Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Tamamlanmasından Sonra KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvurmanın Avantajı

Ana Sayfa » Güncel Haberler » Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Tamamlanmasından Sonra KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvurmanın Avantajı
Paylaş
Tarih : 25 Kasım 2013 - 9:27

Sitemize son günlerde KOSGEB’in girişimcilik ve genel nitelikli destekler yanında ar-ge ve inovasyon projeleri ile endüstriyel uygulama programları hakkında bilgi almak için yoğun talepte bulunulmaktadır.Mevzuat ve uygulamayı bütünleştirebilen yazıları oluşturması için ar-ge ve inovasyon uzmanı,ymm Prof.Dr.Atila Bağrıaçık’ tan ricada bulunduk.Kendisinin her iki konuda aydınlatıcı bilgiler içeren iki makalesi aşağıda yer almaktadır.Piyasa gözlemlerimize göre TÜBİTAK ar-ge projelerinin yazımı ve mali raporlanması konusunda yeterince bilgi birikimi oluşmasına rağmen, KOSGEB’in ar-ge destekleri konusunda bilgi stoku eksikliği olduğunu saptadık.Bu konuda Sitemize sorunlarınızla  geri dönüşlerinizle,bu bilgi birikimini iyileştirebiliriz.KOSGEB ar-ge desteklerinin KOSGEB mevzuatı ile uluslar arası ar-ge kılavuzu olan Frascati ile yenilik kılavuzu olan OSLO’ya göre tasarımını yapabiliriz.Birlikte olarak ve hatalarımızı eleştirel analizlerle ortadan kaldırarak doğru bilgiye daha fazla yaklaşmak ümidiyle selam ve saygılar sunarız.

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ TAMAMLANMASINDAN SONRA KOSGEB’İN ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMINA BAŞVURMANIN AVANTAJI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

 

TÜBİTAK‐TEYDEB Ar‐Ge projesi ile KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon projesi tamamlandıktan sonra, KOBİ’lerin prototip imalatı yapılan ürünün ticarileşmesi ve piyasaya sunulma aşamasında, üretim hattında Ar‐Ge unsuru taşımayan makine, ekipman, kalıp gibi sabit kıymetlere ihtiyaçları olabilir. Bu durumda ilgili kurumlardan herhangi birinden alınacak ar-ge projesinin tamamlandığına dair bir referans yazı eşliğinde 1 yıl içinde KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama programına başvurulması halinde bir takım ilave teşviklerden de yararlanılabilmektedir. KOBİ’ler bu programdan bir defaya mahsus yararlanabilirler.

 

 

KOSGEB’İN ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMININ SÜREÇ ADIMLARI

 

1) Firmalar, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile KOSGEB’e başvururlar. Bu formda özellikle TÜBİTAK ya da KOSGEB’in Ar‐Ge projesinin içeriği ile Endüstriyel Uygulamanın içeriği arasındaki bağlantı ve karşılıklı ilişki iyi anlatılmalıdır.

 

2) Ön değerleme sonucu uygun bulunan projeler, KURUL’ da görüşülür. Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

 

3) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi 30 gündür. Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

 

4) Destek oranı %75,Süre: 18 aydır. Mevzuatta en az süre belirtilmediği için firma alımlarını gerçekleştirebilirse proje süresi 4 aya kadar inebilir.

 

5) Destek Unsurları:

 

a) MAKİNETEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

 

İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

 

Destek ödemesi yapılmadan önce, KOSGEB uzmanı işletmeyi ziyaret ederek, Ar‐Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler.

 

Destek kapsamında satın alınacak makine‐teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

 

Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 350.000 (üç yüz elli bin) TL’dir.

 

Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

 

– Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür.

 

b) PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

 

Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

 

Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

 

İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi

net ücrete dahil edilmez.

 

6) İZLEME

 

Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır:

 

Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, KOSGEB’de ilgili projeden sorumlu uzman tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir.

 

Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB’de sorumlu uzman tarafından Ar‐Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu bir kez olmak üzere düzenlenir.

 

7) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

– Firma; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

 

– Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.

 

-Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

 

KOSGEB desteklerinde ödeme yapılmadan önce, harcama ve gider belgelerinin ödenmesi şartı bulunmaktadır. Ödemeler cari hesap usulü değil, dekont açıklamalı fatura bazında banka havale ya da çek yoluyla yapılmalıdır.

 

Kaynak: KOSGEB  mevzuatı

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI