Rekabet Gücümüzü Artırmak ve Küreselleşmek İçin Avrupa Birliği Projelerine Katılmalıyız

Ana Sayfa » Ar-Ge » Rekabet Gücümüzü Artırmak ve Küreselleşmek İçin Avrupa Birliği Projelerine Katılmalıyız
Paylaş
Tarih : 07 Ekim 2013 - 13:55

REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK VE KÜRESELLEŞMEK İÇİN
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILMALIYIZ

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi


ARAŞTIRMA VE YENİLİK DURUM ANALİZİ

Eylül ayı itibariyle firmaların TÜBİTAK, KOSGEB ve ar-ge referanslı  EKONOMİ BAKANLIĞI 5.Bölge yatırım teşvikleri kapsamında ulusal teşvikler ile Avrupa Birliği’nin 2014 Ocak başında uygulamaya geçecek HORİZON 2020 araştırma ve yenilik çerçeve programı  gibi uluslar arası destek programlarına olan ilgilerinin arttığını ben şahsen gözlemekteyim.H2020 Programı için özellikle TÜBİTAK ,ağırlıklı üniversitelere olmak üzere yurt düzeyinde bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.Ayrıca TÜBİTAK dışında da birçok kişi ve kurumca da H2020 bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır.Bu bağlamda örneğin 4 kasım 2013 tarihinde bu konuda uluslar arası deneyimli Leonardo Piccinetti tarafından İstanbul Teknokent’te bilişim ve yazılım ağırlıklı H2020 semineri verierek;açılacak çağrılar,uygun partner bulma,konsorsiyum oluşturma,proje yazma,Avrupa Komisyonu’na ar-ge ve yenilik projesi sunma,değerlendirme kriterleri,sözleşme imzalama,destek alma,mali raporlama vb.gibi konularda aydınlatıcı bilgiler verilecektir.

Aslında bir önceki cümlede de ifade ettiğimiz gibi AB’ye proje sunma birçok basamaklardan oluşan bir ar-ge kültürü projesidir.AB projelerine katılmak Türk firmaları için sadece hibe almak,AB’li firmalardan teknoloji transferi yapmak olmayıp,ilave olarak AB’nin 3 ülke hariç dünya ülkeleriyle imzaladığı sözleşmelerle tüm dünyaya açılmak ve küreselleşmek demektir.Bu bakımdan hepimiz için büyük önemi vardır.

Sanayi ve yazılım firmaları ile olan toplantılarımızda da H2020 hakkında bilgiler sorulmakta,özellikle AB ar-ge ve yenilik projesinden bir örnek görmek talebi ilk sırada yer almaktadır.Bu talebe uygun olarak biz de yeni çıkardığımız ar-ge kitabında örnek bir AB ar-ge projesini İngilizce ve Türkçe olarak yer vererek,özellikle orta boy KOBİ’lerin yararlanmasını hedefledik.

TÜBİTAK ar-ge projesi hakkında yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olan firmalar için bizce AB ar-ge projesi yazmanın çok zor olmadığını inanmaktayız.Aşağıda kısaca AB ar-ge ve yenilik projelerinin alt bileşenleri hakkında özet bilgi verilmektedir.

AB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN ANA ALT BİLEŞENLERİ

Avrupa Birliği Komisyonuna TÜBİTAK’taki elektronik geçiş sistemi olan PRODİS gibi EPSS (Electronic Proposal Submission System) ile proje öneri bilgileri (Proposal) Konsorsiyumun Koordinatörü tarafından geçilmektedir. Proje öneri bilgileri A ve B kısımlarından oluşur TÜBİTAK’daki proje öneri bilgi formunun A kısmındaki proje ön bilgileri ve firma bilgileri ile proje özetinin sunulduğu B.1 kısmında olduğu gibi, AB projelerindeki A kısmında;

‐Kabul formunun teyidi,

‐Form A1: Özet,

‐Form A2 : Partner detayları,

‐Form A3:Proje maliyetinin özeti, yer alır.

 

Projenin kalbi B kısmı olup, çağrıyla ilişkili olarak ilkin 1. Bölümde, projenin bilimsel ve teknik kalitesi, yönü analiz edilir (Scientific and/or technical quality relevant to call). TÜBİTAK projelerinde bu analiz B.2 kısmında yapılır. H2020  Araştırma ve Yenilik  projeleri için Avrupa Komisyonun mevcut sorunlara göre belirlediği konular çağrılar (calls) halinde örneğin 11 Aralık 2013 tarihinde ilan edilecek olup , bu çağrılarla ilişkili olarak ortak projeler verilmesi talep edilir.

TÜBİTAK’da geçen yıl 1511 kodlu öncelikli alanlar Ar‐Ge projeleri için çağrı programını başlatmıştır. B.1 Bölümünün ilk alt kırılımı olan 1.1.’de çağrıyla ilişkili Konsept ve Proje hedefleri belirtilir. Hedeflerin SMART metoduna uymasında yarar var. SMART’ın açılımı: Specific: Hedefimizin belirli olması, Measurable: Ölçülebilirlik, Attainable: Ulaşılabilir hedefler, Realistic: Gerçekçi hedefler, Time: Hedeflere zaman koyma. Kuşkusuz konsept ya da bakış açısı geliştirmek çağrıda vurgulanan ana soruna göre olmaktadır. Bu konuda konsorsiyum partnerlerin hem bireysel hem de birlikte yaptıkları literatür tarama, proje ön çalışmaları, ön prototipler yapma, eleştirel analiz ve hata elemeye dayanan fiziksel ve tele konferans şeklindeki toplantı çıktıları büyük girdi oluşturmaktadır.

B.1’in 1.2 kısmında projenin çıkış noktası olan mevcut duruma ilişkin problem ile giderilmesine yönelik özgün ve yenilikçi yönler analiz edilir (progress beyond the stateofthe art) (TÜBİTAK projelerinde bu bölüm B.2.1 ile B.3.1’de açıklanır).

Bu bölümün yazımında özellikle aşağıdaki sorulara cevap aranır:

– Why bother? (What problem are you trying to solve?),

– Is it a European priority?(Could it be solved at National level),

– Is the solution already available?(product,service,technology transfer),

– Why now? (What would happen if this research was not completed now?),

– Why you? (Do you have the best consortium to do this work?).

(Kaynak: Sean Mc Carthy,Hyperion Ltd.,How to write a competive proposal for framework 7, 2007).

Yenilikçi yönlerin açıklanmasında ise ürün ve/ya da sürece ilişkin yeniliklerin mevcut durumla olan mukayesesi, bütünü 5‐7 bölüme ayırarak yapılır. Yenilikçi yönlerin hangi araç, girdi, usul, metodla yapılacağı da ayrıca projenin özgün yönleri olarak açıklanır (TÜBİTAK’da B.3.2’de).

B.1’in 1.3 kısmında ise TÜBİTAK’ın C.1.2 kısmındaki anlatılan İş Paketleri (Work Package) açıklanır. Eğer okuyucu TÜBİTAK’ın iş paketleri formatına ve içeriğine hakim ise H2020  iş paketlerini de rahatlıkla anlayabilir. Buradaki temel farklılık; AB projeleri konsorsiyum yani ortak projeler olduğu için proje koordinatörünün yönettiği “Management‐Yönetim” iş paketinin birinci iş paketi olması, hangi iş paketlerinin hangi partner tarafından diğer partnerlerin katkısıyla yürütüleceğinin iş paketlerinde tanımlanması, son iş paketi olarak da projenin çarpan etkisinin ele alındığı “Dissemination, Exploitattion” iş paketidir. TÜBİTAK projelerinde gördüğümüz kadarıyla sözü edilen iki iş paketinin pek kullanılmadığı, bununla birlikte projenin çarpan etkisinin D bölümündeki “Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği”nde açıklanmasıdır. AB projelerinin bu bölümünde “Gantt Chart=İş zaman çizelgesi” ve İş paketleri arasındaki yatay ve dikey ilişkiler ile iş paketlerinin kodu, isim, iş paketi lideri ve hangi partnerlerin yetki ve sorumluluğunda olduğunu bir şemada gösteren “PERT Chart” kullanılır. Deliverables list (çıktılar listesi), Summary effort table (parnerlerin adam/ay hesaplarının dökümleri), List of Milestones (birbirini takip eden ara çıktılar dökümü) de bu bölümde yer alır. TÜBİTAK projesi yapanlar için bu konuları anlamak oldukça basittir.

Bölüm B.1’nin son kısmında Projenin yenilikçi unsurlarının ulaşılmasında olası bilimsel ve teknolojik riskler ile giderilme planları anlatılır (Risk and Contingency Plans) (TÜBİTAK projelerinde bu bölüm B.2.4.’de anlatılır). Proje hedeflerine ulaşmak kesin olmayıp, belirsizliklerle doludur, proje yapmanın amacı da bu belirsizlikleri gidererek bilgimizin gelişmesidir. Bilgimiz geliştikçe de bilgisizliğimiz daha da artmaktadır. Belirsizlik projede tanımlanmıyorsa  bize göre çalışma bir yatırım proje çalışması olur. H2020’de de çoğu açıklamada olduğu gibi risk analizinde de risklerin tanımı ve giderilmesine yönelik tablo ya da şemalar tercih edilmektedir.

Bölüm B’nin 2.kısmı olan Uygulama (Implementation); organizasyon, yönetim yapısı, konsorsiyum ve partnerler, alt taşeronla ve kaynaklarla yani projenin uygulanmasında yöneltme fonksiyonu ile ilgilidir (TÜBİTAK projelerinde bu bölüm Bölüm C’deki Firma alt yapısı ile Bölüm B’deki Proje Bütçesi bölümünde anlatılır). Proje maliyeti olarak; personel, ekipman, seyahat, malzeme ve hizmet alımları gibi neredeyse TÜBİTAK projesi ile bire bir örtüşmektedir (Bununla birlikte TÜBİTAK projelerinde M013 Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Maliyet formunda sabit kıymetlerin birim fiyatı yazılır iken H2020  projelerinin bu kısmında bu sabit kıymetlerin proje süresince amortisman ya da itfa payları hesaplanarak, yazılır).

Bölüm B’nin 3.kısmı olan Projenin etkisi (Impact) bölümünde projeden beklenen etkiler ile yayılımı (Dissemination = Tanıtım anlamında dağılımı, Exploitation = Ticari anlamda dağılımı) ve fikri mülkiyet hakların yönetimi (Management of intellectial property) konuları yer alır. Özellikle proje çıktısının kullanımının hangi partner(ler)e ait olacağına ilişkin bir sözleşmeyi tüm partnerlerin imzalayarak Komisyona sunmaları gerekmektedir. TÜBİTAK kapsamında yapılan ortak projelerde de aynı ilkeler geçerlidir. Projenin etkisi açıklaması TÜBİTAK projelerinde D bölümünde yapılmaktadır.

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı üzere, gerek AB gerek TÜBİTAK Ar‐Ge projelerinin hareket ya da çıkış noktası “Problem”dir. Nitekim Mc Carthy,belirttiğimiz kitabında şöyle demektedir: “Never go to Brussels looking for Money for research. Only go there to solve a problem that the European Commission has identified.”

 

H2020 Seminer Bilgilendirme;

H2020’nin genel tanıtımı, örnek bir AB Ar-Ge projesi üzerinden proje yazımı, konsorsiyum partneri olunması, değerlendirme kriterleri, proje onayı ve AB Komisyonu ile sözleşme imzalama, mali raporların hazırlanması ve Komisyona sunumu, hibenin havale edilmesi gibi temel süreç adımları ile ilgili olarak Sayın Leonardo tarafından örneklerle uygulamalı olarak 25 Eylül Çarşamba günü 09:00 – 17:00 arasında yapılan temel süreç adımlarının arkasından her bir firmanın proje konusuna göre çağrılar ve potansiyel konsorsiyum ile partnerler konusunda firma bazımda somut çalışmaların yapıldığı çok verimli geçen eğitim yapılmış, bir sonraki eğitim takvimi ile ilgili tarih belirlenmiş ve içerik güncellenmiştir. Yakında yeni H2020 ( Horizon 2020 ) eğitimi ile ilgili tarih ve güncel bilgiler paylaşılacaktır.

H2020 Eğitim Görüntüsü

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo