Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2)
Paylaş
Tarih : 05 Haziran 2012 - 0:57

5 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28314

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 55 ve 84 üncü maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kaçakçılık: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık suçlarını,

ifade eder.

İzin ön koşulları

MADDE 4- (1) Ham petrol ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların Türkiye’de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir.

(2) Firmalara verilecek izinlerde; yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişiler ile sözleşme yapılması, eşya miktarı ve türünün sözleşmede kayıtlı olması gerekir.

(3) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(4) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Ön başvuru

MADDE 5- (1) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak firma Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği ek-1’de yer alan form ile ön başvuruda bulunur.

(2) Sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri ön başvuru formuna eklenir.

(3) Ön başvuruların kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir. Ön başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.

İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler

MADDE 6- (1) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusu ek-2’de sayılan belgeler ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır.

(2) Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge ile izne ilişkin değişiklik talepleri başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar ile sürücüler hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınır.

(2) İzin sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından Tebliğde düzenlenen taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına, sunduğu belgelerde kayıtlı araçların yetki belgesinde yer alıp almadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.

(3) Bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmadığı hususunda sözleşme sahibi firmalar ve taşımacı firmalar ile sürücüler hakkında elde edilen veriler ile Bakanlıkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sahibine bildirilir.

İznin durdurulması, askıya alınması ve iptali

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma tarafından ibraz edilen belgelerde tahrifat yapıldığının veya ibraz edilen belgelerin sahte olduğunun veya verilen izinlerin üçüncü kişilere devredildiğinin, verilen taahhütnameye aykırı davranıldığının veya başvuru sırasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti durumunda verilmiş izinlere ilişkin işlemler durdurulur ve bu firmaların yeni izin talepleri askıya alınır.

(2) Başvuruda bulunan firmalar ile taşımayı gerçekleştiren firmaların sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması halinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilen izinlerine ilişkin tüm işlemleri durdurulur ve yeni izin talepleri askıya alınır.

(3) Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan şahısların; sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri iptal edilir. Bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

İlave bilgi ve belge ibrazı

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlıkça firmalardan her türlü bilgi ve belge istenebilir. Söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlerin izin talepleri reddedilir veya verilmiş izinleri iptal edilir.

Alınacak önlemler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle, Gümrük Genel Tebliğinde (TIR İşlemleri) (Seri No:1) belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır.

(2) Tebliğ kapsamında izin verilen taşımaların izlenebilmesi amacıyla gümrük idarelerince Araç Takip Sisteminden (ATS) faydalanılabilir, gerekli görüldüğünde ilave önlemler alınabilir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak transit veya ihracatta da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 12- (1) Bakanlık,

a) Bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, izinlerin durdurulması, iptali ve sınırlandırılması dâhil her türlü önlemi almaya,

b) Kara kapılarının yoğunluğunu ve kapasitesini dikkate alarak bu Tebliğ kapsamındaki taşımaları sınırlandırmaya,

c) Özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya,

yetkilidir.

Diğer mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 4458 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan 5 Haziran 2012 Tarihli ve 28314 Sayılı Resmî Gazete başlıklı makalemizde 5 haziran 2012 resmi gazete, 5 haziran 2012 salı resmi gazete ve 5 haziran salı resmi gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo