Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Genelgesi

Ana Sayfa » Güncel Haberler » Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Genelgesi
Paylaş
Tarih : 10 Şubat 2012 - 12:25

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.13.2.SGK.0.11.01.02/116
Konu: Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi                                   07/02/2012

GENELGE
2012/ 5

Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık  Sigortası  Kanunu  ve  Diğer  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59’uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun yeniden düzenlenen 98’inci maddesinde;

“Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere
bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluĢlarının sundukları sağlık
hizmet  bedelleri,  kazazedenin  sosyal  güvencesi  olup  olmadığına  bakılmaksızın  Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından karĢılanır.” ifadesine yer verilmiĢ yine aynı Kanunun Geçici
1’inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
nedeniyle  sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karĢılanır.”
Ģeklinde düzenleme yapılmıĢtır.

BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı) tarafından da  27/08/2011  tarihli  ve 28038 sayılı Resmi
Gazete’de Trafik Kazaları Nedeniyle Ġlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline
ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıĢtır.

Anılan yasa ve yönetmelik çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluĢan sağlık giderlerinin
karĢılanmasına iliĢkin usul ve esaslar aĢağıda belirtilmiĢtir.

1- 6111 Sayılı Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Verilen Hizmetler 

(1) Trafik kazasının oluĢ tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına
bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren Kurumla sözleĢmeli/protokollü üniversitelere
bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluĢlarınca verilecek tüm
sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hüküm ve ekleri esas alınarak
Kurumca karĢılanacaktır. MEDULA sistemi üzerinden provizyon tipi trafik kazası olarak
seçilecek ve bu menü de müstahaklık sorgulaması yapılarak sağlık hizmetleri verilecek ve
faturalandırılacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm
illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak tedavi giderleri karĢılanacaktır. SPAS uygulamasına
geçmeyen  illerde  ise  faturalar  manuel  ortamda  değerlendirmeye  alınacak  bilahare
düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik
ortama  taĢınacaktır.  Genel  sağlık  sigortalı  kazazedeler  için  trafik  kazası  geçirilen
araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik
kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek, genel sağlık sigortalısı olmayanlar
içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecektir.

(2) Kurumla sözleĢmeli olmayan sağlık hizmet sunucularınca (SHS)  trafik kazalarına bağlı
olarak  sağlık  hizmeti  giderleri  SUT  hüküm  ve  ekleri  esas  alınarak  manuel  olarak
değerlendirilip ödenecektir. Hazine MüsteĢarlığının 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi
Gazete’de  yayımlanan  Trafik  Kazaları  Nedeniyle  Ġlgililere  Sunulan  Sağlık  Hizmet
Bedellerinin  Tahsiline  ĠliĢkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin  9.(5)  maddesi
gereğince  sözleĢmesiz  SHS’ler    Kurumdan  trafik  kazası  nedeniyle  yapacakları  tahsilat
baĢvurularında bu madde çerçevesinde “Sigorta Bilgi Merkezi” veri tabanına bilgi aktarımı
yaptıkları bilgisini Kuruma ileteceklerdir.

(3) Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karĢılanması ülkemizde meydana
gelen  trafik  kazaları  halleriyle  sınırlı  olup,  bu  kiĢilerin  2918  sayılı  Karayolları  Trafik
Kanununda  tanımlanan  trafik  kazası  tarifine  uymayan  kazalar  sonucu  oluĢacak  tedavi
giderleri Kurumca karĢılanmayacaktır.

(4)  Yabancı  plakalı  araçların  karıĢtığı  ülkemizde  meydana  gelen  trafik  kazalarından
kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden yeĢil kart sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç
iĢleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım il müdürlükleri tarafından Türkiye Motorlu TaĢıt
Bürosundan (TMTB) talep edilecektir. Bu grup tedaviler için kaza tespit tutanağıyla birlikte
tüm sağlık hizmeti giderlerin belgeleri ve kaza tespit tutanağının bir örneği  TMTB’ye
gönderilecektir. ĠĢletenin sorumluluğu açısından TMTB’nin ödemesi kapsamında yer almayan
sağlık hizmeti giderleri de Kurumca manuel ortamda karĢılanacak bilahare düzenlenecek bir
form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taĢınacaktır.

(5) Yabancı uyruklu kiĢilerin trafik kazalarına bağlı tedavilerinin devamını yabancı ülkelerde
sürdürmeleri  halinde  yurt  dıĢında  verilen  tedavi  hizmetlerinin  bedeli  Kurumca
karĢılanmayacaktır. T.C. uyruklu kiĢilerin yurt dıĢı tedavileri ise Kurumun ilgili mevzuatı
çerçevesinde yürütülecektir.

(6) Trafik kazalarına bağlı tıbbi  malzeme, yol, gündelik, refakatçi giderleri Ģahıs ödemeleri
ve optik provizyonu sistemi üzerinden ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda SUT hüküm ve
ekleri esas alınarak Kurumca karĢılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS
uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak karĢılanacaktır. SPAS
uygulamasına  geçmeyen  illerde  ise  faturalar  manuel  ortamda  değerlendirmeye  alınacak
bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak
elektronik ortama taĢınacaktır. Genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen
araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik
kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek genel sağlık sigortalısı olmayanlar
içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecektir.

(7) Trafik kazalarına bağlı ilaç giderlerinin ödemelerinde SHS’lerde düzenlenen reçeteler
üzerinde  reçeteyi  yazan  hekimce  trafik  kazasına  bağlı  tedavi  reçetesi  olduğu  mutlaka
belirtilecektir. Ġlaç giderleri eczane provizyon sistemi üzerinden SUT hüküm ve ekleri esas
alınarak  Kurumca  karĢılanacaktır.  Genel  sağlık  sigortalısı  olmayanlar  için  SPAS
uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak karĢılanacaktır. SPAS
uygulamasına  geçmeyen  illerde  ise  faturalar  manuel  ortamda  değerlendirmeye  alınacak
bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak
elektronik ortama taĢınacaktır.

2- 6111 Sayılı Kanununun Yürürlük Tarihinden Önce Verilen Hizmetler 

(1) Trafik kazasının oluĢ tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına
bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden önce üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi
ve özel sağlık kurum ve kuruluĢlarınca verilmiĢ ancak,  ”Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası” kapsamında olmadığından (kusur oranı, araç iĢletenin tedavisi, tek
taraflı kaza vs.) dolayı sigorta Ģirketlerince ödemesi yapılmayan sağlık hizmet bedelleri SUT
hüküm  ve  ekleri  esas  alınarak  Kurumca  karĢılanacaktır. MEDULA  sistemi  üzerinden
provizyon tipi trafik kazası olarak seçilecek ve bu menü de müstahaklık sorgulaması yapılarak
verilmiĢ tıbbi hizmetler faturalandırılacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS
uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak geçmiĢ tedavi giderleri
karĢılanacaktır.  SPAS  uygulamasına  geçmeyen  illerde  ise  faturalar  manuel  ortamda
değerlendirmeye  alınacak bilahare  düzenlenecek  bir  form  üzerinden  gerekli  veriler  il
müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taĢınacaktır.

(2) Kurumla sözleĢmeli olmayan SHS’lerce verilmiĢ trafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti
giderleri  SUT  hüküm  ve  ekleri  esas  alınarak    SHS’ye    manuel  olarak  değerlendirilip
ödenecektir.

(3) Mükerrer ödemeleri önlemek amacıyla sağlık hizmeti sunucuları kaza tespit tutanağıyla
birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta Ģirketlerinden veya tedaviyi gören
kiĢilerden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz edeceklerdir. Kısmi
olarak tahsil edilen bedeller Kurumca yapılacak bedelden düĢülerek ödeme yapılacaktır.

(4)  SHS’de gördüğü tedavi bedeli kendilerince karĢılanan kiĢilerin tedavi giderleri SUT
hüküm  ve  ekleri  esas  alınarak Kurumca  karĢılanacaktır. Mükerrer  ödemeleri  önlemek
amacıyla kiĢilerden kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri
sigorta Ģirketlerinden tahsil etmediğine veya kısmen tahsil ettiğine dair belgeyi ibraz etmeleri
istenecektir. Kısmi olarak sigorta Ģirketlerinden tahsil edilen bedeller Kurumca yapılacak
bedelden düĢülerek ödeme yapılacaktır.

(5) Trafik  kazalarına  bağlı  tıbbi  malzeme,  ilaç,  yol,  gündelik  ve  refakatçi  giderleri
kendilerince  karĢılanan  kiĢilerin  bu  giderleri  Ģahıs  ödemeleri  ve  optik  provizyonu  ve
MEDULA eczane provizyonu üzerinden ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda SUT hüküm ve
ekleri  esas  alınarak  Kurumca  karĢılanacaktır.  Mükerrer  ödemeleri  önlemek  amacıyla
kiĢilerden kaza tespit tutanağıyla birlikte trafik kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta
Ģirketlerinden  tahsil  etmediğine  veya  kısmen  tahsil  ettiğine  dair  belgeyi  ibraz  etmeleri
istenecektir. Kısmi olarak sigorta Ģirketlerinden tahsil edilen bedeller  Kurumca yapılacak
bedelden  düĢülerek  ödeme  yapılacaktır. Genel  sağlık  sigortalısı  olmayanlar  için  SPAS
uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak geçmiĢ tedavi giderleri
karĢılanacaktır.  SPAS  uygulamasına  geçmeyen  illerde  ise  faturalar  manuel  ortamda
değerlendirmeye  alınacak bilahare  düzenlenecek  bir  form  üzerinden  gerekli  veriler  il
müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taĢınacaktır.

(6) BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı) tarafından  27/08/2011  tarihli  ve 28038 sayılı Resmi
Gazete’de  yayımlanan Trafik  Kazaları  Nedeniyle  Ġlgililere  Sunulan  Sağlık  Hizmet
Bedellerinin  Tahsiline  ĠliĢkin  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin  geçici  1’inci
maddesine  göre;  kanunun  yayımı  tarihinden  önce  meydana  gelen  trafik  kazalarından
kaynaklanan ve anılan tarih itibarıyla ödenmemiĢ tüm sağlık hizmeti bedelleri kanunun geçici
1’inci maddesi kapsamında Kurumca ödenecektir. Bu tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle ilgili sigorta Ģirketlerinden ve güvence hesabından tahsil edilen tutarlar
bakımından ilgili sigorta Ģirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Bu  nedenle,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 99’uncu maddesi gereğince sigorta
Ģirketlerine mağdurlar tarafından gerekli bilgi ve belgeler gönderilmiĢ olmasına rağmen tedavi
giderlerinin 8 iĢ günü içerisinde ödenmeyerek kiĢilere/hastanelere  iade  edilen  faturalar  da
Kurumca karĢılanacaktır. Gerek SHS gerekse de Ģahıs tarafından sağlık giderlerinin ödenmesi
için  Kuruma  müracaat  ettiklerinde  bu  giderlerin  ödenmesi  için  ilgili  sigorta  Ģirketine
yaptıkları  baĢvuru  veya  sigorta  Ģirketlerince  verilen  cevabi  yazının  örneği  istenecektir.
Bilahare düzenlenecek bir form üzerinden bu durumdaki tedavi giderlerine ait faturalar için
gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taĢınacaktır.

3- Genelgenin Kapsamı 

(1) Bu genelgenin kapsamı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası
tarifine  uyan  ve  ülkemiz  sınırları  dahilinde  meydana  gelen  trafik  kazaları  sonucu
oluĢan/oluĢacak tedavi giderlerinin karĢılanmasıyla sınırlıdır.

4- Yürürlük 

(1) Bu genelge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR
Kurum BaĢkanı

DAĞITIM:                                                      Bilgi:
Gereği:                                                            ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Merkez ve TaĢra TeĢkilatına                           Sağlık Bakanlığına
Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Md.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliğine

Bir önceki yazımız olan 10 Şubat 2012 Cuma Gündem başlıklı makalemizde 10 şubat 2012 haberler, 10 şubat gündem ve Abd hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo