Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Paylaş
Tarih : 27 Temmuz 2013 - 8:32

27 Temmuz 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 2872

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa),(bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.

“y) Sigorta grubu: En az iki şirketten oluşan ve bunlardan en az birinin sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi olduğu, diğerinin ise söz konusu sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi üzerinde önemli etkinliğe sahip olduğu şirketler grubunu,”

“aa) Denetim forumu: Sigorta gruplarının ve içinde yer aldıkları finansal holdinglerin gözetim ve denetiminde etkinliğin sağlanması amacıyla ilgili sigorta gruplarının gözetim ve denetimine yetkili yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoritelerinin katılımı ile oluşturulan bilgi paylaşımı ve iletişim platformunu,”

“bb) Grup içi işlemler: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak aynı grup içinde yer alan şirketler ve diğer kuruluşlar ile bunlara kontrol veya iştirak ilişkisiyle bağlı olan diğer gerçek veya tüzel kişilerle gerçekleştirdikleri işlemleri,”

“cc) Yetkili merciler: Sigortacılık, bankacılık ve sermaye piyasaları ile diğer finansal sektörlerin gözetim ve denetimine yetkili yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoritelerini, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanın önlenmesi ile ilgili kuruluşları ve adli makamları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi paylaşımı ve işbirliği

MADDE 32 – (1) Müsteşarlık, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinliğin sağlanabilmesi ve sınır ötesi faaliyetler ile sistemik risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki muadil gözetim ve denetim otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, ortak denetim ve bilgi paylaşımına ilişkin anlaşmalara taraf olabilir, uygun bir şekilde talep edilmesi kaydıyla bilgi alışverişinde bulunabilir, ortak denetim forumları oluşturabilir ve uluslararası denetim forumlarına katılabilir. Bilgi paylaşımının kapsamı sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta gruplarını içerir. Bir sigorta grubunda yer alan, ancak sigorta, reasürans veya emeklilik şirketi olmayan şirketlere ilişkin bilgi paylaşımı, söz konusu şirketlerin grup içindeki sigorta, reasürans veya emeklilik şirketleriyle gerçekleştirdikleri iş ve işlemleri kapsar.

(2) Müsteşarlık, bilgi gizliliğinin sağlanması kaydıyla, bilginin düzenleme ve denetime ilişkin geçerli bir amaç ve haklı bir menfaat kapsamında talep edilmesi ve kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır; talep edilen bilgilerin kısa süre içinde ve yeterli düzeyde paylaşılmasını sağlar. Müsteşarlık, yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoriteleri ile uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini münferit olarak değerlendirebilir.

(3) Müsteşarlığın bilgi paylaşımına esas teşkil edecek amaçlar aşağıdaki konularla sınırlıdır;

a) Ruhsat talepleri,

b) Yönetim ve kişilerin uygunluğu,

c) Gözetim ve denetim faaliyetleri (iç denetim dahil),

ç) Önlem alma ve yaptırım uygulamaları (idari ve adli yaptırımlar),

d) Faaliyetin durdurulması, ruhsat iptali, tasfiye veya iflas,

e) Yanlış sigorta uygulamaları, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi,

f) Grup içi işlemler,

g) Mali bünyeye ilişkin diğer hususlar.

(4) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen bilgiyi diğer yetkili merciler ile gözetim ve denetim otoriteleri ile paylaşabilmek veya talep edilme amacı dışında kullanabilmek ya da elde edilen bilgileri kullanarak şirket hakkında işlem yapabilmek için bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesinin onayını alır.

(5) Müsteşarlık, bilgi paylaşımı kapsamında elde edilen gizli bilgilerin yetkili mercilerle paylaşılmasının gerekli olduğu durumlarda, gizliliğe ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve bilginin elde edilme amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak kaydıyla, bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesine durumu bildirir ve bilgi paylaşımına ilişkin onayını talep eder. Bilgi temin edilen gözetim ve denetim otoritesinin gizli bilginin paylaşılmasına onay vermediği durumlarda Müsteşarlık, elde edilen bilginin kendi içinde muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(6) Müsteşarlık yurtiçi ve yurtdışındaki sigorta grupları ve finansal holdingler ile şirketleri önemli ölçüde etkileyebilecek kararlar hakkında ilgili gözetim ve denetim otoritelerini bilgilendirir.

(7) Müsteşarlık, grup risklerinin değerlendirilmesi ve denetiminden sorumlu otorite olduğu durumlarda, yurtiçi ve yurtdışı gözetim ve denetim otoriteleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere gerekli işlemleri yürütmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/9/2011

28054

Bir önceki yazımız olan Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 66 (2013/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve BS Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılması Hk.) başlıklı makalemizde haziran dönemine ilişkin ba/bs formları ve vergi usul kanunu sirküleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI