Ocak-Haziran Aylarına Ait 2014/1.Dönem Tübitak Mali Rapor Hazırlıkları İçin Şimdiden Neler Yapılmalı ?

Ana Sayfa » Ar-Ge » Ocak-Haziran Aylarına Ait 2014/1.Dönem Tübitak Mali Rapor Hazırlıkları İçin Şimdiden Neler Yapılmalı ?
Paylaş
Tarih : 24 Haziran 2014 - 8:04

OCAK-HAZİRAN  AYLARINA AİT 2014/1.DÖNEM TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLIKLARI
İÇİN  ŞİMDİDEN   NELER YAPILMALI ?                                                 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM
Gülçin GÖKÇEYREK & Buse KABAL ARSLAN
Ar-Ge Mali Rapor Uzmanları

GİRİŞ  

 

TÜBİTAK’tan ar-ge projesi onaylanan firmaların 2014 Ocak-Haziran  aylarına ait 2014/ 1.dönem  hibe desteğini talep etmek için teknik rapor,mali rapor ve ymm raporundan oluşan ar-ge yardımı istek formunu doldurarak en geç 2014 Eylül ayı sonuna kadar TÜBİTAK’a online ve basılı olarak sunmaları  gerekiyor. Aşağıda  deneyimlerimize göre mali raporun  harcama ve gider kalemlerinde  dikkat edilmesi gereken hususlara  ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

 

 

ARGENİN KALBİ PERSONELE AİT  GİDERLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

 

-Personel giderlerine, ücret bordrosunda yer alan brüt ücret, SGK işveren payı, SGK işveren işsizlik payı ve varsa mutat ve süreklilik arz eden ikramiye dahil edilir. Huzur hakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Bağ-Kur’a bağlı olmadan alınan ücretler huzur hakkı sayıldığından personel giderlerine dahil edilmez.

 

-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sigorta primi işveren hissesinin yarısı oranında destek sağlanmasından dolayı, sigorta primi işveren hissesinin yarısına karşılık gelen gider, proje personel maliyetine dahil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez.

 

-Emekli sigortalı olarak projede görev alıyor ise, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) %22,5 – 29 arası işveren tarafından %7,5 çalışan tarafından ödenir, SGK işveren prim payı maliyete dahil edilerek,  herhangi bir düşüş söz konusu değildir. SGK işçi payı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir stopaj istisnası hesaplanmaktadır.

 

-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca personel ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarlarının doktoralı personeller için yüzde doksanı, diğer personeller için yüzde sekseni  oranında destek sağlanmasından dolayı, TÜBİTAK’a beyan edilecek brüt ücret tutarından terkin edilen gelir vergisi tutarları düşülerek beyan edilmelidir. Ar-Ge merkezleri ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar için adam/ay oranı  <1> olarak alınır.

 

– Anonim şirketlerde projede görev alan firma ortağı Yönetim Kurulu Üyeleri (bizce TTK ‘ya göre de ortak olmayan Yönetim kurulu üyeleri için de) ile Limited şirketlerde projede görev alan şirket ortağı Müdür /lere veya şirketi yönetim ve temsile yetkili ortaklar için (uygulamada genelde ortaklar birlikte sorumlu olduklarından bizce projede görev alan tüm ortaklar için karar alınmasında yarar var) proje ismi, süresi ve mevzuatta tanımlanan eğitim durumu ve iş deneyimine göre belirlenen personel maliyetlerinin üst sınırlarını geçmeyecek aylık brüt ücreti gösteren Genel  kurulu kararı ve noter tasdikini projeye başlamadan önce almak gerekir (sonradan alınırsa, alındığı tarihten itibaren personel desteğine tabi olur).

 

-Şirket merkezinden verilen projede, SGK numarası farklı olan şirketin şubesinde çalışanlar da dahil edilebiliniyor.

 

-Net ücret ödemeleri eksiksiz olarak (1 lira bile eksik olsa kısmi ödeme kabul edilip,tüm eksik personel maliyeti kapsam dışına alınabilir) bankadan yapılmalı (bir kısmı kasadan yapılmış ise bankadan yapılan net ücret kapsama alınır).

 

– İlgili ayların Sosyal güvenlik yükümlülüğü, vergi ödemesi ve taksitlendirilmesi yapılmayan ya da eksik yapılan veya belgelendirilmeyen ile firmanın katma değer vergisi alacakları ile mahsup işlemi başlatılmış olup henüz sonucu alınamamış ilgili ayların personel maliyetleri desteklenmez. Ancak, hibenin havalesi aşamasında VERGİ BORCU YOKTUR sorgulaması TÜBİTAK tarafından internet ortamında otomatik olarak yapılarak borcu varsa firmaya nakdi havale yapılmayıp, SGK ve Vergi borcuna mahsubu yapılabilmektedir.

 

-Son dönem YMM raporunda personel maaş ödemeleri ile ilgili banka ödeme dekontları YMM’ye ulaşmadığından destek kapsamı dışına alınan personel giderlerini, firma daha sonra son dönem YMM raporu yazılıncaya kadar ödemesi yapılmış olmak kaydıyla bu ödemeler için son dönem ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde itirazda bulunarak, ek süreci başlatabilir.

– Projede yabancı uyruklu personel görev alıyor ise, ilgili personelin oturma izni ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan çalışma izninin dosyada yer alması gerekmektedir.

 

-Ar-Ge projesinde görev alan bir personel başka bir kamu kuruluşundan aynı anda destek alamaz. Örneğin TÜBİTAK Ar-Ge projesinde görev alan personel aynı anda KOSGEB’in nitelikli eleman desteğinden yararlanamaz. Bize göre, böyle bir durum söz konusu olduğunda projenin gerçekleşmesi açısında projede gösterilmeli, bununla birlikte TÜBİTAK projesindeki personel maliyeti kapsam dışına alınmalıdır.

PERSONEL GİDERLERİNİN DOĞRU HESAPLANMASI

– Proje onaylanıp destek karar yazısı geldiğinde bizce ilkin 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasasına göre SGK İşveren desteğinden ve Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden yararlanılması aşamasına geçilmelidir.

– 5746 sayılı Kanundan faydalanılmak üzere proje destek karar yazısı ile beraber bir dilekçe ile SGK’ya başvurularak sistemin açılması sağlanmalıdır.

-Sistem açıldıktan sonra aylık bildirgeler verilirken çalışan Ar-Ge personeli projedeki adam/ay oranına göre gün sayıları belirlenip örneğin 0,30 adam/ay oranı ile Ar-Ge projesinde görev alıyor ise 9 gün 5746 sayılı Kanun’dan faydalandırılıp, 21 günü 5510 sayılı Kanun kapsamında bildirgeyi veriyor. Bu şekilde SGK Hizmet Listesi iki ayrı bildirim şeklinde veriliyor.

– Muhtasar Beyannamesinde yine aynı şekilde dilekçe ile vergi dairesine destek karar yazısı ile beraber başvurulup, 5746 sayılı Kanun Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj teşvikinden yararlanılmak istenildiği talep ediliyor. Bilgi vererek işlem tamamlanmış oluyor.

– Muhtasar Beyannamesi doldurulurken 5746 Sayılı Kanun’a göre Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim bölümü doldurulmaktadır.

– Ar-Ge Çalışan personelin TC Kimlik numarası, işe başlama tarihi, adam/ay oranına isabet eden çalışmaya ilişkin brüt ücret tutarı toplamı yazılarak %14 SGK İşçi payı ve %1 SGK İşçi İşsizlik payı düşüldükten sonra kalan tutar Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti kapsamında Çalışmaya İlişkin Ücret Matrahı bulunmaktadır. Gelir Vergisi tablosu kümülatif vergi oranına göre minimum %15’ten başlamak üzere Gelir Vergisi hesaplanarak, bundan Asgari Geçim indirimi düşülüp bulunan tutardan öğrenim durumlarına göre doktora derecesine sahip personel için %90, diğerleri için %80 istisna oranı ile çarpılarak terkin edilecek tutar yani Vergi dairesine ödenmeyecek tutar bulunmaktadır.

– Personel ödemeleri mutlaka bankadan yapılması gerekiyor. Ücret ödemelerinin birebir bordroyla aynı olması söz konusu olup, bir lira bile eksik olmamalı. SGK Ödemeleri ve Muhtasar Ödemeleri mutlaka yapılmalı. Projenin ilgili dönemlerine ait Vergi Dairesine ve Sigortaya borcunun olmaması gerekiyor. Eğer bu dönemde ilgili kurumlara ve personele borcu varsa personel maliyeti destek kapsamı dışına alınıyor. Ayrıca, hibeyi alabilmek için TÜBİTAK, internet üzerinden SGK ve Vergi Dairesinden borcu olup olmadığını sorguluyor, borcu var ise nakdi ödeme yapmıyor. Ancak firma talep ederse SGK ve Vergi Dairesi borcuna bu alacağını mahsup edebiliyor.

–  TÜBİTAK’a dönem raporları altışar aylık dönemlerde verilirken personel giderleri de mali raporda gösteriliyor. TÜBİTAK mevzuatına göre personel giderleri hesaplanırken, aylık olarak G011-A formu dolduruluyor. Bu formda ilgili personelin Adı / Soyadı, SGK çalışılan gün sayısı, brüt ücreti, SGK İşveren Payı, SGK İşveren İşsizlik Payı varsa İkramiyesi yazılıyor. Daha sonra 5510 Sayılı Kanun kapsamında 5 puanlık düşüş yapılıyor, 5746 Sayılı Kanun kapsamında %50 SGK İşveren Payı düşülüp, yukarıda anlattığımız şekilde gelir stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası düşülerek maliyet hesabı yapılmaktadır. Daha sonra G011-B formuna ilgili aylara ait maliyetler aktarılarak ortalama aylık maliyet tutarları bulunmaktadır. G011-C formunda ise ilgili personelin işe giriş tarihi, öğrenim durumları, lisans mezunlarının mezuniyet tarihleri, proje başvuru tarihi ile mezuniyeti arasında geçen süre yazılıyor. İlgili dönem asgari brüt ücret ve öğrenim durumlarına göre brüt asgari ücret kat sayıları hesaplanarak G011-B formundaki ortalama aylık maliyet ile mukayesesi yapılarak hangisi düşük ise G011 formuna aktarılıyor. G011 formunda ise proje önerisinde yazılan ve TÜBİTAK’ın kabul etmiş olduğu adam/ay oranlarına göre ve çalışılan iş paketlerindeki çalışma sürelerine göre maliyetleri bulunmaktadır.

– Hesaplanan personel maliyetlerinin muhasebe kayıtları,720 Direkt işçilik giderlerinin alt kırılımında Ar-Ge Personel Giderleri gösterilerek esas üretim faaliyetine değil 750 Ar-Ge Giderleri hesabına ve oradan da aktif bilanço hesabı olan 263 Ar-Ge Giderleri hesabına taşınmaktadır.

– Proje kapsamında görev alan personel ile ilgili herhangi bir değişiklik, işten ayrılma yerine başka bir personel istihdam edilmesi halinde raporun ekine yeni projeye dahil olanın CV’si, öğrenim durumunu gösteren diploma fotokopisi ile beraber AGY300-301 Dönem raporunda belirtilerek TÜBİTAK’a gönderilmelidir.

 

Proje başvuru tarihinden sonra projeye dâhil olan ve/veya eğitim durumu değişen personelin ortalama aylık maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekildedir;

 

Mali Rapor Hazırlama kılavuzunda belirtildiği gibi; Personelin eğitim durumu değişikliğe uğrarsa G011-C formundaki ilgili dönemde uygulanacak sınırlar yeni eğitim durumuna göre aşağıda belirtildiği şekilde revize edilecektir:

 

–          Projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle lise ve altı mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde ön lisans mezunu olanlar için, ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin dört (4) katı,

–          Proje başvuru tarihi veya projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle ön lisans veya altı mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde lisans veya yüksek lisans mezunu olanlar için, ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin altı (6) katı,

–          Proje başvuru tarihi veya projeye dâhil olduğu dönemin son günü itibariyle lisans veya yüksek lisans mezunu olup, bu tarihten sonra ve proje süresi içinde proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip olan personel için ise ilgili dönemdeki brüt asgari ücretin oniki (12) katı yazılmalıdır.

 

ÇOĞU PROJE MALİYETİNDE   ORTALAMA % 70 BÜYÜKLÜĞE SAHİP MALZEME GİDERLERİNİN DENETİMİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

 

-TÜBİTAK-TEYDEB uygulamasında malzeme giderlerinin mali rapora kaydı iki şekilde yapılıyor;

 

1) Proje destek süresi içinde proje için alınan alımlar için G016 formu dolduruluyor,

2) Sac, profil, demir, elektrik malzemeleri, pnömatik malzemeleri, motorlar, bağlantı elemanları gibi normal üretim faaliyetleri için alınıp proje için de kullanılabilecek malzemeler, proje başlangıç tarihi öncesi ya da proje süresi içinde alınıyorsa G016A formu fatura tarihi esas alınmadan doldurulur, ancak stoktan kullanılan malzemelerin stok çıkış tarihleri, muhasebe fişlerinde proje destek süresi içinde olmalıdır.

 

-Fatura tarihinden önce malzemeler için banka ve çek ile yapılan (nakit yapılmamalı) avans ödemeleri fatura ödemesine sayılıyor (bu uygulama diğer tüm Ar-Ge proje faturaları için de geçerlidir).

 

– Malzemeye (ve diğer harcama ve gider kalemlerine ait)  fatura ödemelerinde cari ödeme (açık hesap) yöntemi tercih edilirse, Ar-Ge faturası kesildikten sonra gözüken cari borcun tamamının ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Cari hesap bazı yerine fatura bazlı ödeme yöntemini tercih ediyorsak, EFT ve ÇEK BORDROLARINDA Ar-Ge fatura numara ve tarihini mutlaka yazarak tam ödeme yapmaya özellikle dikkat edelim. Müşteri çeklerini malzeme alımlarında kullanıyorsak, cironun mutlaka tam ciro olması gerekiyor, hamiline niteliğindeki sadece imza ile yapılan beyaz cirolarda sorunlar yaşanmaktadır.

 

Ar-Ge ve yenilik projelerinde ithal malzeme kullanılması halinde TÜBİTAK mevzuatına göre proje başlangıç tarihinden önceki en geç 3 aylık sürede ithal edilmiş malzemeleri kullanabileceğimize dikkat edelim, bu süreden önceki stoklar kabul edilmemektedir. Dövizli faturaların TL karşılıkları ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile belirleniyor.

 

 Malzeme (ve diğer harcama ve giderlerin) faturalarının ödemesi YMM raporunun yazıldığı tarihe kadar yapılarak, bankadan teyitleri alınmalı, bir dönemde faturası kesilip de ödemesi  tam ya da kısmi yapılmayan malzemelerin ödemesi mutlaka takip eden dönemdeki YMM rapor tarihine kadar ödenmelidir (son dönem raporunda bu imkanın ortadan kalktığını hatırlayıp, kısmi ödemelerde KDV’nin tamamı düşülerek kalan kısım kadar hibe kapsamına girdiğini unutmamamız gerekmektedir).

 

 Firmalarda Ar-Ge malzeme faturalarının normal üretim faturalarından daha başlangıçta ayrı tutulması ve işlem görmesi sağlanarak, bu faturaların muhasebe fişleri, ödeme makbuzları bir set halinde tutularak, mali rapor hazırlanırken bu faturanın proje önerisindeki malzeme formunda yer alan sıra numarası ile tüm süreç boyunca ilişkilendirilmesi proje yürütücüsü ile muhasebe sorumlusu tarafından sağlanmalıdır. Bu yapılmadığında sonradan bulamama, eşleştirememe, mükerrer kullanma gibi sorunların yaşandığını gözlemliyoruz. Fatura üzerindeki malzemelerin tamamı proje döneminde kullanılmıyor ise, kullanılan miktar ve tutar fatura üzerine şerh düşülerek tanımlanmalıdır.

 

 Projeyi yazarken malzeme tanımı, miktar, birim fiyat, tutar gibi bilgiler tahmini proforma bilgiler olduğundan gerçekleşen verilerle mukayesesinde sapmalar olduğunda dönem raporundaki teknik raporda bu sapmalar iyi şekilde gerekçelendirilmelidir. Özellikle malzeme kalemlerinin pareto ilkesine göre; malzemelerin tutar olarak %80’i miktar olarak toplam miktar ya da sayının %20’sini oluşturduğundan tahmini malzeme formunu doldururken bağlantı elemanları, cıvata, somun vb gibi kalemleri ayrı ayrı dökmek yerine topluca yazmakta yarar görmekteyiz. Bu şekilde formun uzun olmasını ve takip zorluğunu önlemiş oluyoruz.

 

 Projede ilave malzeme kullanımı sonradan ortaya çıktığında ya da bazı malzemeler yerine tasarım değişikliğinden dolayı başka malzemelerin kullanılması söz konusu ise, mevzuatın izin verdiği en kısa süre içinde dönem raporu yazılarak, izleyiciden ve dolayısıyla TÜBİTAK’tan acil onay alınmalıdır. Bu ve benzeri konularda TÜBİTAK’taki uzmanla iletişime geçilerek, bilgilendirme yapılmalıdır.

– Hesaplanan malzeme  maliyetlerinin muhasebe kayıtları, 150 hesaptan çıkış yapılarak 710’a oradan  750 Ar-Ge Giderleri hesabına ve oradan da aktif bilanço hesabı olan 263 Ar-Ge Giderleri hesabına taşınmalıdır. 

 

ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM GİDERLERİ;

 

-Ar-Ge projelerinde yazılım, bilgisayar, test cihazı, kalıplar vb. desteklenebilmektedir. Yazılım ve bilgisayar, firmanın Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacağı için normal   oranda desteklenmektedir.

 

-Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar proje faaliyetleri sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise KDV’siz fatura tutarının %40 oransal destek ile matrahı bulunup, bu matraha normal  hibe oranı  olan %75-40 arası oran uygulanmaktadır.

-Projelerde kalıp sorunu, büyük önem arz etmektedir. TÜBİTAK mevzuatına göre;

 

  1. Prototip ürünü üretmekte kullanılacak kalıp proje sonrası seri üretimde de kullanılacaksa, kalıp gideri %40 oransal olarak destek kapsamına alınır.

İlgili kalıbın malzemesi alınarak hizmet alımı ile yaptırılıyorsa, bu durumda malzeme ve hizmet alımları oransal olarak destek kapsamına alınır.

  1. İlgili kalıp firmanın yenilikçi süreç makinesinin ya da ticari olarak satışa konu “projenin çıktısı” ise, malzeme giderleri doğrudan destek kapsamına % 75-40  oranında alınır.
  2. Kalıp, yalnızca prototip ürünleri üretmekte kullanılacak nitelikteyse, daha sonra özelliklerini kaybedecekse (örneğin hızlı (rapid) prototip cihazı ile ısıl işlem yapılmış uzun ömürlü çelik kalıp yerine kısa ömürlü alüminyum kalıp) doğrudan destek kapsamına alınır.

 Muhasebe kayıtları: Alet/teçhizat alımları ilk önce 253 nolu hesaba kaydedilip, proje süresince

kullanım süresine göre hesaplanan amortisman itfa payı 750’ye,

 

‐ Bilgisayar alımı 255 nolu hesaba kaydedilip proje kullanım süresine göre

hesaplanan amortisman itfa payı 750’ye,

 

‐ Yazılım gideri ise 260 nolu hesaba kaydedilip, kullanım süresine göre

hesaplanan amortisman itfa payı 750’ye kaydedilerek,

‐ dönem sonunda (aylık, üç aylık, yıllık dönem sonlarında) 750 nolu hesapta

biriken maliyetler 751 yansıtma hesabıyla, 263‐Ar‐Ge Giderleri hesabına taşınır.

 

SEYAHAT GİDERLERİ;

 

-Seyahat giderleri olarak sadece yol giderleri yasal belgeleri karşılığı ile destek kapsamına alınmaktadır.

 

-Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri;

 

a. Uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

b. Konaklama giderleri desteklenmemektedir.

 

 

AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLERE AİT GİDERLERLERDE ÖZEL HUSUSLAR

 

-Tasarım faaliyetlerinin bilgisayar ortamında statik ve/ya da dinamik analizleri (örneğin sonlu elemanlar yöntemi) yapılarak doğrulanması için firmalar; ya firma dışındaki Ar-Ge sağlayıcılarından hizmet almakta ya da tecrübeleri var ise program satın alarak TÜBİTAK’dan hibe talebinde bulunmaktadırlar. Fiili üretime geçmeden önce bilgisayar ortamında tasarım girdi-çıktı ilişkilerinin doğrulanarak hataların elenmesi süreci, Ar-Ge faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Projelerde bu faaliyet mutlaka sorgulanır.

 

-Teknik Danışmanlık hizmeti alınan kişi veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme, proforma fatura veya protokol yapılmalı ve projeyi TÜBİTAK’a online girerken PDF formatında ek olarak gönderilmelidir.

 

-Kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının projede görev alması halinde ilgili kuruluş veya üniversiteden izin belgesi alınmalı ve söz konusu kişiyle sözleşme yapılmalıdır.

 

-Projede çalışan kamu personeli ile üniversite öğretim görevlilerine yapılacak ücret ödemeleri ile ilgili olarak, sözkonusu kişilerin firmanın ücret bordrosuna dahil edilerek, sosyal güvenlik primi kesilmeden, Gelir Vergisi kesintisine tabi tutularak ücretinin ödenmesi TÜBİTAK tarafından önerilen yöntemdir. Teknopark’larda faaliyet gösteren firmalar için, projede çalışan kamu personeli ile üniversite öğretim görevlileri de, 4691 sayılı Kanun kapsamında sağlanan Gelir Vergisi desteğinden faydalanabilmektedirler (bölge içerisinde yaptıkları çalışmaları için). Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar için önerimiz, üniversite öğretim görevlilerinden alacakları hizmeti bölge içerisinde almak ve bölgede geçirilen zaman için, bölgede bulunulduğuna dair yönetici şirketten onay alarak gelir vergisi istisnasından faydalanmalarıdır.

 

-1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  kapsamında Üniversitelerden ya da Teknokentteki Ar-Ge sağlayıcısından alınacak tasarım analiz hizmetlerinin KDV hariç fatura tutarının % 80’i hibeye konu olmaktadır. Bizim tecrübelerimize göre, bu analiz hizmetinin bedeli proje toplam bütçesinin %3’ünü geçmemelidir.

Muhasebe kaydı: Danışmanlık ve hizmet alımları 730’dan yansıtma hesabıyla 750, oradan da 751 yansıtma hesabıyla 263’e taşınmalıdır.

 

– HİZMET ALIMLARINDA MALZEME VE FASON İŞÇİLİK AYRIMINA DİKKAT

 

-Proje için firma dışından alınacak fason işçilik ile eğitim, YMM, danışmanlık hizmet vb. giderleri bu kapsama girmektedir.

 

-Desteklenmesi uygun bulunan proje kapsamında gerçekleşen toplam yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının, projenin dönemsel desteklemeye esas harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır.

 

–  5746 sayılı Ar-Ge Teşvik Kanununa göre uygulanacak % 100 Ar-Ge indirimi için; yurt içi ve yurt dışı hizmet alımlarının toplam proje bütçe harcaması içindeki payı % 20’yi geçmemelidir.

 

–  Firmanın kendi makine yapma gücü ve ekipmanı ile yapabileceği işçilik ya da şekillendirme faaliyetleri firma dışından hizmet alımları yoluyla desteklenmez.

 

–  Hizmeti alınan kişi veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme, proforma fatura veya protokol yapılmalı ve projeyi TÜBİTAK’a online girerken PDF formatında ek olarak gönderilmelidir.Ayrıca mali rapora  yapılan sözleşmeler ya da detaylı faturalar eklenmelidir.

 

–  AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatılması için alınan danışmanlık hizmeti, 1507 sayılı program kapsamında desteklenirken, 1501 sayılı program kapsamında desteklenmemektedir. 1507 sayılı program kapsamındaki destek sınırı;

  • Her bir proje için toplamda en fazla 10.000 TL (AGY101-5.000+AGY301-5.000)
  • Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin ilk AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda bu giderler desteklenmez.

-Yeminli mali müşavir ücretleri hem 1507 ve 1501 sayılı program kapsamında desteklenmekte olup,son dönem ymm hizmet faturasının düzenleme tarihinin raporun yazıldığı Eylül  ayı sonu  olması halinde dahi destek kapsamına alınmaktadır.

 

TRANSFER ÖDEMESİNDE KDV’YE DİKKAT

 

-Transfer ödemelerinde özel banka hesabından personele ait adam/ay oranı <1>in altında olduğundan hibeye giren net ücret önce bu hesaptan firmanın banka hesabına transfer (virman) edilerek, o hesaptan tamamı ödenmelidir. Keza Malzeme ve diğer harcama ve gider kalemlerinin desteği KDV’yi kapsamadığından, önce fatura tutarı özel banka hesabından firmanın normal banka hesabına virman edilmeli, oradan faturanın tamamının havalesi yapılmalıdır.

 

 AR-GE İNDİRİMİ

2014 Ocak-Haziran 2,geçici dönem ar-ge giderinin hesabında bizce dikkat edilecek hususlar şöyledir:

– Firmaların bazılarının 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Kanuna göre değil de 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna göre % 100 Ar-Ge indirimini tercih ederek proje harcamalarının tamamını vergi matrahından düşmekte, TÜBİTAK’tan gelen hibeyi de 602-Diğer gelirler hesabına kaydetmektedir. 5520 Sayılı Kanun tercih edildiğinde; ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması, projede görev alanların Ar-Ge Merkezinde çalışıyor gibi adam/ay oranlarının 1 olması (kısmi görevlendirmeyi kabul etmiyor), TÜBİTAK’ın bazen oransal olarak desteklediği kalıplar, test cihazı gibi alet/teçhizatın kullanılması halinde bunlara ait amortisman giderlerinin Ar-Ge giderleri kapsamına giremeyeceği vb. kısıtlar söz konusu. Oysa 5746 Sayılı Kanunu firma tercih ettiğinde; bu kısıtlar ortadan kalkmakta, ancak TÜBİTAK’tan gelen hibe 549 nolu pasif hesaba kaydedilip, Ar-Ge harcamalarından bu hibenin düşülmesiyle bulunan rakam Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınmaktadır. Bizim görüşümüz 5746 Sayılı Kanunun tercih edilmesi yönündedir.

Bir önceki yazımız olan Bambu Felsefesinde Bir Blog başlıklı makalemizde bambu ağacı, bambu blog ve Blog hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI