Denetim Mesleğinde 5-10 ve 15 Yıllık Öngörüler

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Denetim Mesleğinde 5-10 ve 15 Yıllık Öngörüler
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2014 - 1:42

DENETİM MESLEĞİNDE 5-10 VE 15 YILLIK ÖNGÖRÜLER

    Bu yazımızda denetim mesleği üzerine kısa ve orta vadeli öngörülerimizi, belirli bir çerçeve içerisinde ele almaya çalışacağım.

1.GİRİŞ

Modern dünya uygulamaları denetçi-muhasebeci ayırımını çok net yapmış ve denetçi bağımsızlığı, görevler ayrılığı ilkeleri ışığında bu hususu çözümlemiştir. Denetçi, muhasebecinin yaptığı iş ve işlemlerin önceden belirlenen ölçütlere uygunluğu konusunda objektif olarak görüş bildirir. Denetçinin muhasebe işlemlerine karışması, onları yönlendirmesi veya doğrudan muhasebe tutması gibi olaylar onun bağımsızlığı ve daha da önemlisi tarafsızlığını olumsuz etkileyeceği için kabul edilemez davranışlar içerisinde görülür. Denetçi, denetlediği işletme ile uzun yıllar hizmet ilişkisi içerisinde de olamaz. Mutlaka belirli sürelerde rotasyona uğraması gerekir. Bu rotasyon işlemi de benim denetlediğim firmaya 2 yıl “emanetçi” olarak sen bak, bende senin firmalarına bakarım sonra geri dönerek yıllarca aynı denetim işlemine devam ederim şeklinde hile, hülle içeren biçimlerde de olamaz. Bu tip işlemlerin denetçiye olan güveni sarsacağı açıktır.

Ülkemizde denetim sektörü ne yazık ki büyük çoğunlukla yabancıların elindedir. Türk denetim şirketlerinin dünya çapında kaliteleri ile örnek olacakları günler de elbette ki gelecektir. Ancak öncelikle yabancılar bu işi nasıl başarmışlar veya biz neyi yanlış yapıyoruz noktasını iyi incelemek gerekir. Yabancılar, dünya çapında örgütlenme, kurumsallaşma, binlerce çalışanın bulunduğu dev yapılar oluşturma konusunda bizden çok öndeler. Muhasebe ve denetim mesleklerinde birinci öncelikli sorunlar ortaklık kültürünün olmaması, kurumsallaşma konusundaki yetersizlikler, paylaşma ve yardımlaşma sıkıntıları olarak sayılabilir. Yabancılarda görülen bir diğer özellik ise kuralları herkes için geçerli görmeleri, kaliteden taviz vermemeleridir. Bizim denetim şirketlerimizin bir çoğunda alınan kalite belgeleri veya kurulan kalite sistemleri sadece belirli bir formaliteyi yerine getirmek olarak algılanmaktadır.

2.DENETİM MESLEĞİNDE 5 YIL SONRAKİ GELİŞME BEKLENTİLERİMİZ

Muhasebe ve denetim meslekleri arasındaki çizgi netleşecek ve meslek mensupları ya denetçi ya da muhasebe sıfatlarına haiz olacaklardır. Hem muhasebe bürom olsun hem de denetim yapayım anlayışı ortadan kalkacaktır. Burada önemli bir husus denetim mesleği mensuplarının TÜRMOB içerisinde ayrı bir yapıda mı temsil edileceği yoksa büsbütün ayrılarak kendi denetim odalarını ve üst birliklerini kuracakları hususudur.

Denetim mesleğine kabul, denetim şirketi kurma şartları daha da ağırlaşacaktır. Denetim mesleğine kabul de seviye düşürülür ise ne yazık ki dünyada yaşanan denetim skandalları bizim ülkemizde de görülmeye başlayacaktır. Bu durumun meydana getireceği olumsuzlukları, sermaye piyasalarına olan güvenin zayıflaması, firmaların mali tablolarının uluslararası piyasalarda itibar görmemesi, denetim şirketlerine ve denetçilere kesilecek ağır cezalar olarak sıralayabiliriz.

Denetim yazılımları geliştirilecek muhasebe programlarında olduğu gibi bu alanda da çeşitlilik ve kalite artacaktır. Denetim yazılımları denetçilerin iş yükünü belirli ölçüde azaltacak ve denetim sürelerinin kısaltılmasında önemli roller oynayabilecektir. Web tabanlı, Windows tabanlı, çok dilli yazılımlar üretilerek şirketlerin kurumsallaşması noktasında da ciddi katkılar sağlanabilecektir.

Denetim mesleğinin gelişmesi aşamalarında beş yıl içerisinde oluşacak diğer bir husus ise denetiminde muhasebeciler gibi belirli sürelerde bildirimler yapmak zorunda kalacak olmasıdır. Yani eskisi gibi denetçi sadece yıl sonunda standart bir rapor yayımlamayacak kamuya denetimle ilgili pek çok yasal rapor sunmak zorunda kalacaktır. Muhasebe sözleşmeleri gibi denetim sözleşmeleri internet ortamında bildirilecek, denetim ekipleri ve denetim iş programları raporlanacak, üçer aylık dönemler itibarıyla denetim çalışmaları hakkında bilgiler ve varsa ara dönem mali tabloları hakkında raporlar oluşturulacak ve kamuya bildirilecektir. Ayrıca denetim şirketlerinin kuruluşu aşamasında denetim kalite standartlarının belirli sürelerde oluşturularak yine kamu otoritelerine bildirilmesi istenecektir. Denetim şirketleri yıllık denetim faaliyet raporlarını kamuya verecekler, yıllık bildirimlerde bulunacaklardır.

3.DENETİM MESLEĞİNDE 10 YILLIK ÖNGÖRÜLERİMİZ

Öncelikle denetim “gerçek zamanlı” hale gelecektir. Denetimde en önemli husus denetlenecek şirketin mali verilerinin doğru olması, zamanında elde edilmesi ve elde edilen verilerin zamanında kontrol edilmesidir. Yani kasa sayımı, stok sayımı, alacakların tespiti gibi denetim alanlarına ilişkin pek çok konunun denetimi iş veya işlem gerçekleştikten aylar, haftalar sonra değil çok kısa süreler içerisinde yapılacaktır.

İşletmelerin denetlenen bilgileri artacak, analitik teknikler daha yaygın olarak kullanılacaktır. Denetim salt mali verilerle uğraşmayacak, bu mali verilerin doğruluklarını araştırma anlamında çok daha geniş kapsamda çalışacaktır. Denetim faaliyetlerinin içeriği, kapsamı genişleyecektir. Denetçilerin sorumluluklarının artacağını da bu kapsamda söylemek gerekir.

İç denetim, teftiş, mevzuata uyum, iç kontrol, işletme hile ve yolsuzlukları gibi kavramlar kurumlarda sadece birer tabela olarak duruyorsa, denetim yapılmayacaktır. Yani denetim ile ilgili yaklaşımlar çok boyutlu çok disiplinli hale gelecektir. Bilişim uzmanları gibi çeşitli uzmanlık alanlarına sahip olan üyelerinde denetim ekiplerinin bir parçası olduğu görülecektir.

Uluslararası standartlara uyum derecesi çok artacak, bu standartları formalite olarak görme anlayışı da azalacaktır. Uluslararası muhasebe standartlarına tam uyum gerçekleşecektir. İşletmelerin mali yapıları büyüyecek ve aynı zamanda karmaşıklaşacaktır. Bu durum aynı muhasebe mesleğinde olduğu gibi belirli alan veya sektörlerde uzmanlaşmış denetçi yapıları oluşturacaktır.

Kamu denetimlerinin, denetçi bağımsızlığı ilkesini zedelememek için yine kamu denetçilerine yaptırılması anlayışından vazgeçilerek bu alandaki denetimlerin ciddi bir bölümü özel sektör denetçileri tarafından gerçekleştirilecektir. Kamu sektöründe yar alan kamusal kaynak kullanan pek çok alan özel sektör tarafından denetlenir hale gelecektir.

Üniversitelerde muhasebe-denetim bölümleri açılacak, denetim yüksek lisans ve doktora programları hızla artacaktır. Denetçi eğitimleri belirli bir kalite kazanacaktır.

4. DENETİM MESLEĞİNDE 15 YIL SONRASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLERİMİZ

Artan rekabet ortamının kalite ve yüksek standartları getireceğini şimdiden söylemek mümkündür. İletişim ve ulaşım olanaklarının artması denetçi profilini de değiştirecek YMM mesleği devam etse bile tam tasdik uygulamaları gibi hususların bütünüyle ortadan kalkacağını söylemek gerekir.

İnternet uygulamalarının yaygınlaşacağı, e-defter, e-fatura, e-inceleme dönemlerinin geleceği vergi denetimine paralel şekilde e-bağımsız denetim uygulamalarının çok gelişeceğini söylemekte de yarar bulunmaktadır. İşletmenin bağımsız denetim süreci, vergi denetim süreci uygulamaları ile bütünleşerek elektronik ortamın önemini daha da arttıracaktır.

Özel denetim hizmetlerinin de gelişeceğini söylemek gerekir. Nasıl kamu sektörü denetimini özelleştirecekse işletmelerde iç denetim, hile denetimi, yolsuzluk ve suiistimal denetimi gibi hizmetleri dışarıdan satın alma yolu ile tein edeceklerdir. Kısaca özel amaçlı denetimler de yaygınlaşacaktır.

Denetimin artan önemine istinaden denetçi eğitimleri, denetçi stajları ve denetim sınavları belirli bir kalite düzeyini yakalayacaktır. Denetçi sicilleri, denetim şirketinin piyasa imajı gibi konular çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Denetim etiği gibi kavramlar uygulamada etkisini çok daha fazla hissettirecektir.

Yabancıların sektör içerisindeki payının azalacağı, hatta Türki ülkelerde denetim standartları ile denetim kalitemizin yol gösterici olacağı, bu ülkelerde de Türk denetim firmalarının etkin olacağını öngörmek mümkündür.

5. SONUÇ

Bireylerin, kurumların günlük düşünmesi haftalık aylık planlar yapması olağan olmasına rağmen bir alanda gelişme hedefleniyorsa 5, 10 ve 15 yıllık orta vadeli 50-100 yıllık uzun vadeli öngörülerinde çoğalması gerekir. Bu alanda misyon ve vizyon sahibi olanların geleceği şekillendirmede yol gösterici olmaları gerekir.

Denetim mesleğinin içerisinde bulunduğu çok başlı, çok kurallı yapıdan kurtarılması amacıyla Kamu Gözetim Kurumu kurulmuştur. Kurumun başkanı geniş bir vizyona sahip olmasına rağmen diğer kurumlar ve düzenleyici otoriteler eski anlayışlarından vazgeçememişlerdir. Denetim ile ilgili düzenlemelerin tek elden yapılması belirli dönemlerde geleceğe yönelik analizler yapılması yerinde olacaktır.

Denetim mesleğinin geleceğine ilişkin belirsizlikler,  bu alanda çalışmak isteyen, bu alana yatırım yapmayı planlayan meslek mensuplarının planlarını ertelemesine neden olmaktadır. Belirsizlik ortamının giderilmesinde sayısız faydalar bulunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Bağ-Kur’lu Ortağın Tübitak’ın 1507 ve 1501 Destek Programları Kapsamında Ar-Ge Projelerinde Görev Alması Halinde İzlenecek Yol başlıklı makalemizde ar-ge projeleri, bağ-kur'lu şirket ortağı ve şirket ortağı ar-ge projesi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI