Koruyucu aile uygulaması – 4 Kasım 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Koruyucu aile uygulaması – 4 Kasım 2013
Paylaş
Tarih : 04 Kasım 2013 - 10:48

Çocuğun sadece doğumuna kadarki süreç değil, korunarak yetiştirilmesi, ilgili ailelerin yanında toplumun da vazgeçilmez görevidir. Ailelerin çocuklarına gerekli özeni göstererek yetiştirmelerinde zorluklar varsa, bu zorlukların bir sistem içerisinde çözüme kavuşturulmasından kaçınılamaz. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, ‘koruyucu aile’ başlığıyla şu düzenleme yapılmıştır: ‘Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir ‘Koruyucu Aile’ tarafından da yerine getirilebilir. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini gönüllü olarak üstlenebileceği gibi Kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da yapabilir. / Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına, kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işleyişine ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından (RG.14.12.2013/28497) yayınlanan ‘KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ’ hükümlerini ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ yürütmektedir. Bu yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetlerinin uygulama esaslarını, Bakanlık ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Ve bu Yönetmelik, çocuğun durumuna en uygun koruyucu ailenin seçimini, eğitimini, sorumluluklarını, idare ile olan ilişkilerini, hizmetin işleyişini, talep halinde bu hizmetin karşılığı olarak yapılacak ödemeler ve izlemeye ilişkin esasları kapsamaktadır. Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 22’nci ve 23’üncü maddeleri ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri, 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (ı) bentleri, 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 28’inci ve geçici 6’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Korunmaya muhtaç ‘çocuk’, Sosyal Hizmetler Kanunu, m.3/1-b, 22, 24 ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, m.3/1-a, 5/1-c, 9 çerçevesinde, hakkında yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma kararı, acil korunma kararı ya da bakım tedbiri alınan çocuklar ile hakkında mahallin mülki amiri tarafından acil korunma kararı alınan veya bakım onayı verilen çocuğu; ‘Koruyucu Aile’ kavramı, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan, tercihen Yönetmelikte tanımlanan eğitimlerden en az birini almış tanımlanan modeller kapsamındaki aileyi veya kişiyi; ‘Koruyucu Aile Belgesi’ kavramı, başvuranların koruyucu aile olması yönünde karar verilmesi halinde düzenlenen ve hizmetin devam etmesinin uygun bulunduğu her yıl için yenilenen il veya ilçe müdürü imzalı belgeyi; ‘aylık bakım ödemesi’ kavramı, koruyucu aile hizmeti verildiği müddetçe koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara, çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlıklarına karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere ödenen miktarı; ‘Koruyucu Aile Birimi’ kavramı ise Koruyucu aile hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için yeteri kadar sosyal çalışma görevlisi ile birim yöneticisinden oluşan ve il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde kurulan birimi; ‘Komisyon’ kavramı, mahalli mülki amirin onayı ile illerde il müdürü veya görevlendirilen il müdür yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise ilçe müdürü başkanlığında biri vakadan sorumlu en az dört sosyal çalışma görevlisinden, sayının yetersiz olması halinde iki sosyal çalışma görevlisinden oluşturulan koruyucu aile komisyonunu; ‘Koruyucu Aile Sözleşmesi’ kavramı, İl veya ilçe müdürlükleri ile koruyucu aile arasında imzalanan ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini kapsayan mahalli mülki amir onaylı belgeyi; ‘Sosyal Çalışma Görevlisi’ kavramı, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretmenini; ‘Sosyal İnceleme’ kavramı, Koruyucu aile hizmet sürecinin her aşamasında çocuk, kişi veya ailelerin psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarını belirlemek amacıyla sosyal hizmet müdahalelerine ilişkin önerileri içeren değerlendirme ve karar verme sürecini, ifade etmektedir.

Koruyucu ailenin tespiti ve istenen belgeler, Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirlenmektedir. Koruyucu ailenin, a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi, b) 25-65 yaş aralığında bulunması, c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması, ç) Düzenli gelire sahip olması, gerekmektedir. Başvuru sahipleri, evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerleşim yerlerindeki il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı on sekiz yaştan az olamaz. Çocuğun anne veya babası ya da vasisi, koruyucu ailesi olamazlar. Koruyucu aile olmak üzere il veya ilçe müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin esasları ve işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılmaktadır. Uygun görülen kişi veya eşlerle ilk görüşme formu doldurulup yazılı başvuru alınarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenmektedir: a) T.C. Kimlik Numarası beyanı. b) Bir adet vesikalık fotoğraf. c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği. ç) İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği. d) Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi. Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor vb. Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler aranmaktadır.

Koruyucu aile uygulaması esasları, korunmaya muhtaç çocuklarımıza hizmet sağlanmasında önemli tecrübeleri içermektedir. Ve bu kültürün yaygınlaşmasında önemli yararlar bulunmaktadır.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/koruyucu-aile-uygulamasi/40384

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo