Tübitak – Kosgeb Araştırma ve Yenilik Projelerinin Yatırım Teşvik 5. Bölge Desteklerine Açıklık Getirildi

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak – Kosgeb Araştırma ve Yenilik Projelerinin Yatırım Teşvik 5. Bölge Desteklerine Açıklık Getirildi
Paylaş
Tarih : 18 Eylül 2013 - 11:02

TÜBİTAK – KOSGEB ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNİN YATIRIM TEŞVİK
 5. BÖLGE DESTEKLERİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

GİRİŞ

13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenen yatırım projeleri kapsamında ilave olarak istihdam edilecek personel için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı için Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır ve Mardin’in de aralarında bulunduğu 6. Bölgede “sabit yatırım tutarı oranı” kaldırılarak, tamamı 10-12 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması söz konusudur.

 

Ayrıca aynı kararın 2. Maddesi ile;

 

-“h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar” ifadesi ile TÜBİTAK ve KOSGEB AR-GE projelerinin net ve açık bir şekilde Yatırım Teşvik sistemi ile bütünleştirilebileceği belirtilmektedir. Bu şekilde 19/06/2012 tarihindeki Yatırım Teşvik kararının 17.maddesinin 1.fıkrasının h)bendindeki “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar” ibaresine açıklık getirilmektedir.

 

Ar-Ge projeleri sonucunda oluşan çıktının patent ve faydalı belgesine sahip olması yanında bundan böyle bu belgeler düzenlenmemiş olduğu durumlarda da söz konusu çıktıların üretime yönelik yatırımların TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvik belgesine bağlanarak firmaya 5.Bölge destekleri sağlanabilecektir. Buradaki temel şart, projenin destek sürecinin Ekonomi Bakanlığı müracaat tarihinden geriye dönük olarak 3 yıl içinde başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Bilindiği gibi TÜBİTAK VE KOSGEB AR-GE projelerinin tamamlanmasından sonra bu kurumlardan alınacak yatırımın tamamlandığına dair bir yazı ile, ilgili sanayi odasına ya da Ekonomi Bakanlığına başvurularak örneğin İstanbul ya da Bursa’da asgari 1 milyon TL meblağlı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamından oluşan sabit yatırım tutarı için yatırım teşvik belgesi alınarak, aşağıdaki 5.Bölge desteklerinden yararlanılmaktadır:

 

5.BÖLGE DESTEKLERİ

 

1.İstanbul’da yada Denizli’de sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor.  Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır. Ar-Ge projelerinde arsa, bina inşaat giderleri desteklenmez.

 

2. Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

 

3. KDV istisnası.

 

4. Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüzbin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

 

5. Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

 

6. Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

7. Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar  % 70 indirimli olarak uygulanır.  Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır.

 

İl: İstanbul

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2013 /30.09.2015

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

 

Not: Görüldüğü gibi yatırım teşvikinde örneğin 1. Bölge desteği  sadece KDV istisnası ve 3. Ülkelerden makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlarken yani yatırım teşvik proje maliyetinin %20 si kadar teşvik sağlarken, yukarıdaki 5. Bölge destekleri ile bizim hesaplamalarımıza göre bu oran %50’nin üzerine çıkabilmektedir.

 

Aşağıda AR-GE projeleri ile Yatırım Teşvik Sisteminin birbiriyle nasıl bütünleştirebileceği konusunda savlarımız yer almaktadır. Kuşkusuz doğruluğu uygulamalarla sınanmalıdır.

 

 

SAVLAR

 

Birinci Sav: TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen makine alet-teçhizat ve ekipmanlar, daha sonra alınacak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında da desteklemesi söz konusu olamamaktadır. Nitekim Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 02/05/2011 tarihli yazısında; 14 Nisan 2011 tarihinden sonra alınacak yatırım teşvik belgeleri için diğer kamu kurum ve kuruluşların destek programlarından yararlanılamayacağı hükmü getirilmiştir.Aynı şekilde 19/06/2012 tarihindeki Yatırım Teşvik kararının 29. Maddesinde de bu husus yer almaktadır. Bu bakımdan AR-GE projeleri ile desteklenen makine ve alet- teçhizatlar yatırım teşvik belgesinde yer alsa bile, kapsam dışında tutulmalıdır.

 

İkinci sav: TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri ile makine gibi proje çıktısı üründe teknik yenilik ve kullanım kolaylığında önemli derecede iyileşme yaparak piyasaya ticari hale gelebilen bir ürünün imali için torna, freze, pres, kaynak robotu gibi standart makineler gerekli ise, bunlar Ar-Ge unsuru taşımadığı için kapsam dışına alındığından, pekala yatırım teşvik sistemine başvurarak 5.bölge desteklerinden yararlanılır. Ya da AR-GE’si biten ürünün seri üretimi için gerekli olan makine ve otomasyon, yatırım teşvik sistemindeki desteklerden yararlandırılarak yola devam edilir.

 

Üçüncü sav: Ar-Ge projesinin çıktısı bir makine ya da örneğin mobilyalarda kullanılan bir bağlantı elemanı olup, hem üründe yenilik hem de süreçte yenilik yaparak proses hattında yeni makine ya da otomasyona ihtiyaç var ise, bu makine ve otomasyondan Ar-Ge unsuru taşıyanlar TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklendiği halde, üretime yönelik standart makine ve otomasyonlar kapsam dışına alındığından, buların teşviki için yatırım teşvik belgesine başvurmak oldukça avantajlıdır.

 

Dördüncü sav: Üründe ve/veya süreçte yeniliği içeren prototip Ar-Ge projeleri yanında, yeni bir üretim yönteminin uygulanmasına yönelik minimum ölçekli pilot Ar-Ge projeleri için TÜBİTAK ve KOSGEB’e başvurup, desteklenmeyen makine ve otomasyon ile komple ekonomik ölçekli bir üretim tesislerinin kurulmasına yönelik yatırımlar için, yatırım teşvik belgesine başvurulmalıdır.

 

Beşinci sav: TÜBİTAK’dan Ar-Ge projesi desteklenen KOBİ’ye ait bir ürünün piyasaya satışı için birtakım standart makine ve eleman alt yapısına ihtiyaç olabilir. Bu durumda TÜBİTAK’dan alınacak projenin tamamlandığına dair bir yazı ile KOSGEB’e başvurarak, bu kurumun aşağıdaki “Endüstriyel Uygulama” programının hem geri ödemesiz hibe hem de geri ödemeli kredi şeklindeki desteklerinden KOBİ’lerimizin bir defaya mahsus olmak üzere yararlanması çok önemlidir:

 

Endüstriyel Uygulama Programı              Destek Üst Limiti (TL)        DESTEK ORANI (%)

Personel Gideri Desteği                                             100.000                             75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz.,

Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği                                150.000                                75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz.,

Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

(Geri Ödemeli)                                                                               200.000                                75

 

SONUÇ

 

Üründe ve Süreçte yenilik için makine, ekipman, otomasyon, test cihazı gibi sabit kıymetlere ihtiyaç var ise, bu konudaki teşviklerden maksimum yararlanmak için TÜBİTAK, KOSGEB VE YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDEN bir bütün halinde yararlanmanın tasarımını, önceden 9/1 prensibi ile yani “dokuz kere düşünüp, bir kez uygulamalı“ esasına göre hareket edersek, kaynak ve zaman bakımından akılcı davranmış oluruz.

Bir önceki yazımız olan Japon Muhasebe Sisteminin Tanıtılması başlıklı makalemizde dış borç, ihracat hacmi ve işsizlik oranları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI