Meslek Mensuplarında Adli Muhasebe Farkındalığı Oluşturulmasının Önemi

Ana Sayfa » Adli Muhasebe » Meslek Mensuplarında Adli Muhasebe Farkındalığı Oluşturulmasının Önemi
Paylaş
Tarih : 05 Eylül 2013 - 12:44

MESLEK MENSUPLARINDA ADLİ MUHASEBE FARKINDALIĞI OLUŞTURULMASININ ÖNEMİ

     Günümüzün sürekli değişen ekonomik ve teknolojik hayatı, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması kuşkusuz her gün yeni bir mesleğin ortaya çıkmasına veya var olan mesleklerde yeni çalışma alanlarının bulunmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu ilk yazımızın meslek mensupları için adli muhasebe farkındalığı oluşturulmasının önemi üzerine olmasını tercih etmekteyiz.

1.                  GİRİŞ

Bağımsız denetçilik, muhasebe, iç denetim, bilirkişilik gibi kavram ve mesleklerin tartışıldığı ülkemizde bu uygulamaların tam ortasında hukuk ve muhasebenin kesiştiği yeni bir çalışma alanı olarak “adli muhasebe” ortaya çıkmıştır. Her gün yeni suç türleri, suç işleyen yapılar ortaya çıkmakta ve bunların büyük bir kısmı da mali boyutlu olmaktadır. Suç ile mücadele eden kuruluşlar, adalet sistemi üyeleri ve suçtan etkilenen veya mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler çeşitli alanlarda uzman kişilerden teknik bilgi, destek veya yardım almak zorunda kalmaktadırlar. Ülkemizde henüz tam bir yasal bir statüye kavuşmamış olan adli muhasebe mesleği de işlenen suçlar dolayısıyla mağdur olan, olumsuz etkilenen, bilgi ve teknik destek isteyen tüm ilgililere meslek ilke ve standartları doğrultusunda hizmet vermektedir. Adli muhasebe mesleğini ifa edenler dava desteği, uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı) ve hile, suistimal, yolsuzluk araştırmacılığı konularında hizmet vermektedirler.  Adli muhasebe geleneksel muhasebe uygulamalarından farklı olarak mükellefle devlet arasında köprü kurmak yerine, avukat, hakim, savcı, kolluk kuvvetleri, mağdur ile muhasebe mesleği çalışma konuları arasında köprü kurmaktadır. Adli muhasebeci, davalara destek vermenin yanı sıra işletmelerde yapılan hilelerin, yolsuzlukların, muhasebe ve denetim teknikleri kullanılarak toplanan hukuksal delilleriyle birlikte tespit edilmesi açısından ilgili tüm kişi ve kuruluşlara çok farklı bir uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Muhasebe mesleğinde tahsilat sorunu, gereksiz bildirimlerin ve iş yükünün artması, haksız rekabet gibi sorunlar “Adli Muhasebe” uygulamalarına olan ilgi ve talebi arttırmaktadır.

 

2.                  Adli Muhasebe Tanımı

Yeni bir kavram olduğu için tüm dünyada geçerli standart kabul edilebilecek bir tanımı yoktur. Bize göre adli muhasebe mahkemeye intikal etmiş veya henüz etmemiş, ancak hukuksal bir çatışma yaratması kesin olan bir soruşturmada, özellikle konunun önemli bir kısmının muhasebesel olduğu hukuksal ihtilaflarda, psikoloji, suç bilimi gibi diğer bilim dallarından da yararlanarak, kendine has araştırma, sorgulama ve analiz teknikleri kullanarak adaletin sağlanmasına yardımcı olacak gerçeği arayan, delilleriyle raporlayan bir bilim dalıdır.

Adli muhasebeye ilişkin kendi tanımımızı açıkladıktan sonra çeşitli yazarlar tarafından yapılan tanımlara göz atmakta yarar bulunmaktadır.

Grippo ve Ibex “Denetim teknikleri ve kanıtları ile elde edilen, mali konularla ve değerleme konuları ile ilgili hukuki problemlere muhasebe bilgilerini uygulayan bilimdir.” (Grippo ve Ibex, 2003: 4). Bu tanımın incelenmesinden adli muhasebede önemli olanın, hukuksal itilaflara muhasebe bilgilerini uygulamak, denetim tekniklerini ve kanıtlarını etkin bir şekilde kullanmak olduğu görülmektedir.

Bir başka tanımda ise, “Adli muhasebe, işletmelerin yönetim süreçlerindeki eko­nomik işlemlerin yasal bir şekilde raporlanması ve değerlemesi yanında he­sap verilebilirliğini arttıran finansal tabloların hazırlanmasındaki muhasebe ve denetim uygulamaları üzerinde soruşturmacı bir şekilde düşündüren bir uygulama sürecini beraberinde getirmektedir” (Ovvojori ve Asaolu, 2009:184). Bu tanımın incelenmesinde önemli olanın, mali tabloların hesap verilebilir olması ve yönetim süreçlerindeki ekonomik işlemlerin yasalara uygunluğunun soruşturmacı bir şekilde incelenmesi olduğu görülmektedir.

Diğer bir tanım ise, “Bir soruştur­ma kapsamında; muhasebe, denetim ve hukuk ile ilgili kavram, ilke ve tek­niklerin yasal, finansal ve sosyal sorunların çözümünde kullanılmasını sağla­yan bir meslek alanı olarak tanımlanmaktadır (Rezaee ve Burton,1997:480). Bu tanımda diğerlerine benzemekle beraber bir soruşturma kapsamında diyerek adli muhasebenin her bir soruşturmayı ayrı ayrı ele alıp, kendi içerisinde değerlendiren yapısını vurgulaması nedeniyle önemlidir.

Başka bir tanımda ise, “Adli muhasebe; muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiren ve adli alanda kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz etme ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir”(Cole, 2008:3). Bu tanımda ise adli muhasebecilerin bilgi belge toplama ve analiz etme yetenekleri üzerinde durulmuştur. Adli muhasebe bilgi ve belge toplasa bile daima bilgi ve belgelerin gerçeği veya doğruyu ne ölçüde yansıtığı üzerinde dururlar. Elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak araştırmasına istikamet gösterecek sonuçlar çıkarabilmek adli muhasebeciler için çok önemlidir.

Adli muhasebe, “mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasıdır.(Crumbley ve Apostolou, 2002:15) Araştırmanın önemini vurgulayan bu tanımlamada delile dayanmaksızın herhangi bir şey yapılamayacağı da açıkça anlatılmıştır.  Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacagı üzere, adli muhasebe sadece mahkemelerdeki olaylarla ilgilenen bir muhasebe uzmanlığı olmayıp aynı zamanda işletmelerdeki hile, yolsuzluk vb. sorunların tespiti ve çözümleriyle yakından ilgilenmektedir.(Kaya, 2005:52)

Bir başka tanımda ise “ekonomik suç işleyen kişiler aleyhine suçla ilgili mali bilgileri bir araya getirip, mahkemede kabul edilebilecek bir şekilde sunmaya çalışan bir bilim dalı”(Manning, 2000:1) olarak tanımlanmıştır. Adli muhasebenin bu tanımında ise daha çok sonuçları üzerinde durulmuştur. Ancak Adli muhasebe sadece bir kişinin suçlu olduğunu ıspatlamak için değil, suçsuz olduğunu ıspatlamak içinde faaliyet gösterebilir.

Adli muhasebeciler ise hilenin önlenmesi, tespiti, mesleki soruşturmalar ve mali tablo hile soruşturmaları ile ilgili hukuk davaları üzerine çalışırlar (Peterson ve Reider, 2001: 29). Bu tanımda adli muhasebenin hile denetimi ile ilgili yönü ön plana çıkarılmıştır. Hukuk davaları ile adli muhasebe arasındaki doğrudan ilişki vurgulanmıştır.

 

3.                  Adli Muhasebenin Çalışma Alanları

Adli muhasebenin çalışma alanlarını, adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiş bulunan muhasebesel boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri, uzman tanıklık ve suistimal, hile, yolsuzluk araştırmacılığı oluşturmaktadır. Şimdi sırasıyla bu çalışma alanlarını inceleyelim.

Dava destekleri (hukuki destekler) kapsamında adli müşavirlik adli mercilere intikal etmiş veya henüz intikal etmemiş aşağıdaki hususlarda hizmet vermektedir (Gülten ve Kocaer, 2010:16)

a)        Boşanmalarla ilgili uyuşmazlıklarda evlilik süresinde elde edinilen varlıkların gerçekleştirilen finansal olayların etki ve sonuçlarının analiz edilmesinde, özellikle paylaşılması gereken varlıklar arasında ticari işletmelerin bulunduğu durumlarda adli muhasebe hizmeti önemli faydalar ve yardımlar sağlamaktadır. Taraflardan birinin mal kaçırmak, gizlemek gibi girişimlerinin olduğu durumlarda olay bir hukukçunun çalışma alanını çok dışına çıkmaktadır.

b)        İşletmelerin mali kayıplarına ilişkin davalarda işletme yönetiminin veya işletme çalışanlarının yaptığı olaylarda oluşan zararların tespiti ve hesaplanması sırasında da adli müşavirlik mesleğine çalışmaları gerekmektedir.

c)        Ceza davalarında belge ve kredi kartı dolandırıcılıklarında, çek ve senetlere ilişkin dolandırıcılıklarda ve hatta cinayet davalarının bir kısmında adli müşavirlik mesleği hizmetinden yararlanabilir.

d)       İcra İflas hukuku ile ilgili davalarda hileli iflas uygulamaları gibi özellik arz eden durumlarda, borçlunun mal kaçırmak için muvazaalı olayların ortaya çıkarılması da adli müşavirlik mesleğinin konusu içerisinde yer alır.

e)        İş hukukunun uygulama konusuna giren davalarda ise tazminatların hesaplanması, işyerinde meydana gelen iş hukuku yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin aydınlatılmasında da adli müşavirlik mesleğine başvurulabilir.

f)         Vergi hukukunun uygulama alanına giren davaların pek çoğunda muhasebesel analizin önemi büyüktür. Vergisel hile ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, mali tablolarda veya defterlerde yapılan hesap oyunlarının tespit edilmesinde adli müşavirlik mesleğinin önemi büyük olmaktadır.

g)        Ticaret hukuku ile davaların pek çoğunda örneğin ortakların kar dağıtımı ile ilgili problemlerinde, tasfiye veya birleşmelerle ilgili uyuşmalıklarda adli müşavirlik mesleğini icra edenlerin yardımları gerekebilir.

h)       Kara paranın aklanmasına ilişkin suçlara ilişkin yargılamalarda da adli müşavirlerden yararlanılmaktadır. Kara paranın aklanmasına ilişkin çok geniş örgütlemeler ve sistemler kurulmakta ve bu yapıların çözümlenmesinde ise mutlaka üst düzey muhasebe ve denetim teknik bilgisi gerekmektedir.

i)          Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki kurumlar, iş ve eylemler dolayısıyla ortaya çıkan suçların yargı sürecinde adli müşavirlere başvurulur.

 

Dava destekleri dava hazırlık aşamasında avukatlara hukuki destek sağlanması şeklinde olabileceği gibi olayın mahkemeye intikal ettiği durumlarda da olabilir. Birinci durumda ilk dava destek hizmeti, ikinci durumda kritik dava destek hizmeti söz konusu olur. Dava destek hizmetleri ile avukatlara, mağdur olduğunu düşünen kişi veya firmalara adli muhasebeciler hizmet vermektedirler.

Uzman tanıklık çalışma alanında adli muhasebeciler hazırladıkları bilirkişi raporu benzeri raporların mahkemelerde sözlü sunumunu yapmakta ve hakim,savcı, avukat gibi davayla ilgili kişilerin konu hakkındaki sorularını anında yanıtlamaktadırlar. Türk hukuk sisteminde yasal alt yapısı bulunan bu sistem ülkemizde yeni olduğu için meslek mensuplarınca pek bilinmemektedir. Bazı karmaşık davalarda, adli muhasebecilerden bilirkişi tanıklığı, danışmanlık ya da hakemlik yapması konusunda destek alınabilir. Avukatlar adli muhasebeciyi, uzman görüşü almak amacıyla duruşmaya dahil edebilir; alınan görüş adli muhasebecinin uzmanlık alanıyla ilgili olması gerekmektedir (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 112). Adli muhasebe mesleğinin uzman tanıklık alanı yüksek iletişim becerileri, topluluk önünde konuşma ve iyi derecede hitabet yeteneği gerektirir. Burada adli muhasebecinin yapacağı hataların telafisi çok zordur ve ününü itibarını doğrudan doğruya etkileyebilir. Kesinlikle konuya konsantre olmalı, konudan konuya geçmemeli, soruları dikkatli olarak dinlemeden veya anlamadan cevap vermemelidir.  Adli muhasebeci uzman tanıklık kapsamında mahkemelerde bilgi verirken, tahminde bulunmadan konuyla ilgili spekülasyonlar yapmadan doğruyu söylemesi gerekir. Ayrıca adli muhasebeci ifadesinde teori veya varsayımlarda bulunmamalı kesin konuşmalıdır.

Adli muhasebe bilimini çalışma alanını konusunu oluşturan son husus, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerde yaşanan genellikle işletme çalışan ve yöneticileri tarafından gerçekleştirilen kanuna aykırı davranışların tespit edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili alandır. Adli muhasebe mesleğinde en fazla araştırma ve incelemenin yapıldığı alan kabul edildiğinden bu kısma araştırmacı muhasebecilik, dedektif muhasebecilik gibi isimler verildiği de görülmektedir. Araştırmacı muhasebecilik, genelde hile uygulamaları ve bunun sonucunda karşılaşılan iş gören hırsızlığı, gayrimenkul dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, rüşvetçilik, suç tatbikatına ilişkin soruşturmalar vb. cezai konuların incelenmesiyle ilgilenir (Pazarçeviren, 2005: 5). Araştırmacı muhasebecilik veya hile denetimi konularında adli muhasebe hizmetleri de yasal bir alt yapıya ihtiyaç duymamaktadır. Adli muhasebeciler şirketlere giderek çalışan hilelerini, şirket yolsuzluklarını ortaya çıkartmaktadırlar. Bu alan ülkemizde son yıllarda en popüler olan adli muhasebe alanıdır. Türkiye’de bu alanda hile dedektiflik şirketleri adı altında birkaç şirket kurulduğu ve bunların tüm Türkiye çapında hizmet verdikleri görülmektedir. Bu şirketlerin başarılı olmaları ile meslek mensuplarımızın bu alana daha fazla yöneleceği de bir gerçektir.

 

4.                  Adli Muhasebe Anlamında Meslek Mensupları Ne Kazanabilir? 

Yaptığımız eğitim ve seminerlerde en çok yöneltilen soru olması nedeniyle bu hususu açıklamak istemekteyim. Adli muhasebe yeni bir alan olduğu için yerleşmiş bir ücret tarifesi bulunmamaktadır. Üstelik yukarıda kısaca açıkladığımız üç değişik çalışma alanından oluştuğu için fiks bir fiyat veya ücret söylemekte çok sağlıklı olmayacaktır. Ancak kısaca şöyle açıklama yapabiliriz.

a)      Dava Destek Ücretleri: Bu hususta avukat müşterisi ile anlaştığı bedel üzerinden yüzde 30-50 gibi belli bir pay verebileceği gibi müşterisiyle adli muhasebeci arasında yeni bir ücret sözleşmesi yapılmasını sağlayabilir. Hukuki uyuşmazlığın boyutuna ve olaydaki muhasebesel analizin zorluğuna göre ücret artabilmektedir.

b)     Uzman Tanıklık Ücreti: Ülkemizde bu hizmete bilirkişilik ücretlerinde olduğu gibi mahkemeler tarafından düşük ücretler ödenmektedir. Davanın tarafları ise uzman tanık uygulamalarına çok sık başvurmadıklarından davanın taraflarından ücret alınması da pek mümkün olmamaktadır.

c)      Araştırmacı Muhasebe Ücretleri: Adli Muhasebeciler bu alanda tespit ettikleri yolsuzluk veya hileli işlem tutarının %10’nu ücret olarak almaktadırlar. Genelde bu tip hileli işlemlere başvuranlar yüksek tutarlarda paralar çaldıkları ve işlemeleri ciddi zararlara uğrattıkları için alınan ücretlerde yüksek olmaktadır. Araştırmacı muhasebe uygulamalarında şirketin hile denetiminin yapılıp iç kontrol sisteminin güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda ise sabit bir ücret belirlenmektedir. Bir nevi önleyici sağlık hizmeti niteliğinde olan bu çalışmada adli muhasebeci bir danışman rolünde bulunmaktadır.

 Adli muhasebe uygulamaları ülkemizde tanınıp, çalışma metodolojisi belirlendiğinde, yöntem ve teknikleri geliştirildiğinde muhasebe meslek mensupları için oldukça faydalı olacağı ve yeni çalışma alanları kazandıracağı açıktır.

 

5.      Dünya’daki Adli Muhasebe Firmalarına Bakış 

Türkiye’deki adli muhasebe şirketleri çok yeni olduklarından bir değerlendirmesini yapmak için çok erken olacaktır. Ancak dünya çapında faaliyet gösteren adli muhasebe firmalarına şöyle bir göz atabiliriz.

a)      KPMG Adli Muhasebe Şirketi:20,66 milyar ABD Doları gelir ile KPMG bugüne kadar dünya çapında faaliyet gösteren önemli bir  adli muhasebe firmasıdır. Firma, 144 ülkede şubesi ve 7.600 ortağı bulunmaktadır. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri: adli muhasebe konusunda uzmanlaşmış bir muhasebe firması olarak bilinmektedir. Firmanın yaklaşımı, bankacılık, konut ve gayrimenkul, sağlık ve ilaç, sigorta ve yatırım yönetimi arasında değişen farklı endüstriler için uygun adli muhasebe hizmetleri geliştirmektir.

b) Kessler Uluslar arası Adli Muhasebe Şirketi:  Michael Kessler ‘babası’ tarafından kurulan, Kessler Uluslararası Adli Muhasebe Ltd. Şti.,  bilgisayar araştırmaları, adli muhasebe, marka koruma ve şirket birleşmeleri kurumsal araştırmalar, her türlü profesyonel adli  muhasebe hizmetlerini sunan bir firmadır. Firma finansal dolandırıcılık vakaları ile meşhur olmuştur.

c) MDD Uluslar arası Adli Muhasebe Şirketi: Bu tamamen salt adli muhasebe hizmetleri veren bir firmadır.  Adli muhasebe firmaları içerisinde en meşhuru ve bilinenidir.  ABD, Kanada, Singapur ve Hong Kong’da yayılmış otuz yedi şubesi vardır. Ana hizmet alanları, sigorta yolsuzlukları, hile ve suistimal iddiaları ve davalarda uzman tanıklık hizmetleridir.

d) BDO Şirketi: BDO, ünlü bir uluslararası muhasebe firmasıdır.  İngiltere merkez üssü olup, yüksek profilli birkaç adli muhasebe davası ile meşhur olmuştur.  BDO adli muhasebe departmanında; anlaşmazlık çözümü, sahtekarlık ve mali soruşturmalar, varlık araştırma ve kurtarma, kara para aklamanın önlenmesi, bilişim ve kredi kartı dolandırıcılıklarının tespitine yönelik hizmetler verilmektedir.

 

6.Sonuç

Muhasebe meslek mensuplarının çok az bilinen bir alan olan adli muhasebe uygulamalarını bilmelerinde sayısız faydalar bulunmaktadır. Adli muhasebe geleneksel muhasebe yaklaşımlarına farklı bakış açıları getirdiği için muhasebe mesleğinde yeni çalışma alanları da ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde muhasebe meslek mensupları 3568 sayılı yasa çerçevesinde adli muhasebe hizmetlerini verebilirler. Burada bir staj veya sınav uygulaması da henüz yoktur. İleride bu alanda çeşitli yasal düzenlemeler yapılacağı da muhakkaktır.

Adli muhasebe alanında kitap, makale, tez gibi çalışmaların arttırılması ile adli muhasebenin meslek mensupları arasında daha çok tanınması ve bu anlamda bir farkındalık yaratılması da mümkün olacaktır. Adli muhasebe eğitimlerinin meslek odalarınca 10.000 TL gibi yüksek ücretlerle verilmesi de bizce pek uygun değildir. Uzmanlık programları, yüksek lisans ve doktora programları üniversiteler bünyesinde açılabilir. Ancak meslek odalarının vereceği eğitimlerin daha uygun fiyatlı olması gerekmektedir.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

AKTAŞ, Hüseyin ve Gökhan KULOĞLU (2008); “Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:8, Sayı:25, Mayıs.

COLE, Nathaniel (2008);  ” Money Laundering: Forensic Accounting as an Expert Witness”, The Institute of Chartered Accountants of Nigeria 38th Annual Accountants’ Conference (October 15, 2008), Abuja/Nigeria.

CRUMBLEY, D.Larry and Nicholas APOSTOLOU(2002); “Forensic Accounting: A New Growth Are Accounting”, Ohio CPA Journal,Vol: 61 Issue:3, July-September, pp: 16- 20.

GÜLTEN, Selçuk ve İlyas KOCAER (2010); “Adli Muhasebe Uygulamaları”, Ankara Ofset Yayınları, Ankara

GRİPPO, Frank J. and IBEX, J. W. Ted. (2003); “Introduction the Forensic Accounting”. National Public Accountant, 6, 4-5.

KAYA, Uğur (2005); “Muhasebe Mesleğinde Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Açısından Gerekliliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1-2005, s. 53

MANNING, George A. (2000); “Financial Investigation And Forensic Accounting”

OWOJORİ A.A. And ASAOLU T.O, (2009); “The Role of Forensic Accounting in Solving the Vexed Problem of Corporate World”, European Journal of Scientific Research, Volume:29, Number:2, November, pp.183-187.

PAZARÇEVİREN, Selim Yüksel, (2005); “Adli Muhasebecilik Mesleği” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 1-19

PETERSON, Bonita K. And Barbara. P. REIDER (2001); “An Examination Of Forensic Accounting Courses: Content And Learning Activities”. Journal of Forensic Accounting, 2.1, 25- 42

REZAEE, Z., & BURTON E.J,( 1997); “Forensic accounting education: insights from academicians and certified fraud examiner practitioners”. Managerial Auditing Journal. 12(9), pp. 479-489.

Bir önceki yazımız olan Ağustos enflasyonu - 5 Eylül 2013 başlıklı makalemizde Ağustos enflasyonu, çekirdek enflasyon ve gıdada düzeltme hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Yapılan Yorumlar

Yavuz Taşdemir
19 Aralık 2013 - 15:06

Çok doğru söylemişsiniz adli muhasebe aslında yan dal olarak bir çok meslek mensubunu ilgilendiren bir alan aslında her meslek mensubuda bu alanı değerlendirebilir muhasebe mesleğini sevmek gerek aslında önce sonra adli muhasebe öğrenilmesi gerekiyorGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI