DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Ana Sayfa » Dış Ticaret Muhasebesi » DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Paylaş
Tarih : 16 Şubat 2012 - 0:43

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı: Başbakanlığ’a bağlı olarak, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekenomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmek için kurulmuş olan bir müsteşarlıktır. Dış ticaret müsteşarlığı 1994 yılında kurulmuştur.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri:
– İhracat Genel Müdürlüğü,
– İthalat Genel Müdürlüğü,
– Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
– Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
– Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,
– Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
– Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’dür.

Danışma ve denetim birimleri:
– Hukuk Müşavirliği,
– Müsteşarlık Müşavirliği,
– Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan meydana gelmektedir.

Yardımcı birimler:
– Personel Dairesi Başkanlığı,
– İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
– Savunma Uzmanlığı,
– Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’dir.

2. Dış Ticaret Müsteşarlığının Görevleri:
İhracat Genel Müdürlüğü Görevleri:
– İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden, ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
– Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikanın uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
– İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
– İhracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
– İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
– İhracata konu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
– İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
– İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
– Bağlı muamele ve karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
– İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek, izlemek ve çalışmalarına yardımcı olmak,
– Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
– Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
– Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin, ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek, teşvik ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri
hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
– İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek, uygun görülenleri “İhracat Teşvik Belgesi”ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara Müsteşarlığın yetkileri çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamak.

İthalat Genel Müdürlüğü Görevleri:
– İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
– Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek
– İthalat Rejim Kararları da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak,
– İthalatla ilgili madde politikalarını teklif etmek ve uygulamak,
– İthalatla ilgili izinleri ve gerekli belgeleri vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
– İç piyasanın ve sanayinin ihtiyaçlarını, iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
– Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
– 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek,
– İthalat hakkında tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ticaret politikası önlemlerini yürütmek.

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Görevleri:
– Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, “İki Taraflı Ticaret” veya “İki Taraflı Ticaret, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları” ile “Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları”nı, gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak,
– Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek,
– Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
– Türk Devletleri ile yapılacak “İki Taraflı Ticaret” ve “İki Taraflı Ticaret, Sınai, Teknik İşbirliği Anlaşmaları”nı gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
– Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,
– Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevleri:
– Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
– Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe saptanan amaçlar çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak,
– Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ve bu Anlaşmaya ek Anlaşma veya Protokollerde Müsteşarlığın görev sahasına giren konular ile Gümrük Birliğinin uygulanması ile ilgili düzenlemelerin yürütülmesini sağlamak,
– Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek,
– Avrupa Birliğinin tercihli rejiminin üstlenilmesi amacıyla üçüncü ülkeler ile akdedilecek Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek, imzalanmış anlaşmaların takip ve izlenmesini temin etmek,
– Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerle, bu anlaşmaların iyi izlenmesini temin etmek amacıyla, yapılacak Ortak Komite toplantılarının hazırlık ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,
– Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
– Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, AB kurum ve organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak,
– Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek,
– Avrupa Birliğinin genişleme stratejisi dikkate alınarak ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Müsteşarlığın yetki alanına giren konularda strateji belirlemek,
– Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapmak,
– Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek,
– Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek,
– Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuat karşılaştırması ve yakınlaştırılması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak,
– Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Görevleri:
– Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
– Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak,
– Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montajdemontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,
– Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere “Faaliyet Ruhsatı” vermek ve mevzuata aykırı fiilleri saptandığında verilmiş belgeleri iptal etmek.

Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Görevleri:
– Dış ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak,
– Dış Ticarette Standardizasyon Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracat ve ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
– Türk Standartlarından gerekli görülenleri, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri yapmak veya yaptırmak,
– Dış ticarete münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen tedbirleri almak,
– Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ile Laboratuar Müdürlüklerinin çalışmalarını koordine etmek

Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Görevleri:
– Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek,
– Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek,
– Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak,
– Bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel Müdürlük bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak,
– Müsteşarlık birimlerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki araştırmaları yapmak,
– Bilgi İşlem Merkezini yönetmek ve bilgi depolamak,
– Yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
– Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,
– Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3. Dış Ticaret Müsteşarlığının Verdiği İzin ve Belgeler:

3.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi olan ara malların gümrük muafiyetli olarak ithalini sağlayan, ihracatı teşvik sistemidir.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemeleri devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanarak elde edebilir. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.
Söz konusu olan belge;
– Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük Müsteşarlığı,
– Yukarıda sayılan işlemler dışında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilir.

3.2. Hariçte İşleme İzin Belgesi: Hariçte işleme faaliyeti, serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir. Hariçte işleme rejiminden faydalanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almak gerekir. Bu belgeyi alıp, hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;
– Ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve belgeler çerçevesinde Hariçte İşleme İzin Belgesi almak üzere Müsteşarlığa,
– Maden ve metallerden mamul eşyanın izabe(bir madeni eriterek sıvı haline getirme) ve ayrıştırmaya tabi tutulması halinde, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve belgeler çerçevesinde Hariçte İşleme İzni almak üzere Maden İhracatçı Birliklerinin bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
– Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığı’na (Buna ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenir), müracaat edilir.

3.3. Vergi Resim Harç İstisnası: Firmaların, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi, resim ve harçlardan istisna edilmesidir.

Vergi Resim ve Harç İstisnası Kapsamı:
– İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler,
– Firmaların sağladıkları prefinansmanlar (ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere, firmaların bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve Türkiye’deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir) ile geri ödemeleri,
– İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile ilgili yaptıkları işlemler ve muameleler,
– Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatın finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
– İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar, vergi resim ve harç istisnasına tabidir.

İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar: Vergi resim ve harç istisnası kapsamında bulunan ve yukarıda belirtilen işlemler aşağıdaki vergi, resim ve harçlardan muaftır:
– Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
– Damga vergisi ve harçlar,
– Hal rüsumu (vergileri),
– Diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar,
– Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi

3.4. Standart Kontrol Belgesi: İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edebilecek nitelikte olduklarının“Standart Kontrol Belgesi” ile belgelenmesi gerekir. Kontrol belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Taşra Teşkilatı bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri’nden alınır. Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nde yer alan 70 standart kapsamı tarımsal ürün, ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir.

İhracatçı, DTM bünyesinde yer alan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na müracaat ederek, ihraca konu malların standartlara uygunluğunun tespit edilip belgelenmesini ister. Yapılan kontrolde, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, “Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı” tarafından ihracatçıya “Kontrol Belgesi” verilir. Belgenin özellikleri aşağıdaki gibidir;
– “Kontrol Belgesi”nin ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.
– İhraç edilen ürünlerin kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle ihracatçının, üyesi olduğu ihracatçı birliğinin bu amaçla açtığı hesaba “Teknik Yardım Ücreti” yatırması gerekmektedir.
– DTM, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlarına uymayan malların ihracına, ithalatçının tevsiki (yazılı olarak istemesi) halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilmektedir.
– İhraç edilecek malların üretildiği ve işlendiği tesisler için alınmış olan TS-EN-ISO 9000, ISO 9000 veya EN-ISO 9000 Belgesi’nin ve gerektiğinde malın özelliğine göre Müsteşarlık tarafından istenebilecek ilave belge ve/veya analiz raporlarının belge sahibi imalatçı-ihracatçılar veya bu firmalardan ihraç kaydıyla temin ettikleri anılan belge kapsamı malları ihraç eden ihracatçılar tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde, yaş meyve ve sebze sektör ürünleri de dahil olmak üzere, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
– Yurt dışında iş yapan müteahhitler de işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte işleme yoluyla yapılacak ihracat ile bedelsiz ihracat kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

Bir önceki yazımız olan BİLECİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULLARI başlıklı makalemizde 2011-2012 taban puanları, Bilecik ve bilecik üniversitesi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Döviz Kurlarının Arttığı Bu Dönemde İhracat Hesaplarının DAB İle Kapatılmamasının Olası Riski
Döviz Kurlarının Arttığı Bu Dönemde İhracat Hesaplarının DAB İle Kapatılmamasının Olası Riski

DÖVİZ KURLARININ ARTTIĞI BU DÖNEMDE İHRACAT HESAPLARININ DAB İLE KAPATILMAMASININ  OLASI  RİSKİ                                                                                             

İhracat Yaparken Dikkat Edilmesine İnandığımız Kritik Değişkenler
İhracat Yaparken Dikkat Edilmesine İnandığımız Kritik Değişkenler

İHRACAT YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİNE İNANDIĞIMIZ KRİTİK DEĞİŞKENLER   Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Dış Ticaret Uzmanı, YMM    GİRİŞ İhracat

Dış Ticarette Nakliyeci Aracılığıyla Teslimatta Ödeme Şeklinin Avantajları
Dış Ticarette Nakliyeci Aracılığıyla Teslimatta Ödeme Şeklinin Avantajları

DIŞ TİCARETTE NAKLİYECİ ARACILIĞIYLA TESLİMATTA ÖDEME ŞEKLİNİN AVANTAJLARI GİRİŞ Rekabet, Pazar Payı Kapma mücadelesi içinde Lojistik

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI