KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun Doldurulma Mantığı

Ana Sayfa » Ar-Ge » KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun Doldurulma Mantığı
Paylaş
Tarih : 19 Haziran 2014 - 13:12

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMA MANTIĞI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM

 

Ar-Ge ve Yenlik projelerinin TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış olması ya da doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje olması veya Patent belgesi alınmış olarak prototipi tamamlanan bir yenilikçi ürünün seri üretime geçilmek istenmesi halinde aşağıdaki listede tanımlanan harcama ve gider kalemlerinden yararlanılmaktadır. Ar-Ge projesinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde bu programa başvurmak gereklidir. Bu programa firmalar bir defa için başvurabilirler.

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 % 75
Personel Gideri Desteği 100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000

 

Burada dikkat edilecek husus KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon destek programı projesinin teknik açıdan sorgulandığı 3.Bölümün ilk alt bölümü “3.1. Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor?” sorusu ile başlarken, Endüstriyel Uygulama programında proje başvuru formunun “3.1. Proje Konusu Hangi Teknoloji Alanında/Alanlarında Yer Almaktadır?” sorusu ile başlamaktadır. Bunun sebebi yenilikçi ürün ya da süreç Ar-Ge projesi ile tamamlanmış olduğundan endüstriyel uygulamada önemli olan seri üretime geçiştir.

 

PROJE  FORMUNUN DOLDURULMA MANTIĞI

 

Projemizin çıktısı ürün ya da süreç yeniliği olmasa da, neticede ortada bir proje başvuru formu doldurma işlemi vardır. Bu işlemi rastgele değil bir bilimsel kurama göre yapmak gerekeceğinden, biz formu doldururken K.R.POPPER’in geliştirdiği şu anda geçerli bilimsel yöntem şemasının aşağıdaki aşamalarına göre hareket edeceğiz. Ayrıca açıklamalarımızı proje kapsamında  makine tecrübemiz ile SERİ ÜRETİM İÇİN ihtiyacımız olan makine ya da test cihazının tasarımını bizzat  yapıp,imalat çizimlerini buna göre oluşturarak,tedarik edeceğimiz malzemelere göre bir makine imalatını yapacağımızı varsayacağız. Ancak bu mantık, seçim ve riskin de söz konusu olduğu bitmiş makine  tedarikinde de geçerlidir.

 

1. PROBLEM (ya da SORUN): Proje hazırlığında başlangıç noktası, ürün ve süreçlerde yaşadığımız sorunlar, rakiplerden geri kalma, Pazar payı daralması, küresel rekabetle baş edememe gibi bizi sıkan, gelişmemizi engelleyen konular ile bunların sebeplerini araştırmak oluyor. Bu bakımdan biz; yaşadığımız sorunları gelişmek için bir fırsat gözüyle bakarız, aksi halde standart ve rutin işler yapmaya devam ederiz.

 

2. DENEME ÇÖZÜMLERİ: Mevcut sorunu iyice formülleştirdikten sonra, sıra ulaşmak istediğimiz amaç ve hedef ile bunlara ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinin belirlenmesine geliyor. Sorun tekil olabilir, ancak çözümler çoğul olmalı ve belirlediğimiz kriter ya da parametrelere göre alternatifleri değerlendirmemiz gerekiyor.

 

Proje yazarken de aynı yola başvurarak, projenin hedefleri, mukayeseli yenilikçi unsurları ve bu yenilikçi unsurlara ulaştıracak araç, yöntem, teknik usul ve gereçleri belirlemede birden fazla deneme yöntem çözümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok iyi literatür tarama, patent tarama, fikirlerin elle tutulur hale gelmesi için ön prototipler oluşturma gibi çalışmalar yapmak zorunludur.

 

Burada proje ismi belirlerken bizce mümkün olduğu kadar odak noktasını daraltarak, projemizi başkalarından iyice farklı kılacak şekilde özgülleştirmek gerektiği kanısındayız. Frascati kılavuzunda belirtildiği gibi, cesedin otopsisi rutin bir iştir, ancak aynı cesedi örneğin bir kanser ilacının etkisini sınamak için otopsiye tabi tutarsak, bir Ar‐Ge faaliyetidir.

 

Deneme çözümlerinin amaç ve hedeflere ulaşılmasında daima bilimsel ve teknolojik belirsizlikler olacağını dikkate almak gerekir. Çünkü deneme çözümleri bir öngörü yada bir tahminden ibarettir. Bir bakıma “A’ya ulaşmak için B’yi yapmalıyız ya da B’yi yaparsak A olacaktır” şeklindeki öndeyidir. Bu öngörülerin yanlış çıkması sıkça karşılaşılan normal bir durumdur. Bu bakımdan proje oluşturma aşamasında prototip imalata geçmeden önce tasarım düzeyinde mühendislik analizlerinin ve optimizasyon koşullarını sağlayan bilgisayar ortamında analizler yapılmalıdır. Fon veren kuruluşların özellikle son zamanlarda bu konuda daha çok hassas olduklarını gözlemlemekteyiz. Bu şekildeki bir yöntem deneme ve yanılma sürecini kısaltarak, bize zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bilgisayar ortamında yapılabilecek analizlere ilişkin aşağıdaki akış şeması bir ön bilgi vermektedir:

 

tablo-kosgeb

 

3. HATA ELEME: Bu aşamada amaca ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinden bize en uygun olanını, yapacağımız mühendislik hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler yoluyla belirleyip, diğer çözümleri uygun değildir diye ortadan kaldırmak gerekir. Bilimsel yöntem, projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin doğrulanması (verify) kadar, uygun olmayan deneme çözümlerinin yanlışlanmasını da (falsify) denememiz gerektiğini belirtir. Ortaya çıkardığımız yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan diğer değer ve ilişkileri içeren yöntemleri elemek gerekir. Ürün ve süreç tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla (K. Popper, The logic of scientific discovery, Routledge, London and New York, 2000) proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Tasarım aşamasındaki hata eleme ve ortadan kaldırma sürecinden sonra prototip imalat geçilerek, başarı ölçütlerinin karşılandığına ilişkin uygunluk testleri yapılarak, hataların elenmesine devam edilir.

 

 4. SONUÇ YA DA YENİ PROBLEMLER: Bilimsel faaliyet veya proje çalışmaları sonucunda varılan ve içinden yeni sorunların ve iyileştirilmelerin çıktığı durumdur. Başlangıç koşullarından farklı çözüm çıktılarıdır.

 

Not: Bu açıklamalarda <Bryan Magee’nin Karl POPPER’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1982 kitabından yararlanılmıştır>. Ayrıca yine K.POPPER’in Hayat Problem Çözmektir, s.15-38 Gelişim Kuramı ve Mantık bakımından bilim öğretisi, YKY yayınları, 4. Baskı, 2005, yapıtından da yararlanılmıştır.

 

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Aşağıda ilgili formun bizce en önemli kısmı olan ““3. PROJENİN TEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ” hakkında açıklamalarımız yer almaktadır.

 

SORUN  Adımı

 

Yukarıdaki bilimsel şemaya göre proje yazmaya önce KOSGEB’in proje formatındaki;

 

3.3. Projenin Amacı ve Gerekçesini Açıklayınız. ile 3.11. Yatırımın yapılacağı yer, üretim hattı, üretim kapasitesi, vb. hususları açıklayınız. (Varsa proje konusuna ilişkin Yatırım Fizibilite Etüdü, Proje Profili, Üretime ilişkin tasarım çizimleri vb. başvuru formuna ekleyiniz.)

 

ile başlarız. Burada var olan bir problemi  hareket noktası alıp,bu problemi fırsata dönüştürmek için amacımızı açıklarız.

 

Sözgelimi Pazar payımızın düşmesi, reklamasyonların çokluğu, küresel rekabetle teknolojinin ve sektörel rekabetin gerisinde kalınması, yeni müşteri talepleri, maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin arttırılmasının sağlanması, yeni yada önemli derecede iyileştirilmiş bir ürünün üretilmesi için yeni bir süreç hattı, makine ve otomasyon ihtiyacı gibi. Ar‐Ge Projemizin başlangıç noktası olan mevcut sorunumuzun iyi tanımlanması için; Japon yazar Masaaki İmai’ın sürekli iyileştirme anlamına gelen “KAIZEN” modeline göre, neden sorusunun 5 kez arka arkaya tekrarlayıp sorulmasıyla ancak gerçek kök sebebin bulunabileceği yaklaşımını, bir yöntem olarak benimseyebiliriz.

 

Örnek;

Soru 1: Makine neden durdu?

Cevap 1: Çünkü aşırı yüklemeden dolayı sigorta attı

Soru 2 : Neden aşırı yükleme oldu?

Cevap 2 : Çünkü yağlama yetersizdi.

Soru 3 : Neden yetersiz?

Cevap 3 : Çünkü yağlama pompası düzgün çalışmıyordu.

Soru 4 : Neden düzgün çalışmıyordu?

Cevap 4 : Çünkü pompanın mili aşınmıştı

Soru 5 : Neden aşınmıştı?

Cevap 5 : Çünkü içine pis su girmişti.

 

Sean McCarthy’nin bakış açısına göre problemler için aşağıdaki sorular sorulabilir:

‐ Sıkıntı nedir? Hangi problemi çözmeyi deniyoruz?

‐ Problem sektörel, lokal, ulusal ya da uluslar arası boyutta mı?

‐ Problem halihazırda yerli ve/veya yabancı muadiller (rakipler) tarafından çözümlendi mi? Yetersiz kalınan hususlar nelerdir?

‐ Niye şimdi proje veriyoruz? Projeyi şu anda tamamlamayıp geciktirirsek nelerle karşılaşırız?

‐ Niye biz sorunun çözümüne talibiz? Yeterli personel ve ekipman alt yapısı ve tecrübemiz projeyi gerçekleştirmeye müsait mi?

 

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7, watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

DENEME ÇÖZÜMLERİ Adımı

 

Daha sonraki proje adımı;

3.4. Projenin Konusu ve Kapsamını Açıklayınız.

Bunu takiben 3.6. Proje Konusu Ürünün Üretiminde Kullanılacak Teknolojileri/Yöntemleri Açıklayınız. Kısmına gelinir.

 

Yapacağımız ya da satın alınacak makineyi 5‐7 arası alt gruba, teknolojik bileşene ya da bölüme ayırırız. Her bir proje alt bölümünü mevcudumuz ya da yerli/yabancı muadil alt bölümü ile kıyaslayarak, yenilikçi yönleri ortaya çıkarırız. Eğer proje konusu, PROSES HATTI gibi bir sistem ise bu kez projenin bütünü, sistem alt elemanlarına ve aşamalarına bölünür.

 

Özgün Katkılar; Çıktının, Muadillerden olan üstünlüklerini sağlayan ve çıktıya ulaşmada kullanılan malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız farklılıklardır.

 

ARGE Kapsamı; Projede ön görülen Ana faaliyetler örneğin; Kavram Geliştirme, Tasarım, Prototip İmalat ve Test olarak ana iş paketlerine bölünebilinir.

 

Görüldüğü gibi buradaki bölümler POPPER analizindeki Deneme Çözümüne (DÇ) karşılık gelmektedir

 

HATA ELEME  Adımı

 

POPPER analizindeki (HE) süreç adımına karşılık gelen KOSGEB’İN  proje alt bölümlerini yazmaya sıra gelir. Tasarım/proses FMEA (Failure Mode Effect Analysis) risk analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile statik, dinamik, termal, yorulma, akış analizleri, test ve mühendislik analizleri, laboratuvar çalışmaları ile ÜRETİME GEÇMEDEN TASARIM aşamasında birden çok üretim yönteminin yanlışlanması (falsify) ve bizim parametrelere göre uygun bulup seçtiğimiz bir yöntemin doğrulama faaliyeti yapılır (verify). İmalat aşamasında ise uygun bulduğumuz yöntemin tüm şartları karşıladığını göstermek için fiziksel uygunluk testleri yapılarak tasarım geçerli kılınır (validity).

 

Hata eleme adımları iki aşamada gerçekleştirilir. Birincisi birden fazla yönteme ilişkin deneme çözümü içinden bir tanesi hariç diğerlerinin ortadan kaldırılması süreci ile ortaya çıkan ve bize göre uygun bulunan bir yöntemin her bir tasarım girdisinin tasarım çıktısını doğrulaması(verify)dır. Bu adım genelde tasarım aşamasında gerçekleşir ve Analizleri, Mühendislik hesaplamalarını vs. kapsar. İkincisi proje çıktısının kullanım şartlarında tüm girdilerin tüm çıktıları karşıladığının fiziksel doğrulanmasıdır. Diğer bir ifade ile uygunluk testleridir.

 

Bu anlattıklarımız ile ilgili bölüm “3.9. Ürünün Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız.

 

ArGe Sistematiği: Risk ve problemleri çözme, olası fırsatları yakalama yolunda Bilimsel Yöntemleri kullanarak (örneğin literatür tarama, risk analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi – SEY (İngilizcesi: The finite element method (FEM) kullanılarak yapılan çeşitli tasarım doğrulama ve optimizasyon çalışmaları, benzeşim çalışmaları ve/veya deneysel çalışmalar, TESTLER) deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığının artıran, belirli bir sistematiğe sahip çalışmalardır. Testler şu bölüme yazılır .

 

Daha sonra “3.8. Ürün/Hizmete Yasal Zorunluluklar ve Standartlar Nelerdir? Varsa Açıklayınız.”

“3.10. Üretim İçin Gerekli Olan Yasal izinler Nedir? Bunların temin edilme yöntemini açıklayınız.”

 

SONUÇ YA DA YENİ PROBLEMLER

 

Sıra POPPER analizindeki SONUCA yani gelindiğinde, PROJE ÇIKTILARI;

 

“3.5. Proje Konusu Ürünün Kullanım Alanlarını Açıklayınız.”,

“3.7. Proje Konusu Ürünün Ekonomiye Katkısı Ne Olacaktır? Açıklayınız.”

 

bölümleri doldurularak teknolojik yönün analizi sonuçlandırılır.

Bir önceki yazımız olan 3 Adet Yürüyen Tübitak Ar-Ge Projesine Sahip İmalatçı-İhracatçı Firmalar Devlet Desteklerinden Daha Çok Yararlanıyor başlıklı makalemizde ampirik, ar-ge ve ar-ge devlet destekleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo