Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 10 Mart 2012 - 7:12

10 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28229

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK

AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yurt Dışı Eğitim Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri, bilgilerinin artırılması, staj veya öğrenim yapmaları amacıyla yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilmeleri ve seçilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla yurt dışına gönderilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Bakanlık Teşkilatı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatını,

ç) Birim: Bakanlık Merkez Teşkilatının Ana, Yardımcı, Denetim ve Danışma hizmet birimlerini,

d) Birim amiri: Bakanlık Merkez Teşkilatının Ana, Yardımcı, Denetim ve Danışma hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

e) Komisyon: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Yurt Dışı Eğitim Komisyonunu,

f) Müsteşar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarını,

g) Personel: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları,

ğ) Yurt dışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri ve bilgilerini artırmaları için takip ettiği staj, ihtisas veya lisansüstü öğrenimlerini,

ifade eder.

Yurt dışı eğitimin esasları

MADDE 5 – (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Yurt dışı eğitimi, Bakanlık Birimlerinin ilgili mali yıl bütçesinde yeterli ödeneğinin bulunması koşuluyla, Bakanlığın ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde oluşturduğu geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarının, stratejik amaç ve hedeflerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla hazırladığı stratejik planına uygun olarak belirlenir.

b) Bakanlığın yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek personeli, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

c) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyon ve Komisyon ile Daire Başkanlığının Görevleri

Komisyon

MADDE 6 – (1) Yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelini belirlemek amacıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında biri Personel Dairesi Başkanı olmak üzere birim amirleri arasından görevlendirilecek toplam 5 asil üyeden oluşur.

(2) Başkan ve üyelerin çeşitli nedenlerle görevlerinin başında bulunmadığı hallerde; komisyon toplantılarına üyelerin vekilleri katılır.

(3) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde görüşlerini almak üzere ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

(4) Komisyon, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönündeki karar kabul edilir.

(5) Komisyon, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.

(6) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Kurum personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin, stajın veya ihtisasın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek.

b) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanların öncelikle talebi kabul edilen birime tahsisine karar vermek, söz konusu tahsisin ilgili birimce kullanılmasında bütçe imkânının olmaması, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gönderilebilecek kişi bulunmaması gibi hallerde diğer birimlerden hangisine tahsis edileceğine karar vermek.

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 13 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit etmek.

ç) Adayların yarışma sınavı ile belirlenmesine karar verilmesi halinde, sınavın yeri, tarihi ve saatini, ilgililere tebliğ edilmek üzere Bakanlık teşkilatına bildirmek.

d) Bakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek.

e) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

Personel dairesi başkanlığının görevleri

MADDE 8 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri şunlardır;

a) Bakanlık birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak.

b) Bakanlık birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazırlanan ve Komisyonca onaylanan yurt dışı eğitim programlarını, bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri personelin sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar, tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de yukarıda sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı eğitimi kontenjan listesini Bakanlık birimlerine duyurmak.

ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen yurt dışı kontenjanında yer alan eğitimler için birimlerce bildirilen bilgileri derleyerek Komisyona sunmak.

d) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

e)Yurt dışı eğitime gönderilecek personelin Komisyonca belirlenmesini müteakip, seçilen personelin yüklenme senedi, muteber imzalı müteselsil kefalet senedi, yurt dışı aylığı, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi gibi işlerinin yürütülmesi için alınan onayları ilgili birimlere göndermek.

f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışına Gönderilmede Uygulanacak Usul ve Esaslar

Personelde aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Personelden;

a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilenler arasında sayılanlar ile Bakanlık kadrolarına özel yeterlik veya yarışma sınavı yönetmelikleri gereğince yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,

3) Bakanlık kadrolarında, adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

5) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

6) 40 yaşını tamamlamamış olmak,

7) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve denklik verilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi almış olmak,

9) Bakanlıkça kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak,

10) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

şartları aranır.

b) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

2) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak, diğer personel için adaylık dâhil en az 6 yıldır fiilen Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

3) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

4) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

5) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

6) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

7) Bakanlıkça kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 70 veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip bulunmak,

şartları aranır.

(2) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

(3) Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Kontenjan tespiti

MADDE 10 – (1) Birimlerin, her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bütçe olanakları ve konulara ilişkin görüşlerini de ekleyerek oluşturdukları teklifler, Komisyona sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Duyuru

MADDE 11 – (1) İlgili yıl için kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen kontenjanlar; yapılan talepler dikkate alınarak komisyonca yedi işgünü içerisinde değerlendirilerek birimlere dağılımı sağlanır.

(2) Komisyonca dağılımı yapılan kontenjanlar, Personel Dairesi Başkanlığınca üç işgünü içerisinde birimlere, birimlerce de üç işgünü içerisinde imza karşılığı tüm personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (1) Komisyonca tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyen birim personeli, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş işgünü içerisinde istenen belgelerle yazılı başvuruda bulunurlar.

(2) Bu başvurular, üç işgünü içerisinde Personel Daire Başkanlığına intikal ettirilir.

Adayların belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Komisyon, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri sırasıyla;

a) Yabancı dil düzeyleri,

b) Kabul belgeleri,

c) Hizmet süreleri,

ç) Staj, ihtisas, yüksek lisans konuları,

dikkate alınarak, seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit eder.

(2) Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için Komisyonca belirlenen ve bütçe imkânı bulunan birimlere Personel Dairesi Başkanlığınca yeni bir duyuru yapılır. Ek duyuru için verilen süre on beş işgününü geçemez.

(3) Ek duyuruya yapılacak başvuruları değerlendirmek için Komisyon en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

Eğitim kurumlarının belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;

a) Yükseköğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ile ilgili kurum,

b) Öğrenim veya ihtisas dışında yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme eğitim merkezleri ile uluslararası kurum veya kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,

tarafından yürütülür. Ancak eğitim görecekleri kurum Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a) bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir. Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşça kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşunTürkiyedeki temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir. Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen hiçbir devlet memuru yurt dışına gönderilemez.

Devlet memurlarının gönderilebileceği kurum veya kuruluşlar

MADDE15 – (1) Devlet memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,

a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,

b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,

c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,

ç) Milli ve milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına,

gönderilebilirler.

Kayıt

MADDE 16 – (1) Üniversite veya yükseköğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken belgeler ilgili personel tarafından, kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması ise personelin kadrosunun bulunduğu Birim tarafından sağlanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 17 – (1) Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

(2) Yurtdışına gönderilen personelin yurtdışına gidiş ve dönüş tarihleri Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

MADDE 18 – (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personel, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı raporları eğitim dönemleri itibariyle kadrosunun bulunduğu Birime bildirir. İlgili Birime intikal eden bu raporlar, eğitim kuruluşu tarafından ilgili personel hakkında gönderilen raporlar ile birlikte Komisyon tarafından değerlendirilir.

Denetleme

MADDE 19 – (1) Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığıyla Bakanlık tarafından izlenip denetlenir.

Program süresi ve süre uzatımı

MADDE 20 – (1) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır. Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;

a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,

b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,

c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3’üne,

kadar süre uzatımı verilebilir.

(2) Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, Bakanlıkça yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

Aylık

MADDE 21 – (1) Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına aylık ve diğer ödemeler aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bakanlıkça yapılacak seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı,

b) Bakanlıkça dış burslara dayanılarak,

1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı,

2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı ödenir.

c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

(2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine Birimlerince yapılan ödemeden mahsup edilir.

Zorunlu giderler

MADDE 22 – (1) Personelin gittiği üniversite, yükseköğretim kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ödenen öğrenim ücreti yanında, personele;

a) Gidiş-dönüş yol giderleri,

b) Pasaport harcı ile yurt dışına çıkışlarda alınan diğer harçlar,

c) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

ç) Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ek ödenek,

d) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri,

ödenir.

(2) Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere birinci fıkrada belirtilen zorunlu giderlerden bursu veren ülke veya kuruluşça karşılanmayanlar Bakanlıkça ödenir.

Diğer hak ve yükümlülükler

MADDE 23 – (1) Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler hariç, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır. Sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

Taahhüt ve kefalet senedi

MADDE 25 – (1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış mecburi hizmet yükümlülük taahhütnamesi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedini yurt dışı çıkışından önce Birimine, bir örneğini de Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(2) Bu belgeleri tamamlamayanların yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.

Adres bildirme

MADDE 26 – (1) Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; ikametgâh adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde kadrosunun bulunduğu Birime bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

Çalışma raporu

MADDE 27 – (1) Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır.

a) Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmaları ile ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri program süresinin bitiminde rapor şeklinde (a) bendinde belirtilen makamlara intikal ettirmekle yükümlüdürler. Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde Bakanlıkça Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Göreve başlama

MADDE 28 – (1) Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkânlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin bitiminden başlayarak yol süresi hariç on beş gün içerisinde Bakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

(2) Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

(3) Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenler yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(2) Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, bu Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderilenlerin eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

(3) Mecburi hizmeti tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin geri çağrılması

MADDE 30 – (1) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerden;

a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,

b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,

c) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

ç) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

d) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

yetkili disiplin kurulu kararı ile geri çağrılırlar.

(2) Geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

(3) Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

(4) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, disiplin kurulu kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2012 - 2:12
6 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28225

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez ve  taşra teşkilâtında çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asıl görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde belirtilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amirleridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2012 - 2:10
6 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28225

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 31/A maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini,

ç) Birim Amiri: Bakanlık hizmet birimlerinin en üst yöneticisini,

d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

f) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Sınav hazırlık komisyonu: Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

ğ) Sınav kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcılığı sınav kurulunu,

h) Tez: Enerji ve Tabii Kaynaklar uzmanlık tezini,

ı) Uzman: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanını,

i) Uzman yardımcısı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısını,

j) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

k) Yarışma sınavı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

l) Yeterlik sınavı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, fen, fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya  yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden  mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adayın özgeçmişi.

(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Bakanlıkça yapılması halinde, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe,

b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,

c) Bakanlığın görev alanına ait bilgilere,

ilişkin konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye,  Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları,  sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrıayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınav kurulu başkanınca, cevap kâğıtlarında adayların adının yazılı bulunduğu kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, başarı puanını yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.  Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

(3) Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın merkez hizmet binasının ilân tahtası ile internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, Bakanlık, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların uzman yardımcılığına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller dışında belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, müsteşarın onayı ile en az biri Personel Dairesi Başkanlığından olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav Hazırlık Komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, birim amirleri, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personelden olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç hâlinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asil üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunun asil ve yedek üyeleri müsteşar tarafından belirlenir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak,

c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 20 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Tez seçme ve tezin hazırlanması

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez onaylama işlemi kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim âmirine teslim eder.

(4) Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

(5) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı

MADDE 23 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirince bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) Tez danışmanı, uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm, görevlendirildiği birim ve uzmanlık tezinin konusu gözetilerek, Müsteşar onayı ile bir müsteşar yardımcısının veya ilgili birim amirinin başkanlığında, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile fiilen en az on yıl çalışmış uzmanlar arasından başkan dâhil beş kişilik bir uzmanlık yeterlik sınav komisyonu teşkil edilir. Aynı nitelikleri haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir. Sınav komisyonunda, uzmanlar arasından seçilen en fazla iki asıl ve bir yedek üye görevlendirilebilir.

(2) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık görüşünü yansıtmaz.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. Tezlerini sunmayan veya ikinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(4) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde şekli düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar,  en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmaktan,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,

c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,

d) Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekten,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Uzmanlar;

a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmaktan,

b) Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmekten,

c) Bakanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmaktan,

ç) Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekten,

d) Amirlerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmekten,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri

MADDE 31 – (1) Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim

MADDE 32 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 34 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2012 - 9:25
22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

YÖNETMELİK

 

Karar Sayısı : 2012/2777

             Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/2/2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                        E. GÜNAY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                    Ekonomi Bakanı V.

             E. BAĞIŞ                                     S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK
MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ‒ 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “mezun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda”, (c) bendine “mezun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mezun olabilecek durumda” ibareleri ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “f) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranır.”

             MADDE 2 ‒ Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ayrı ayrı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2012 - 5:50

14 Şubat 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28204

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2012 - 5:48

14 Şubat 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28204

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel SağlıkKuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sağlık kuruluşu kadrosuna, ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında tabip başlatılabilir. Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir. Bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Bunun dışında kuruluşa yeni başlayacak tabip ve diğer sağlık personeli için, öncelikle mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel sağlık kuruluşunda çalışabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5’in (V) numaralı bölümünün üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Gözlem ünitesi için en az bir hemşire bulunması gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 08 Şubat 2012 - 7:15

08 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28198

 

Sağlık Bakanlığından:

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA

GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “klinik şef, şef yardımcısı” ibaresi “eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi” şeklinde, aynı fıkranın (ş) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ş) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilen ek puanı,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı” ibaresi “24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “şef, şef yardımcıları” ibaresi “eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi” şeklinde, (i) bendinde yer alan “klinik şefi, şef yardımcıları” ibaresi ile (n) ve (ö) bentlerinde yer alan “klinik şefi, şef yardımcısı” ibareleri “eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi” şeklinde, (oo) bendinde yer alan “klinik şefleri için (2,90), klinik şef yardımcıları için (2,80)” ibaresi “eğitim görevlisi için (2,85)” şeklinde, (k) bendinin son cümlesi ile (y), (aa), (gg), (ll), (nn) ve (şş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendine aşağıda yer alan (8) numaralı alt bent ile (bb) bendinin sonuna aşağıda yer alan cümleler eklenmiş ve (b) bendinde yer alan “, kuruluşlarda ise % 65’ini” ibaresi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“Asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının % 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilir.”

 

“y) Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.”

 

“aa) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

 

“gg) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak kriterler Bakanlıkça belirlenir.”

 

“ll) Kurumlarda, ihale/satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcı olarak çalışan personele, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u; terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i; acil servis/acil polikliniklerde, yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri, AMATEM’lerde çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde ve çocuk izlem merkezlerinde çalışan tabiplere, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.”

 

“nn) Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde uzman tabip ve tabipler tarafından yapılan girişimsel işlemler puanlandırılır. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması, kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme yapılması halinde ikinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.”

 

“şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısı % 10; yan dal eğitim sorumlusu ve yan dal eğitim görevlisinin kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.”

 

“8) Kurumlarda çocuk izlem merkezlerinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

 

“Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Baştabipler için 5,00 kadro unvan katsayısı, diğer personel için ise Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu kurumdan kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 

Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallerde, Bakanlıkça uygun görülen sağlık kurumlarında görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemenin süresi Bakanlıkça belirlenir.

 

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “klinik şefi” ibaresi “eğitim sorumlusu veya eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,” ibaresi “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,” ibaresi “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Devlet hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

a) Baştabipler

 

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

b) Baştabip yardımcıları

 

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş Tabipleri

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

 

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

d) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

 

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

 

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

 

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

e) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

 

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

f) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (0,80) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

g) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler:

 

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

ğ) Diğer personel (tabip dışı personel)

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)”

 

“(2) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

a) Baştabipler

 

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanı hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (bilimsel çalışma destek puanı+eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)] + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

b) Baştabip yardımcıları

 

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

1) Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

c) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

 

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

 

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

 

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

3) Asistanlar

 

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

4) Yan dal asistanları

 

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

5) Diğer personel

 

Net performans puanı = (klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

 

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalış lan gün katsayısı)

 

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

3) Asistanlar

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

4) Diğer personel

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

d) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

 

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlem puanı -(hastane hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

 

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

3) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

4) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

 

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

5) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı (0,80) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

6) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler

 

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

7) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen kliniklerde çalışan uzman tabipler

 

Bu gruptaki kliniklerde çalışan tabiplerin aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Net performans puanı = ((hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki klinik sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

8) Diğer personel

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)”

 

“(4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

 

Baştabip ve baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

1) Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip ve baştabip yardımcısı katsayısı) x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] + [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı-(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

 

b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

 

1) Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

 

Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] + [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

 

2) Asistanlar

 

Net performans puanı =[(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

 

3) Yan dal asistanları

 

Net performans puanı = [(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

 

4) Diğer personel

 

Net performans puanı = (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

 

1) Klinik şefi, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

2) Asistanlar

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

3) Diğer personel

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsa ısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

ç) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

 

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı) + [((mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

 

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

 

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

 

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

 

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

4) Diğer personel

 

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) İl sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Klinik şef ve yardımcılarına uygulanacak ek ödeme

 

GEÇİCİ MADDE 6 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi uyarınca eğitim görevlisi kadrolarına atanmış sayılan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının ek ödemesi, 2/11/2011 tarihinden itibaren kendilerine öngörülmüş olan kadro unvan katsayısı kullanılarak yapılır.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-8 sayılı cetvelleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2006

26166

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/1/2007

26398

2-

25/8/2007

26624

3-

26/3/2008

26828

4-

24/4/2009

27209

5-

30/7/2010

27657

6-

6/7/2011

27986

Ekleri için tıklayınız

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 06 Ağustos 2011 - 6:54

06 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28017

 

İçişleri Bakanlığından:

 

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik hükümleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsar.

 

(2) Belediye sınırları dâhilinde, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceğşirketlerce işletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar; Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuatçerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar dahilinde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Dayanak

 

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncımaddesine, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 23 üncü maddelerine, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 59 uncu maddelerine ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı TütüÜrünlerinin ZararlarınıÖnlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 

b) İlgili belediye: 5216 sayılı Kanunun kapsamında bulunan alanlarda Büyükşehir Belediyesini, 5393 sayılıKanunun kapsamında bulunan alanlarda ise, il, ilçe ve belde belediyelerini,

 

c) Reklam: Araçlarda bulundurulması izne tabi; yazı, işaret, resim, şekil, sembol, pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli, ışıklı ve görüntülü donanımları kullanmak suretiyle bir malı, işi, kuruluşu veya hizmeti tanıtma faaliyetini,

 

ç) Reklam alan: Reklamcı tarafından hazırlanan veya yönetilen reklamı, aralarında yapacakları sözleşmeye istinaden ticari araç reklam izin belgesinde belirtilen süre içerisinde ticari aracında bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

 

d) Reklam kampanyası: Bir veya birden çok malı, işi, kuruluşu veya hizmeti tanıtmak amacıyla düzenlenen ve belli bir süre devam eden reklam faaliyetini,

 

e) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın veya hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya mal-hizmet markasının yer aldığıreklamları ticari araçlara uygulatmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

f) Reklamcı: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve ilgili sicile kayıtlı ve sicilde faaliyet alanı reklam veya tanıtım olarak belirtilen, reklam ve ilanları, reklam verenin duyduğu ihtiyaçdoğrultusunda hazırlayan veya reklam veren adına yayımlanmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiliği,

 

g) Ticari araç reklam izin belgesi: Reklam bulundurulacak ticari araçlara ilgili belediye tarafından verilen belgeyi,

 

ğ) Ticari araç reklam yetki belgesi: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve reklam veya tanıtım faaliyeti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilere ilgili belediyelerce verilen belgeyi,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgeleri, Kampanyalar

 

Teminat Şartları ile Denetimleri

 

Ticari araç reklam yetki belgesi alma mecburiyeti ile verilmesi ve kullanılmasına ait usul ve esaslar

 

MADDE 5  (1) Ticari araçlara reklam uygulanabilmesi için ilgili belediyeden yetki belgesi alınması zorunludur.

 

(2) Ticari araç reklam yetki belgesi alabilmek için, ilgili odadan alınmış tasdikli sicil kayıörneğinin ekleneceği dilekçe ile birlikte, 5216 sayılı Kanun kapsamında bulunan alanlarda Büyükşehir Belediyesine, 5393 sayılıKanun kapsamında bulunan alanlarda ise, ilgili il, ilçe veya belde belediyesine müracaat edilir.

 

(3) Belediyeye yapılan müracaatlar yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, uygun bulunması halinde Ek-1de yer alan ticari araç reklam yetki belgesi onaylanır ve reklamcıya teslim edilir.

 

(4) Yetki belgesi bir yıl süreyle geçerlidir.

 

(5) Yetki belgesi devredilemez ve kiralanamaz.

 

(6) Yetki belgesi alındığı belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak reklam faaliyetleri için geçerlidir.

 

Reklam kampanyasına ilişkin usul ve esaslar ile teminat şartları

 

MADDE 6  (1) Reklam kampanyalarının süresi bir yılı geçemez. Kampanya süresi yetki belgesi süresini aşıyor ise, yetki belgesi süresinin uzatılması zorunludur.

 

(2) Tek kampanya içerisinde sadece bir mal veya hizmet koluna ait reklamlar yapılabilir.

 

(3) Bir mal veya hizmet koluna ait kampanya içerisinde değişik marka ve ürünlerinin değişik sürelerde reklamıyapılabilir.

 

(4) Araçlara reklam uygulanması ve uygulanan reklamlarıçıkartılarak araçların eski haline getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması amacıyla, ticari araç reklam izin belgesinin düzenlenmesi esnasında reklam kampanyasında kullanılacak her araç başına; taksi, taksi dolmuş, kiralık otomobil ve hafif römorklar için 1.500 Türk Lirası, minibüs ve kamyonetler için 3.000 Türk Lirası, otobüsler için ise 6.000 Türk Lirası tutarında banka teminat mektubunun ilgili belediyeye ibrazı zorunludur.

 

(5) Söz konusu teminat mektuplarının değerleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarının o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmasısuretiyle hesaplanır. Her cins araç için ibrazı zorunlu teminat mektuplarının değerlerini artırmaya veya azaltmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

(6) Herhangi bir il veya ilçeden alınmış banka teminat mektubu başka bir il veya ilçede de geçerli kabul edilir. Ancak, alınacak olan teminat mektubunda reklamın mahiyeti, süresi ve hangi belediye ve mücavir alanı sınırıiçinde geçerli olacağının açıkça belirtilmesi zorunludur.

 

(7) Devam eden bir kampanya içerisinde reklamcı, araç artırımına gitmesi veya araç cinsini değiştirmesi halinde; her araç için gerekli teminat mektubunu ibraz etmek ve ticari araç reklam izin belgesi almak zorundadır.

 

Ticari araç reklam izin belgesinin verilmesi ve kullanılmasına ait usul ve esaslar

 

MADDE 7  (1) Ticari araç reklam yetki belgesine sahip reklamcı ile ticari araçlarında reklam bulunduracak araçsahip veya işletenleri arasında;

 

a) Reklamcının ad ve unvanını,

b) Reklam verenin ad ve unvanını,

c) Reklam alanın ad ve unvanını,

ç) Reklamın süresini,

d) Reklamı yapılacak mal veya hizmet kolunu,

e) Reklamı yapılacak marka, ürün veya hizmeti,

f) Araç başına düşen reklam bedelini,

g) Reklam bulundurulacak aracın cinsini,

ğ) Reklam bulundurulacak aracın plaka numarasını,

h) Reklam yapılacak araç hafif römork ise çeken aracın plaka numarasını,

 

içeren sözleşme yapılır.

 

(2) İzin belgesi almak için ilgili belediyeye yapılan müracaatlar yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, uygun bulunması halinde reklamın mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere Ek-2de yer alan ticari araçreklam izin belgesi onaylanarak reklamcıya teslim edilir.

 

Ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esaslar

 

MADDE 8  (1) Araçların dış ve iç kısmına reklam takılmasında ve bulundurulmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

 

a) Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına, tekerleklerine, ön ve arka kısımlarına reklam uygulanamaz.

 

b) Reklam takılacak ve bulundurulacak araçlara komple giydirme veya aracın rengini tamamen değiştirecekşekilde reklam uygulanamaz.

 

c) Reklamlarda kullanılacak pano, tabela ve benzerleri; aracıışık donanımınıçalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, şekil, sembol ve yazı gibi bulundurulması zorunlu ayrım işaretlerini, yan kapılarda ve araç üzerinde bulunan plaka numaralarını kapatamaz. Araca reklam uygulandığında reklam renkleriyle aracın güzergâh ve plaka yazılarının aynı renkte olması halinde, yazı ve plakalar aynı ebatta yazılması şartı ile başka renklerde yazılabilir.

 

ç) Kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin, araç karoserinden ayrı olarak, aracın genişliğini, yüksekliğini ve uzunluğunu aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak otomobil, taksi ve taksi (ş.abacı) dolmuşların tavanından itibaren bağlantı ayağı ve diğer montaj aparatları dahil yüksekliği 50 santimetreyi geçmeyecek, taksi ve taksi dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plaka numarasını örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilir. Reklam panosunun plaka numarasını örtmesi halinde, panonun üzerine veya araç tavanının diğer bölümüne aynı ebatta ve renkte plaka numarası yazılır.

 

d) Hafif römorklarda kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin, hafif römorkun ve çeken aracın genişliğini, yüksekliğini ve uzunluğunu aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak, otomobil, taksi ve taksi dolmuşlarla çekilen hafif römorklarda kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin yüksekliği, çeken aracın yüksekliğini 50 santimetreye kadar geçebilir.

 

e) Araçlarda bulundurulacak reklamlar; çevirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanımı usulüile yapılabileceği gibi, boyama ya da folyo kaplama şeklinde de yapılabilir.

 

f) Araçların dış kısmında yapılacak reklamlarda sesli veya görüntülü cihazlar, üç boyutlu objeler ile diğer sürücüler ve karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak derecede yansıma yapan malzemeler kullanılamaz.

 

g) Araçlarda kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerleri; düşecek, kayacak, dengeyi bozacak, karayoluna değecek, yoldaki bir şeye takılacak, gürültü çıkaracak ve sürücünün görüşünü engelleyecek şekilde olamaz.

 

ğ) Araç içerisine sürücünün göremeyeceği bir alana görüntülü reklam cihazları konulabilir.

 

h) Araç üzerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle görüntü kirliliğine neden olacak şekilde bulundurulamaz.

 

ı) Reklam kampanyası bitiminde, araçların iç ve dış kısımlarındaki reklamlar beş iş günü içerisinde kaldırılır. Araç sahip veya işletenleri, kaldırılan reklamların araç üzerinde meydana getirdiği renk değişikliğini ve diğer değişiklikleri reklam süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde önceki haline getirmekle yükümlüdürler.

 

i) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtılmasını amaçlayan reklamlar araçlarda bulundurulamaz.

 

j) Reklamlarda yer alacak yazı, resim, şekil, sembol ve benzeri işaretler ile araç içerisinde görüntülü cihazlarla yapılacak yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına, Cumhuriyetin niteliklerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, dini, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka, demokratik rejime, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncımaddesinde belirtilen esaslara ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.

 

k) Reklam Kurulu Başkanlığınca hakkında durdurma cezası uygulanan ticari reklam ve ilanlara, ticari araçlarüzerinde hiçbir suretle yer verilemez.

 

Üzerinde reklam bulunan ticari araçların ve izin belgelerinin denetimi

 

MADDE 9  (1) Ticari araç reklam izin belgelerinin araçlarda bulundurulması ve Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen görevlilerin talebi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

 

(2) Araçlarında, ticari araç reklam izin belgesi almaksızın reklam bulunduran, izin belgesinin süresi geçmiş olan veya izin belgesinde belirtilen şartları taşımayan reklamları bulunduran araç sahip ve sürücüleri hakkında Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yetki ve izin belgesinin basımı, kullanıma sunulması ve ücretlerinin belirlenmesi

 

MADDE 10  (1) Ticari araç reklam yetki belgesi ve ticari araç reklam izin belgesinin basımı ve kullanıma sunulması Ek-1 ve Ek-2de belirtilen örneklerine uygun olarak belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Bu belgelerin verilmesinde belediyelerce alınacak ücretler, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine dayanılarak ilgili belediyesince belirlenir.

 

İstisnai hükümler

 

MADDE 11  (1) Bu Yönetmelik kapsamında araca alınan reklamlardan dolayı araçözel muayene ve tespit amacıyla muayene istasyonuna gönderilmez, araç üzerindeki reklam ve mahiyeti araç tescil belgesine işlenilmez.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 12  (1) 28/2/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçmiş dönem belgelerinin kullanımı

 

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilmiş olan, ticari araç reklam yetki belgeleri ile ticari araç reklam izin belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1’i görmek için tıklayınız

 

EK-2’yi görmek için tıklayınız

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 06 Ağustos 2011 - 6:50

06 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28017

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

 

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1  12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

e) Deniz ve göl balıkçılığında;

 

1) 120 ton kapasiteli işletmeler 280,

2) 2150 ton kapasiteli işletmeler 370,

3) 51100 ton kapasiteli işletmeler 415,

4) 101150 ton kapasiteli işletmeler 460,

5) 151249 ton kapasiteli işletmeler 2500,

6) 250 ton ve üzeri kapasiteli işletmeler 2501,

 

dekar araziye eşittir.

 

f) İç su balıkçılığında;

 

1) 120 ton kapasiteli işletmeler 280,

2) 2150 ton kapasiteli işletmeler 370,

3) 51100 ton kapasiteli işletmeler 415,

4) 101150 ton kapasiteli işletmeler 460,

5) 151249 ton kapasiteli işletmeler 2500,

6) 250 ton ve üzeri kapasiteli işletmeler 2501,

 

dekar araziye eşittir.

 

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ana Sayfa » Yönetmelikler
Paylaş
Tarih : 04 Ağustos 2011 - 20:05

04 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28015

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 9 uncu maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

i) İmar komisyonu: İmar planları ve değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Bakanlık makam onayı ile kurulan, çalışma usul ve esasları Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen komisyonu,

 

ee) Islah OSB: 12/4/2011 tarihinden önce meri plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlarınıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSByi,

 

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

Olağan ve olağanüstü toplantıların arasında altı aydan az bir süre olması halinde olağanüstü toplantıçağrısında, yalnızca gündemle ilgili bilgi ve belgeler gönderilir.

 

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda toplantıdan en az 30 günönce, olağanüstü toplantılarda ise toplantıdan en az 15 güönce Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

 

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez.

 

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(13) OSB içinde küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında katılımcı vasfına sahip ve müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişiler genel kurulda temsilci olarak yer alabilir. Bu parsellerde birden çok işletme bulunması halinde; bu işletmeler kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Müstakil parsel büyüklüğü 3000 m2den küçük olamaz.

 

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

y) OSB kuruluş protokolünün veya ana sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilânçonun kabulü veya reddi, OSBnin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylıücretin tespit edilmesi, OSBnin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,

 

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kuruluüyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar yönetim kuruluna seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan gerçek şahıs yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması gerekir.

 

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ğ) OSBye ait hâlihazır harita, şeritvari harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve değişiklikleri ile zemin araştırma raporu, yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu, YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, doğalgaz, haberleşme şebekesi ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif ve ihale dosyalarını ilgili kanun, yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda hazırlatmak, tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak ya da uygun görüş alınmak üzere ilgili kuruluşlara göndermek; Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSBlerde bu krediyi kullandıkları işlere ait tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip kontrol ettikten sonra onaylanmak veya ilgili kuruluşlarca onaylanmış olan projeleri kredilendirmeye esas olmak üzere vize için Bakanlığa göndermek,

 

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile denetim kurulu üyeliğine aday olabilir. Tüzel kişi katılımcılar denetim kuruluna seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan gerçek şahıs denetim kuruluna seçilebilir. Denetim kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması gerekir.

 

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(3) OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak ödenen;

 

a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 aylıücret tutarında ikramiye,

b) Yılını dolduran personele 31 Aralık tarihinde 331. TL ayni giyim yardımı,

c) Personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına 2.000. TL. ölüm yardımı,

çÇalışılan her gün için net 5. TL. yemek yardımı,

 

kredilendirilir.

 

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

OSBnin gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir. İfraz sonucu oluşacak parsel büyüklüklerinde, OSBnin onaylı imar planı ile en az 3000 m2 parsel büyüklükleri dikkate alınır.

 

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranları mülkiyetten gayri ayni haklara ait güncel bilgiler tapu müdürlüğünden çıkarılır. Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise kadastro müdürlüğünden temin edilir.

 

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. (ş.abacı) Parselasyon planları ve ekleri kadastro müdürlüğünce kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları ve parklar kamuya sicilinden terk edilir. İdari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri ortak yerler ile ağaçlandırılacak alanlar ve sağlık koruma bandının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSBye aittir.

 

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Yönetim kurulu, genel kurulun OSB Üst Kuruluşüyeleri arasından seçeceği on bir asil ve on bir yedeküyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri farklı OSBlerden seçilir. OSB Üst Kuruluştemsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

 

(4) Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. Başkan, görevi başında bulunmadığı sürelerde yardımcılardan birini vekil tayin eder.

 

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Denetim kurulu, genel kurulun OSB Üst Kuruluşüyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri farklı OSBlerden seçilir. OSB Üst Kuruluş temsilcisi vasfınıtaşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.

 

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Islah OSBler

 

GEÇİCİ MADDE 5  (1) Islah OSB başvuruları12/4/2012 tarihine kadar gerçek veya tüzel kişiler tarafından, gerekçe raporu ile birlikte ıslah OSB olarak değerlendirilmek üzere taşınmazların bulunduğu ilin valiliğine yapılır.

 

(2) Başvurunun ıslah komisyonunca değerlendirmeye alınabilmesi için;

 

a) Talep edilen alanın, altyapı ve yönetim beraberliğinin sağlanabileceğşekilde bütünlüğünün olması ya da mevcut bir OSBnin bitişiğinde yer alması halinde OSBnin uygunluk görüşünün bulunması,

 

b) OSB organlarını oluşturmaya yetecek katılımcı sayısının sağlanması,

 

c) Önerilen ıslah OSB alanında bulunan sanayi parsellerinin ayrık nizamda ve meri plana göre yapılaşmışolası, bu alan içinde münferit olarak ruhsatsız ve izinsiz sanayi tesislerinin mevcut olması halinde ise bu tesislerin ıslah süresi içerisinde yasal yükümlüklerini yerine getireceğini taahhüt etmesi,

 

çÖnerilen ıslah OSB alanında bulunan toplam parsellerin en az 1/3’ünde üretim veya inşaata başlanmışolması ve en az 1/3’ünün mülkiyetinin de sanayi tesisi kurmak üzere sanayicide olması,

 

d) Alanın en az % 8inin OSB ortak kullanım alanlarına ayrılabilecek nitelikte olması,

 

e) Önerilen alan içinde Kanunun geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulu bulunan tesisler hariç, OSBde kurulamayacak tesislerin bulunmaması,

 

f) Önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dâhil edilmeye yönelik talep yazıları, alanın hali hazır durum bilgisi ve mülkiyet belgeleri, ilgili kurumca tasdikli meri imar planları, yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, ÇED raporları, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ile alanııslah OSB talep gerekçeleri, ıslah için planlanacak tüm faaliyetlere ilişkin insan sağlığıçevre ve ekonomik getirilerin de yer alacağı ön fizibilite ile finansman koşullarının etüdü gibi bilgi, belge ve raporların değerlendirmesi neticesinde oluşan gerekçe raporunun ve eklerinin eksiksiz olarak sunulmuş olması,

 

şartları aranır.

 

(3) Başvuruya istinaden valilik, gerekçe raporunun başvuru koşullarına uygun olup olmadığını inceler. Başvurunun gerekli şartları taşıdığının tespiti halinde inceleme raporu ile birlikte konuyu ıslah komisyonuna sevk eder.

 

(4) Islah komisyonu; vali başkanlığında, önerilen alanın belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalmasıhalinde belediye başkanı veya başkan yardımcısı, büyükşehir belediye sınırları kapsamında kalan yerlerde ayrıca büyükşehir belediye başkanı veya başkan yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, ildeki en az birüniversitenin rektör veya rektör yardımcısı, orman ve su işleri ile karayolları bölge müdür veya bölge müdür yardımcıları, bilim, sanayi ve teknoloji, çevre ve şehircilik, gıda, tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm ve sağlık il müdürleri, mevcudiyet durumuna göre varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile ilde yer alan ve valilikçe uygun görülen bir OSBnin yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin komisyona daimi üye olarak katılımıyla oluşur. Alanıözelliğine göre ihtiyaç olması halinde vali, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini de komisyona dâhil eder. Islah komisyonunun çalışma usul ve esasları ile süresi valilikçe belirlenir.

 

(5) Kurulacak ıslah OSBnin birden fazla ilin sınırları içerisinde kalması halinde ıslah komisyonu, en büyük alanın bulunduğu il valisi başkanlığında ve o ilin ıslah komisyonu üyelerinin katılımıyla oluşturulur.

 

(6) Islah komisyonu tarafından talep değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde alana ilişkin ıslah şartları ve beş yılı geçmemek üzere süresi belirlenir. Bu süre, mücbir sebepler haricinde hiçbir surette uzatılmaz. Islah komisyonu bu konudaki kararını oybirliği ile alır. Komisyon kararı başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Tesis malikleri, ıslah komisyonunun belirlediğıslah şartlarını süresi içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

(7) Islah şartlarını yerine getiremeyen tesisler ıslah OSB sınırları dışında bırakılır.

 

(8) Valilik, ıslah komisyonu kararının alınmasını müteakip gerekçe raporu, inceleme raporu ve ıslah komisyonu kararından oluşan başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir. İnceleme sırasında, ihtiyaç görülmesi halinde Bakanlıkça ek bilgi ve belgeler istenebilir.

 

(9) Bakanlık tarafından OSB yer seçimi komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlara, alanıözelliklerini içerir bilgi ve paftalar yeterli süre verilerek gönderilir. Kurum ve kuruluşları adına yetki ve görev alanlarına giren konularda nihai görüş vermek üzere belirlenen tarih ve yerde toplanacak komisyona temsilcilerini göndermeleri istenir. Komisyon sonrası konuya ilişkin görüş ve önerilerin, en geç otuz gün içinde bildirilir. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü, Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir. Kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda oy birliği ile belirlenen OSB sınırları kesinleştirilir.

 

(10) Islah OSB, ıslah komisyonu tarafından belirlenen ıslah şartları ve süresinin kayıtlı olduğu kuruluşprotokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

 

(11) Tüzel kişilik kazanan ıslah OSBlerde, tüm izin ve ruhsat işlemleri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Islah şartlarının gerçekleşmesi, ıslah komisyonunca izlenir ve altıaylıperiyotlarda Bakanlığa raporlanır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde veya şikâyet üzerine, ıslah şartlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde yapacağı incelemelerle de kontrol eder.

 

(12) Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir.

 

MADDE 19  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 20  Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

12/8/2010

27670

2

9/2/2011

27841

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞIGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI