Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)

Ana Sayfa » Genel » Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)
Paylaş
Tarih : 02 Ekim 2012 - 9:12

2 Ekim 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28429

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DAHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/67)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çiftlik muhasebe veri ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin kurulduğu iller olan İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir’de, gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2012 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendi, 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3106 sayılı 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak, 2012 yılında ödenecek olan katılım desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftlik muhasebe veri ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA katılım anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği hak edişlerini gösteren ve Ek-2’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım desteği hak edişlerini gösteren ve Ek-3’de yer alan belgeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komisyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

ı) İl ÇMVA koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürünü,

i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA komisyonu: Sorumlu birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komisyonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2011 ve 31/12/2011 yılı zaman aralığını,

m) Sorumlu birim: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

n) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri,

o) Rehberlik ve teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları
Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve /veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir hayvancılık sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen tarımsal işletmelere, 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2012 yılında 375 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) Sorumlu birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.

(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından sorumlu birime gönderilir.

(5) Anket formları sorumlu birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi aracılığıyla, 2012 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu birime gönderilir.

(7) Sorumlu birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

(9) Sorumlu birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon ÇMVA il koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar merkez ÇMVA komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar
ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki tarımsal işletmeler ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından yararlanamaz.

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan,

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

                                                    T.C.               GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE KATILIM ANLAŞMASI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kurulacak olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi (ÇMVA) kapsamında …… yılında düzenlenecek anketlere kendi rızamla dahil olmayı ve aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmeyi kabul ediyorum.

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                İmza

              …/…/…..

 

 

Çiftçinin Adı:

Adresi:

Telefon :

TC Kimlik No:

ÇKS işletme No:

 

Yukarıda kimlik ve adres bilgileri bulunan çiftçinin ÇMVA sistemine kaydı uygun bulunmuştur.

 

                                                                                                                                                …………   İl Müdürü :

 

                                                                                                                                                           …/…/……

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

A) Çiftçilerin Yükümlülüğü:
· Anket yapılacak tarihte işletmede bulunmak,
· Anket formunda işletmenin tarımsal faaliyetlerine ilişkin olarak sorulacak soruları cevaplamak,
· İşletme kayıt defteri, muhasebe kaydı ve her türlü bilgiyi (makbuz, fatura, belge gibi) muhafaza etmek ve Bakanlık görevlisiyle paylaşmak,
· Çiftçi kayıt defterini düzenli olarak tutmak.

B) Bakanlığın Yükümlülüğü:
· Belli dönemlerde işletmeleri ziyaret ederek ÇMVA anket formunu doldurmak,
· Çiftçi kayıt defterlerinin kullanımına yönelik eğitim vermek,
· İşletmelerden anket yoluyla toplanan bilginin gizliliğini sağlamak,
· Toplanan bilginin istatistik dışı amaçla kullanılmamasını sağlamak,
· Sisteme katılarak yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilere ödeme yapmak,
· Sisteme katılan çiftçilere istemeleri halinde işletmelerinin ekonomik durumuyla ilgili ekonomik analiz raporu hazırlamak.

 

 

 

Ek-2

 

……. YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMAL (İCMAL 1)

        İLİ                     :
        İLÇESİ             :

Sıra No

TC Kimlik No

Vergi No

Adı

Soyadı

Katılım Desteği Miktarı (TL)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
TOPLAM    

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve  ÇMVASistemine Dahil Olan Çiftçilere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/…) gereğince ödenmesi uygundur.

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN                     

ONAYLAYAN Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: Görevi: Görevi: Görevi: Tarih: Tarih: Tarih: İmza: İmza: İmza: 

 

 

 

 

 

Ek-3

……YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ İL DETAYINDA İCMAL (İCMAL 2)

İLİ :
 

Sıra No

İlin Adı

Toplam İşletme (Çiftçi) Sayısı

ÇMVA Katılım Desteği Miktarı  (TL)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

TOPLAM

 

 
 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN                      

ONAYLAYAN
Adı – Soyadı:   Adı – Soyadı:   Adı – Soyadı:
Görevi:   Görevi:   Görevi:
Tarih:   Tarih:   Tarih:
İmza:   İmza:   İmza:

Bir önceki yazımız olan SGK Genelgesi 2012/33 (Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi) başlıklı makalemizde 2012 / 33 sgk genelgesi ve 2012 sgk genelgeleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo