Tübitak AR-GE ve Yenilik Projelerinin Mali Raporlanmasında Bilgilerimizi Güncelleyen Toplantı

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak AR-GE ve Yenilik Projelerinin Mali Raporlanmasında Bilgilerimizi Güncelleyen Toplantı
Paylaş
Tarih : 01 Ağustos 2013 - 12:41

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN MALİ RAPORLANMASINDA
BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEYEN TOPLANTI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

AR-GE BİLGİ DERİNLİĞİMİZİN ARTMASI

 

TÜBİTAK’ın Webinar faydalı çalışmalarından biri de 31 Temmuz 2013 tarihinde TÜBİTAK yetkilileri ile Yeminli Mali Müşavirler (YMM) arasındaki canlı oturumla gerçekleşti. Bu toplantıda YMM’ler karşılaştıkları sorunlar ile tasarladıkları çözümleri yazılı olarak hem yetkililere hem de diğer YMM’lere aktarıp tartışma ortamı yaratarak, daha doğru bilgilerin elde edilmesine katkıda bulunulmakta hem de TÜBİTAK yetkililerin konulara ilişkin görüşleri ile yeni sorunlara çözüm getirici önerileri ile biz YMM’lerin bilgi derinliği artmaktadır.

 

Bize göre bu toplantıda öne çıkan farklı ve özgün konular ile dile getirilen görüşler ve halen problemli olan durumlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (bazı önemli gördüğümüz daha önceki toplantılara ait bilgiler de eklenmiştir, bazı konularda bizim görüşlerimiz de açıklanmıştır).

 

BİZE GÖRE ÖZGÜN SORULAR VE CEVAPLARI

 

SORU: Firma 1501’den proje veriyor, çevre ile ilgili bir proje olduğu için öncelikli alan, destek oranı %60. Bu projede doktoralı Ar-Ge personeli var ve destek oranı %100. Bu durumda destek oranı %60’ı aşar mı? Aslında 2014 yılı başında yürürlüğe girecek AB’nin H2020 Araştırma ve Yenilik projelerinde süreç Ar-Ge’lerinde destek oranı %100, pazar odaklı projelerde %80, bir de bunlara %20 genel giderler (overhead) ekleniyor. Acaba destek oranlarının artırılması konusunda TÜBİTAK’da bir çalışma var mı?

 

TÜBİTAK’IN CEVABI: Destek tutarı hesaplanırken oran %60’ı aşsa dahi tavan %60 olduğundan bu oranın üstüne çıkılamaz.

 

———————————————-

 

SORU: Firmanın KOSGEB ve TÜBİTAK’ta desteklenen projeleri var. KOSGEB lisans mezunu personele 1.500,00 TL ödeme yapıyor. Aynı personel için TÜBİTAK’tan mahsup yoluyla yardım talep edebilir mi ?

 

CEVAP: Evet, edilebilinir. KOSGEB tarafından söz konusu personele yapılan destek TÜBİTAK desteğinden mahsup edilerek kalan bakiye hibe kapsamına alınır.

 

——————————————-

 

SORU: TÜBİTAK projelere bakıldığında Bağ-Kur’lu şirket ortaklarının projelerde pek yer almadıkları gözlemleniyor. Bu durumda hem projenin teknik alt yapısı çoğu kez zayıf gözüküyor hem de personel gideri olarak kaydı yapılamıyor. Nasıl teşvik edilir?

 

TÜBİTAK’ın cevabı: Bu konuya çözüm için TÜBİTAK 1512 no’lu bir destekleme programı başlatmıştır.

 

—————————————————–

 

SORU (Daha önceki toplantıdan soru): Üniversite öğretim elemanı bir kişi, bir kuruluşun Ar-Ge projesinde proje personeli olarak çalışabilir mi? Çalışması durumunda,  harcama ve gider belgesi olarak hangi belgelerin mali raporda olması gereklidir?

 

TÜBİTAK’ın cevabı:  Üniversite öğretim elemanı bir kişi, bir kuruluşun Ar-Ge projesinde proje personeli ya da dışardan danışman olarak çalışabilir. Çalıştığı her iki durumda aşağıdaki belgelerin mali raporda yer alması gereklidir:

1-      Bağlı olduğu (kadro ve pozisyonunun bulunduğu) Üniversite’den alınan İzin Belgesi (Ancak Döner Sermaye üzerinden fatura kesilirse üniversite izin belgesi aranmaz),

2-      Maliyetlerini gösteren harcama ve gider belgesi (Ücret bordrosu, Döner Sermaye faturası veya fatura yerine geçen vesikalar )

3-      Ödemeleri gösteren belgeler (ücret ödemesinin banka kanalıyla yapıldığını veya Döner Sermaye faturasının ödemesini gösteren banka transfer dekontu)

4-      İlgili öğretim elemanının adının geçtiği Yönetici Şirket tarafından onaylanan 4691 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele ait Personel Bilgi Formu (Kuruluş teknoparkta faaliyet gösteriyorsa).

 

Bizim notumuz: Ar-Ge projelerinde Üniversite hocalarının yer alması hem firmaya teorik bilgi aktarımı sağlayacaktır, hem de hocalar teorilerindeki varsayım, hipotez ve öngörülerinin sınamasını yaparak bilgilerinin doğruluk dereceleri artırarak, gençlerin daha iyi yetişmesi sağlanmış olacaktır, bu etki bile başlı başına bir faktördür. Bir iddiaya göre teori ile pratik arasında % 50 fark vardır. Sanayi – üniversite işbirliğine önem veren TÜBİTAK, 1507 KOBİ projelerinde üniversitedeki hocalardan alınan hizmet faturalarının %75’ini, 1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde %80’ini hibe desteğine tabi tutmaktadır.

 

————————————-

 

SORU:  Ar-Ge projesinde 14857 sayılı özürlü teşvikinden faydalanan personel çalıştırılırsa aynı zamanda Ar-Ge teşvikinden de faydalanabilir mi veya diğer bir tabirle iki teşvikten hangisinden faydalanır?

 

TÜBİTAK’ın cevabı: Aynı anda iki teşvikten faydalanamaz, birinden birini seçmek zorunda. Destek tutarı %60 olduğundan bu oranın üstüne çıkılamaz.

 

———————————————–

 

SORU: TEYDEB projesi olan bir firmada Yatırım teşvik belgesi var ve bu belgede KDV istisnası var. Son zamanlarda bir konu için iki teşvikten faydalanamaz denip TEYDEB olduğu için yatırım teşvik belgeleri iptal ediliyor. Ama TEYDEB desteklerinde KDV ödenmiyor, yatırım teşvik belgesi de KDV’yi destekliyor, mükerrer olmuyor. Bu konunun düzenlenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı kurum olarak?

 

TÜBİTAK’ın cevabı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereği, yatırım teşviki ile alınan teçhizat ve malzemeler için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşvik alınamaz.

 

——————————————————

 

SORU: Ar-Ge projesi çıktısı satışa konu olan ürünlerin muhasebe kayıtları nasıl olur, Tek düzen hesap planına göre 630 nolu Ar-Ge giderleri hesabında gösterilmeyip 620 nolu satılan mamüllerin maliyeti hesabında gösterilirse, 1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde %5-10 ek destek oranından yararlanılmıyor? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

 

CEVAP:

 

Toplantıya katılıp görüş beyan eden YMM’lerin değerlendirmesi: Ortada bir Ar-Ge projesi varsa ya 263 hesapla aktifleştirmek yada 630 hesabından gelir tablosu hesapları çalışmalıdır.

 

Bizim beyan ettiğimiz görüş:

Süreç yeniliği olan Ar-Ge projelerinde Ar-Ge harcamalarının 263 nolu hesaba kayıt yapılması gayet normal olduğu halde, makine gibi Pazar odaklı satışa konu ürün yeniliği olan Ar-Ge projelerinde Ar-Ge harcamalarının Tekdüzen hesap planına göre 620 nolu satılan malın maliyetinde gösterilip 630 Ar-Ge giderlerinde gösterilmemesinden dolayı, firmalar ek destek oranından yararlanamamaktadırlar.

 

Ar-Ge işi yapmanın bilimsel mantığı, karşılaşılan sorunları birden fazla deneme çözümü ileri sürerek, eleştirel analiz yoluyla bir deneme çözümü hariç diğer çözüm denemelerini ortadan kaldırmak ve tek kalan çözümün de doğru olduğunu sınamak için gerçekle örtüşüp örtüşmediğine bakmak gerekir. Bu bağlamda, pazar odaklı Ar-Ge proje çıktısının satışı durumunda bizce çözüm denemesi olarak  farklı muhasebe kayıtlarının yapılması mümkündür (Bu kayıtlara referans olarak, bedelsiz mal ithalatlarında bedelsiz ithal edilen eşya emsal kıymeti ile ilgili aktif hesaba borç kaydedilirken, karşı tarafa bir ödeme yapılmaması halinde bile ilgili gelir hesabına alacak kaydedilir mantığından da gidilebilinir). Buna göre Ar-Ge giderlerini 750 hesapta toplayıp oradan 630 Ar-Ge giderleri hesabına kaydederiz. Bedelsiz mal üretimi gibi aynı Ar-Ge gideri tutarını bir yandan 151 yarı mamul hesaba kaydederken (daha sonra oradan 152 ve 620’ye taşıma) alacak hesaba 602 diğer gelirler hesabına kayıt yaparız. 151’den 152’ye oradan da 620’ye taşınıyor. Bizce gelir tablosundaki 630 nolu Ar-Ge gideri hesabında işlem yapıldığı için %5-10 arası ek destek oranından yararlanırız diye düşünmekteyiz.

TÜBİTAK’ın cevabı: Bu konu çok sorulmaktadır. Bu konuda adı geçen 263 ve 630 Ar-Ge giderleri hesabının dışında başka bir hesap altında YMM tarafından doğru şekilde kaydı yapıldığının AGY500 raporunda tevsiki şartıyla Ar-Ge giderlerine ek %5-10 arası destek verilebilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

 

——————————————————-

 

SORU: TÜBİTAK’dan gelecek ya da gelen hibenin Ar-Ge giderlerinden düşülmesinde tahakkuk esası mı yoksa tahsil esası mı dikkate alınmalı ?

 

CEVAP:

 

Görüş beyan eden bazı YMM’ler: Ar-Ge indirimi yapan firmalar ilgili Ar-Ge harcamalarından TEYDEB’den alınacak hibe tutarlarını düşüp Ar-Ge indirimi yapılıyor. Burada hassas bakılması gereken nokta alınacak hibe tutarının TAHAKKUK hesabına göre dikkate alınması gerekmektedir. Bu konunun çok defa atlandığını tespit ediyoruz ve vergi uygulamaları açısından çok ciddi matrah farkı ve ceza ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu konuda hem Maliye Bakanlığı muktezası hem de yargı kararı var.

 

Görüş beyan eden bazı YMM’lerin karşı değerlendirmesi: Mali raporun verilmesi Ar-Ge desteğinin alınabileceğini garantilemiyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konuda hatalı davrandığı düşünülüyor. Destek tutarı geldiği dönemde dikkate alınmalıdır. Özellikle küçük bütçeli projelerde 5746 sayılı yasaya göre Ar-Ge indirimi hesaplamasında çok küçük indirim hakkı doğuyor. TÜBİTAK tarafından kabul edilen harcamaların içinde, amortismana tabi harcamaların vergisel indirimde yalnızca amortisman kısmı dikkate alındığından indirim anlamsız hale gelebiliyor. Vergi Müfettişleri tarafından en eleştiri alan konu budur. Tahakkukta bir firma şöyle bir sorun yaşadı, Ar-Ge indirimini yaptı daha sonra izleyici raporuna göre proje reddedildi. Firma yapmış olduğu Ar-Ge indirimini bir kat fazlası ve gecikme faiziyle vergi dairesine geri ödemek zorunda kaldı.

 

—————————————————————————

 

SORU: TÜBİTAK mevzuatına göre, bilgisayar, yazılım alımları destek tutarının uygulanacağı onaylanan Ar-Ge harcamaları tutarına tam olarak, daha sonra üretimde kullanılacak kalıp, test cihazı gibi alet-teçhizat alımları  ise %40 oransal desteğe tabi olarak dahil edilir. Desteğe tabi harcama tutarı bu şekilde belirlenirken, 5746 sayılı yasaya göre bunların kullanım sürelerine göre itfaları yani amortismanları Ar-Ge gideri olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda her iki matrah farklı olmakta, uygulamada karşılaşıldığı gibi firmalar TÜBİTAK mevzuatına göre Ar-Ge indirimi yaparak, fazla vergi indiriminde bulunduklarından cezalı duruma düşmektedirler. Bu tür farklılıkların giderilmesi konusunda TÜBİTAK’ın uyarıcı mesajları olursa, en azından firmalar Ar-Ge projesi yapma konusunda negatif bir duygu ile yüklenmezler.

 

TÜBİTAK’ın değerlendirmesi: Konu önemli, firmalarla olan toplantılarımızda bu hususu dile getireceğiz.

 

—————————————————————————-

 

SORU: Projenin son dönemine ait Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500), proje destek süresi bittikten sonra düzenleniyor. Proje bittikten sonra düzenlenecek Yeminli Mali Müşavirlik faturasını kabul ediyor musunuz?

 

TÜBİTAK’ın cevabı: Şu anda kabul edilmiyor. Son döneme ait faturayı proje destek süresi bitmeden önce kestirin, ödemesini de AGY500 raporunu düzenlemeden önce yaparsanız ve bu fatura firmanın kayıtlarında yer alırsa, söz konusu faturanın desteklenmesi kabul edilebilir. Ancak bu yılın Eylül ayından sonra yapılacak düzenleme ile bu şekilde sadece son döneme ait YMM fatura ya da serbest meslek makbuzlarının proje bitiş tarihinden sonra da düzenlenmiş olması halinde, kabul edilebilecek.

TÜBİTAK yetkilileri ayrıca bu sene eylül ayından sonra yapılacak düzenleme ile de ön ödeme ya da diğer ismiyle transfer ödemesi konusunda firmalar lehine önemli avantajların gelebileceğini belirttiler.

Bir önceki yazımız olan Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması başlıklı makalemizde ar-ge kitabı, ar-ge ve yenilik projelerinin yazımı ve arge kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI