Tübitak Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki Son Değişikliklerinin Analiz Sonuçları

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki Son Değişikliklerinin Analiz Sonuçları
Paylaş
Tarih : 02 Aralık 2013 - 10:11

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZ SONUÇLARI  

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

Gülçin GÖKÇEYREK & Buse KABAL ARSLAN
Ar-Ge Mali Rapor Uzmanları

TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik projelerinden bizim ilgilendiğimiz 1507 KOBİ Ar-Ge ile 1501 Sanayi Ar-Ge destek programlarında 2013 Ekim başı itibariyle bazı iyileştirmeler yapılmış, buna bağlı olarak Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda da 27 Kasım 2013 tarihinde değişiklik yapılarak, 01 Aralık 2013 tarihi itibariyle sunulan Mali Rapor ve YMM Tasdik Raporlarının bu esasa göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Hem bilgilerimizi tazelemek hem de yeni değişikliklerden önemli olanlarını bilimsel kural olan 20/80 Pareto Analizine göre (değişikliklerin %20’sinin tanımlanması toplam mesajın %80 bilgisini verir) aşağıda özet halinde sunmak istedik. Aşağıdaki açıklamalara proje bütçesinde genelde %50’nin üzerinde bir paya sahip malzeme giderleri ile başlamak istiyoruz. Sonuç bölümünde de ar-ge projelerindeki  önemli bir konuyu  Sizinle paylaşmak istiyoruz.

 

 

MALZEME GİDERLERİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

Malzeme alımları iki türlü belgelendirilebilmektedir.

 

a) Malzemenin satın alınması,

b) Malzemenin firma stokundan kullanılması.

 

a) Malzemenin Satın Alınması

 

Proje destek süresi içerisinde proje faaliyetleri dikkate alınarak alınan malzeme giderleri G016 formunda gösterilmelidir.

 

b) Malzemenin Stoktan Kullanılması

 

Stoktan kullanılan malzemelerin fatura tarihi dikkate alınmaz. Ancak, stoktan kullanılan malzemelerin stok çıkış tarihi proje destek süresi içerisinde olmalıdır.

 

Buradan anlaşılacağı üzere proje süresi içerisinde malzeme alınırsa G016 formunda, daha önceden malzeme alınmış stoklarında bulunuyorsa malzemenin G016-A formunda gösterilmelidir. Malzemenin stoktan kullanılması halinde muhasebe fişindeki stok çıkış tarihinin proje süresi içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

 

– Ödemeler dekont açıklamalı banka havalesi ya da çekle, ilgili YMM raporu yazılıncaya kadar yapılmalıdır. Kısmi ödeme yapılırsa, ilgili ödemeden önce KDV’nin tamamı düşülmeli, geri kalan kısım harcama matrahına dahil edilmelidir, daha sonraki dönem raporlarında ödenmeyen kısım ödendiğinde bu kısım da matraha dahil edilir (personel giderleri dışındaki hizmet, alet/teçhizat/yazılım alımlarında da aynı kural geçerlidir).

 

– Yurt dışından ithal edilen malzeme giderlerine ait faturanın düzenleme tarihi proje başlangıç tarihinden itibaren en fazla 3 ay olması gerekiyor (yurt dışından alet/teçhizat/yazılım alımlarında da aynı süre geçerlidir). Bize göre riske girmemek için stoktan kullanılan malzemelerde de bu üç aylık süre dikkate alınmalı. Döviz cinsinden alımlarda ödeme tarihindeki bankanın döviz satış kuru esas alınmakta olup, vadeli çekle ödemelerde çek tutarının bankadaki hesaptan çıktığı tarihteki kur dikkate alınır.

 

– Malzeme alımlarında doğrudan mal sattığımız müşterinin çekini ciro ederek kullanıyorsak müşterinin bankasından ödeme teyidi alınmalı, üçüncü kişilere ait çekleri ciro ediyorsak malzeme tedarik ettiğimiz firmadan borcu yoktur yazısı alınmalı. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz konu, ciroların devreden ismi ve imzası ile devredilenin isminin yer aldığı “tam ciro” şeklinde olmasıdır. Özellikle KDV mevzuatı açısından tam ciro ile yapılmayıp, devredenin isim ve imzasını taşıyan beyaz cirolarda firmalar müteselsil sorumluluktan kurtulamamaktadır. Tam ve Be ciroya bir örnek:

 

PERSONEL GİDERLERİ

 

– Personel ödemeleri bankadan ve tam olarak yapılmalı, eksik ödemede ilgili personel maliyetinin tamamı kapsam dışına alınmaktadır. Maaş ödemesinin tamamı ya da bir kısmı kasadan diğer kısmı bankadan yapıldığında sadece bankadan yapılan kısım hibe matrahına dahil edilmekte, daha sonraki mali raporlarda bankadan ödense bile, kasadan ödenen kısım bir daha harcama matrahına dahil edilmiyor.

 

– Personel maliyetleri hesaplanırken, proje kapsamında destek karar yazısının düzenlendiği tarihten veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması ancak 5510 sayılı Kanundaki ve diğer kanunlardaki desteklerden yararlanılmış olması halinde 5510 sayılı Kanundaki ve diğer kanunlardaki destekler düşürülerek personel maliyetleri hesaplanır.

 

– Destek karar yazısının düzenlendiği tarihten veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5510 sayılı Kanundaki ve diğer kanunlardaki sigorta prim desteğinden yararlanılmış ancak 5746 sayılı Kanunda belirtilen sigorta prim desteğinden faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden, hem yararlanılan 5510 sayılı Kanundaki sigorta prim desteği hem de yararlanılmayan 5746 sayılı Kanundaki sigorta prim desteğinden (faydalanılması halinde yararlanılacak tutar) faydalanılmış gibi hesaplanmalı ve gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası da ayrıca hesaplamaya dahil edilerek bulunan tutar personel maliyetlerinden düşüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulur.

 

Proje başvuru tarihinden sonra projeye dâhil olan ve/veya eğitim durumu değişen personelin ortalama aylık maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekildedir;

 

Mali Rapor Hazırlama kılavuzunda belirtildiği gibi; Personelin eğitim durumu değişikliğe uğrarsa G011-C formundaki ilgili dönemde uygulanacak sınırlar yeni eğitim durumuna göre aşağıda belirtildiği şekilde revize edilecektir:

 

  • Projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle lise ve altı mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde ön lisans mezunu olanlar için, ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin dört (4) katı,
  • Proje başvuru tarihi veya projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle ön lisans veya altı mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde lisans veya yüksek lisans mezunu olanlar için, ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin altı (6) katı,
  • Proje başvuru tarihi veya projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle lisans veya yüksek lisans mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip olan personel için ise ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin oniki (12) katı yazılmalıdır.

 

– Anonim şirketlerde; ortak olan Yönetim Kurulu Üyeleri proje görev alırlarsa ücret ödemeleri ile ilgili; projenin numarası, adı, başlangıç ve bitiş tarihi, projedeki görevi, brüt ücret tutarını kapsayan Genel Kurul Toplantı Tutanağının noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

– Limited şirketlerde: Projede görev alan şirket ortağı Müdür yada Müdürlere projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemeleri ile ilgili; projenin numarası, adı, başlangıç ve bitiş tarihi, projedeki görevi, brüt ücret tutarını kapsayan Genel Kurul Toplantı Tutanağının noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

– 1 Ekim 2013 tarihinde TÜBİTAK Uygulama Esaslarında yapılan değişiklikle Anonim ve Limited Şirketlerinde 4/1-b kapsamında çalışan Bağ-Kur’lu ortakların projede görev almaları halinde aylık prim ödemleri maliyete dahil edilebilmektedir. Bunu temin için Mali Rapor G011-A formunun baştan 5. Sütununda 4/A SGK İşveren Payı – 4/B SGK primi olarak ayrıştırılmıştır.

 

TRANSFER ÖDEMESİ

 

Bazı firmalar, TUBİTAK projesi onaylanmasına rağmen, mali zorluklar nedeniyle projelerini tamamlayamamakta veya uzatma talep ederek, TUBİTAK süreçlerini uzatmaktadır. TÜBİTAK’ın   bu tip durumlar için geliştirmiş olduğu Transfer Ödemesi sistemi bilinmediği veya aşılamayacak  mevzuat zorlukları varsayımı algılaması  nedeniyle bu uygulamadan yararlanamamaktadırlar.

TÜBİTAK’tan Ar-Ge projesi onaylanarak destek karar yazısının alınması ve sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanmasından sonra dönemsel olarak proje bütçesinin % 25’i kadar ve 2.000.000 TL ile sınırlı ön ödeme alma imkanı bulunmaktadır.

 

İşleyişi ile ilgili örnek uygulama aşağıdadır;

 1 0cak 2014 tarihi itibariyle Destek Karar Yazısı ve sözleşme imzalandıktan sonra başvuru yapılarak proje başlangıcında verilecek tek bir teminat mektubu ile  her dönem ön ödeme  kullanılabilirliğini mümkün kılan  sistemle tüm proje süresince kullanılan kaynak oranı % 25’i geçebilmektedir(aşağıdaki örneğimizde bu oran % 37 olmaktadır).

TÜBİTAK tarafından onaylanan toplam proje bütçesinin  290.000 TL. olduğunu varsayarak , 72.500 TL ön ödeme alınabilir. 90.625 TL.’lik bankadan teminat mektubunun alınıp TÜBİTAK’a verilmesi gerekiyor.

a)  2013/İkinci dönem raporu (01.07.2013-31.12.2013) harcama tutarı 150.000 TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 112.500 TL.’dir.

 

Ön Ödeme 72.500 – 112.500 = 40.000 TL firma hesabına yatacak hibe

 

Hesapta kalan ön ödeme tutarı : 0,00

 

290.000,00 – 150.000,00 = 140.000,00 x %25 = 35.000

b) 2014/Birinci dönem raporu (01.01.2014-30.04.2014) harcama tutarı 140.000 TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 105.000 TL.’dir.

35.000 – 105.000 = 70.000 TL. şirket hesabına gelecek tutar olup,  TÜBİTAK’tan son hibe havalesi yapılır yapılmaz teminat mektubu firmaya iade ediliyor.

 

 

YMM’NİN SON DÖNEM TASDİK HİZMET BEDELİ

Son döneme ait mali raporun YMM tarafından tasdikinin, dönemi takip eden 3 ay içerisinde yapılması mümkün olduğundan, tasdik bedeline ilişkin fatura ya da serbest meslek makbuzunun düzenleme tarihinin proje bitiş tarihinden sonra olsa dahi destek kapsamına alınır.

 

AR-GE MUHASEBE KAYITLARI

 

Ar-Ge giderlerinin Bilançonun 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında ya da Gelir Tablosunun 630 Ar-Ge Giderleri hesabında toplanması gerekir iken firmalar bu tür Ar-Ge giderlerini genellikle üretim maliyetleri içerisinde yada 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabında gösterdiklerinden Yeminli Mali Müşavirler sorumluluk almamak için AGY500 YMM Raporunu onaylamaktan çekinmekteydiler. Ancak, bu yeni değişiklikle 263 ve 630 nolu hesapların dışında da Ar-Ge giderlerinin gösterilmesini TÜBİTAK kabul etmektedir. Bununla birlikte, 1501 Sanayi Ar-Ge destek programlarında temel destek oranı %40 olmasına karşın 263 ya da 630 nolu hesaplarda giderler gösterilirse % 5 ila 10 arası ek destek oranına kavuşmaktadırlar.

 

SONUÇ

 

İrlandalı Yazar Bernard Shaw’ın şu sözü çok güzel bir noktayı işaret etmektedir: “Ben en çok terzimi severim, çünkü beni her gördüğünde yeni ölçülerimi alır, diğerleri ise beni eski ölçülerime göre değerlendirir”. Bu bağlamda bu makaleyi ekiple birlikte yazarken edindiğimiz bilgiye göre, KOBİ tanımında önemli bir değişikliği öğrendik. KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında  Yönetmeliğin  5/c  maddesinde 10/9/2012-2012/3834  tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle  aynen şöyle denilmektedir. “Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” .Buna göre, firmanın çalışan sayısı yıllık iki yüz ellinin altında olup, net satış hasılatı ile mali bilanço kriterlerinin   her ikisi de 40 milyon TL’yi birlikte aşmayıp, herhangi biri  40 milyon TL.’yi aşıp  diğer kriter 40 milyon TL’nin altında kaldığı sürece KOBİ tanımına giriyor.Bu durumda yıllık çalışan sayısı iki yüz ellinin altında  olan ve    ciroları yada net satış hasılatı 40 milyon TL.’yi aşıp ,aktif toplamı 40 milyon TL.’nin altında kalan  Orta Ölçekli İşletmelerin mağdur olmaları önlenmektedir.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI