TMS 16 : Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasında Farklılıklar

Ana Sayfa » Güncel Haberler » TMS 16 : Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasında Farklılıklar
Paylaş
Tarih : 27 Şubat 2014 - 0:47

Çok kabaca söylemek gerekirse, duran varlıkların elden çıkarılmasında çok önemli farklar bulunmamaktadır. Olan farklarda özellikle şu konularda yoğunlaşmaktadır.

a)      Duran Varlık için elden çıkarılıncaya kadar amortismana devam edilmesi,

b)     Vadeli satışlarda finansman işlemi varsa bunun etkisinin ayrıştırılması,

c)      Eğer dönem sonlarında  yeniden değerlenmiş değerler ile değerleme yöntemi seçilmiş ise Özkaynaklardaki fonun Kar/Zarara devredilememesi hususları önemli farklılıklar olarak belirlenebilir.  Bunlar kısaca aşağıda açıklanacaktır.

 

5.1. Amortisman Ayrılmasına Son Verilmesi Zamanı

Normal koşullarda amortisman ayrılmasına maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımından ya da elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar beklenmediği durumlarda son verilir. Elden çıkarma; satış, finansal kiralama, bağış, bozulma, kırılma, gibi nedenlerle kullanılabilir olmaktan çıkma yollarından birisi üzerinden gerçekleştirilir. Yine teknolojik olarak eskimiş veya değersiz hale gelmiş ise ve bunun bir satış değeri yoksa, aksine işletmeden uzaklaştırmak için ek maliyetler gerekiyor ise yine bir aktiften çıkarılmasını gerektiren bir durumdur.  Maddi Duran Varlıklardan başka bir bilanço kalemine aktarılması da aynı hükümdedir. Örneğin sahibi tarafından kullanılan bir bina veya ekipman kullanımdan çekilip kiraya verilmek üzere “Yatırım Amaçlı Maddi Duran Varlıklar” olarak sınıflanacak ise bu duruma gelinceye kadar amortisman ayırmaya devam edilir. Ancak bu duruma geldikten sonra eğer değerleme ölçüsü olarak  gerçeğe uygun değer yöntemi seçilmiş ise yine amortisman durdurulur.

Ülkemizde vergi ağırlıklı muhasebe uygulamalarında çok belirgin bir düzenleme olmamasına rağmen, eğer varlık amortisman süresini tamamlamadan elden çıkarılırsa elden çıkarıldığı yıl başından varlığın elden çıkarıldığı tarihe kadar amortisman ayrılmaz. Çünkü amortisman sadece envanterde olan varlıklara ayrılabilir. Varlığın yıl içinde elden çıkarılmış olması nedeniyle yıl sonunda envanterde olmayacağı için o döneme ilişkin amortisman gideri finansal tablolara yansıtılmaz. Oysa TMS 16’da bu şekilde bir belirlemede bulunmamaktadır. Bu nedenle eğer bir maddi duran varlık örneğin 6 ayın sonunda aktiften çıkarılmış ise 6 ncı aya kadar olan süreye amortisman ayrılması gerekir.  Daha sonra aktiften çıkarılma gerekir.

 

5.2. Duran Varlık Satış Tutarının Finansman Maliyeti İçermesi

Maddi duran varlıkların bilanço dışı çıkarılması diğer mal satışlarında elden çıkarma ile aynı esaslara tabidir ve “TMS 18 Hasılat “ hükümleri gereğince aktiften çıkarılır. Dolayısıyla varlığı elde tutmaktan doğan riskler tamamen alıcıya geçmediği sürece aktiften çıkarılması gerekmez.  Dolayısıyla Gayrimenkul Satış Vaadiyle devir satış hükmünde değildir. Yine üzerinde kaçıncı derecede olursa olsun ipotek varlığı, rehin gibi durumlar aktiften çıkarılmaya gerekçe olmazlar. Ancak burada konu ettiğimiz maddi duran varlık satış bedelinin vade farkını da içeriyor olmasıdır. Eğer bir satış bedeli beraberinde bir finansman işlemi de taşıyor ise finansman bedelinin satış tutarından indirilmesi, bu farkın bileşik iç getiri formülü esas alınarak hasılat standardına uygun şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

 

Örnek :

Bir maddi duran varlığın  aktifteki maliyet bedeli 1.000.- TL birikmiş amortismanları 500.- TL olsun. Yıllık amortisman oranı da %10’dur.  Bu duran varlık  1.7.2012 tarihinde 800.- TL+ %18  KDV tutarındaki fatura ile satılmıştır. Ancak 194.- TL peşin alınmış 750.- TL içinde  1.7.2013, 1.7.2014 ve 1.7.2015 tarihlerine yazılmış üç adet 250.- TL tutarlı çek alınmıştır.  Bu işlem için eğer kayıtlar TFRS ye göre tutulmuş olsa idi aşağıdaki gibi kayda alınacaktır. Alıcının bulunduğu sektörde vadeli işlemlerde uygulanan vade farkının yıllık % 12 olduğu da tespitler arasındadır.

Burada ilk yapılacak işlem satış bedelinin üzerindeki vade farkının hesaplanmasıdır. Bu tutar  aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. NŞD=194+(250x(1,12)-1) + (250x(1,12)-2)+ (250x(1,12)-3= 794,45

Vade farkı = 944 – 794,45 = 149,55

 

————————1.7.2012————————–

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ-STOKLAR            50.-

730.6 Amortisman Giderleri

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                50.-

Satıştan önce 6 aylık amortisman tutarı

(1000 x 0,10) x 0,5 = 50.-

 

———————–1.7.2012————————–

102 BANKALAR                                                       194.-

121 ALACAK SENETLERİ                                        750.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                        550.-

253 MAKİNA, TESİS, CİHAZLAR                      1.000.-

391 HESAPLANAN KDV                                       144.-

381 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER                 149,52

659 DİĞER GELİR VE KARLAR                             200,45

 —————————     /   ——————————-

 

————————-31.12.2012————————-

381 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER                      35,01

642 FAİZ GELİRLERİ                                               35,01

Vade farkı gelirleri

Senetlerin 1.7.2012 deki net değeri      = 600,44

Senetlerin 31.12.2012 deki net değeri = 635,46

Net şimdiki değerdeki değişim          =   35,01

—————————31.12.2012———————

691 DÖNEM KARI VERGİ VE

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI               22,91

384 ERTELENMİŞ VERGİ

YÜKÜMLÜLÜĞÜ                                   22,91

Senetlerin vergi değeri           =  750.-TL

Senetlerin muhasebe değeri =  635,46

Vergilendirilebilir Geçici Fark=  114,54

Vergi Yükümlülüğü =114,54×0,20 =22,91

—————————– /     ———————————-

 

Aynı sonuca bir düzeltme mizanı üzerinden de gidebiliriz. İkinci sütunda yasal kayıtlar üzerinde görülen veya vergi bilançosuna yansımış tutarlar yer almaktadır. İkinci ve üçüncü sütunlardaki rakamlar ise TFRS bilançosu için yapılması gerekli düzeltmeleri kapsamaktadır.

Hesaplar

Mizandaki Değeri

İlaveler

İndirimler

TFRS Değeri

Makine, Tesis ve Cihazlar

1.0001

1.0003

Birikmiş Amortismanlar

5001+ 502

5503

Alacak  Senetleri

750

750

Stoklar (SMM)

502

50

Gelecek Aylara Ait Gelirler

149,52

35,014

114,51

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

300

200,453

3001

200,45

Faiz Gelirleri

35,014

35,01

Dönem Vergi Geliri/Gideri

22,915

22,91

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

22,915

22,91

 

1) Aktiften çıkarılan varlıkların yeniden hesaba alınması (yıl içi kaydının iptali),

2) Satış tarihine kadar (1.7.2012 ye kadar altı aylık) döneme amortisman ayrılması,

3) Satıştaki kayıtların tekrar yapılması (fark kayıtları),

4) Satıştaki vade farklarının yıl sonuna kadar olan kısmının gelir olarak gerçekleştirilmesi,

5) Vade farkından doğan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması .

 

5.3. Yeniden Değerleme Artışının Kapatılması

Bu standardın belki de en önemli yeniliği olan bu uygulamada yeniden değerlenmiş varlıklarda meydana gelen değer artışları öz kaynaklarda raporlanmaktadır. Burada raporlanan fonlar varlıkta değer düşüklüğü meydana gelmediği sürece azaltılmamakta, değer artışlarında ise artış tutarı bu fona yansıtılmaktadır.  İlginç olanı ise burada biriken fonların hiç bir şekilde kar zarara aktarılarak dönem geliri olarak raporlanamamasıdır. Standarda göre burada biriken tutarlar sadece birikmiş karlara aktarılabilirler.  Buda iki şekilde olabilir.

  1. Maddi duran varlık tamamen aktiften çıkarılma sırasında, veya
  2. Maddi duran varlığın aktiften çıkarılmasından önce geçici farkların azalması ölçüsünde, başka bir anlatımla her dönem vergi yasalarına uygun şekilde ayrılması gereken amortisman miktarının üzerinde ayrılan kısım kadar.

 

Burada uygulamanın doğruluğunu sağlamak için bu yöntemin nedenine inmek gerekir. Herhangi bir kaynakta rastlamamış olmamızla birlikte düşüncemiz odur ki, bu farklar işletme yönetiminin bir başarısı olarak değil, tamamen dışsal çevrenin (ekonominin) bir yansıması olarak doğmaktadır. Eğer kar zarar hesabına aktarılacak olursa yöneticilerin performansı olarak raporlanmış olacaktır. Oysa bu farkları her bir dönemin yöneticilerinin başarılarının lehine yorumlamak mümkün değildir. Bu nedenle Kar/Zarar’da değil öz kaynaklarda raporlanmakta ve buradan serbestçe kullanılabilir yedeklere aktarılmaktadır.

 

Örnek:

2011 yılı sonunda, aktife giriş bedeli 1.000.-TL, birikmiş amortismanları 500.- TL amortisman oranı %10 olan bir makine, tesis, cihazlar grubundaki varlıklar için muhasebe politikası değişikliği ile yeniden değerleme modeline geçildiğini, uzman görüşüne göre bu varlıkların gerçeğe uygun değerinin 1.500.- TL olduğunu kabul edelim. Bu durumda ilk kayıtlar aşağıdaki şekilde olacağı açıktır.

 

—————————–31.12.2011———————-

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                 100.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                             100.-

Dönemin amortismanının ayrılması

—————————–31.12.2011———————-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                               600.-

253 MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR                                600.-

Mevcut  birikmiş amortismanların kapatılması ve

varlığın değerleme öncesi net değerine getirilmesi

————————–  /   ———————————-

 

—————————–31.12.2011 ———————-

253 MAKİNA, TESİS VE CİHAZLAR                                           1.100.-

559 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

GEÇİCİ FARKLARIN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ                 220.-

552 MADDİ DURAN VARLIKLAR

YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI                            1.100.-

484  ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ                 220.-

Yeniden değerlemenin kayda alınması

1.500 – (1.000 -600) = 1.100.-TL Varlıkta net değer artışı

1.100  x 0,20 = 220 Ertelenmiş vergi etkisi

—————————      / —————————————–

 

——————————-31.12.2012—————————–

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                     375.-

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ                                      55.-

960 MATRAHA İLAVELER- Fazla Ayrılan Amortisman               275.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                  375.-

691 DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL

  YÜKÜMLÜLÜKLER                                                       55.-

961 MATRAHA İLAVE KARŞILIĞI                                     275.-

1.500 / 4 yıl = 375.- TL dönem amortismanı

1000 x 0,10  = 100   Eğer yeniden değerleme yapılmamış

olsa idi ayrılması gereken amortisman

(375 -100 ) X 0,20 Azalan geçici fark tutarı

—————————   /   —————————————–

 

Varlık  8 nci yılında 1.7.2013 tarihinde 1450.-TL’ne peşin satılıyor.

Bu durumda önceki yıl bilançosundan aktarılan tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Tesis Makine ve Cihazlar                                           1.500.- TFRS

Birikmiş Amortismanlar                                               375.- TFRS

Net Defter Değeri                        1.125.- TFRS

Tesis, Makine ve Cihazlar                                         1.000.-VUK

Birikmiş Amortismanlar                                               700.- VUK

Net Defter Değeri                            300.- VUK

MDV Yeniden Değerleme Artışı                              1.100.-

Öz kaynaklarda Muhasebeleştirilen

Geçici Farkların Ertelenmiş Vergi Etkisi                    220,-

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                  165.-

 

Burada unutulmaması gereken satış tarihine kadar amortisman ayrılması ve daha sonra bu varlıkların gerçeğe uygun değerinin hesaplara yansıtılmasıdır. Daha sonra satış işlemi muhasebeleştirilecektir.

 

——————————1.7.2013—————————

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                          187,5

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ                          37,5

960 MATRAHA İLAVELER                                                    187,5

Fazla Ayrılan Amortisman

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                     187,5

691 DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                       37,5

961 MATRAHA İLAVELER KARŞILIĞI                187,5

Satış tarihine kadar olan süre için amortisman ayrılması

—————————–1.7.2013 —————————

253 MAKİNA, TESİS VE CİHAZLAR                                       512,5

559 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

GEÇİCİ FARKLARIN ERTELENMİŞ VERGİ ETKİSİ         102,5

550 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI               512,5

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ            102,5

Satışa konu olan maddi duran varlığın defter değerinin

gerçeğe uygun değerine yükseltilmesi .

—————————–   /  ———————————-

 

—————————–1.7.2013—————————

102 BANKALAR                                                                 1.711.-

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                       562,5

391 HESAPLANAN KDV                                       261.-

253 MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR                   2.012,5

Makina Grubunun peşin satış kaydı

—————————–1.7.2013—————————-

552 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI                         1.612,5

559 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

GEÇİCİ FARKLARIN ERTELENMİŞ VERGİ

ETKİSİ                                                               322,5

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                           1.290.-

 Yeniden değerleme kayıtlarının kapatılması

————————-  1.7.2013——————————

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ                     230.-

370 DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                           230.-

Vergi matrahına eklenmesi gereken 1150.-TL’nin vergisi

—————————1.7.2013—————————–

 

Bu kayıtlar yasal kayıtlar üzerinden yapılmamışta dönem sonlarında düzeltmeler yapmak suretiyle yine TFRS/TMS‘lere uygun hale getirilecek ise TFRS’ye uyarlama tabloları aşağıdaki gibi olabilir.

 

2011 yılı sonu düzeltmeleri ( 6 ncı yıl)

Hesaplar

Mizandaki Değeri 

İlaveler

İndirimler

TFRS Bilanço Değerleri

Makina, Tesis ve Cihazlar

1.000

1.1002

6001

1.500

Birikmiş Amortismanlar

600

6001

MDV Yeniden Değerleme Artışı

1.1002

1.100

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Geçici Farkların Vergi Etkisi

2202

220

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

2202

220

 

1) Varlıkların mevcut birikmiş amortismanının kapatılarak  varlığın net değerine getirilmesi

2)  Yeniden değerleme tutarının ve vergi etkisinin kayda alınması

 

2012 yılı sonu düzeltmeleri (7 nci yıl)

 

Hesaplar

Mizan  Değeri

İlaveler

İndirimler

TMS/TFRS Bilanço Değerleri

Makina, Tesis ve Cihazlar

1.000

5001

1.500

Birikmiş Amortismanlar

700

2752

6001

   375.-

MDV Yeniden Değerleme Artışı

1.1001

1.100.-

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Geçici Farkların Vergi Etkisi

2201

220.-

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

2201

553

165.-

SMM – Stoklar

2752

275.-

Dönem Vergi Geliri

553

55.-

 

1) Önceki yılda yapılan düzeltmelerin cari yıla aktarılması,

2) UFRS’lere göre eksik ayrılan amortismanın tamamlanması (375-100),

3) Azalan geçici farkın vergi etkisinin kayda alınması

(Vergi Değeri= 1000 -700)  – (Muhasebe Değeri= 1.500375) = 300 – 1125 = 825.- Bu yılın geçici farkı

( Önceki yılın geçici farkı – Bu yılın geçici farkı ) x 0,20 = (1.100 – 825)x0,20 = 55

 

2013 yılı sonu düzeltmeleri (8 nci yıl)

 

Hesaplar

Mizandaki  Değeri

İlaveler

İndirimler

TFRS/TMS Bilanço Değerleri

Makina, Tesis ve Cihazlar

5001+512,53

1012,54

0.-

Birikmiş Amortismanlar

187,52+137,54

3251

0.-

MDV Yeniden Değerleme Artışı

1.1001+512,53

1.612,55

0.-

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Geçici Farkların Vergi Etkisi

2201+ 102,53

322,55

0,-

Ödenecek Vergi Karşılıkları

2306

230.-

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

1651+102,53

37,52 + 2306

0.-

SMM – Stoklar

2751+187,52

Dönem Vergi Geliri

37,52

37,5

Birikmiş Karlar

551+ 1.2905

1.345

Arizi Satış Karları

1.150

1.1504

0,-

 

1) Önceki yıllarda yapılan düzeltmelerin bu yıla taşınması,

2) Satış tarihine kadar olan süre için amortisman ayrılması ve ertelenmiş vergi etkisinin düzeltilmesi,

3) Satışa konu varlığın defter değerinin satış öncesindeki gerçeğe uygun değere yükseltilmesi,

4) Duran varlığın satışı nedeniyle yasal kayıtlarda yapılamayan fark çıkışın gerçekleştirilmesi,

5) Yeniden değerleme fonunun birikmiş karlara devri,

6) Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün ödenmek üzere ilgili hesaba devri (dönem vergi gelir/giderine devredilemez)

 

5.4. Vergi Kolaylıkları veya Teşvikleri İle Bağdaştırılması

 

Yukarıdaki örnekte makine, tesis ve cihazlar grubundan bir satış vergi yasalarının etkisi hiç dikkate alınmadan örneklenmiştir. Oysa vergi yasaları iki tür vergi kolaylığı sağlamaktadır ki, bunların da hesaplara yansıtılması gerekir. Bunlardan birincisi Sabit Kıymet Yenileme Fonu uygulaması, ikincisi ise gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışı ile ilgilidir.

Eğer sabit kıymetler yenilenmek üzere satılırsa ve üç yılda yenisi alınır ise, eski makinelerin satışından doğan kar “Sabit Kıymetler Değerleme Fonu” alınması ve bu fonun üç yıl içinde satın alınan sabit kıymetlerin amortismanlarında kullanılması Vergi Usul Kanunu’nun 328 ‘nci maddesiyle sağlanan bir vergi bağışıklığıdır. Eğer mükellef bu hakkını kullanacak ise ödenecek vergi olmayacaktır. Dolayısıyla 484 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü hesabındaki tutar ödenmeyecektir. Yine yasanın bu maddesi gereğince  bu fon bilançoda ayrıca gösterilecektir.   Bunu sağlamak amacıyla öncelikle 484 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 542 Olağanüstü Yedekler hesabına alınır ve buradan da Özel Yedeklere alınabilir.  Yani yukarıdaki son kayıt yapılmadan aşağıdaki kayıtlar yapılır.

 

————————– —01.07.2013———————–

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ                       230.-

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER               230.-

—————————- 01.07.2013————————

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                                         1.150.-

549 ÖZEL YEDEKLER                           1.150.-

Sabit Kıymet Yenileme Fonu

—————————      /   ———————————

 

Bundan başka Kurumlar Vergisi Yasası’nın istisnaları düzenleyen 5 nci maddesine göre belirli koşullarla 2 yıldan daha uzun süre şirketin aktifinde bulunan iştirak ve gayrimenkul satış kazançlarının % 75′ i vergiden istisnadır. Eğer yukarıdaki örnek bir makine grubuna ait olmayıp bir gayrimenkul olsaydı bu durumda ödenecek vergi % 75 oranında azalacaktır. Ayrıca ödenmeyen vergi tutarı Olağanüstü Yedeklerde değil, özel bir fon hesabında gösterilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla 484 Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü hesabındaki tutarın düzeltilmesi, sonra özel bir hesaba alınması gerekir.

 

—————————–01.07.2013————————

484 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ                       230.-

370 DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                    57,5

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                         172,5

Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün iptali

—————————–01.07.2013————————–

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                                          862,5

549 ÖZEL FONLAR                                              862,5

Sermaye Eklenecek

Gayrimenkul Satış Kazançları

Sermayeye eklenecek satış karının özel bir hesaba alınması

———————————   /   ———————————-

 

Bir Önceki Makale : TMS 16 : Varlıkların Kullanılması Sırasında ve Daha Sonra Yapılan Harcamaların Raporlanmasında Farklılıklar

Bir Sonraki Makale : TMS 16 : Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bir önceki yazımız olan Hava Nedeniyle İşe Gidememe - 26 Şubat 2014 başlıklı makalemizde çalışanlar sigara içerken yakalanırsa, Denetim ve hava nedeniyle işe gidememe hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI