Pilot Tesis AR-GE Projeleri Türkiye’deki Serbest Bölge Üretici Firmaların Küresel Rekabet Gücünü Önemli Ölçüde Artırır

Ana Sayfa » Ar-Ge » Pilot Tesis AR-GE Projeleri Türkiye’deki Serbest Bölge Üretici Firmaların Küresel Rekabet Gücünü Önemli Ölçüde Artırır
Paylaş
Tarih : 02 Nisan 2013 - 8:33

PİLOT TESİS AR-GE PROJELERİ  TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGE ÜRETECİ FİRMALARIN      KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIR

 

Prof.Dr.Atila Bağrıaçık

Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Türkiye’nin 2012 yılındaki  ara  malları  ithalatı, bir önceki yıla göre   % 1  artarak 174,930 milyar 976 milyon dolara ulaşarak, aynı dönemdeki toplam 152,537 milyar dolarlık ihracatımız  söz konusu ara malları  ithalatımızın  % 87,2’sini karşılayabilmiş,  toplam ithalatımızın da ancak  %64.5’ini finanse edebilmiştir . Son iyileşmelere karşın,ihracatımızı çok daha yüksek noktalara çıkarmak zorundayız.

Kriz sebebiyle özellikle AB’den gelen ihracat taleplerinin düşmesi yanında krize bağlı olarak gelen sipariş taleplerinin  çeşidi bol, küçük adetli, çok değişken ve kısa sürede teslimi gereken yapısal özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu tür ihracat talepleri, çoklukla yenilikçi ve katma değeri yüksek ve  esnek üretim yöntemlerine sahip olarak ; ucuzcu ve katma değeri düşük ,tasarımı müşteri tarafından belirlenen  kitlesel ürünlerden büyük farklılık göstermektedir.  Ucuzcu, yüksek adette ürün üretmeye alışmış, Ar-Ge’si (araştırma ve geliştirme) ve yenilikçi yönü zayıf ürünler üretmeye uygun üretim yapısına sahip ihracatçı firmalar , ana ve yan sanayiciden küçük adetlerde   hammadde, yarı mamul ve mamul tedarikinde sorunlar yaşamaktadır.

 

YENİLİKÇİ ÜRÜN ÜRETİMİ İÇİN AR-GE İÇERİKLİ PROTOTİP VE PİLOT TESİSLER KARŞILAŞTIRILMASI

Katma değeri yüksek yenilikçi ürün talebini karşılamak için genelde üretici, Ar-Ge’sini yapıp tasarım çizimine göre prototip imalatını yapmakta, başarıya ulaşması halinde seri üretime geçerek talebi yerine getirmektedir. Ar-Ge unsurlarını tanımlayan uluslar arası bir doküman olan FRASCATİ Kılavuzuna göre prototip’in tanımı şöyledir: Bir prototip, yeni ürün veya sürecin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir modeldir. Makine, elektrik ve elektronik, metalden ve plastikten ürünler, tekstil vs gibi birçok üründe yapılan Ar-Ge çalışmaları, bilimsel ve teknolojik belirsizlikler nedeniyle gerçekleşmesi risk taşımakta, bu riski paylaşmak için de firmalar TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) KOSGEB’e ve AB’ye Ar-Ge projeleri vererek,  proje bütçesinin büyük firmalarda maksimum % 60’ını, KOBİ’lerde % 75’e kadar hibe almakta, ayrıca 2008 yılında yürürlüğe giren Ar-Ge Kanunu ile de sigorta, stopaj ve Ar-Ge indirimi ile mali teşviklerden (5746 sayılı Ar-Ge Teşvik Kanuna göre) yararlanmaktadır. Ülkemizde sunulan Ar-Ge projelerinin neredeyse tamamına yakınının bu şekilde Prototip imalat ve montaj türünde olduğunu görüyoruz.

Oysa ihracat talebimizdeki yukarıda tanımlanan  değişime paralel olarak, küçük miktarda deneme ve tecrübe kazanma amaçlı ürün formüllerinin oluşturulmasına yönelik Ar-Ge içerikli pilot tesislerin kurularak, bu yolla küçük adetteki ürünlerin üretilmesine olanak sağlanabilecektir. Yan sanayide pilot tesislerin oluşturulması ile ihracatçının küçük adetli, yenilikçi ürün talepleri karşılanabilecektir. FRASCATİ Kılavuzu Pilot Tesis Ar-Ge’sinin tanımını ve işlevlerini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

“Bir pilot tesisin oluşturulması ve işletilmesi, temel amacı deneyim kazanmak ve aşağıdakilerde kullanılmak üzere mühendislik verilerinin ve diğer verilerin toplanması olduğu sürece Ar-Ge’nin bir parçası olarak kabul edilir:

 

– Hipotezlerin değerlendirilmesi.

– Yeni ürün formüllerinin oluşturulması.

– Yeni bitmiş ürün özelliklerinin oluşturulması.

– Yeni bir süreç için gerekli özel ekipman ve yapıların tasarlanması.

– Süreçle ilgili olarak işletim talimat veya kılavuzlarının hazırlanması

 

Deneysel aşama biter bitmez bir pilot tesis normal bir ticari birim olarak faaliyete başlarsa, pilot tesis olarak tanımlanmaya devam etse bile, faaliyet bir Ar-Ge faaliyeti olarak ele alınamaz.”

 

Bu tür bir pilot tesisin Ar-Ge proje bütçesinin yaklaşık % 90’nı makine ve teçhizattan oluşurken, prototip imalatta malzemelerden ürün veya makine yapılacağı için proje bütçesinin yaklaşık % 70’i malzemeden oluşmaktadır. Pilot tesis oluşturmak elbette Ar-Ge çalışması gerektirir. Aksi halde üretim sektöründe  espiriyle bazen duyduğumuz gibi  “al-tak” yada “arakla-getir(Ar-Ge)  şeklinde ,ar-ge değil , bir yatırım faaliyeti olur. Pilot tesisin Ar-Ge olabilmesi için aklın devreye sokularak , firmanın  eleman ve makine imalatına yönelik alt yapısı olması, pilot tesis makine ve teçhizatının kavram geliştirme ve tasarım faaliyetinin firma düzeyinde gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin bu kapsamda, kavram geliştirmeden elde edilen girdilerle, CATIA, SOLIDWORKS, PRO ENGINEER, SOLID EDGE gibi programlar kullanarak tasarım çizimleri yapılarak,uygun olmayan hatalı yöntemler ortadan kaldırılmalı,doğruya yakın olarak seçtiğimiz bir  üretim yönteminin  tasarım çizimleri yapıldıktan sonra, tasarımın doğrulanması için örneğin ANSYS (“Finite Element Analysis Software) programı vasıtasıyla aşağıdaki örnek analizlerden uygun olanlarının   yapılması gerekir.(Ortak projelerde karşı firmalardan destek alınabilir.):

BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOĞRULAMA ANALİZLERİ

 

bilgisayar-ortami

 

Ar-Ge’nin bizce esası Ar-Ge yönetimi, kavram geliştirme ve tasarım faaliyetidir. Bu farkı değerlendiren AB’nin 7.Çerçeve Programı Ar-Ge projelerinde. management maliyetinin % 100’ü,kavram geliştirme ve tasarımım  % 75’i hibeye tabi olurken, üretim maliyetinin ancak % 50’si destek kapsamına alınmaktadır.

PİLOT TESİS AR-GE’LERİNİN KAVRAMSAL  GEREKLİLİKLERİ

 

Pilot tesis Ar-Ge’lerinde olmazsa olmaz KAVRAMLARI , aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Ancak en başta gelen özellik, firmanın makine yapma tecrübe ve UYGUN VE YETERLİ  insan/makine parkına sahip olmasıdır:

 

 

Yenilik = OSLO Kılavuzu Proje Çıktısının Kendi mevcut durumumuz ile Yerli ve Yabancı Muadillerine

Nazaran Mukayeseli Üstünlüğü ve farklılıkları

 

Özgünlük = OSLO Yenilikleri yaratmada malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız tüm farklılıkların tamamını içerir.

 

Ar‐Ge Unsuru: Ar‐Ge’nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya Teknolojik belirsizliklerin giderilmesidir. Başka bir deyişle bir sorunun çözümünün genel bilgi stoğuna ve ilgili alana ilişkin tekniklere sahip bir kişi açısından görülebilir olmadığı durumlardır.

 

Ar‐Ge Sistematiği/Metodolojisi/= FRASCATİ Muadillerinden Üstün Proje Çıktısını ve özgünlüğü elde ederken karşılaşılacak Risk ve Problemleri tanımlama, çözümleme ve fırsata dönüştürme amacıyla atılan yaratıcı sistematik çalışmalardır.

 

Risk ve problemleri çözme; olası fırsatları yakalama yolunda Bilimsel Yöntemleri kullanarak (örneğin

Literatür Tarama, Risk Analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi –SEY kullanılarak yapılan çeşitli tasarım doğrulama ve optimizasyon çalışmaları, simülasyon çalışmaları ve/veya deneysel çalışmalar, Testler)

Deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığının artıran yaratıcı sistematik faaliyetlerdir.

Proje Çıktısının Olabildiğince Spesifik Olarak Tanımlanması Örneğin: Tıp alanında, ölümün nedenlerini araştıran rutin otopsi, tıbbi hizmetlerin bir parçasıdır ve Ar‐Ge değildir; belirli bir kanser tedavi yönteminin yan etkilerinin gözlemlenmesi amacıyla cesetlerin özel olarak incelenmesi ise Ar‐Ge olarak  kabul edilir.

 

PİLOT TESİS AR-GE’SİNDE SEÇENEKLER

 

-Pilot tesis Ar-Ge’si yapacak firma, kendi makine yapma gücüne bağlı olarak, proje çalışmasını kendisi yaparak, TÜBİTAK’a bizzat kendisi başvurur.

 

-Tasarımını başkasına ihale etmeden bazı makinelerin imalatını yerli sanayiye yaptırmak için ortak – proje olarak TÜBİTAK’a başvurabilir. TÜBİTAK ortak projelere sıcak bakmaktadır.

 

– Eğer pilot tesis Ar-Ge ve imalatında AB ülkelerindeki firmalarla ortak proje yapmak istiyorsa, karşısında iki seçenek bulunmaktadır. Birinci seçenek; prosedürü basit, en az bir yabancı firma ile EUREKA kapsamında ortak proje yapmaktır.

 

-AB üyesi ülke firmalarıyla pilot tesis Ar-Ge’sinin ortak yapılmasında diğer bir yol, AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI kapsamında ortalama 5 ayrı firma ile konsorsiyum oluşturarak, teknoloji transferi yapmaktır. 2012 yılında bu program prototip ve pilot tesis Ar-Ge’si için ayrılan hibe tutarı 7 milyar eurodur. Türkiye bu havuza yaptığı katkının ancak %5’ini geri alacak şekilde proje yapmaktadır.

 

 

SONUÇ

 

Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetler için TÜBİTAK’a ve AB’ye  yurt içinden ve Türkiye’deki Serbest Bölgelerden verilen projeler neredeyse tamamına yakını prototip Ar-Ge’si şeklindeki mevcut ürün ve üretim tesisinin iyileştirilmesine yöneliktir. Oysa gerek ihracat yapımızın nitelik değiştirmesi gerekse teknolojik ilerleme  ve deneyim kazanmak  için ülkemiz firmalarının daha fazla  pilot tesis Ar-Ge’sine yönelmeleri ve bu  yönde hepimizin  ar-ge algımızın  genişletilerek iyileştirilmesi  büyük önem taşımaktadır.

Bir önceki yazımız olan Sıfır oranlı Emlak Vergisi avantajı - 2 Nisan 2013 başlıklı makalemizde sıfır oranlı emlak vergisi, sıfır oranlı emlak vergisi şartları ve sıfır oranlı vergi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI