TÜBİTAK‐TEYDEB MALİ RAPOR İLE AGY500 YMM RAPORUNUN OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE RAPORUN AĞUSTOS AYINDA VERİLMESİNİN FAYDALARI

Ana Sayfa » Ar-Ge » TÜBİTAK‐TEYDEB MALİ RAPOR İLE AGY500 YMM RAPORUNUN OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE RAPORUN AĞUSTOS AYINDA VERİLMESİNİN FAYDALARI
Paylaş
Tarih : 13 Ağustos 2013 - 8:53
TÜBİTAK‐TEYDEB    MALİ RAPOR İLE AGY500 YMM RAPORUNUN  
 
OLUŞTURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE RAPORUN
 
AĞUSTOS AYINDA VERİLMESİNİN FAYDALARI
 
 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi
PROBLEMATİK  DURUM
 
 
TÜBİTAK‐TEYDEB teknik rapor, mali rapor ve buna bağlı YMM raporu
oluşturularak onaylanan Ar‐Ge ve yenilik proje harcamalarının hibe başvuruları
için genel kural, yılda 2 defa 6 aylık Ocak‐Haziran ve Temmuz‐Aralık dönemlerini
takip eden en geç 3 ay içinde TÜBİTAK’a başvurmak gerekiyor. Uygulamadaki
gözlemlerimize göre, firmaların çoğu son ana kadar örneğin mart ve eylül aylarını
beklediklerini ve martın ve Eylül 15’inden sonra YMM’e başvurarak “AGY500
Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu “
düzenlettirmek istemektedirler. YMM’ler tarafından yeterli ve dikkatli denetim
yapabilme zorluğu yanında, muhasebe kayıtlarında revizyon, faturaların ödeme
koşullarında sıkıntılar, Stopaj ve SGK destekleri ile Ar‐Ge indiriminde eksiklik ve
hataların yaşanması nedeniyle geriye dönük hataların düzeltilmesinde yaşanan
zorluklara ilave olarak TÜBİTAK kurumunda da bir yığılma ve süreç uzamaları
yaşanmaktadır. Süreç uzayınca da özellikle KOBİ sahipleri neden geç ve eksik hibe
aldıklarından yakınarak, yeni proje verme istekleri olumsuz etkilenmektedir. Bu
bakımdan örneğin 2013 Ocak‐Haziran döneminde süresi biten projelerin  TEKNİK,MALİ VE YMM RAPORLARININ  EYLÜL AYINI BEKLEMEDEN AĞUSTOS AYINDA VERİLMESİNİN FAYDALARINIuygulamadan aldığımız beri bildirimlere göre aşağıdaki şekilde anlatabiliriz.
RAPORU GECİKTİRMENİN FAYDA‐MALİYET ANALİZİ
 
1. Firma sahipleri bir an önce ödemesini yaptığı proje gider ve harcamalarının
hibesini alabileceklerinden hem finansal hem de psikolojik olarak pozitif
etkileneceklerdir. Çünkü özellikle ilk defa Ar‐Ge projesi veren KOBİ sahipleri
sürece pek inanmadıkları için, ilk projenin hibe havalesi gelmeden yeni bir projeye
başlamak istememektedirler. Oysa bize göre bakış açısı şöyle olmalı: “ÖNEMLİ
OLAN İNANDIĞINI GÖRMEKYOKSA GÖRDÜĞÜNE İNANMAK DEĞİL”. Ama halen
piyasadaki bakış açısı gördüğüne inanmak şeklinde. Altı yıldır YMM raporu
oluşturuyoruz, ama bu konuda bir değişimi maalesef gözlemedik.
2. YMM Raporu ile kabul edilebilecek harcama tutarı belli olabileceğinden, geçici
dönemlerde Kurumlar Vergisi matrahından %100 Ar‐Ge İndirimini düşme imkânı
sağlanabilecektir. Yoksa kârlı dönemde yasal hakkını kullanmayarak, %20 vergi
ödemek durumundadır. Ar‐Ge işi yenilik ve belirsizlik içerdiğinden, devlet Ar‐Ge
indirimi yoluyla firmaları küresel rekabete hazırlamak istemektedir. 5746 sayılı Ar‐
Ge teşvik Kanunun mali teşviklerinin uygulanmasında hata ve eksiklikler varsa,
önceden hareket edilerek düzeltme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca firmaların vergi ve SGK borcu var ise nakdi hibe alamadıklarından proje ile hak ettikleri tutarı bir
an önce devlete olan borçlarından mahsup ederek, gecikme faizi ve sıkıntı
yaşamaktan bir an önce kurtulmaktadırlar.
3. Mali Raporların mart ve eylül aylarında yoğunlaşması üç taraf olan firma, YMM
ve TÜBİTAK tarafından hatalar karşısında düzeltme yapabilme esnekliğini
azaltabileceği gibi TÜBİTAK kurumunun yıl içine dengeli yayılmış, rahat, huzurlu,
istikrarlı iş ortamını negatif etkilemesi yanında, yoğunlaşmadan dolayı firmanın
gecikmeli hibe alabilmesine sebep olabilmektedir.
4. Ar‐Ge Muhasebesi kurulmamış ya da eksik kurgulanmış ise, gecikmeden dolayı
düzeltme için vergi dairesine başvurularak cezai maddi zarar ve zaman kaybı
oluşabilmektedir.
5. Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin bir kısmının çıktısı piyasaya satılabilecek örneğin
makine olabileceğinden, mali rapordaki gecikmeden dolayı fatura kesilerek
satılamadığından, firma finansman sıkıntısı içine girebilmektedir. YMM raporunda
onaylanan harcama tutarına göre Ar‐Ge muhasebe kayıtları yapılabildiğinden,
kayıtların geç yapılması piyasaya ürün satışını geciktirmektedir. Ayrıca firmalarda
son zamanlarda gözlemlediğimiz kadarıyla mali raporlardan sonra firmaya gelen
izleyici, mühendislik hesapları, bilgisayar ortamında tasarım doğrulama analizleri
ve prototip imalat sonrası fiziki testler gibi çalışmaların yetersiz ya da hiç
yapılmamasından dolayı projeye şartlı ya da hiç onay vermemesi, gecikme halinde
revizyon olanağını güçleştirmektedir.
6. TÜBİTAK’dan son hibe havalesinin geldiği tarih, projenin tamamlanma tarihi
olduğundan, bu kurumdan alınacak bir yazı ile bir an önce Ar‐Ge’si yapılan ürünün
ticarileşmesi için KOSGEB’in yaklaşık çoğu hibe olan 450 bin TL’lik Endüstriyel
Uygulama Programı ile Yatırım Teşvik Belgesine müracaat edilerek örneğin
İstanbul’da kurulacak bir fabrika için Erzurum’a verilen 7 civarındaki 5. Bölge
Desteğine firmalar kavuşabilecektir.
7. YMM Raporunun yazılabilmesi için gerekli olan bilgi, belge ve hazırlıkları ana hatları itibariyle aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
A) Tübitak tarafından onaylanan AGY101 yada AGY100 formu, varsa
değişikliklerle beraber (revize edilmiş haliyle) e‐mail olarak,
B) Ar‐Ge Konusu makine ya da ürün satıldı ise kesilen Satış faturası,(satış
faturası proje bitiş tarihinden önce kesilmemeli, özellikle Kamu’ya proje konusu
makine ya da ürün satıldı ise destek reddedilir).
C) Projede kullanılacak tüm gider faturalarında “Bu faturada belirtilen
toplam tutarın ………..TL’si ……….. numaralı TÜBİTAK – TEYDEB projesi için
kullanılmıştır.” ibaresi yer alması gerekmektedir. Bu ibare için kaşe yaptırılmalıdır.
D) Harcama ve gider belgeleri, fatura, irsaliye, muavin dökümleri ve
aşağıdaki diğer belgelerin üzerine ASLI GİBİDİR kaşesi vurulduktan sonra şirket
unvanı veya unvanı içeren şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi tarafından
imzalanması gerekmektedir.
E) Banka ve çek ödemelerine ait banka dekontlarının ya da banka
ekstrelerinin ilgili banka tarafından kaşeli imzalı teyidi.
F) Personel Giderleri (G011);
1‐ Proje başlangıç tarihinden itibaren SGK hizmet dökümleri(prim hizmet
belgeleri), tahakkuk fişleri, ödeme makbuzları, ücret bordroları, maaş ödemelerine ait banka dekontları yada banka ekstresi (banka tarafından kaşeli imzalı teyidi) 
2‐ Projede çalışan personele ait öğrenim durumlarını gösteren diploma
fotokopileri, işe giriş bildirgeleri,
3‐ AR‐GE işçiliklerine ait 335, 360, 361, 720 hesapların muavin dökümleri,
4‐ İlgili aylara ait (Proje süresince) Muhtasar Beyannameleri, tahakkuk fişleri
ve vergi alındıları,
G) Seyahat Giderleri (G012);
1‐ Proje ile ilgili seyahat giderlerine ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye
fotokopisi ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin
dökümü,
2‐ İlgili seyahate ait Elektronik Yolcu Bileti
H) Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Giderleri (G013);
1‐ Proje ile ilgili Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın giderlerine ait faturalar, ilgili
faturalara ait irsaliye fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği
mahsup fişleri ve ilgili hesapların muavin dökümleri
2‐ İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük
Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu
3‐ Finansal Kiralama Leasingle alınan alımlarda Aylık Kira taksitlerine ait
faturalar ve ödeme belgeleri, ayrıca finansal kiralama sözleşmesi ve ödeme planı
İ) Yurtiçi AR‐GE Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (G014);
1‐ Proje ile ilgili Yurtiçi AR‐GE Kuruluşlarında Yaptırılan İşlere ait fatura ve
ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,
2‐ Yurtiçi AR‐GE Kuruluşu ile yapılan sözleşme yada protokol söz konusu
sözleşmede, alınan hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.
J) Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Giderleri (G015);
1‐ Proje ile ilgili hizmet alımlarına ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye
fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin
dökümü,
2‐ Danışmanlık sözleşmelerinin fotokopileri, söz konusu sözleşmede, alınan
hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.
K) Malzeme Giderleri (G016);
1‐ Proje ile ilgili olarak alınan malzemelere ait satıcı faturaları, ilgili
faturalara ait irsaliye fotokopileri, 320 satıcı hesaplarının ve ilgili 150 hesaplarının
muavin dökümleri, firmalara yapılan ödemelerle ilgili banka dekontları, çek
fotokopileri ve ödendiğine dair banka dekontları,
2‐ Ar‐Ge kapsamındaki proje için malzeme sarflarına ait tutarlandırılmış
stoktan çıkış sarf listeleri, ilgili 150 hesapların muavin dökümleri
3‐ İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük
Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu
98
L) Bilanço ve Gelir Tablosu ile Firma Bilgileri;
1‐ Son yılın Bilanço ve Gelir Tablosu (Vergi Dairesi, YMM veya SMMM
tarafından tasdikli)
2‐ Proje süresi içinde verilen geçici vergi beyannameleri ve eki gelir
tablolarının düzenlenmesine esas olan yansıtmalar kapatılmadan önceki mizanlar,
4‐ Cari yılın Defter bilgileri, onay makamı, onay tarihi, yevmiye numaraları ve
defterlerin noter tasdiklerinin olduğu sayfaların fotokopileri,
5‐ Firma ortaklarının TC kimlik numaraları, hisse oranları, hisse miktarları ve
ortaklar pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri,
6‐ Şirket ortaklarından projelerde görev alanlar var ise “projedeki görevleri
nedeniyle yapılan ücretin tutarı ve bu ücret ödemelerinin zamanı ve süresi, tespit
ve tayinine ilişkin Ortaklar Kurulu Kararı’nın veya yönetim kurulu kararının proje
başlangıç tarihinden önce noter tarafından onaylanmış örneği”,
7‐ İmza Sirküleri, 
8‐ Ticaret Sicil Gazeteleri (kuruluştan itibaren değişikliklerle
beraber)fotokopileri,
9‐ KOBİ Beyannamesi,
10‐ Tübitak hibesinin yatırılacağı banka hesap nosu,
 
 
ÖZET SONUÇ  BİLGİSİ
Yukarıda gerçek hayattan aldığımız bilgiler ışığında zamanı gelen teknik, mali
ve YMM raporları tüm ilgili taraflarca raporlar arasındaki uyumluluğu ve birbirini
bütünleyici nitelikte, panik hali yaşanmadan hazırlanmasının büyük önemi
olduğuna inanmaktayız. Son zamanlarda mali raporlardan sonra gelen izleyicilerin
proje önerisinin denetlemesi aşamasında gelen hakemlerden farklı olması
uygulamasından dolayı, tüm raporların da AGY100‐101 proje öneri bilgileriyle de
örtüşmesi gerekir. Bazı örneklerini uygulamada gördüğümüz gibi, zaman
baskısının da etkisiyle özellikle teknik ve mali rapor içerikleri arasında çelişkiler
izleyici tarafından saptanırsa, firmanın projesi askıya alınabileceği gibi, art niyet
tespit edilirse 3 yıl süresince proje verememe yasağı getirilebilmektedir. Ek olarak
bazı projelerin onayının geç verildiği gerekçesiyle 2 dönem raporunun aynı anda
verilmesi de TÜBİTAK ve izleyici tarafından dönemler arasındaki gelişmenin
izlenmesini zorlaştırdığından, süreci firma aleyhine çevirmektedir.
NOT: TEKNİK,MALİ VE YMM RAPORLARIN OLUŞTURULMASINDA ÖRNEK UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ  AR—GE  KİTABIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

Bir önceki yazımız olan Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması başlıklı makalemizde ar-ge kitabı, ar-ge ve yenilik projelerinin yazımı ve arge kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI