Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2012/3178

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2012/3178
Paylaş
Tarih : 04 Temmuz 2012 - 16:00

4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28343

 

Karar Sayısı : 2012/3178

Ekli “Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/2012 tarihli ve 10727 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin taraf oldukları ihtilafların çözümlenmesi aşamasında idareler bünyesinde oluşturulan hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Hukuk birimi: İdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,
b) Hukuk birim amiri: İdarelerin merkez teşkilatındaki hukuk biriminin amirini,
c) Hukuk hizmetleri: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri,
ç) Komisyon: Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunu,
ifade eder.
Komisyonun teşkili
MADDE 4 – (1) Komisyon, idarelerin taraf olduğu adli ve idari uyuşmazlıklarda ihtilafların çözümlenmesinde görüş bildirmek üzere her idarenin kendi bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği, biri hukuk birim amiri, biri hukuki uyuşmazlıkla ilgili birim amiri ve biri de hukuk biriminde görevli olanlar arasından seçilecek bir kişi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı üst yönetici tarafından belirlenir. Üyeler dışında komisyona katılan kişiler oylamaya katılamaz.
(2) Hak ihlaline neden olan birden fazla idarenin varlığı halinde, ortak hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.
Komisyonun görevleri
MADDE 5 – (1) Komisyonun görevi, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında idarelerin vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri 1.000.000 Türk Lirasından fazla olan;
a) Herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın idare ile gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesine,
b) Sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine,
c) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan taksit tekliflerine,
ç) Her türlü dava açılmasından ve icra takibine başlanılmasından veya yargı ve icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden ya da verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye,
d) Davaları kabul veya feragate,
e) Ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya,
ilişkin olarak yetkili makam ve mercilere görüş sunmaktır.
Sekreterya hizmetleri
MADDE 6 – (1) Komisyonun sekreterya hizmetleri ile komisyon tarafından hazırlanan raporların kaydı, numaralandırılması, muhafazası ve arşivlenmesi iş ve işlemleri hukuk birimi tarafından yerine getirilir.
(2) Komisyon toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi komisyon başkanı tarafından belirlenerek toplantı tarihinden en az iki gün önce komisyon üyelerine bildirilir.
Komisyonun toplanma ve karar alma usulü
MADDE 7 – (1) Komisyon, kendisine intikal eden konuları görüşmek üzere beş işgünü içinde toplanır. Komisyon dosya hakkındaki raporunu toplantı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi uyarınca karar vermeye yetkili makam veya mercie sunmak zorundadır.
(2) Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Oy sayısında eşitlik halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Hukuki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Komisyon, adli yargı kapsamında yapılacak sulh anlaşmalarında; uyuşmazlığın konusu, vazgeçilen veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri, idarenin görüşü, karşı tarafın görüş veya teklifi ve ihtilafın sürdürülmesi halinde muhtemel sonucu konuya ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle değerlendirerek, idarenin sulh olmasında yararı olup olmadığı hususunda rapor hazırlar.
(2) İdari işlem ve eylemler nedeniyle idareye yapılan sulh başvurularının komisyonca incelenmesinde; başvurunun konusu, zarara yol açan olay ve nedenleri, zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı ve meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir.
(3) Sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda; sözleşme değişikliğinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebepler bulunup bulunmadığı veya kamu menfaati olup olmadığı hususları incelenir. Sözleşme değişikliği yapılması gereken hallerde karar verecek makam veya merci, değişiklik sonucunda tanınacak bir hak ya da terk edilecek menfaatin değerine, idarelerden kaynaklanan nedenlerle sözleşmelerin sulhen tasfiye edilmek suretiyle sona erdirilmesinde ise karar verecek makam veya merci teminat tutarına göre belirlenir.
(4) Komisyon incelemeleri tarafların sunmuş olduğu bilgi ve belgeler kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
(5) Komisyon, çalışmaları esnasında ihtiyaç duyması halinde konu hakkında ilgili birimlerden görüşüne başvurulmak veya teknik bilgi alınmak üzere uzman kişileri ya da olayla ilgili bilgisi bulunan kişileri dinleyebileceği gibi gerek görmesi halinde olayın tarafını da dinleyebilir, ayrıca bilirkişi görüşüne de başvurabilir.
Raporların hazırlanması
MADDE 9 – (1) Yapılan inceleme sonucunda oluşturulan komisyon görüşü ek-1 ve ek-2’de belirtilen kapak ve içerik biçimine uygun olarak hazırlanan ve komisyona katılan üyeler tarafından birlikte imzalanan raporla, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yetkili makam veya mercilere sunulur.
(2) Aykırı görüş bildiren komisyon üyesi muhalefet şerhini gerekçeli olarak raporda belirtir.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından görevlendirilenlere 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığınca yayınlanan bilirkişi ücret tarifesinde yer alan ve sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için takdir edilen ücrete göre ödeme yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK-1: RAPOR KAPAĞI

……………………………..(İDARENİN ADI)

HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

RAPORUN KONUSU:

 

RAPORUN:

Tarihi:

Sayısı:

Ekleri:

 

 

 

 

 

 

EK-2: RAPOR İÇERİĞİ

I – GİRİŞ:
– Komisyonun teşkiline,
– İşin komisyona kim tarafından ve hangi tarihte gönderildiğine,
ilişkin bilgiler yer alır.
II – KONU:
– Uyuşmazlık konusu olay açıklanır.
III – MEVZUAT:
– Konuyla ilgili mevzuat hükümlerine yer verilir.
IV – İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:
– Uyuşmazlık konusu olay hakkında yapılan inceleme,
– Tarafların görüşleri,
– Varsa uzman veya bilirkişi görüşü,
– Komisyonun olayı değerlendirmesi ve gerekçeleri,
yer alır.
V – SONUÇ:
– Kısa ve açık olarak konu hakkında ulaşılan sonuç ifade edilir.

Bir önceki yazımız olan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) başlıklı makalemizde Dokuma, Gelir Vergisi ve gelir vergisi genel tebliği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI