Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Paylaş
Tarih : 12 Temmuz 2013 - 8:32

12 Temmuz 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28705

 

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL

TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

“e) Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi ile yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması halinde,

f) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması veya statü belgesinin kayıp ya da zayi olması” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Statü belgesinin kayıp veya zayi olması nedeniyle yeni bir statü belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünün de uygun görmesi koşuluyla kayıp ya da zayi olan statü belgesinin yerine ilgili bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içerisinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni bir statü belgesi düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Dâhilde işleme rejimi dâhil” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “Dâhilde işleme rejimi” ibaresinden sonra gelen “dışında” ibaresi kaldırılarak bu ibareden sonra gelmek üzere “ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Teminatın Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) İkinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesine aşağıdaki altı ila dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır ve her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyannamelerin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır.

(7) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az üç defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.

(8) Altı ve yedinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(3) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinin ihlali nedeniyle statü belgesi geri alınan kişinin, statü belgesinin geri alınmasına neden olan durumun ortadan kalktığını belgelendirmesi ve statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, geri alma sonlandırılarak statü belgesi ve belge kapsamı yetkilerin 24, 25, 30, 41, 42, 52, 53, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden kullanılmasına izin verilebilir.

(4) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri geri alınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 no.lu Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-11

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü Sadece Resmi Kullanım İçindir
o Yeni Başvuru Başvuru No :
o Güncelleme Başvuru Tarihi :
o Kapsamını Değiştirme Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
 
2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1 OKSB No :
Başlangıç Tarihi :
Referans No :
3-Teminat Konusu Toplam Tutar:   TL
4-Teminat Mektubu Bilgileri
4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1       oTL   oAVRO  
2       oTL   oAVRO  
5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2

 

5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı oGTR1-ÖTV.IA oGTR2-ÖTV.IA o GTR1 o GTR2
  oGTR10-ÖTV.IA o GTR20-ÖTV. IA o GTR10 o GTR20
         
5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı oGTR1-ÖTV.IA o GTR2-ÖTV. IA o GTR1 o GTR2

 

  oGTR10-ÖTV.IA oGTR20-ÖTV.IA o GTR10 o GTR20
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

 

Tarih  

Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

 

 

 

Adı-Soyadı

   

Unvanı

 

1- OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.

2- EK-11.A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.

3-Kapsam değişikliği kapsamında ÖTV.1A isteniliyorsa vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı da eklenir.

4- Bu Tebliğ uyarınca düzenlenmiş götürü teminatın antrepo rejimi kapsamında kullanılması istenilmiyorsa GTR10 ve GTR20’li seçeneklerden biri işaretlenmelidir.

 

Ek-11/A

 

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

GÜMRÜK ANTREPO REJİMİNDE KULLANILABİLİR

GÜMRÜK ANTREPO REJİMİNDE KULLANILAMAZ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisidahil Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR1-ÖTV.IA GTR10-ÖTV.IA
Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR2-ÖTV.IA GTR20-ÖTV.IA
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR1 GTR10
Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR2 GTR20

Bir önceki yazımız olan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı makalemizde bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, kredi işlemlerin ilişkin yönetmelik ve kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo