Ortak AR-GE Projeleri Yapmak Hem Daha Cazip Hem de Hibe Alınmasında Süreklilik İçin Zorunlu Bir Koşul

Ana Sayfa » Ar-Ge » Ortak AR-GE Projeleri Yapmak Hem Daha Cazip Hem de Hibe Alınmasında Süreklilik İçin Zorunlu Bir Koşul
Paylaş
Tarih : 21 Mart 2013 - 12:58

ORTAK AR-GE PROJELERİ YAPMAK HEM DAHA CAZİP HEM DE HİBE ALINMASINDA SÜREKLİLİK İÇİN ZORUNLU BİR KOŞUL

Güncellenmiştir

                                                                                                  Prof.Dr.Atila Bağrıaçık

 

GİRİŞ

TÜBİTAK’a verilen Ar-ge projelerinin verilme şekline göre 2012 yılı verilerine baktığımızda, firma bazında verilen tekil Ar-ge proje sayısı 1501 ve 1507 için toplam 2050 iken iki veya daha fazla firmanın (genelde iki firmalı) ortak proje sayısı yaklaşık 60 adet gibi çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ortak projelerle firmalar arasında ileriye ve geriye doğru ortak sinerji yaratılır(matematiksel deyişle 2×2= 4’ün üzeri). Örneğin otomotiv sektörü için özel lazer makinasına ihtiyaç duyan bir otomotiv yan sanayi üreticisi, ürün iyileştirme için makine imalatçısını ortak projeye alarak, muhatap firma olarak Ar -ge projesini verir. İki firma da desteklerden ve mali teşviklerden yararlanarak rekabetçi güçlerini artırırlar.

Ülke içinde ortak ar-ge projelerinin verilmeyip bu yönde bir kültürün gelişmemesine bağlı olarak hepsi ortak proje olan AB 7.çerçeve programı, Eureka ve Eurostars programına Türk firmalarının katılımı çok düşük düzeyde kalmaktadır.AB ar-ge proje havuzuna yaptığımız katkının ancak % 5’inden yararlanacak kadar proje sunarak batılı firmaları finanse ediyoruz.

 

ORTAK PROJE VERMENİN AVANTAJLARI

-1507 KOBİ başlangıç ar-ge proje destek programında % 75 hibe destek oranı  bireysel  projelerde 3 projeye uygulanırken, 3 bireysel+2 ortak proje  proje olmak üzere 5 projeye uygulanabilecektir.

-1501 sanayi ar-ge proje destek programlarında hibe destek oranının alt limiti tekil projelerde %40 iken, ortak projelerde bu orana %10 ilave edilmektedir.

– 1501 Teydeb uygulama esaslarının   15/7)  maddesinde  “…şirketlerinin, programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında  sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir.”

-Demek ki yurt içinde ortak proje vermeden ve AB projelerine katılmadan daha ilerisi için ar-ge’ projelerinden hibe almanın çok zor olacağının farkında olmak gerekiyor.

 

TEYDEB   UYGULAMA ESASLARINA GÖRE    ORTAK BAŞVURU MADDELERİ

MADDE 17 – (1) Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır.

(2) Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.

(3) Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.

(4) Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.

(5) Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir. Ödeme bildirimi ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.(20)

(6) Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme ile ortak sunulan projenin desteklenmeye devam edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda destekleneceğine ilişkin karar verilir.

(7) Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında destek oranı ayrı ayrı hesaplanır, ayrı ayrı destekleme yapılır

 

-HAKEM DEĞERLENDİRME AGY 200’E GÖRE ORTAK PROJE DENETİMİ

Hakem, ortak projelerde: ortaklar arası yetki ve sorumlulukların tanımını; projedeki iş paylaşımını, proje liderliğinin açıkça belirlenmiş olmasını; fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımını ve ortakların birbirlerini tamamlayıcılığını irdeler. Ortak projelerde tüm ortak kuruluşlar ziyaret edilir.

 

AB PROJELERİNDE DURUM

AB 7.Çerçeve Programı (ÇP) ar-ge İşbirliği özel programı kapsamında oluşturulan konsorsiyumlarda en az 3 AB /Asosye ülkelerden firmaların katılımı gereklidir. Ancak uygulamaya baktığımızda işbirliği özel programları kapsamında büyük projeler için oluşturulan konsorsiyumlara, ortalama 15-20 firmanın partner olarak katılarak AB’den ortalama proje başına toplam 6 milyon Euro aldıkları tespit edilmiştir. Küçük projelerde ise partner sayısı ortalama 6-8,AB’nin projeye katkısı ortalama 3 milyon euro’dur. Kapasiteler özel programının alt destek programı olan Kobi yararına araştırma için oluşturulan konsorsiyumlarda, olması gereken AB/Asosye üye ülkeden min 3 kobi ve 2 Ar-Ge sağlayıcı olarak 5 adet partnerdir. Uygulamada ise, ortalama partner sayısı 10, AB hibe tutarı 0,5-5 milyon euro’dur.

Bizim önerimiz , adımsal gelişme olarak firmalarımız Avrupa Birliği projelerine önce iki firmalı ortaklığa imkan sağlayan Eureka ya da Eurostars programlarına  katılıp,buradan elde ettikleri deneyim ve geri bildirimle AB 7.ÇP projelerine iştirak etmeleri yönündedir.

EUREKA projelerinde olması gereken özellikler;

 • En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı
 • Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı
 • Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli (küçük ortak %25 den fazla) olmalı
 • Kısa zamanda ticarileşebilecek (6 ay ile max2 yıl arası) bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı
 • Sözleşme yaparken (mülkiyet hakları çözülmeli-örneğin küçük ortağın da proje sonrası mülkiyet haklarının olması, bedelsiz lisans kullanma hakkı) gibi konuların bulunması gereklidir.

 

-Ar-Ge ye önem veren KOBİ statüsündeki Türk ve Avrupalı makine imalatçıları arasındaki ortak Ar-Ge projeleri için de, Eurostars hibe fonları bulunmaktadır ve bu programda kullanılmaya hazır Eureka programı gibi kullanılmayan ve fark edilmeyen fon kaynağı bulunmaktadır.

 

 

BİZİM ANALİZİMİZ
-Bize göre  ürün yeniliğini proje girişi yapan MUHATAP  firma, süreç yeniliğini makine firması üstlenmeli.

 

-Makinenin ar-ge unsuru taşıyan  şekillendirilmiş üniteleri ,   makine firması tarafından  fatura kesilerek ürün firmasına  satılmalı,

 

-İki taraf arasında düzenlenecek  sözleşmede, ürünün fikri ve sınai hakları ürün firmasına,makinenin fikri ve sınai haklarına  makine firmasına ait olması önerilir.

 

-Proje toplam bütçesi içerisinde her bir ortağın payı % 25 ‘den aşağı mevzuat gereği olamamakta,bizim tecrübemize göre % 40’dan aşağı olmamasında fayda var.Örneğin 1507 KOBİ ar-ge projelerinde,

,makine maliyeti ,proje total bütçesi max. 500 bin tl içinde yüksek paya sahip olacağından dolayı  bize göre  hibede denge sağlamak için; makinenin ar-ge unsuru malzemelerini makine firması tedarik eder ve şekillendirme faaliyetleri yaparak proje sonunda ürün firmasına fatura eder.Bu hususu  iki firma arası imzalanacak sözleşmede  fikri ve sınai haklar bölümünün alt açıklamasında “makine imalatı çıktılarının proje bitimi sonrasında bedeli karşılığında fatura edilerek ürün firmasına teslim edilir” gibi bir ibare kullanmakta yarar var.Makinenin  standart parçalarının ürün firması tarafından da tedarik edilmesi , maliyetin iki firma arasındaki dengelenmesinde  bir yöntem olarak değerlendirilebilir.Her iki taraf da  projede tanımlanan ve kabul edilen harcamalarına göre hibeyi almaktadır.

-Bilimsel bakış açısı  ile ortak projelerde aşağıdaki iş paketleri şablonu kullanılabilir:

 

 1. Proje Yönetimi (ORTAK)
 2. Ürün Kavram Geliştirme (Firma A)
 3. Süreç Kavram Geliştirme (Firma B)
 4. Ürün Tasarım (Firma A)
 5. Süreç Tasarım (Firma B)
 6. Ürün Prototip İmalat ve Montaj (Firma A)
 7. Süreç Prototip İmalat ve Montaj (Firma B)
 8. Test ve Değerlendirme İş paketi (ORTAK).

 

Tanımlar;

 

Firma A: Koordinatör Firma (Muhatap Firma)

Firma B: Makina Üretici Firma

 

-Proje için, Firma A’dan bir proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ile firma B’den proje yürütücüsü olması tavsiye edilir.
SONUÇ
Ar-ge projelerinde sürekli hibe desteklerinden yararlanmak için belli sayıdan itibaren(her firma mevcut yapısına göre bu optimal noktayı belirler)  firmalarımız ,Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde  ortak  projelere katılmak için pozisyon almalıdırlar. Aksi halde  bize göre ar-ge hibelerinde  süreklilik beklenmemelidir.Oysa 2023 ülkemizin hedefleri  için ar-ge projelerinde süreklilik sağlanması,olmazsa –olmaz bir şarttır. Firmalarımızın şu anda çoklukla uyguladıkları maliyete dayalı rekabet gücünden,inovasyona dayalı rekabet gücüne erişmemiz  bize göre ancak ar-ge ortak proje sayısını artırmakla olanaklıdır.

Bir önceki yazımız olan Risk değerlendirmesinde püf noktaları - 8 Mart 2013 başlıklı makalemizde Risk Değerlendirmesi, risk değerlendirmesi püf noktaları ve risk değerlendirmesinde püf noktalar hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Kur Farkları‏
Kur Farkları‏

23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu VUK.  Genel Tebliği’nde; borsada rayici olmayan yabancı

Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar
Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Ortaya Çıkan Fırsatlar

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ VE ORTAYA ÇIKAN FIRSATLAR    Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor
Kobi’ler İçin Tek Başına Başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracı Çağrısı 17 Aralık 2014 Tarihinde Kapanıyor

KOBİ’LER İÇİN TEK BAŞINA BAŞVURABİLECEKLERİ H2020 YENİ KOBİ ARACI ÇAĞRISI 17 ARALIK 2014 TARİHİNDE KAPANIYOR   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ar-Ge

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo