İhracat İstisnası ve KDV İadelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Ana Sayfa » Dış Ticaret Muhasebesi » İhracat İstisnası ve KDV İadelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Paylaş
Tarih : 21 Mart 2013 - 9:58

İHRACAT İSTİSNASI VE KDV İADELERİNDE KARŞILAŞILAN

PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun indirim-iade mekanizmasının işleyişinin temel prensibi bir vergilendirme döneminde satın alınan mal ve hizmetlere ödenen KDV’ nin tahsil edilen KDV’ den büyük olması halinde indirilemeyen KDV tutarının bir sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere devredilmesidir. KDV Kanunu’ nun 29/2 maddesi bunu hüküm altına almış olup, yine aynı madde ve 32. Madde de bu uygulamanın istisnalarına yer vermiştir.

 

KDV istisna uygulaması “Tam İstisna “ ve “kısmi İstisna” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

 

Tam istisna, işlemin ( mal veya hizmet ) KDV’ den müstesna olması halinde, bu işlemler ( mal veya hizmet ) ilgili olarak işlemde bulunan tarafından yüklenilmiş olan KDV’ nin indirilmesi, indirimle yüklenilen KDV’ nin giderilmesi durumda, işlemin yapıldığı ay itibariyle mükellefe iade suretiyle, istisnaya konu mal veya hizmetin KDV yükünden tamamen arındırılmasını öngören bir istisnadır.

3065 sayılı KDV  Kanunun 32. Maddesine göre,” bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri  ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” hükmüne yer verilerek tam istisna kapsamına giren mal veya hizmet teslimleri sayılmıştır.

Bu açıklamalar ve hüküm çevresinde tam istisna kapsamına giren mal veya hizmet teslimleri aşağıda sıralanmıştır.

 

1- MAL İHRACI

KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup, 12.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir.

 

Söz konusu koşullar;

 

1. Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

2. Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır.

 

Mal İhracında karşılaşılan sorunlar:

 

Bilindiği üzere, ihracat teslimi ile ilgili faturanın düzenlenmesi iade hakkı doğuran bir işlem olan ihracatın yapılmış sayılması yeterli değildir., fatura daha önce düzenlense dahi ihracat teslimi malın gümrük hattını geçtiği tarihi içene alan vergilendirme döneminde istisna olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 

İhracattan doğan iadelerde, düzenlenen faturalarda yer alan malların nevi ve miktarı itibariyle Gümrük Beyannamesi ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

 

İhracatta ilişkin teslim ve hizmet bedelinin tespitinde fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası alış kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Serbest Bölgelere gerçekleştirilen  mal teslimleri sırasında Gümrük Beyannamesi terine

“Serbest Bölge Tüketim Malları Giriş Formu” 3065 sayılı KDV Kanunu’ na göre ihracat istisnasından yararlandırılacak tevsik edici bir belge olarak kabul edilmektedir.

 

Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir.

 

Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina, ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir.

 

Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil, hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır.

 

Transit ihracatta, yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan, KDV oluşmamaktadır. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir.

 

Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte, millileşmemiş malların, milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır.

 

Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. Sınır ticareti yoluyla ihracatta, gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

 

Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda, bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır.

 

Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna, külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır

 

Serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup, sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır.

 

Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır.

 

Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde, ihracat istisnası uygulanmamakta olup, önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse, KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir.

 

Yurt içi, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır.

 

İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için, ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde, yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir.

 

İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir.

 

.  Mal İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler

 

 • İade veya Mahsup Talep Dilekçesi
 • Satış Faturası Fotokopisi veya onaylı şerhli liste
 • İhraç Edilen Malın Bünyesine giren (yüklenilen ) KDV Listesi
 • İndirilecek KDV Listesi ( İhracatın gerçekleştiği dönem )
 • Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi

 

2- HİZMET İHRACI

 

KDV Kanunun 1. maddesi gereği, Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. KDV Kanunun 11/2. maddesinde, ikametgahı, işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydalanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır.

 

Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar:

1. Hizmet Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır.

2. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

 

 

Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin;

• Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır.

• Tamir, bakım, onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır.

• Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır.

• Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir, bakım, onarım, kışlama, çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır.

• Yurt dışına gösterim için film, metin, disket, bant, görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır.

• Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir.

• Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir.

 

Hizmet İhracında karşılaşılan sorunlar:

– Hizmet ihracatın da iade talebinin hangi dön emde yapılacağı hususunda sorunlar yaşanmakta olup, hizmet ihracatında dövizin yurda getirildiği tarihte istisna uygulaması ve bu tarihte iadenin talep edilmesi gerekmektedir. Döviz bedelinin yurda getirildiğinin tevsik edilmemesi halinde ise hizmet bedelinin genel hükümler çerçevesinde matraha eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir.

– Türkiye’ den Serbest Bölgeye yapılan hizmet ifalarının Serbest Bölgeler Kanunu’ nun 6. maddesi gereği Serbest Bölgeler yurtdışı olarak değerlendirilmediğinden hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

Hizmet İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler

 • İade veya Mahsup Talep Dilekçesi
 • Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya onaylı fotokopisi
 • Hizmet nedeniyle yüklenilen KDV Listesi
 • İndirilecek KDV Listesi ( İhracatın gerçekleştiği dönem )
 • Döviz Alım Belgesi aslı veya onaylı örneği ve teyidi

 

3.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI

 

Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir.

 

Yararlanma Şartları

 

• Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler,

• İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler,

• Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler

tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır.

 

Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları

• Sanayi siciline kayıtlı olup, sanayi sicil belgesi almış olmaları,

• Sanayi odaları, ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları,

• İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları.

• Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları,

 

Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek, KDV gösterilecek, ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. Bu şekilde ihracatçı, faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır.

 

Tecil-terkin uygulaması, sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

 

Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır.

 

Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde, bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek, ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir.

 

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir.

 

Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir.

 

İmalatçı tanımına girenler, kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda, fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları, işin riskini üstlenmeleri, ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir.

Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların inisiyatifindedir. Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. İhracatçı, ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir.

 

İhraç Kaydıyla teslimlerde karşılaşılan sorunlar:

 

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde imalatçı firma faturasında yer alan mallar ile ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malların uyumlu olmadığı, gümrük beyannamelerinde imalatçı isminin yer almadığı, imalatçı firmaların kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin bulunması ve vizelerinin zamanında yapılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca imalatçı olmayanların ihraç kayıtlı teslimleri sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu aranmaksızın Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret şirketlerine yapabileceklerdir. Özel Finans kurumlarıda ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimleri mümkün bulunmaktadır.

 

İhraç kaydıyla teslim edilen malların nihai ürün niteliği taşıması, iadeye konu olabilmesi için malların oldukları gibi ihraç edilmelidir. Ancak, ihraç edilen malların yanı sıra bunların eklentisi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki mallarında tecil terkin niteliğinde değerlendirilmesi de mümkündür.

 

Hizmet İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler

 • İade veya Mahsup Talep Dilekçesi
 • Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi
 • İndirilecek KDV Listesi ( İhracat kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem )
 • İhraç kaydıyla teslime ilişkin onaylı fatura fotokopisi veya liste
 • Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu

 

4. BAVUL TİCARETİ

 

61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda, aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır.

 

• Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. Bu belgenin alınması için, gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. İstisna belgesi, sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır.

 

 

• Satışı yapılan mal bedelleri toplamının, KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. Birden fazla malın bedeli, aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir.

 

• İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. İlk dört nüsha alıcıya verilecek, 5. nüsha satıcıda kalmaktadır.

 

• Satış bedellerine ait döviz, bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir.

 

• Satın alınan mallar, fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde, Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından ( İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon,Edirne ve Artvin illerindeki tüm kapılar ile Ardahan İli Türkgözü Gümrük Kapısı ve Rize Gümrük Kapısı) yurt dışı edilmekte olup, özel faturanın 2, 3 ve 4, nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. Onay işleminin satıcılar, alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır.

 

• Özel faturanın onaylı 4. nüshası, çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır.

 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden, satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri, KDV matrahından indirilmektedir. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine; gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih, numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir

 

Hizmet İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler

 • İade veya Mahsup Talep Dilekçesi (İhraç kaydıyla teslimlerde nakten iade yok)
 • Gümrük Onaylı Özel Satış Faturası Aslı veya Onaylı Sureti
 • İhraç edilen malın bünyesine giren( yükelnilen ) KDV listesi
 • İndirilecek KDV Listesi ( İhracat kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem )
 • Döviz Alım Belgesi ve Teyidi
 • İstisna ve İzin Belgesi ( 61 Nolu KDV Genel Tebliği )

 

5.  DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır.

 

Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır.

 

İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup, mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür.

 

 

 

Uygulamanın Kapsamı

 

• Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir.

 

• Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir.

• Teslime konu malın:

* İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması,

* İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması,

* Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin; 2,5 milyar TL’sını aşması,

* Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi

gerekmektedir.

 

Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmetler bu kapsama girmemektedir

 

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerdekarşılaşılan sorunlar:

 

 • Yüklenilen KDV listelerinde yer alan malların ihracatı gerçekleştirilen mallar ile ilgili olması ve indirilecek KDV listeleriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Mükerrer yüklenim ve indirim yapılmamasına ve ihracat faturası tarihinden sonra ki ( fatura tarihinden fiili ihraç tarihine kadar gümrükleme, nakliye vb hariç ) yüklenimlerin  iadeye konu edilememesi, stokta bulunan malların iadeye konu edilerek fazla iade talebinde bulunulmamasına dikkat edilmelidir.

 

 • İade tutarının; iade doğuran işlem bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunulacak tutardan fazla talep edilmesi halinde , fazlalığın nedenlerinin YMM raporuyla bilgi ve belgelere dayanılarak izah edilmesi gerekmektedir.

 

 • Mal ve hizmet ihracına ilişkin teslim ve hizmet tutarının beyannamede ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

 

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde aranılan belgeler:

– İade veya Mahsup talep dilekçesi

– İhracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işlem belgesinin fotokopisi

– İndirilecek KDV Listesi ( İhraç kayıtlı satışın gerçekleştiği dönem )

-İhraç edilen malın bünyesine giren ( yüklenilen ) KDV Listesi

– Malların süresinde gerçekleştiğine ilişkin YMM raporu

– Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyanname Listesi

 

7. TEŞVİK BELGELİ MAKİNE-TECHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA:

 

4369 Sayılı KDV Kanunu’ nun 13’ üncü maddesine eklenen (d ) bendi hükmüne göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri KDV’ den müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, teşvik belgesinde yer alsa dahi, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine- teçhizat münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanılacak olanlara yapılacak teslimlerde istisna uygulanmayacaktır.

İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak , KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makina teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı olarak, noter veya YMM onaylı örneklerini, gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılar 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki diğer şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden, istisna kapsamında işlem yapmayacaklardır. ( 87 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ve 2 Nolu KDV Sürkileri )

 

Teşvik Belgeli Makine-Techizat teslimlerde karşılaşılan sorunlar:

 

– 13/d maddesi kapsamında yatırım teşvik belgesi eki global listelerde tek tek makine ve techizat olarak gösterilmeyen ( set,ünite,sistem,tesis vb ) yatırım mallarının kısım kısım tesliminde KDV iadesi istisnası uygulanabilmesi için belgede yer alan malın teslimine ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgede yer alan bilgilerin global listenin revize edilmek suretiyle Hazine Müsteşarlığının da onayının alınması gerekir.

 

– Yatırım teşvik belgeli mallarda KDV istisnası ve erteleme uygulamasını düzenleyen 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen diğer şartların taşıması kaydıyla KOBİ Teşvik Belgesi Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilir.

 

– Yatırım teşvik belgesi eki global listelerde değişiklik yapılmasına rağmen bu değişikliklerin Hazine Müsteşarlığının onayı olmaksızın Sanayi Odalarınca revize edilmesi hususunda tereddütler yaşanmakta olup, sanayi odaları tarafında düzenlenen ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan yatırım teşvik belgelerine ilişkin makine- techizat ilave edilmesi ile ilgili odalarca yeniden düzenlenen ve Hazine Müsteşarlığının  onayı bulunmayan makine ve teçhizat listelerine KDV istisnası uygulanabilecektir.

 

– 13/d maddesi kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimlerinin birden fazla kişi ve kuruluşlarca yapılması halinde global listelerde 69 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümlerine göre verilmesi gereken şerh için yer kalmaması halinde söz konusu global listeye eklenecek alonj ile iade işleminin gerçekleştirilebileceği Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın özelgelerinde belirtilmiştir.

 

– 13/d maddesi kapsamında yapılacak iadelerde, istisna hangi dönemde beyan edileceği hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Örneğin; mükellef yurt dışından ithalat yoluyla temin edeceği makine-teçhizatı, ithalat henüz gerçekleşmeden 13/d maddesi kapsamında KDV hesaplamadan teslim etmesi durumunda istisna beyanının fatura tarihindemi yoksa malın teslim edildiği tarihmi olacağı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın özelgesinde iadenin malların tesliminin gerçekleştiği dönemde talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Emeklilik Hakkı ve ‘İncelikleri’ - 21 Mart 2013 başlıklı makalemizde destek primi ve emeklilik hakkı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI