Tübitak AR-GE Projeleri Deneyiminden Sonra Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Projelerini Yazmak Çok Daha Kolay

Ana Sayfa » Ar-Ge » Tübitak AR-GE Projeleri Deneyiminden Sonra Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Projelerini Yazmak Çok Daha Kolay
Paylaş
Tarih : 26 Nisan 2013 - 13:37

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ DENEYİMİNDEN SONRA AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK
PROJELERİNİ  YAZMAK ÇOK DAHA  KOLAY

 

                                                                                                              Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM


H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ..

 

NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİ  BİZLER İÇİN ÖNEMLİ ?

-Ülkemizin üretim, istihdam, ihracat, kalkınma, fiyat istikrarı vb gibi oldukça iddialı 2023 hedefleri var. Şu anda yaptığımız şeyleri yapmayı sürdürerek, farklı sonuçlar beklemek mümkün değildir. Anılan hedeflere ulaşmada bizce en ussal yol, gerek düşünsel gerekse uygulamada mevcut sorunlara karşı Ar-Ge yapıp, yenilikçi ya da inovatif ürün, süreç, metod ve usuller geliştirip, doğruluğunu sınamak için uygulamaya geçmektir. Önce tekil sonra da ortak olarak Ar-Ge kültürü geliştirmektir.

-Ülkemizdeki firmaların  Ar-Ge çalışmalarına baktığımızda, TÜBİTAK’ın sayısal verilerine göre verilen Ar-Ge projelerinin 1501 programında % 2,4, 1507 programında ise % 0,9 u firmaların ortak verdiği proje önerileri olup, ortak projelere ilgi yoktur. Böyle olunca da Avrupa Birliği’nin(AB) örneğin 2014-2020 yılları için Araştırma ve Yenilik  projeleri için ayırması beklenen 87.74  milyar Euro’luk ortaklık yapısı  ağırlıklı  konsorsiyum olan HORİZON 2020  ortak projelerine katılım oranının,  önlem almadığımız takdirde   çok düşük kalacağı  tahmin edilmektedir. Ar-Ge proje havuzuna ülke olarak  2007-2013 yıllarını kapsayan 7. Çerçeve Programına 700 milyon Euro katkıda bulunmamıza rağmen, firmalarımızın faydalandığı pay, katkımızın ancak % 5’ini buluyor.

 

ab-proje-yazma-adim

 

Kaynak:TÜBİTAK

-Bu durumu gören özellikle TÜBİTAK, belli sayıyı geçen yurt içi Ar-Ge çalışmalarından sonra H2020 Araştırma  ve Yenilik Programına katılımı zorunlu tutmaktadır. Bizlerin ve özellikle firmalarımızın H2020 Ar-Ge projelerine odaklanması ve bunu öğrenmesi için gerekli bedeli ödemeye hazır olması gerektiğini düşünmekteyiz.

-Bu çalışmamızda bir AB 7.Çerçeve Programındaki proje öneri formatının aynısı olacağını varsaydığımız H2020 Araştırma ve Yenilik projesinin nasıl yazılabileceğini TÜBİTAK Ar-Ge proje mantığıyla mukayese ederek, açıklamak istiyoruz. AB’nin proje öneri formu (proposal) Komisyon personelinin 25 yılın üzerindeki  deneyimi sonucu oluşmuş olup, mantıksal yapısı çok tutarlıdır,bu bakımdan bize göre bir prototip Ar-Ge başvuru formudur.

 

mansetten haber

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ İLE MUKAYESESİNE GÖRE AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİNİN İÇERİK UNSURLARI

-Avrupa Birliği Komisyonuna  TÜBİTAK’taki  elektronik geçiş sistemi olan PRODİS gibi  EPSS (Electronic Proposal  Submission  System) ile proje öneri bilgileri(Proposal)  Konsorsiyumun Koordinatörü tarafından geçilmektedir.Proje öneri bilgileri  A ve B kısımlarından oluşur(Bkz : Ek)

-TÜBİTAK’daki  proje öneri bilgi formunun A kısmındaki proje ön bilgileri ve firma bilgileri ile proje özetinin sunulduğu B.1 kısmında  olduğu gibi, AB projelerindeki   A kısmında;

-Kabul formunun teyidi,

-Form A1: Özet,

-Form A2 : Partner detayları,

-Form A3:Proje maliyetinin özeti ,

yer alır.

Projenin kalbi B kısmı olup, çağrıyla ilişkili olarak  ilkin 1. Bölümde, projenin bilimsel ve teknik kalitesi, yönü analiz edilir(Scientific and/or technical quality relevant to call).TÜBİTAK projelerinde bu analiz B.2 kısmında yapılır.7.ÇP Ar-Ge projeleri için her yılın Temmuz ayında  gelecek bir yıl içindeki Ar-Ge projeleri için Komisyonun mevcut sorunlara göre belirlediği  konular çağrılar(calls) halinde ilan edilerek, bu çağrılarla ilişkili olarak ortak projeler verilmesi talep edilir. TÜBİTAK da geçen yıl 1511 kodlu öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri için çağrı programını başlatmıştır. B.1 Bölümünün ilk alt kırılımı olan 1.1’de  çağrıyla ilişkili Konsept ve Proje hedefleri belirtilir. Hedefleri n SMART metoduna uymasında yarar Var. Mart’ın açılımı: Specific: Hedefimizin belirli olması, Measurable: Ölçülebilirlik, Attainable: Ulaşılabilir hedefler, Realistic: Gerçekçi hedefler, Time:  Hedeflere zaman koyma. Kuşkusuz konsept ya da bakış açısı geliştirmek çağrıda vurgulanan ana soruna göre olmaktadır. Bu konuda konsorsiyum partnerlerin hem bireysel hem de birlikte yaptıkları literatür tarama, proje ön çalışmaları, ön prototipler yapma, eleştirel analiz ve hata elemeye dayanan fiziksel ve tele konferans şeklindeki toplantı çıktıları büyük girdi oluşturmaktadır.

-B.1’in 1.2 kısmında projenin çıkış noktası olan mevcut duruma ilişkin problem ile giderilmesine yönelik özgün ve yenilikçi yönler analiz edilir(progress beyond the state-of-the art)(Tübitak projelerinde bu bölüm B.2.1 ile B.3.1’de açıklanır).Bu bölümün yazımında özellikle aşağıdaki sorulara cevap aranır:

-Why bother? (What problem are you trying to solve?),

-Is it a European priority?(Could it be solved at National level),

-Is the solution already available?(product,service,technology  transfer),

-Why now? (What would happen if this research was not completed now?),

-Why you? (Do you have the best consortium to  do this work?).

(Kaynak:Sean Mc Carthy,Hyperion Ltd.,How to write a competive proposal for framework 7,2007).

Yenilikçi yönlerin açıklanmasında ise ürün ve /ya da sürece ilişkin yeniliklerin mevcut durumla olan mukayesesi, bütünü 5-7 bölüme ayırarak yapılır. Yenilikçi yönlerin hangi araç, girdi, usul, metodla yapılacağı da ayrıca projenin özgün yönleri olarak açıklanır(TÜBİTAK’da B.3.2’de).

-B.1’in 1.3 kısmında ise TÜBİTAK’ın  C.1.2 kısmındaki anlatılan İş Paketleri (Work Package) açıklanır. Eğer okuyucu TÜBİTAK’ın iş paketleri  formatına ve içeriğine hakim ise 7.ÇP iş paketlerini de rahatlıkla anlayabilir. Buradaki temel farklılık; AB projeleri konsorsiyum yani ortak projeler olduğu için proje koordinatörünün yönettiği “Management-Yönetim” iş paketinin  birinci iş paketi olması, hangi iş paketlerinin hangi partner tarafından diğer partnerlerin katkısıyla  yürütüleceğinin iş paketlerinde tanımlanması, son iş paketi olarak da projenin çarpan etkisinin ele alındığı “Dissemination,Exploitattion” iş paketidir. TÜBİTAK projelerinde gördüğümüz kadarıyla sözü edilen iki iş paketinin pek kullanılmadığı,bununla birlikte projenin çarpan etkisinin D bölümündeki “Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği”nde açıklanmasıdır.AB projelerinin bu bölümünde “Gantt Chart=İş zaman çizelgesi” ve İş paketleri arasındaki yatay ve dikey ilişkiler ile iş paketlerinin kodu,isim,iş paketi lideri ve hangi partnerlerin yetki ve sorumluluğunda olduğunu bir şemada gösteren “PERT Chart” kullanılır.”Deliverables list(çıktılar listesi),Summary effort table(parnerlerin adam/ay hesaplarının dökümleri),List of Milestones(birbirini takip eden ara çıktılar dökümü) de bu bölümde yer alır.TÜBİTAK projesi yapanlar için bu konuları anlamak oldukça basittir.

-Bölüm B’nin son kısmında Projenin yenilikçi unsurlarının ulaşılmasında olası bilimsel ve teknolojik riskler ile giderilme planları anlatılır(Risk and Contingency Plans)(TÜBİTAK projelerinde bu bölüm B.2.4’de anlatılır).Proje hedeflerine ulaşmak kesin olmayıp, belirsizliklerle doludur, proje yapmanın amacı da bu belirsizlikleri gidererek bilgimizin gelişmesidir. Bilgimiz geliştikçe de bilgisizliğimiz daha da artmaktadır. Belirsizlik projede tanımlanmıyorsa çalışma bir yatırım proje çalışması olur.7.ÇP’de çoğu açıklamada olduğu gibi risk analizinde de risklerin tanımı ve giderilmesine yönelik tablo ya da şemalar tercih edilmektedir.

-Bölüm B’nin 2.kısmı  olan Uygulama(Implementation) ;organizasyon. yönetim yapısı, konsorsiyum ve partnerler, alt taşeronla ve kaynaklarla yani projenin uygulanmasında yöneltme fonksiyonu ile ilgilidir(TÜBİTAK projelerinde bu bölüm Bölüm C’deki Firma alt yapısı ile Bölüm B’deki Proje Bütçesi bölümünde anlatılır).Proje maliyeti olarak; personel, ekipman, seyahat, malzeme ve hizmet alımları gibi neredeyse TÜBİTAK projesi ile bire bir örtüşmektedir(Bununla birlikte TÜBİTAK projelerinde M013 Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Maliyet formunda sabit kıymetlerin  birim fiyatı yazılır iken 7.ÇP projelerinin bu kısmında bu sabit kıymetlerin proje süresince amortisman  ya da itfa payları hesaplanarak, yazılır).

Bölüm B’nin 3.kısmı  olan  Projenin etkisi (Impact) bölümünde projeden beklenen etkiler ile yayılımı (Dissemination= Tanıtım anlamında dağılımı,Exploitation=Ticari anlamda dağılımı)ve fikri mülkiyet hakların yönetimi(Management of intellectial property) konuları yer alır.Özellikle proje çıktısının kullanımının hangi partner(ler)e ait olacağına ilişkin bir sözleşmeyi tüm partnerlerin imzalayarak Komisyona sunmaları gerekmektedir.TÜBİTAK kapsamında yapılan ortak projelerde de aynı ilkeler geçerlidir.Projenin etkisi açıklaması TÜBİTAK projelerinde D bölümünde yapılmaktadır.

 

 

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı üzere, gerek AB gerek TÜBİTAK Ar-Ge projelerinin hareket ya da çıkış noktası “Problem”dir. Nitekim Mc Carthybelirttiğimiz kitabında şöyle demektedir:”Never go to Brussels looking for Money for research. Only go there to solve a problem that the European Commission has identified.”Bu bakımdan Karl Popper’in “The logic of scientific discovery) adlı kitabını analiz ettikten  sonra  genel anlamda Ar-Ge projelerinin bilimsel şemasını 4 aşamalı olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1.PROBLEM(MEVCUT DURUMDA SORUNLAR),

2.DENEME ÇÖZÜMLERİ(YENİLİKÇİ YÖNLER VE BUNA ULAŞMADA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER; MUTLAKA BİRDEN FAZLA YÖNTEM OLMALI, TEK YÖNTEM VAR İSE AR-GE YOK YATIRIM VAR DEMEKTİR);

3.ORTADAN KALDIRMA(DENEME ÇÖZÜMLERİ YADA YÖNTEMLERİNDEN BİR ÇÖZÜM YA DA YÖNTEMİN BİZE UYGUN OLDUĞUNU PARAMETRELERLE GEREKÇESİNİ AÇIKLAYARAK BELİRLEYİP, SEÇEREK DİĞER YÖNTEMLERİ ORTADAN KALDIRMAK GEREKİR),

4.YENİ PROBLEMLER(ÖN SEÇİMİNİ YAPTIĞIMIZ YÖNTEMİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLER, YENİ SORUNLAR VE GİDERME PLANLARI).

 

Konu ile ilgili Eke Ulaşmak için TIKLAYINIZ..

 

H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ..

Bir önceki yazımız olan H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ başlıklı makalemizde avrupa birliği araştırma ve yenilik, h2020 ve horizon 2020 hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo