Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2013 - 9:51

19 Şubat 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28564

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 13)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 10/A maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kanun: 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunu,

c) Komisyon: İlgili Gümrük Müdürlüğünün talebi üzerine, gümrük işleminin yapılacağı ildeki Baronun görevlendireceği hukukçu, Makina Mühendisleri Odasının görevlendireceği makina mühendisi ve Emniyet Müdürlüğü ahlak büro görevlisinin katılımıyla oluşturulacak heyeti,

ifade eder.

Serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek eşya

MADDE 5 – (1) Serbest dolaşıma girişe konu oyun alet ve makinalarının;

a) Kanunda açıkça isimleri belirtilerek yasaklanan rulet, tilt, langırt isimli eşyalardan olması,

b) Kanunda ismen sayılmamakla birlikte kullanım amacı kumar olan sigara makinası gibi oyun alet ve makinalarından olması,

c) İthalinin yasak olduğu yargı kararı ile sabit olan oyun alet ve makinalarından olması,

ç) Baht ve talihe bağlı olması veya kullanımının maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet ve makinalardan olması,

d) Komisyon tarafından Kanun kapsamında bulunan ithali yasak oyun alet ve makinalarından olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

Serbest dolaşıma girişine izin verilecek eşya

MADDE 6 – (1) Kanun kapsamına girmeyen, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 9504.30.10.00.00, 9504.30.20.00.00, 9504.30.90.00.00, 9504.50.00.00.00 ve 9504.90.80.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithaline izin verilir.

(2) İthaline izin verilecek eşyanın ayrıca;

a) Elektronik veya dijital olması,

b) Ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile çalışması,

c) Kullanımının süreye bağlı olması,

ç) Puan veya süre kazanımı dışında herhangi bir ödül veya kazanç sağlamaması,

koşullarının tümünü aynı anda karşılaması gerekir.

(3) İlgili gümrük idaresince, eşyanın Kanun kapsamında yer alıp almadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmelerde Ek-1 sayılı listeden yararlanılabilir.

Komisyon tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) Eşyanın Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinalarından olup olmadığının ilgili gümrük idaresince açıkça tespit edilemediği durumda gerekli değerlendirme Komisyon tarafından yapılır.

(2) İthale konu eşyaya ilişkin Komisyon tarafından yapılacak tespit ve değerlendirme sonucunda düzenlenecek raporda;

a) Olumlu ise, Kanun kapsamına girmediği ve ithali yasak eşya olmadığı,

b) Olumsuz ise, Kanun kapsamına girdiği ve ithali yasak olduğu,

hususları açık bir şekilde belirtilir. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. İthale konu eşyaya ilişkin olarak Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda gümrük işlemleri tamamlanır. Raporun olumsuz olması halinde ilgili gümrük idaresince yapılacak bu işleme karşı yükümlüsünce, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itirazda bulunulabilir.

(3) Komisyonun incelemesine konu olacak kapların açılması, kapatılması, tahmil, tahliye gibi hizmetler ile komisyon üyesi makina mühendisi ve hukukçunun verdiği hizmet karşılığı ücret yükümlü tarafından karşılanır.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, makina mühendisine ödenecek ücret ilgili Makina Mühendisleri Odası tarafından Komisyonda görevlendirilen makina mühendisinin hizmeti karşılığı ücret 16/1/1982 tarihli ve 17566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği çerçevesinde görevlendirmeyi yapan Oda tarafından belirlenir. İlgili Baro tarafından Komisyonda görevlendirilen hukukçunun hizmeti karşılığı ücreti ise Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan benzer işler dikkate alınarak, olayın özelliğine (ithal edilen malların değeri, zaman ve benzeri.) göre görevlendirmeyi yapan Baro tarafından takdir edilir.

İlgili kurumlarca yapılacak değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Oyun alet ve makinalarının spor veya eğitim-öğretim amaçlı olması ya da kumar ve kazanç kastı bulunmamak koşuluyla eğlence amaçlı olması halinde;

a) Eğitim-öğretim amaçlı oyun alet ve makinalarının, kullanım yeri ve amacına göre Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Yüksekokul Müdürlüğünce,

b) Spor amaçlı oyun alet ve makinalarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca,

c) Eğlence amaçlı oyun alet ve makinalarının ise İçişleri Bakanlığınca (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü),

ayrıca uygun görülmesi gerekir.

Yetkili gümrük idareleri

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo, Halkalı ve Ambarlı Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

Bir önceki yazımız olan SGK Genelgesi 2013/9 Bankalar ile İmzalanan Tahsilat ve Ödeme Protokollerinin Revizyonu başlıklı makalemizde bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokolleri, bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokolleri revizyonu ve sgk genelgesi bankalar tahsilat ve ödeme hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI