Geçerli Bilimsel Yönteme Göre KOSGEB’in AR-GE ve İnovasyon Projesinin Tasarımı

Ana Sayfa » Ar-Ge » Geçerli Bilimsel Yönteme Göre KOSGEB’in AR-GE ve İnovasyon Projesinin Tasarımı
Paylaş
Tarih : 28 Ekim 2013 - 10:59

GEÇERLİ BİLİMSEL YÖNTEME GÖRE KOSGEB’İN AR-GE VE İNOVASYON  PROJESİNİN  TASARIMI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

BAKIŞ AÇISI

 

KOSGEB ar-ge ve inovasyon proje formu doldururken bize göre bu faaliyetlerin bilimsel, teknik ve mali yönlerini bir bütün halinde ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Projenin bilimsel kurgusunu yapmadan bizce teknik ve mali yönlerin ele alınmasında sorunlar yaşanabilecektir. Nitekim KOSGEB’in ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI’ın tanımlar 4/a maddesinde ar-ge şu şekilde tarif edilmektedir: Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. Bu tanımda birçok kez ar-ge projelerinin bilimsel yönünden söz edilmektedir.

 

Acaba  KOSGEB’in  Ar-Ge ve İnovasyon Projesi başvuru formunu  şu anda geçerli hangi  bilimsel yöntem ya da mantığa göre doldurmalıyız? Bize göre bir  eleştirel rasyonalist bilim adamı olan, K.R.Popper’in “The Logic of Scientific Discovery,Routledge, 2010” eserinden yararlanarak birbirini takip eden beş aşama dikkate alınarak formun bilimsel alt yapısının kurgulanması mümkün.Bu uyarlama bir denemedir,geçerliliği proje yaparak uygulamada sınanması önerilir.

 

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİNİN  BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARI

 

1.PROBLEM (ya da SORUN)

 

 Bilimsel araştırmalar yapılırken rastgele bir konu değil, eldeki kuram, hipotez, beklenti ya da varsayımla çelişen uygulamalar gözlemlediğimizde, bu çelişkiyi çözecek yeni açıklamalar için araştırmaya girişilir. Başka bir deyişle, bilimsel araştırmaların çıkış noktası hep problematik bir durumdur.  Proje hazırlığında da başlangıç noktası, ürün ve süreçlerde yaşadığımız sorunlar, rakiplerden geri kalma, Pazar payı daralması, küresel rekabetle baş edememe gibi bizi sıkan, gelişmemizi engelleyen konular ile bunların sebeplerini araştırmak oluyor.

 

Avrupa Birliği ar-ge ve yenilik projeleri hazırlanırken de benzer yaklaşım aşağıdaki sorularla da ortaya konulmaktadır:

  • Hangi sorunu çözmeyi deniyorsunuz, sizi sıkan ne?
  • Tanımladığınız bu sorun firma boyutunda mı ? ayrıca lokal, sektörel, ulusal ve ihracat ve ithalat yoluyla global nitelikler taşıyor mu?
  • Tanımladığınız sorunun çözümü halen piyasada mevcut mu? Yerli (ve yabancı) rakipleriniz bu sorunu çözmede nerede ve nasıllar? Siz nereden alıp nereye götürmek istiyorsunuz?
  • Bu sorunu neden şimdi çözmek istiyorsunuz, erteleyebilirmisiniz ?Ar-ge  Projesi  vererek çözmez iseniz ,ne gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşırsınız?
  • Niye siz bu sorunu proje vererek çözmeye adaysınız? Alt yapınız, beşeri kaliteniz ve tecrübeleriniz bu projeyi gerçekleştirmeye yeterli mi?

 

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7,watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

 

KOSGEB başvuru formunun  3.5 paragrafındaki “ Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma İhtiyacının Kaynağı Nedir? sorusu ile bu çıkış noktası sorgulanmaktadır.

 

Projenin başlangıç noktası olan mevcut sorunlar ve gerekçeleri de

3.7. Projenin Amacı ve Gerekçesini açıklayınız “ paragrafında sorulmaktadır.

 

2. DENEME ÇÖZÜMLERİ

 

 Mevcut sorunu iyice formülleştirdikten sonra, sıra ulaşmak istediğimiz amaç ve hedefler ile bunlara ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinin belirlenmesine geliyor. Sorun tekil olabilir, ancak çözümler çoğul olmalı ve belirlediğimiz kriter ya da parametrelere göre alternatifleri  eleştirel yöntemle değerlendirmemiz gerekiyor.

 

Proje yazarken de aynı yola başvurarak, projenin hedefleri, mukayeseli yenilikçi unsurları ve bu yenilikçi unsurlara ulaştıracak araç, yöntem, teknik usul ve gereçleri belirlemede birden fazla deneme yöntem çözümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok iyi literatür tarama, patent tarama, fikirlerin elle tutulur hale gelmesi için ön prototipler oluşturma gibi çalışmalar yapmak zorunludur.

Burada proje ismi belirlerken bizce mümkün olduğu kadar odak noktasını daraltarak, projemizi başkalarından iyice farklı kılacak şekilde özgülleştirmek gerektiği kanısındayız. Frascati kılavuzunda belirtildiği gibi, cesedin otopsisi rutin bir iştir, ancak aynı cesedi örneğin bir kanser ilacının etkisini sınamak için otopsiye tabi tutarsak, bir Ar‐Ge faaliyetidir.

 

Projenin tanımı, ana yapılacak proses(süreç) adımları , çıktı makine ise ana komponentlerin analizi, bu projedeki belli başlı Ar-ge unsurları ve sistematiği hakkında bilgi “3.8. Projenin Konusu ve Kapsamını Açıklayınız. “paragrafına göre verilir.

 

Mukayeseli yenilikçi unsurlar ve bunun sonucunda oluşacak çıktılar “

3.9. Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklayınız. “paragrafında anlatılır.

 

Yenilikçi unsurlara ulaşmada birden fazla yöntem denemesi

3.10. Proje Konusuna İlişkin Olarak; İş Akışı Doğrultusunda Hangi Teknolojilerin/Yöntemlerin Kullanılması Planlanmaktadır? “paragrafında açıklanır.

 

3. ORTADAN KALDIRMA

 

 Bu aşamada amaca ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinden bize en uygun olanını, eleştirel analiz ve yapacağımız mühendislik hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler yoluyla belirleyip, diğer çözümleri uygun değildir diye ortadan kaldırmak gerekir. Bilimsel yöntem, projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin doğrulanması (verify) kadar, uygun olmayan deneme çözümlerinin  eleştirel yöntemle yanlışlanmasını da (falsify) denememiz gerektiğini belirtir. Ortaya çıkardığımız yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan diğer değer ve ilişkileri içeren yöntemleri elemek gerekir. Ürün ve süreç tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Ortadan kaldırma aşaması bizce 3.10. Proje Konusuna İlişkin Olarak; İş Akışı Doğrultusunda Hangi Teknolojilerin/Yöntemlerin Kullanılması Planlanmaktadır? “paragrafında mutlaka anlatılmalıdır.

 

4. BELİRSİZLİKLER

 

Yenilikçi unsurlara ve çıktılara ulaşmada bir üretim yöntemi dışında diğer yöntemleri uygun değildir diye eledikten sonra, seçtiğimiz deneme çözümü  ya da üretim  yönteminin amaç ve hedeflerine ulaşılmasında daima bilimsel ve teknolojik belirsizlikler olacağını dikkate almak gerekir. Çünkü deneme çözümleri bir öngörü ya da bir tahminden ibarettir. Bir bakıma “A’ya ulaşmak için B’yi yapmalıyız ya da B’yi yaparsak A olacaktır” şeklindeki öndeyidir. Bu öngörülerin yanlış çıkması sıkça karşılaşılan normal bir durumdur. Bu bakımdan proje oluşturma aşamasında prototip imalata geçmeden önce tasarım düzeyinde mühendislik analizlerinin ve optimizasyon koşullarını sağlayan bilgisayar ortamında analizler yapılmalıdır. Bu şekildeki bir yöntem deneme ve yanılma sürecini kısaltarak, bize zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

 

Belirsizlikler hakkında bilgi de bizce 3.10 paragrafında anlatılmalıdır.

 

5. YENİ PROBLEMLER:

 

Tasarım aşamasındaki hata eleme ve ortadan kaldırma sürecinden sonra

prototip imalat geçilerek,proje çıktılarının  başarı ölçütlerini  karşılayıp karşılamadığına  ilişkin fiziksel uygunluk testleri yapılarak, uygunsuzluklar varsa hataların elenmesine devam edilir.Bu hususun  “

 

3.13. Ürün/Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız. “kısmında bizce anlatılması uygundur.

 

Proje tamamlandığında ulaştığımız sonuçları kesin gözüyle bakmayıp, vardığımız sonuçların her zaman geçici olarak doğru olduğunu dikkate almamız gerekir. Bulduğumuz çözüm her an başka daha iyi bir çözüme yerini bırakabilir. Her problem çözmede ya da proje oluşturmada bilgimizle beraber bilgisizliğimiz de artmakta, hatta cevaplardan çok sorularımız olmaktadır. Bu yeni soruları  ve bilimsel/ teknolojik belirsizlikleri cevaplamak için araştırmaya devam edilerek; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığımız sürekli gelişmesine yardım etmeliyiz.

 

SONUÇ

 

Ar‐Ge ve yenilik projeleri oluşturma sürecinde bir defaya mahsus KOSGEB’e Ar‐Ge ve İnovasyon

projesi verip, orada durmayarak sürekli olarak proje tamamlanınca farklı konularda tekrar KOSGEB’e, TÜBİTAK’a,EUREKA’ya,EUROSTARS’a ve AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON 2020 araştırma ve yenilik destek programlarına  proje vermek suretiyle, firmalarımızın artık  yeni pazarlama anlayışında kritik temel farklılığı ifade eden “tasarım ve inovasyon” çalışmaları hızlanmış olacaktır.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI