Tübitak AR-GE Projelerinin AGY500 YMM Raporunun Hatasız ve Zamanında Oluşturulabilmesi İçin Firmaların Ön Hazırlık ve Sorumlulukları

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak AR-GE Projelerinin AGY500 YMM Raporunun Hatasız ve Zamanında Oluşturulabilmesi İçin Firmaların Ön Hazırlık ve Sorumlulukları
Paylaş
Tarih : 25 Mart 2013 - 10:24


atilla-bagriacik

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİNİN AGY500 YMM RAPORUNUN HATASIZ VE ZAMANINDA OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN FİRMALARIN ÖN HAZIRLIK VE SORUMLULUKLARI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslararası Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

 

Ar-Ge projelerinin teknik ve mali bir bütün olarak sistem anlayışıyla ele alınması gerekliliğinden hareketle, onaylanan TÜBİTAK – TEYDEB projelerinin yıllık 2 dönemli Ar-Ge hibe talebi için dönem raporu ve mali rapor hazırlanmasından sonra AGY500 YMM Değerlendirme ve Tasdik Raporunun YMM tarafından oluşturulması gerekmektedir. YMM’nin zamanında ve mevzuata uygun hatasız denetim raporu oluşturabilmesi için, firmaların YMM raporu yazılmadan en geç bir ay önceden aşağıdaki bilgi ve belgeleri YMM’e vermelerinin uygun olacağını tecrübelerden ve aldığımız geri bildirimlerden öğrenmiş ve hala da öğrenmekteyiz.

 

 

YMM raporu için firmaların hazırlayacakları bilgi ve evraklar listesi önerisi

 

A)     Tübitak tarafından onaylanan AGY101 yada AGY100 formu, varsa değişikliklerle beraber (revize edilmiş haliyle) e-mail olarak,

B)      Ar-Ge Konusu makine ya da ürün satıldı ise kesilen Satış faturası,(satış faturası  proje bitiş tarihinden önce kesilmemeli, özellikle Kamu’ya proje konusu makine ya da ürün satıldı ise destek reddedilir).

C)      Projede kullanılacak tüm gider faturalarında “Bu faturada belirtilen toplam tutarın ………..TL’si ……….. numaralı TÜBİTAK – TEYDEB projesi için kullanılmıştır.” ibaresi yer alması gerekmektedir. Bu ibare için kaşe yaptırılmalıdır. 

D)     Harcama ve gider belgeleri, fatura, irsaliye, muavin dökümleri ve aşağıdaki diğer belgelerin üzerine ASLI GİBİDİR kaşesi vurulduktan sonra şirket unvanı veya unvanı içeren şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

E)      Banka ve çek ödemelerine ait banka dekontlarının ya da banka ekstrelerinin ilgili banka tarafından kaşeli imzalı teyidi.

 

F)      Personel Giderleri (G011);

1-      Proje başlangıç tarihinden itibaren SGK hizmet dökümleri(prim hizmet belgeleri), tahakkuk fişleri, ödeme makbuzları, ücret bordroları, maaş ödemelerine ait banka dekontları yada banka ekstresi (banka tarafından kaşeli imzalı teyidi)

2-      Projede çalışan personele ait öğrenim durumlarını gösteren diploma fotokopileri, işe giriş bildirgeleri,

3-      AR-GE işçiliklerine ait 335, 360, 361, 720 hesapların muavin dökümleri,

4-      İlgili aylara ait (Proje süresince) Muhtasar Beyannameleri, tahakkuk fişleri ve vergi alındıları,

 

G)     Seyahet Giderleri (G012);

1-      Proje ile ilgili seyahat giderlerine ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopisi ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2-      İlgili seyahate ait Elektronik Yolcu Bileti

 

H)     Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Giderleri (G013);

1-      Proje ile ilgili Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın giderlerine ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği mahsup fişleri ve ilgili hesapların muavin dökümleri

2-      İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu

3-      Finansal Kiralama Leasingle alınan alımlarda Aylık Kira taksitlerine ait faturalar ve ödeme belgeleri, ayrıca finansal kiralama sözleşmesi ve ödeme planı

 

İ)        Yurtiçi AR-GE Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (G014);

1-      Proje ile ilgili Yurtiçi AR-GE Kuruluşlarında Yaptırılan İşlere ait fatura ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2-      Yurtiçi AR-GE Kuruluşu ile yapılan sözleşme yada protokol söz konusu sözleşmede, alınan hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.

 

J)       Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Giderleri (G015);

1-      Proje ile ilgili hizmet alımlarına ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2-      Danışmanlık sözleşmelerinin fotokopileri, söz konusu sözleşmede, alınan hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.

 

K)      Malzeme Giderleri (G016);

1-      Proje ile ilgili olarak alınan malzemelere ait satıcı faturaları, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri,  320 satıcı hesaplarının ve ilgili 150 hesaplarının muavin dökümleri, firmalara yapılan ödemelerle ilgili banka dekontları, çek fotokopileri ve ödendiğine dair banka dekontları,

2-      Ar-Ge kapsamındaki proje için malzeme sarflarına ait tutarlandırılmış stoktan çıkış sarf listeleri, ilgili 150 hesapların muavin dökümleri

3-      İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu

 

L)       Bilanço ve Gelir Tablosu ile Firma Bilgileri;

1-      Son yılın Bilanço ve Gelir Tablosu (Vergi Dairesi, YMM veya SMMM tarafından tasdikli)

2-      Proje süresi içinde verilen geçici vergi beyannameleri ve eki gelir tablolarının düzenlenmesine esas olan yansıtmalar kapatılmadan önceki mizanlar,

4-      Cari yılın Defter bilgileri, onay makamı, onay tarihi, yevmiye numaraları ve defterlerin noter tasdiklerinin olduğu sayfaların fotokopileri,

5-      Firma ortaklarının TC kimlik numaraları, hisse oranları, hisse miktarları ve ortaklar pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri,

6-      Şirket ortaklarından projelerde görev alanlar var ise “projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücretin tutarı ve bu ücret ödemelerinin zamanı ve süresi, tespit ve tayinine ilişkin Ortaklar Kurulu Kararı’nın veya yönetim kurulu kararının proje başlangıç tarihinden önce noter tarafından onaylanmış örneği”,

7-      İmza Sirküleri,

8-      Ticaret Sicil Gazeteleri (kuruluştan itibaren değişikliklerle beraber)fotokopileri,

9-      KOBİ Beyannamesi,

10-   Tübitak hibesinin yatırılacağı banka hesap nosu,

 

 

SONUÇ

 

Ar-Ge projelerine bir sistem olarak baktığımızda, daha proje verme aşamasında firma yetkilisi, proje yürütücü ve muhasebe sorumlusu YMM ile bir araya gelerek, özellikle işin mali, vergisel ve muhasebe yönünü eleştirel tartışmaya açarak olası hataları önceden ortadan kaldırmaları gerektiği kanısındayız. Son dönemlerde muhasebe sistemine getirilen yeni “maliyet yönetimi” bakış açısı bunu gerekli kılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Bu hesap 139 bin hekim daha gerektiriyor - 25 Mart 2013 başlıklı makalemizde hekim ihtiyacı, iş kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği yasası hakkında bilgiler verilmektedir.

Adı - Soyadı : Prof. Dr. Atilla BAĞRIAÇIK

E-Posta Adresi :

Hakkında : ULUSLAR ARASI TİCARET VE FONLAMASI İLE AR-GE VE İNOVASYON FONLARI UYGULAYICISI, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK;

Maliyet Muhasebesi Ar-Ge Destekleri ve Uygulama Örnekleri, Dış Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları, Etkin İhracat Yönetimi, Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Uygulamalı Akreditif İşlemleri, Dış Ticarette KDV İşlemleri, ISO 9000, Distribütörlük ve Servis Teşkilatı, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Pazar Hakimiyeti, Kalite El Kitabı, Dış Ticarette Tek İdari Belge, Hizmette Kalite, Serbest Bölgeler, Türkiye'de CE ve Uygulaması, Yatırım Teşvikleri, Transit Ticaret-Reeksport İşlemleri ile kitapları ve çok sayıda makaleleri yayınlanmıştır.

1948 yılında Denizli Buldan’da doğdu.
İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademesi’ni 1968-1969 öğretim yılında sınıf birincisi olarak bitirdi.
1970-1975 yılları arasında Viyana'da Hochschule Für Welthandel'da (şimdiki ismi Wirtschaftsüniversitaet Wien) AB – Türkiye ilişkileri konusunda doktora çalışması yaparken birçok ulusal ve uluslararası şirketlerde denetim ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

1975-1980 döneminde İstanbul Ticaret Odası’nda önce Uzman sonra Etüd ve Araştırma Şubesi Müdürü olarak görev yaptı.
1980-2006 döneminde Marmara Üniversitesi’nde kadrolu olarak öğretim üyeliği yaptı. Bu dönemlerde ayrıca Yeditepe Üniversitesi, Beykent Üniversitesi’nde de dersler verdi.
Halen Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, Uluslararası İktisat Bölümünde Dış Ticaret Uygulamaları dersi vermektedir.

Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri yanında, birçok sanayi ve yazılım şirketinin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri/Kredileri Hibe Fonları konusunda Danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Varyap Sağlık grubuna ekip halinde yapılan Ar-Ge projesi 2010 Aralık ayında TÜBİTAK tarafından Türkiye’nin en büyük teknoloji ödülünü almıştır.
Ek olarak özellikle Türkiye’deki Yatırımların ve Dış Ticaretin uluslar arası uygun koşullarla fonlanması üzerinde de etkin çalışmalar yürütmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Bavul ticaretinde uygulama kolaylığı
Bavul ticaretinde uygulama kolaylığı

24 Haziran 2010 tarihinde DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanan “Özel Fatura (Bavul Ticaret)” başlıklı makalemizde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun

Onaylanan Tübitak-Teydeb Ar-Ge Projelerin Mali Rapor Denetimi İle AGY500 YMM Raporu Oluştururken Mevzuata Göre Firmaların Hazırlayacakları Evraklar Listesi ve İstenen Bilgiler
Onaylanan Tübitak-Teydeb Ar-Ge Projelerin Mali Rapor Denetimi İle AGY500 YMM Raporu Oluştururken Mevzuata Göre Firmaların Hazırlayacakları Evraklar Listesi ve İstenen Bilgiler

ONAYLANAN TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE  PROJELERİN MALİ RAPOR  DENETİMİ   İLE AGY500 YMM RAPORU OLUŞTURURKEN MEVZUATA  GÖRE FİRMALARIN  HAZIRLAYACAKLARI 

Mali Rapor Denetimi ile YMM Raporu Yazılmasında Yaşadığımız Sorunlar ve Çözümleri
Mali Rapor Denetimi ile YMM Raporu Yazılmasında Yaşadığımız Sorunlar ve Çözümleri

MALİ RAPOR DENETİMİ İLE YMM RAPORU YAZILMASINDA YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı,

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo