Kosgeb’in Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kobilerin Üretim İmkanları İçin Büyük Fırsat

Ana Sayfa » Ar-Ge » Kosgeb’in Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kobilerin Üretim İmkanları İçin Büyük Fırsat
Paylaş
Tarih : 05 Nisan 2013 - 9:40

GİRİŞ

TÜBİTAK-TEYDEB  ar-ge projesi  tamamlandıktan sonra, KOBİ’lerin prototip imalatı yapılan ürünün ticarileşmesi ve piyasaya sunulma aşamasında ,üretim hattında ar-ge unsuru taşımayan makine,ekipman,kalıp gibi  sabit kıymetlere ihtiyaçları olabilir.Bu durumda TÜBİTAK’tan tamamlanan proje ile ilgili en son hibe bedelinin alındığı tarih ,projenin tamamlanma tarihi olarak kabul edilmekte,bu Kurumdan alınacak bir yazının 1 yıl içinde KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama programına başvurulması halinde bir takım ilave  teşviklerden de yararlanılabilmektedir.KOBİ’ler bu programdan bir defaya mahsus  yararlanabilirler.

 

KOSGEB’İN ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK  PROGRAMININ  ANA HATLARI VE TÜBİTAK İLE MUKAYESE

 

Aşağıda KOSGEB’in ilgili mevzuatının bize göre kritik unsurları ele alınıp,analiz edilmektedir:

-Firmalar, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile KOSGEB’e başvururlar.Bu formda özellikle TÜBİTAK’ın ar-ge projesinin içeriği ile Endüstriyel Uygulamanın içeriği arasındaki bağlantı ve karşılıklı ilişki iyi anlatılmalıdır.

-Ön değerleme sonucu uygun bulunan projeler,KURUL’ da görüşülür. Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.TÜBİTAK’da ise  proje yürütücüsü ve/veya projede görev alan personelin, kuruluş yetkilisinin i proje maliyetinin 18 milyon TL’yi aşması halinde ilgili komitede projeye ilişkin sunuş yapması istenebilir.

– Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 30 (otuz) gün, girişimci olması halinde ise 60 (altmış) gündür.

– Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

-Destek oranı %75

-Süre : 18 ay + 12 ay daha uzayabilir

MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

(1) İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

(2) Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dahilinde desteklenir.

(3) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

(4) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

(5) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 350.000 (üç yüz elli bin) TL’dir.

(6) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

(7)  Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür.

 

 PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

(2) Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

(3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

 

İZLEME

 

– Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje

sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

– Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, işletmeden

sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

 

– Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra,

sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

 

Not: Burada görüldüğü gibi, dönem raporları için TEYDEB’de  olduğu gibi  YMM değerlendirme ve tasdik raporu istenmemektedir.Süreç daha basittir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

-Firma ; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

 

Not: TÜBİTAK projelerinde böyle bir şart yoktur.

 

– Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve

benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak

kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs,

kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.

 

Not: TÜBİTAK projelerinde böyle bir şart olmadığı için,firmalar  pazarlanabilir  çıktıyı proje bitiş tarihinden sonra  yurt içi ya da dışına satabilmektedirler.

 

– Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden

belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın

düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

 

– Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap

ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır

 

Not :- TÜBİTAK desteklerinde olduğu gibi,KOSGEB desteklerinde de hibe ya da  ödeme yapılmadan önce ,harcama ve gider belgelerinin ödenmesi şartı bulunmaktadır.

Ülkemizdeki destek mekanizmaları hiçbir sermaye  olmadan projenin gerçekleştirebilmesini mümkün kılmamaktadır,yani sadece mucit olmak yetmemektedir.Söz konusu destekler sonradan ödeme şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin belli dönemlerde (TEYDEB destekleri için bu dönemler Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık arasıdır) yaptığınız harcamaları beyan edip, daha sonrasında geri alabilirsiniz. Harcamanın size geri dönmesi beyan edildikten sonra yaklaşık 3-4 ay olabilmektedir. Harcamaları da ortalama 3 ay dersek, bu projeniz için en az 6-7 aylık işletme ya da çalışma sermayesine ihtiyacınız olacağı anlamına gelmektedir

-Oysa Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yapılan ar-ge projelerinde,AB komisyonu ile sözleşme imzalanması  aşamasında  proje bedelinin yaklaşık % 80’ni teminat vermeksizin  peşin olarak alınabilmektedir.

 

S O N U Ç

Piyasadaki gözlemlerimize göre KOBİ’ler giderek artan oranda TÜBİTAK-TEYDEB ar-ge projesini tamamladıktan sonra,KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Programına başvurarak,rekabet güçlerini  artırmaktadırlar.Bu programda; firmaların genelde proje sürelerini 8-10 ay arası tuttukları , 6-7 yeni  personel  için(sadece teknik değil,pazarlama,satın alma,dış ticaret elemanı gibi) nitelikli eleman desteğinden yararlanmakta olduklarını  ve iç ve dış piyasadan TÜBİTAK tarafından desteklenmeyen standart kesim,torna,freze,pres,özellikle kalıp  vb. ihtiyaçlarını karşıladıklarını görmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan İş kazalarında para cezaları - 5 Nisan 2013 başlıklı makalemizde 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi, idari para cezası uygulaması getirilmiştir ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yeni bir dönem başlamıştır hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo