilir.

 

-Kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının projede görev alması halinde ilgili kuruluş veya üniversiteden izin belgesi alınmalı ve söz konusu kişiyle sözleşme yapılmalıdır.

 

-Projede çalışan kamu personeli ile üniversite öğretim görevlilerine yapılacak ücret ödemeleri ile ilgili olarak, sözkonusu kişilerin firmanın ücret bordrosuna dahil edilerek, sosyal güvenlik primi kesilmeden, Gelir Vergisi kesintisine tabi tutularak ücretinin ödenmesi TÜBİTAK tarafından önerilen yöntemdir. Teknopark’larda faaliyet gösteren firmalar için, projede çalışan kamu personeli ile üniversite öğretim görevlileri de, 4691 sayılı Kanun kapsamında sağlanan Gelir Vergisi desteğinden faydalanabilmektedirler (bölge içerisinde yaptıkları çalışmaları için). Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar için önerimiz, üniversite öğretim görevlilerinden alacakları hizmeti bölge içerisinde almak ve bölgede geçirilen zaman için, bölgede bulunulduğuna dair yönetici şirketten onay alarak gelir vergisi istisnasından faydalanmalarıdır.

 

-1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  kapsamında Üniversitelerden ya da Teknokentteki Ar-Ge sağlayıcısından alınacak tasarım analiz hizmetlerinin KDV hariç fatura tutarının % 80’i hibeye konu olmaktadır. Bizim tecrübelerimize göre, bu analiz hizmetinin bedeli proje toplam bütçesinin %3’ünü geçmemelidir.

 

5) HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ;

 

-Proje için firma dışından alınacak fason işçilik ile eğitim, YMM, danışmanlık hizmet vb. giderleri bu kapsama girmektedir.

 

ü  Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır.

 

ü  5746 sayılı Ar-Ge Teşvik Kanununa göre uygulanacak % 100 Ar-Ge indirimi için; yurt içi ve yurt dışı hizmet alımlarının toplam proje bütçe harcaması içindeki payı % 20’yi geçmemelidir.

 

ü  Firmanın kendi makine yapma gücü ve ekipmanı ile yapabileceği işçilik ya da şekillendirme faaliyetleri firma dışından hizmet alımları yoluyla desteklenmez.

 

ü  Hizmeti alınan kişi veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme, proforma fatura veya protokol yapılmalı ve projeyi TÜBİTAK’a online girerken PDF formatında ek olarak gönderilmelidir.

ü  AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatılması için alınan danışmanlık hizmeti, 1507 sayılı program kapsamında desteklenirken, 1501 sayılı program kapsamında desteklenmemektedir. 1507 sayılı program kapsamındaki destek sınırı;

  • herbir proje için toplamda en fazla 10.000 TL (AGY101-5.000+AGY301-5.000)
  • Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin ilk AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda bu giderler desteklenmez.
  • Yeminli mali müşavir ücretleri 1507 ve 1501 sayılı program kapsamında desteklenmektedir.

 

-Hizmet alımları ile ilgili giderlere ait belgelerin düzenlenme tarihinin proje destek başlangıç tarihinden itibaren, destek bitiş tarihine kadar (ek süre dahil) geçen süre içerisinde olmalıdır.

­

-Ödemesi yapılmayan giderler desteklenmez. Bununla birlikte, kısmi ödeme halinde ödenen kısım kadar hibeye tabi olur, ödenmeyen kısım için daha sonraki rapor dönemlerinde hibe talebinde bulunulabilir.

 

MALZEME GİDERLERİ

 

-Proje süresi içinde alınan malzemeler M016 formunda yer alırken, proje başlangıç tarihinden önce alınıp ambarda ya da stokta bulunan malzemeler M016-A formuna alınarak, daha sonra toplamı M016 formuna taşınır.

 

-Malzeme alımları ile ilgili giderlere ait belgelerin düzenlenme tarihinin ve stoktan kullanılan malzemelerin stok çıkış mahsup fişleri tarihlerinin proje destek başlangıç tarihinden itibaren, destek bitiş tarihine kadar (ek süre dahil) geçen süre içerisinde olmalıdır.

 

-Yurt dışından alımı yapılan malzeme giderlerine ait harcama ve gider belgesinin, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay önce düzenlenmiş olması ve projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi durumunda, bu giderler desteklenir (Alet-teçhizat ithali de bu kapsamda değerlendirilir).

 

-Döviz cinsinden alımlarda, 1507 kodlu destek programında ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. Döviz cinsinden vadeli ödeme araçları (çek, vadeli senet vb.) ile yapılmış ödemelerde, ödeme tarihindeki kur olarak fiili ödemenin gerçekleştiği tarihteki (örneğin çek tutarının bankadaki hesaptan çıkış tarihi) kur esas alınmalıdır.

 

-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501) kapsamında ise döviz cinsinden alımlarda fatura ya da ödeme tarihindeki (vadeli ödeme araçları ile yapılmış ödemelerde fiili ödemenin gerçekleştiği tarih) T.C. Merkez Bankası döviz alış kurundan (ilgili günden bir önceki gündeki döviz alış kuru dikkate alınmalıdır)düşük olanı değerlemede esas alınır.

 

-Ödemesi yapılmayan giderler desteklenmez. Bununla birlikte, kısmi ödeme halinde ödenen kısım kadar hibeye tabi olur, ödenmeyen kısım için daha sonraki rapor dönemlerinde hibe talebinde bulunulabilir.

-Malzeme ve diğer gider kalemlerinin  Gider formlarına işlenmesinde  Katma Değer Vergisi hariç (KDV’siz) tutarlar esas alınır.

 

-Malzeme ve diğer gider kalemlerine ilişkin ödemelerin en geç YMM tasdik tarihinden bir gün önce banka havale ya da çekle yapılması gerekir.

 

-Rapor dönemi içerisinde ödemesi yapılmayan harcamalar, ödendiği dönemin YMM raporuna dahil edilerek, kurumdan istenir.

 

-Ödemeler cari hesap yerine her bir Ar-Ge faturası bazında banka havalesinde ya da çekle ödemelerde çek bordrosunda fatura sayı ve tarih belirtilerek, tutarlar ne eksik ne de fazla olmak üzere tam olarak ödenmelidir.

 

-Taraf firmaların borç ve alacaklarının virman dekontu da, karşılıklı muhasebe kayıtlarının teyidi koşuluyla ödeme olarak kabul edilir.

 

-Çek ile yapılan ödemelerde, çek üzerinde belirtilen tutarın çıkışının firmanın banka nezdindeki hesabından rapor dönemi içerisinde olması gereklidir.

 

-Destekleme dönemlerine ait mali raporlarda herhangi bir nedenle beyan edilmeyen malzeme ve diğer gider belgeleri (ödemenin yapılmaması, unutulma, eksik kayıt veya eksik belge gibi nedenlerle mali inceleme, denetim ve onaydan geçirilememiş ise), proje süresi içinde kalmak kaydıyla sonraki dönemlere ait mali raporlarda beyan edilebilir.

 

SONUÇ

 

Yukarıdaki analizlerden de  anlaşılacağı üzere  mali raporun hazırlanması süreci oldukça tecrübe ve bilgi istemektedir. Bilgi öğrenme süreci elbette hata işleme ve hataların ayıklanması sürecini içerir. Deneme – yanılma yöntemi denen bu yol, bilimsel metottur. İşin içine girmek gerek. Büyük saygı duyduğum İrlandalı yazar GEORGE BERNARD SHAW‘ın şu sözleri beni çok etkilemektedir;

 

“- Hiçbir şey ayağınıza gelmez, en azından iyi olan hiçbir şey. Her şeyi gidip kendiniz almanız gerekir.

– Gençken yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm. Başarısız olmak istemiyordum onun için ben de on kat daha fazla çalıştım.

– İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.”

 

——————————————————————————–

Not: Bu makalenin hazırlanmasında TÜBİTAK mevzuatı ile Sistem YMM Danışmanlık A.Ş.’nin TEYDEB Proje Sonuçları Bilgi Notu’dan yararlanılmıştır.

Bir önceki yazımız olan 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki SGK İşveren Hissesi Desteği Uygulamasında 5 Yıllık Süre Doluyor başlıklı makalemizde 5746 sayılı kanun sgk işveren hissesi desteği, sgk işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo