Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 29 Haziran 2012 - 8:47

29 Haziran 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28338

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 417)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

– 2012 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16/7/2012 ila 16/8/2012 tarihleri arasında, 3/9/2012 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

– Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

– Yapılacak açıklamada, 31/12/2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2012 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2011-31/5/2012 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

– Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA) adresine gönderilmesi,

– Açıklama kapsamına,

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen,

d) 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen,

e) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki alacaklar dahil),

alacakların alınmaması,

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 09 Mart 2012 - 0:06

9 Mart 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28228

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 344)

Bilindiği üzere, 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; bütün hükümleri itibariyle 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; daha önce “Genel Bütçe (Devlet Tüzel Kişiliğinin Bütçesi)” kapsamı dışında iken, “Genel Bütçe” kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların, bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince tapuda re’sen Hazine adına tescil edilmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

2/11/2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin;

-56 ncı maddesiyle, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında; “Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyetinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına re’sen tescil edileceği, tescil işlemi nedeniyle hiçbir bedel ve harç alınmayacağı” hüküm altına alınmıştır.

-58 inci maddesiyle de; 5018 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “48) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” ve “51) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” sıraları ile (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün “19) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası yürürlükten kaldırılmış, (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” sırası eklenmiştir.

Buna göre, yukarıdaki hükümlerin uygulanması konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

1- 6200 sayılı Kanuna 662 sayılı KHK’nın 56 ncı maddesiyle eklenen geçici 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen altı aylık süre içerisinde; evveliyatı itibariyle mülkiyetleri DSİ Genel Müdürlüğüne ait ve tapuda bu Genel Müdürlük adına kayıtlı iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Hazineye devredilen ve tapuda re’sen Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ile DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alma yoluyla kamulaştırılan veya aynı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca devir alınan taşınmazlar dahil) taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışları yapılmayan ve halen tapuda Hazine adına tescilli olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmeyen ve devredilmeyenlerin bir listesi çıkarılarak ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak bir üst yazı ile; bu listedeki taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen re’sen tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Tapu müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihentescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “6200 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

2- 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre daha önce “Genel Bütçe” kapsamına alınan DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kamulaştırma dışındaki diğer yollarla edinilerek doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların da bir listesi çıkarılarak ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla; 5018 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; bu listedeki taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Tapu müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren tescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “5018 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

3- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulamaları sırasında; evveliyatı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tapuda re’senveya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, evveliyatı itibariyle Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar ile birlikte imar uygulamasına tabi tutulmuş ve Hazine adına yeni parseller oluşturulmuş ise; imar dağıtım cetvelleri incelenerek yeni oluşan taşınmazların hangi kısımlarının (paylarının) evveliyatı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğüne ait olduğu veya DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Hazine adına kamulaştırıldığı veya diğer yollarla edinildiği belirlenecek ve bu taşınmazların sadece bu kısımlarının (paylarının) tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline muvafakat verilecek, buna karşın, evveliyatı itibariyle Hazinenin özel mülkiyetindeki ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan gelen kısımların (paylarının) devri yapılmayacaktır.

4- Evveliyatı itibariyle mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tapuda re’sen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan Bakanlığımızca daha önce kiraya verilen, ön izin verilen veya üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin yukarıda belirtilen şekilde tapuda bu Genel Müdürlük adına tescillerinden sonra, bu taşınmazların kiracıları, ön izin veya irtifak hakkı lehtarlarına konu hakkında bilgi verilerek, devir ve tescil tarihinden sonraki döneme isabet eden kira, ön izin veya irtifak hakkı bedellerini ilgili DSİ İdaresine ödemeleri istenilecek ve ayrıca, bu konuda taşınmaza ait işlem dosyasının bir örneği gönderilerek DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Yukarıda belirtilen şekilde, gerek tapuda re’sen, gerekse doğrudan Hazine adına tescil edilen bu taşınmazlardan22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca tapudan terkin edilenlerden kiraya verilen, ön izin veya kullanma izni verilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

5- 662 sayılı KHK ile 6200 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihten sonra, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince devren ve tashihen tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına tescilleri gereken taşınmazların satışına, trampasına, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına, kiraya verilmesine, ön izin verilmesine, üzerlerinde irtifak hakkı kurulmasına ve tahsisine yönelik talepler değerlendirilmeyecek, bu konuda işlem tesis edilmeyecek ve konu DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine intikal ettirilecek ve ilgilisine bu yönde bilgi verilecektir.

6- 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,” ibaresi fıkra metninden çıkartılmıştır.

Tebliğ olunur.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 06 Mart 2012 - 2:14
6 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28225

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 90)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 – (1) AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

2

İnegöl Gümrük Müdürlüğü

3

Bursa Gümrük Müdürlüğü

4

İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

5

Ankara Gümrük Müdürlüğü

6

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

7

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

8

Mersin Gümrük Müdürlüğü

9

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

(2) AB menşeli olan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(3) AB menşeli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’lerinde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(5) Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menşeli olduğu belirlenen 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın, serbest dolaşıma giriş işlemleri serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

(6) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(7) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(8) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(9) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 28 Şubat 2012 - 5:34

28 Şubat 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28218

Maliye Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 41)

1. Giriş

Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi veya başkaca belgelerin talep edilmesi nedeniyle uygulamada bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından; ilan ve reklam işinin bu işi mutat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takipeden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirileceği ve vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlara ilişkin beyannamelerin bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 6 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan ve reklâm vergisi beyannamesinin şekil ve içeriği belirlenmiştir.

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinde çevre temizlik vergisine ilişkin hükümler düzenlenmiş olup söz konusumaddenin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, mükellefiyetle ilgili olarak bildirim verdirmeye ve buna ilişkin usulleri belirlemeye, İçişleri Bakanlığının da görüşünü alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmebağlanmıştır.

30 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin(3) (IV) üncü bölümünde, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda İçişleri Bakanlığından alınan görüş ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(4) 14 üncü maddesi hükmü de dikkate alınarak Bakanlığımızca çevre temizlik vergisinin beyan, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle su tüketim bedeli ilebirlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bildirim verilmeyecektir.

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacı belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan konutlar ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılanbinaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde, mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir. Ancak, kullandıkları binalarla ilgili olarak daha önce bildirim veren mükellefler, grup, derece veya mükellefiyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece bildirimde bulunmayacaklar ve vergi her yılın ocak ayında kendiliğinden tahakkuk etmiş sayılacaktır.

3. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Mükelleflerinden Beyanname ve Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesi

2464 sayılı Kanun hükümlerinde ve tebliğlerinde, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerine ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi mükelleflerinden beyanname ve bildirim dışında kimlik fotokopisi, kira kontratı, vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişi, vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir. Mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgilere göre bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması gerekmektedir.

Belediyelerce, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından beyan edilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, işyerlerinde çalışan işçi sayısına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda sağlanması mümkün olabilecektir. Gerekli görülmesi halinde mükelleflerin vergi levhası bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi sorgulamasıyla teyit edilebilecektir.

Ayrıca, belediyeler mükelleflerin işe başlama, adres değiştirme ve işyeri kapatmalarına ilişkin bilgileri vergi dairelerinden talep etmeleri durumunda, vergi dairelerince söz konusu bilgiler yazılı veya elektronik ortamda verilebilecektir.

Belediyeler, vergisel işlemlerde öncelikle kendi hizmet birimlerindeki kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde beyanname ve bildirimlerin kontrolü amacıyla yerinde yoklama ve tespit yapacaklardır.

4. Diğer Hususlar

6 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ile 14 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği(5) ekinde yer alan çevre temizlik vergisi bildirimi örnekleri yeniden düzenlenmiş olup bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, 6 ve 14 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan beyanname ve bildirim örnekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

——————————

1 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5 8/1/1994 tarihli ve 21812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 16 Şubat 2012 - 22:31
17 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28207

TEBLİĞ

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE

İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hariç elektronik haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerin, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektronik haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmetinin, ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarına uygun olarak sunulması amacıyla hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin belirlenmesi, ölçümlerinin yapılması ile denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Abone hattı: Abone ile taşıma şebekesi arasındaki bağlantıyı sağlayan işletmeci sorumluluğundaki şebeke bileşenlerini,

c) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

ç) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

d) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

e) İSS: İnternet Servis Sağlayıcılığını,

f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

g) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

h) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ı) Ölçüm dönemi: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının birinci günleri ile başlayan üçer aylık zaman dilimini,

i) Ölçüt: Hizmetin kapsamı ve sınırları belirlenmiş ölçülebilir özelliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ölçütler ve Uyulacak Kurallar

Veri aktarım hızı

MADDE 5 – (1) Veri aktarım hızı, kullanıcı ekipmanı ile test amaçlı belirlenmiş dosyanın indirilmesi ve/veya gönderilmesinde tespit edilen hızı ifade eder.

(2) Veri aktarım hızı, test dosyasının boyutunun tam ve hatasız aktarım için geçen aktarım süresine bölünmesiyle kbit/sn cinsinden hesaplanır. Aktarım süresi, erişim ağının aktarımı başlatmak için gerekli bilgiyi aldığı anda başlar ve test dosyasının son verisini almasıyla sona erer.

(3) Veri aktarım hızına ilişkin ölçümler şunlardır:

a) İndirme için ortalama veri aktarım hızı,

b) İndirme için veri aktarım hızı standart sapması,

c) Tüm indirme işlemlerinin en hızlı %95’inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız,

ç) Gönderme için ortalama veri aktarım hızı,

d) Gönderme için veri aktarım hızı standart sapması,

e) Tüm gönderme işlemlerinin en hızlı %95’inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız,

f) İndirme işlemleri için yapılan gözlem sayısı,

g) Gönderme işlemleri için yapılan gözlem sayısı.

(4) Üçüncü fıkranın (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ölçümler için ek-1’de yer alan açıklamalar dikkate alınır.

(5) Veri aktarım hızı ölçütüne eksik ve/veya hatalı aktarımlar dahil değildir.

(6) Veri aktarım hızı ile ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için örnekleme esasına dayalı test bağlantısı gözlemleri üzerinden yapılır.

(7) Örnekleme yapılırken, üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen her bir ölçüm için gözlem sayısının belirlenmesinde ek-2, gözlem yerinin belirlenmesinde ise ek-3 kullanılır. Söz konusu ölçümler, ek-4’te yer alan kuruluma göre en az indirmede 15 Mbyte göndermede ise 5 Mbyte büyüklüğünde test dosyası kullanılarak yapılır.

(8) Fiber internet, xDSL, kablo internet gibi bağlantı çeşitleri için verilen hizmetlere ilişkin ölçüm sonuçları ayrı ayrı gruplandırılarak raporlandırılmalıdır.

Bağlantı süresi

MADDE 6 – (1) Bağlantı süresi; işletmecinin geçerli bir bağlantı talebi aldığı günden, aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği güne kadar geçen süredir.

(2) Bağlantı süresi;

a) Tüm resmi tatiller de dâhil olmak üzere gün cinsinden ölçülür.

b) Abonelik sözleşmesinin imzalandığı andan itibaren başlar.

c) Abonenin işletmeciden birden fazla hizmet talep etmesi veya birden fazla yer için bağlantı talebinde bulunması durumunda her bir hizmet talebi veya bağlantı talep edilen yer için ayrı ayrı ölçülür.

(3) Bağlantı süresi ölçütüne;

a) İlk abonelik talebi,

b) Mevcut bir aboneliğin başka bir kullanıcıya devredilmesi,

c) Mevcut bir aboneliğe ilave olarak yeni bir abonelik talebi,

ç) Aboneye ilgili hizmetin sunulmasında kullanılan teknolojinin yenilenmesi

dahildir.

(4) Bağlantı süresi ölçütüne;

a) İptal edilen abonelik talepleri,

b) Bir abonenin işletmecisini değiştirdiği ve bağlantı süresini bildirmekten sorumlu yeni işletmecinin abone hattı olarak yerel ağa ayrıştırılmış erişim veya veri akış erişimi gibi toptan erişim yöntemlerini kullandığı durumlar,

c) Abonenin bağlantı için; ileri tarih talebinde bulunduğu, işletmeci ile bir tarih üzerinde anlaştığı, üzerinde anlaşılan zamanda bağlantı yapılacak adreste bulunmadığı, yanlış adres bildirdiği durumlar,

ç) Abonenin mülkiyetinde veya sorumluluğunda olan bir ekipmanı zamanında temin etmediği veya bu ekipmanın yetersiz olduğu durumlar,

d) İşletmecinin sorumluluğunda olmayan bina içi tesisatın yetersiz olduğu durumlar,

e) Abonelik nakil talepleri

dahil değildir.

(5) Bağlantı süresine ilişkin ölçümler şunlardır:

a) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %50’sinin yerine getirilmesinde geçen süre,

b) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %95’inin yerine getirilmesinde geçen süre,

c) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %99’unun yerine getirilmesinde geçen süre.

(6) Bağlantı süresi ölçütüne ilişkin ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden, ek-1’de verilen açıklamalar dikkate alınarak yapılır.

(7) Fiber internet, xDSL, kablo internet gibi bağlantı çeşitleri için verilen hizmetlere ilişkin ölçüm sonuçları ayrı ayrı gruplandırılarak raporlandırılmalıdır.

Fatura şikâyeti oranı

MADDE 7 – (1) Fatura şikâyeti oranı; geçerli olup olmamasına bakılmaksızın, internet kullanım süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergi de dahil olmak üzere toplam tutar gibi hususların doğruluğu konularında bildirilen şikayetlere konu fatura sayısının toplam fatura sayısına oranı olarak hesaplanır.

(2) Şikâyetin geçerliliğine, bağlantı tarihlerine veya şikâyet konusuna bakılmaksızın fatura ile ilgili tüm şikâyetler ölçümlere dâhildir.

(3) Fatura şikâyeti oranı ile ilgili ölçümlere, fatura bilgisi sorgulama ve arıza bildirimleri dahil değildir.

(4) Fatura şikâyeti oranı ile ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Denetim, İdari Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar

Yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Kurumumuz tarafından yayımlanan Üç Aylık Pazar Verileri Raporunda yıl sonu verilerinin yer aldığı dördüncü çeyrek için belirlenen İSS Pazar Paylarına göre pazar payı %4 ve üzerinde olan İSS’ler ve Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo internet hizmeti sunan işletmeciler, bu Tebliğin ek-5’inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak ve ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayının sonuna kadar bir önceki ölçüm dönemine ilişkin olarak yapılan hizmet kalitesi ölçümlerini, ek-5’te verilen tabloyu da içeren bir rapor hazırlayarak Kuruma gönderir.

(3) Kurum, hizmet kalitesi ölçümlerine ilişkin raporların tamamını veya bir bölümünü yayımlama ve/veya yayımlatma yetkisine sahiptir. Kurum, her bir ölçüm dönemine ilişkin işletmeci tarafından Kuruma gönderilen hizmet kalitesi raporunu bir yıl boyunca işletmecinin internet ana sayfasından hizmet kalitesi ölçümleri bağlantısı aracılığıyla erişilebilecek şekilde yayımlatabileceği gibi söz konusu raporları kendi internet sayfasında da yayımlayabilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; hizmet kalitesi ölçümlerine ilişkin olarak raporlanan bilgilerin doğruluğunu sağlar, ilgili kayıtları on iki ay süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Kuruma verir. Yanlış veya eksik olduğu tespit edilen veri veya kayıtlarda gerekli düzeltmeleri verilen sürede yapar.

(5) Birinci fıkraya göre ilk kez yükümlü olacak işletmeciler, dördüncü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporunun yayımlanma tarihinden altı ay sonraki ilk ölçüm döneminden itibaren bu Tebliğin ek-5’inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamak ve hizmet kalitesi raporunu Kuruma ikinci fıkrada belirtilen sürelerde düzenli olarak göndermekle yükümlüdür.

(6) Birinci fıkraya göre yükümlülüğü sona eren ancak sonraki dönemlerde tekrar yükümlü olan işletmeciler; dördüncü çeyrek “Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”nun yayımlanma tarihinden sonraki ilk ölçüm döneminden itibaren bu Tebliğin ek-5’inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamak ve hizmet kalitesi raporunu Kuruma ikinci fıkrada belirtilen sürelerde düzenli olarak göndermekle yükümlüdür.

(7) Dördüncü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporunun bir ölçüm döneminin içinde yayımlanarak işletmecinin yükümlülüğünün sona ermesi durumunda işletmeci söz konusu döneme ait hizmet kalitesi ölçümlerini tamamlayarak bu döneme ilişkin raporu Kuruma gönderir.

(8) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; ölçümlere ilişkin ilgili mevzuatta yer almayan hususlarda ETSI EG 202 057-1ve ETSI EG 202 057-4 sayılı standartların güncel sürümlerini esas alır.

Denetim

MADDE 9 – (1) Kurum, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler tarafından bildirilen ve yayımlanan hizmet kalitesine ilişkin bilgilerin doğruluğunu veya işletmecilerin belirlenen hedef değerlere uyum sağlayıp sağlamadıklarını re’sen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir, konu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yükümlü olan işletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin idari para cezaları ile diğer yaptırımlar başlıklı 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülükler Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo internet hizmeti sunan işletmeciler için 1/1/2013 tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 6:46

3 Şubat 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28193

Maliye Bakanlığından:

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine buamaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367TL., grup eğitimi için 104 TL. olarak belirlenmiştir.

2 – Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililertarafından karşılanır.

3 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

4 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 343)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2012 - 6:58

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28191

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 343)

MADDE 1 ‒ 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Diğer taraftan, evveliyatında kişiler adına kayıtlı iken, imar uygulaması nedeniyle tamamı Hazine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde yapı bulunması halinde de, yapının bulunduğu alan için ecrimisil takibatı yapılmaz, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Bu nitelikteki taşınmazların değerlendirilebilmesi amacıyla, üzerlerinde bulunan yapıların genel hükümlere göre tasfiyesi yoluna gidilir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Genel Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının başında yer alan “Ecrimisilin” ibaresi “Ecrimisil” şeklinde, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “geçici 1 inci” ibaresi “geçici 3 üncü” şeklinde ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “geçici 29 uncu” ibaresi “29 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Genel Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Taksitle Ödenecek Ecrimisile İlişkin Ödeme Planı” tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

“TAKSİTLE ÖDENECEK ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖDEME PLANI

Fuzuli Şagilin

(İşgalci)

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi

Gsm No

E-Posta

Taşınmazın

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahalle/Köyü

Mevkii/Yöre

Pafta No

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

İşgal Edilen Alan (m²)

Ecrimisil Bedeli (TL)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 342)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2012 - 6:58

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28191

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 342)

MADDE 1 ‒ 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:324)’nin“II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “2.Bedel tespiti” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazine taşınmazları üzerinde verilecek kullanma izni ve tesis edilecek irtifak haklarında bedel tespiti, Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince oluşturulan komisyonca Kanunun 9 uncu ve Yönetmeliğin 12 nci maddeleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan bedel tespit ve takdirine ilişkin hükümlere göre yapılacaktır.”

“Geçit hakkı bedeli; geçit hakkının toplam süresi için kırk dokuz yılı geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus veya yıllık olarak alınmak üzere iki ayrı şekilde tespit edilecektir.”

“(5) Bedel tespiti yapılırken, Yönetmelik eki “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu (Ek 17)” kullanılacak ve bu raporda; taşınmazın üzerinde varsa muhdesatın dikkate alınıp alınmadığı, fiili kullanım olup olmadığı ve bedelin hesaplanma şekli gibi hususlara açıkça yer verilecektir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “7.Orman, mera, yaylak ve kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır vasıflı taşınmazlar hakkında yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Çevre ve Orman Bakanlığınca” ibareleri “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “8. İhale usulü” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının (e) bendinde geçen “irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “(liman, yat limanı vekruvaziyer limanı yatırımları hariç olmak üzere)” ibaresi ve (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6111 sayılı Kanunla değişik 54 üncü maddesi kapsamındaki kuruluşlara, ilk yıl için emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedel üzerinden kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere,”

MADDE 4 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı II. Bölümünün “10.İhale onayı” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kullanma izni veya irtifak hakkına ilişkin ihale komisyonu kararları Kanunun 31 inci maddesi gereğince onbeş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa ekli (İ) Cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncımaddesi için tespit edilen parasal limitlere kadar olan ihaleler, illerde defterdarın veya yetki devredilen hallerde milli emlak dairesi başkanının, diğer ilçelerde kaymakamın, bu parasal limiti aşan ihaleler ise Bakanlığın onay veya iptal kararları ile kesinleşecektir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “12.Sözleşme düzenlenmesi ve yer teslimi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Geçit hakkı için bu Genel Tebliğ eki “Geçit Hakkı Sözleşmesi (Ek-5)”,”

MADDE 6 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “12.Sözleşme düzenlenmesi ve yer teslimi” başlıklı alt bölümünün “A. Ön İzin verilmesi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bedel takdiri” ibareleri “bedel tespiti” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Tarım ve hayvancılık amaçlı yatırımlar için verilen ön izinlerde; Hazine taşınmazının belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında yer alması, üst ölçekli planlarının bulunmaması ve yapılacak yatırım için imar planı yaptırılmasının zorunlu olmadığının ilgili kamu idarelerince bildirilmesi halinde, ön izin döneminde imar planı yaptırılmayacak, uygulama projelerinin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra teşkilatı ile Valilikçe (Özel İdare Müdürlüğü) onaylanmasını müteakip ruhsat işlemleri2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göresonuçlandırılacaktır.”

MADDE 7 ‒ Aynı Genel Tebliğin II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “13. İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve özel kanunlarında süre belirtilenler hariç Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni ve irtifak hakkı süresi en fazla otuz yıl olarak uygulanır. Ancak, daha önce kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarla proje bütünlüğü taşıyan taşınmazlar üzerinde daha önce verilen kullanma izni veya tesis edilen irtifak hakkının kalan süresi kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir. Üzerindeki binalarda esaslı onarım gerektirmeyen veya üzerinde sabit tesis yapılmamakla birlikte taşınmazın değeri (binalarda bina bedeli hariç) kadar yatırım ve onarım yapılacak ve idarece uygun görülecek yatırımlar için ise yirmi yıla kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Genel Tebliğin II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “14.Bedellerin tahsili” başlıklı alt bölümünün A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasında yer alan “Bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla üzerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında yer alan “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “,4691 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 ‒ Aynı Genel Tebliğin II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “14.Bedellerin tahsili” başlıklı alt bölümünün “B. Hasılat payları” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendi ile aynı bölümün yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıylaverilen kullanma izinleri ve tesis edilen irtifak hakları, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere verilen kullanma izinleri ile tesis edilen irtifak hakları ile 3996 sayılı Kanun, 10/5/2005tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 4691 sayılı Kanun hükümleri ile özel kanunları uyarınca ilgilileri tarafından bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları veya verilecek kullanma izinleri ile mecra ve geçit hakkı amaçlı verilen irtifak hakkı ve kullanma izinlerinden hasılat payı alınmayacaktır.”

“(7) İrtifak hakkı ve kullanma izni verilen alanda; proje kapsamında özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde mümkünse hasılat payı ayrı ayrı hesaplanacak, değilse tüm tesisin işletilmesinden elde edilecek hasılatın toplam alana bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan yıllık metrekare birim hasılat miktarının, irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alana oranlanması suretiyle tespit edilecek olan bedel üzerinden hasılat payı alınacaktır.”

MADDE 10 ‒ Aynı Genel Tebliğin II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “16.Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” başlıklı alt bölümünün “B. İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasındaki “Ayrıca, Hazine taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınacaktır.” cümlesi “Ayrıca izin sahibinden veya hak lehtarından cari yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli tutarında tazminat alınacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 ‒ Aynı Genel Tebliğin II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “17.İhaleden yasaklama” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) a) 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 90 ıncımaddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan isteklilerin, Bakanlığımız dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle,

b) Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle,

c) Üzerine ihale yapıldığı, ihalesi ita amirince onaylandığı ve İdarece kendisine süresi içerisinde sözleşme yapması konusunda yapılan tebligatı postadaki gecikmeden dolayı yedi gün geçtikten sonra alması sebebiyle süresi içerisinde sözleşmeyi imzalayamayan ancak, tebligatı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde sözleşme imzalamak için İdareye başvuran isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan iki ay süreyle,

ç) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler ile mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşterilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelerden altı ay süreyle,

yasaklanmaları yönünde karar alınacaktır. Ayrıca; hakkında yasaklama kararı alınacak olan istekli veya müşterilerin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde, bunlar hakkındaki yasaklama sürelerinin, yukarıda (a) bendinde belirtilenin tamamı, (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ise yarısı olarak uygulanacaktır.”

MADDE 12 ‒ Aynı Genel Tebliğin III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “1.Turizm Yatırımları” başlıklı alt bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Kültür ve turizm yatırımları

(1) Hazine taşınmazlarının üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına yapılan kesin tahsislere dayanılarak, yatırımcılara irtifak hakkı tesis edilmesi ile bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ormanlık alanlar üzerinde, turizm yatırımı yapılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yatırımcılara verilen turizm amaçlı kesin izinlere dayanılarak yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile bunlara ilave olarak milli park olarak ilan edilen alanlarda 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanacaktır.

(3) Hazine taşınmazlarının üzerinde kültürel amaçlarda kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına verilen kullandırma kararlarına dayanılarak yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında ise 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.”

MADDE 13 ‒ Aynı Genel Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümünün“4.Enerji yatırımları” başlıklı alt bölümünün ikinci ve üçüncü fıkralarında geçen “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunca” ibaresi “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca” olarak, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 11 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen yatırımcılara lisans süresince ve Kurumca bildirilen taşınmazlar üzerinde Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden kullanma izni verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecektir.”

MADDE 14 ‒ Aynı Genel Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümüne “7. Projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları” başlıklı alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bölümler eklenmiştir.

“8. Serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar

(1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesi uyarınca serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcıların talep etmesi halinde, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.

9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar

(1) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen teknoloji geliştirme bölgeleri içinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, doğrudan yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.”

MADDE 15 ‒ Aynı Genel Tebliğe bu Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 16 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

“Ek-5

 

GEÇİT HAKKI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

Geçit hakkı tesis edilen taşınmazın;

İli :
İlçesi :
Mahalle/Köyü :
Mevkii :
Pafta No / Cilt No :
Ada No / Sayfa No :
Parsel No / Sıra No :
Yüzölçümü :
Hazine Payı :
Geçit Hakkı Tesis Edilecek Kısmı :
Cinsi :
Tapudaki Şerhler :
Sınırları :
Niteliği (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- GEÇİT HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla geçit hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi: …….. (……) yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres değişiklikleri, İdareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- GEÇİT HAKKININ AMACI VE TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın ………… m2’lik kısmı …………………………………………… (anayola çıkış için vb. ifadeler) yol olarak kullanılacaktır.

Geçit hakkı süresince, İdarece izin verilmedikçe, hak lehtarı taşınmazın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, geçit hakkı kurulan alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- GEÇİT HAKKI BEDELİ

1) Geçit hakkının toplam süresi için bir defa bedel tahsil edilecek ise;

Taşınmazın geçit hakkı bedeli 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 747 nci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ………………………………TL’dir.

Bir defaya mahsus alınacak geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir.

2) Geçit hakkı bedeli yıllık olarak tahsil edilecek ise;

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihale bedeli olan ……..…………-TL üzerinden, ikinci ve daha sonraki yıllar geçit hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar geçit hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen geçit hakkı bedelleri ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Geçit hakkı bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde geçit hakkı iptal edilir.

MADDE 6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hak lehdarı, geçit hakkına konu edilen yerin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 7- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Geçit hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde geçit hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 8- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Geçit hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, taşınmazın kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9- GEÇİT HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ

Geçit hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep edilmesi hâlinde, geçit hakkı İdarece iptal edilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Geçit hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya geçit hakkı sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, iptal tarihine kadar olan geçit hakkı bedeli tahsil edilir. Ayrıca, cari yıla tekabül eden geçit hakkı bedeli tutarında tazminat alınacaktır.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, geçit hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 10- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 11- SÜRE UZATIMI

Hak lehtarı, geçit hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Hak sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, geçit hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

MADDE 12- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 13- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Geçit hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, üzerinde geçit hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava, hak lehtarı tarafından 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 14- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

 

 

TARAFLAR

HAZİNE TEMSİLCİSİ

GEÇİT HAKKI LEHTARI”

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 341)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2012 - 6:56

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28191

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 341)

MADDE 1 ‒ 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313)’nin “II. SATILAMAYACAK TAŞINMAZLAR” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendi “c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Genel Tebliğinin “III. SATIŞA ÇIKARMA YETKİSİ” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aşağıdaki taşınmazlara ilişkin doğrudan satış işlemleri Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır.

a) 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca doğrudan satılacak taşınmazlardan,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentlerine göre doğrudan satılacak taşınmazlardan,

c) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olan tarım arazilerindeki Hazine hisselerinin hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılacak taşınmazlardan,

satış bedeli Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:327)’nin “F. Satış İşlemleri” başlıklı bölümünde (2) numaralı alt bölümünün birinci fıkrasıyla Valiliklere (Defterdarlık) devredilen yetkiyi aşan taşınmazlara ilişkin doğrudan satış işlemleri,

ç) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (h) ve (i) bentleri ile ikinci ve diğer fıkralarına göre doğrudan satılacak taşınmazlara ilişkin işlemler.

MADDE 3 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün “b) Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bedel tespiti; zemin için bu Genel Tebliğin IV üncü bölümünde belirtilen esaslara göre tespit edilen bedele, üzerindeki yapı ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısımları için takdir edilen bedel ilave edilmek suretiyle yapılacaktır. Yapı ve tesislerin rayiç bedellerinin tespitinde; 1319 sayılı Kanunun uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri, eğer taşınmazın üzerinde turizm tesisi bulunuyor ise veya üzerinde turizm tesisi bulunan taşınmazlara ek alan olarak kullanılmak üzere sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, Türkiye Kalkınma Bankasınca belirlenen tesis türlerine göre alınacak yatak başı birim fiyatları da dikkate alınacaktır. Yapı ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının hesabında ay kesirleri dikkate alınmayacaktır.”

MADDE 4 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün “c) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bölüme  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hisseleri, oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulamaimar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilecektir.”

“(6) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen bölünemez büyüklük kısıtlamalarına tabi olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra teşkilatınca tarım arazisi niteliğinde olduğu bildirilen taşınmazlardaki Hazine hisseleri, birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaksızın hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılabilecektir. Tahmin edilen satış bedeli, Bakanlık tarafından belirlenecek parasal sınırları aşan satın alma taleplerine ilişkin bilgi ve belgeler, konu hakkındaki Valilik (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün “e) Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Taşınmaz Satışı” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu nedenle, taşınmazın hangi amaçla kullanılmak üzere satışının talep edildiği hususunda netlik bulunmaması halinde, konu hakkında ayrıntılı bilgi temin edildikten sonra, taşınmaza ait bilgi ve belgeler ile birlikte satış talebi Bakanlığa iletilecektir.”

MADDE 6 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2) Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş,“2.1 – Satışta Uygulanacak Esas ve Usuller” başlıklı bölümünün “a) Küçük Sanayi Sitesi İçin Yapılacak Satışlar” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, “2.3 -Yatırım Projelerinin Faaliyete Geçmesi ve Denetlenmesi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasında yer alan “ve en az on milyon ABDDoları karşılığı Yeni Türk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırımlar” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve “2.4 -Amacında Kullanılmayan Taşınmazların Geri Alınmasına Yönelik İşlemler” başlıklı alt bölümünde yer alan “4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası” ifadesi eklenmiştir.

“e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 5998 sayılı Kanunla değişik 73 üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince; kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan Hazine taşınmazlarının (eğitim ve sağlık alanları hariç) büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri için talep edilmesi halinde; büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesinin talebinin bulunmaması durumunda ilgili belediyelere,”

“4) Talep edilen Hazine taşınmazının kooperatiflerin ortak sayısı, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve projeleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek faaliyet için yeterli kısmının belirlenmesi,”

MADDE 7 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “5- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Satış” alt başlıklı bölümünün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Satış bedeli Bakanlık tarafından belirlenecek parasal sınırları aşan satın alma taleplerine ilişkin yazıya; bu Genel Tebliğin VII nci bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler, ilgili kurumca onaylanan Organize Sanayi Bölgesinin sınırlarını gösteren ve üzerinde talep konusu taşınmazların mülkiyet sınırlarının işaretlendiği kroki eklenerek Valilik (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” başlıklı bölümünün “C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “7 -2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72 nci Maddesine Göre Kamu Yararına Çalışan Derneklere Satış” alt başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve bu bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.

“Ancak, satış tarihinden itibaren en az yirmi yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların, mevcutfaaliyet aksatılmaksızın kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde edilecek gelirin yüzde otuzunun Hazineye verilmesi koşuluyla taşınmazların satış dahil değerlendirilmesine Bakanlıkça izin verilebilecektir.”

“8-8/6/1984 Tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü Maddesine Göre Rayiç Bedel Üzerinden Mülkiyet Devri ve 492 Sayılı Harçlar Kanununun 63 Üncü Maddesinde Yer Alan Harca Esas Değer Üzerinden Satış

(1) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6111 sayılı Kanun ile değişik 54 üncü maddesi gereğince;

a) İlgili kamu iktisadi teşebbüsünün talebi ve Hazine Müsteşarlığının görüşü üzerine, Bakanlıkça belirlenecek rayiç bedeli üzerinden Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların; kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklara sermaye olarak konulması, ödenmemiş sermayelerine mahsup edilmesi veya sermaye artırımına ilişkin taahhütlerin karşılanmasında kullanılmak üzere mülkiyetlerinin bunlara devrine Maliye Bakanı yetkili kılındığından; bu taşınmazların devrine ilişkin işlemler Bakanlık tarafından, devri müteakip yapılması gereken diğer işlemler ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecektir.

b) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, talepleri halinde, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden ve satış amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulmak kaydıyla bunlara doğrudan satılabilecektir.”

MADDE 9 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XII. BAZI SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN ÖZEL ÖDENEK KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, 3/12/2003 tarihli ve 5005 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenen, 24/07/2008 tarih ve 5793 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesi,”

“(3) 189 sayılı Kanuna göre yapılacak satış işlemleri, 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “F.Satış İşlemleri” başlıklı bölümünde devredilen yetki çerçevesinde Valiliklerce (Defterdarlık), diğer kanunlara göre yapılacak satış işlemleri ise Bakanlıkça yürütülecektir.”

MADDE 10 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen Hazineye ait taşınmazlardan, 31/12/2000tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilebilecektir.”

MADDE 11 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “Ç) Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibarenecrimisil alınmayacaktır. Bu nedenle;

a) Öncelikle, belediyece verilen belgelerin eksik veya devre konu taşınmazın üzerindeki yapı/yapılara ait olup olmadığı hususları incelenecek ve en kısa sürede talep konusu taşınmazın belediyeye devredilebilecek yerlerden olup olmadığı tespit edilecektir. Taşınmazın belediyeye devrinde sakınca bulunduğunun tespiti durumunda, devir talebinde bulunan belediyeye bilgi verilecektir.

b) Taşınmazın belediyeye devrinde sakınca olmadığının tespiti durumunda, devir talebinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecektir. Ancak, taşınmazın belediyece genel hükümlere göre satılması durumunda, taşınmazın mülkiyetinin ilgili belediyeye devir tarihine kadar geçen süre için ecrimisil alınması gerektiğinden; bu süre için ecrimisil alınacak ve varsa tahsil edilen ecrimisil bedelleri iade edilmeyecektir.”

MADDE 12 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “E) Belediyece Yapılacak Satışlar” başlıklı alt bölümünün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Belediyece yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilecektir. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacaktır. Beş yılı aşmamak üzere taksit süresi ve sayısı ile taksitlendirme alt sınırını belirlemeye ilgili belediyeler yetkilidir.”

“(4) 4706 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan belediyelere devredilenlerin belediyelerce yapı sahiplerine satışı ve genel hükümlere göre değerlendirilmesi işlemleri, aynı Kanunun 5 inci maddesine göre yapılacaktır.”

MADDE 13 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün “F) Belediyece Satıştan Sonra Gönderilecek Bilgi ve Belgeler” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Belediyelere verilen üç yıllık sürenin sonunda satışı yapılamadığı için Hazine adına tescil edilen taşınmazların aynı Kanun maddesi uyarınca değerlendirilmesi amacıyla 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu süre Bakanlık tarafından beş yıla kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca yeniden belediyelerine devredilmesine veya devir süresinin uzatılmasına yönelik taleplerde;

a) Taşınmazın belediyeye devredildiği tarih ile taşınmazın Hazine adına tescil edildiği tarih arasında belediyece taşınmazın satışına ilişkin yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi talep edilmesi ve zorunlu nedenlerden dolayı (idari dava, imar planında yapılan değişiklik vb.) bu işlemin gerçekleşmediği veya yapı sahiplerine doğrudan satış haklarını kullanabilmeleri için belediyece tebligat yapılamadığının tespit edilmesi halinde, talepler Bakanlığa iletilecektir.

b) Devir tarihinden itibaren belediyeye verilen üç yıllık süre geçmesine rağmen Hazine adına tescil edilmeyen ve beş yıldan uzun süredir belediye uhdesinde kalan taşınmazların süre uzatımı talepleri değerlendirilmeyecektir.”

MADDE 14 ‒ Aynı Genel Tebliğin “XV. SON HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Özel çevre koruma bölgelerinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın satışına ilişkin işlemler, bu Bakanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığımızca yapılacaktır.

Ancak, özel çevre koruma bölgelerinde yer almakla birlikte, uygulama imar planları onaylanmış alandaki Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına ilişkin işlemler, plan kararlarına uyulması şartıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınmadan sonuçlandırılacaktır.”

“i) Satışa çıkarılan taşınmazların Bakanlığın web sitesinde yayımlanan ihale ilanlarına; taşınmaz imarlı ise imar durum belgesinin, taşınmazın mülkiyet sınırlarının gösterildiği hava fotoğrafları/uydu görüntüleri ile taşınmaz ve çevresini gösterir zeminde çekilmiş fotoğraflarının eklenmesi gerekmektedir.”

MADDE 15 ‒ Aynı Genel Tebliğin Ek-9’unun ilk paragrafında yer alan “hisse oranı yüzde kırkı,” ibaresi “hisse oranı yüzde kırkı veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 ‒ Aynı Genel Tebliğin Ek-23’ünün 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dörtte biri” ibaresi “yüzde onu”, “üç yıla” ibaresi “beş yıla” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre Bakanlık tarafından beş yıla kadar uzatılabilir.”

MADDE 17 ‒ Aynı Genel Tebliğin Ek-24’ünün ilk paragrafında geçen “yedinci” ibaresi “altıncı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 ‒ 9/2/2007 tarihli ve 26429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:309) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 340)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2012 - 6:55

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28191

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 340)

MADDE 1 ‒ 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nin “2-Defterdarlık/Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünün (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bildirilen araçların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla; 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen ve 26/11/1987 tarihli ve 140 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde ve ekinde gösterilen şekle benzer biçimde aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu yönünde Rapor (Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu) düzenlenir ve bu Raporda, aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu belirtilir. Bu Raporu düzenleyecek olan Komisyonda; Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden bir makine uzmanı görevlendirilebileceği gibi, varsa Valiliklerde (Defterdarlık) mevcut kadrolu makine mühendisleri de görevlendirilebilir.”

“d) İki defa satış ihalesine çıkarılıp satışı gerçekleşmeyen araçlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedel üzerinden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılır.”

“e) Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu ile hurda olduğu tespit edilen araçlardan 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan araçların, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince lisans almış firmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedelden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satılarak tasfiyesi yapılır.”

MADDE 2 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 339)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 01 Şubat 2012 - 6:55

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28191

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 339)

MADDE 1 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’ninekinde yer alan EK:4 ve EK:5, bu Genel Tebliğin EK-1’inde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

(EK:4)

KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

1

Kırılan camların yenilenmesi,

2

Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),

3

Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,

4

Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,

5

Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,

6

Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,

7

Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,

8

PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,

9

Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,

10

Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,

11

Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,

12

Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,

13

Su tesisatının bakımı,

14

Lavabo onarımı,

15

Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

16

Duş teknesi ve küvet onarımı,

17

Duşakabin bakım ve onarımı,

18

Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,

19

Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,

2

Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,

21

Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,

22

Elektrik tesisatının bakımı,

23

Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

24

Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,

25

Aspiratör bakım ve onarımı,

26

Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),

27

Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

28

Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,

29

Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,

30

Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,

31

Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,

32

Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,

33

Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

34

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,

35

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,

36

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,

37

Boylerlerin bakım ve onarımları,

38

Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,

39

Güvenliğinin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve onarımı,

40

Çatı arası temizliklerinin yapılması,

41

Baca temizliği yapılması.

 

(EK:5)

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER

 

Sıra No

Gider

Kullanım Ömrü

1

Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi

 

a. Ahşap kapı

20 yıl

b. PVC kapı

25 yıl

c. Ahşap pencere

20 yıl

ç. PVC pencere

25 yıl

d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl

25 yıl

2

Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi

20 yıl

3

Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi

a. Mutfak dolabı

10 yıl

b. Mutfak tezgahı (mermer)

10 yıl

c. Mutfak tezgahı (laminat)

10 yıl

ç. Seramik evye

10 yıl

d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl

10 yıl

4

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi

20 yıl

5

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi

a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)

20 yıl

b. Marley

15 yıl

c. PVC esaslı laminat

15 yıl

6

Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi

20 yıl

7

Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

8

Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

9

Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi

20 yıl

10

Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi

a. Duş teknesi

15 yıl

b. Banyo küveti

c. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl

15 yıl

10 yıl

11

Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi

15 yıl

12

Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

10 yıl

10 yıl

10 yıl

15 yıl

13

Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

14

Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi

10 yıl

15

Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması

_

16

Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)

10 yıl

17

Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası

10 yıl

18

Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi

_

19

Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi

20 yıl

20

Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi

_

21

Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması

Bir defaya mahsus yapılacaktır

22

Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi

_

23

Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sisteminin yenilenmesi,

7 yıl

24

Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları, radyotörler vb.) yenilenmesi

_

25

Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi

_

26

Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi

_

27

Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi

10 yıl

NOT

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6- EK:5’teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.

7- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5’teki listede yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterine dahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.”

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 31 Ocak 2012 - 10:53

31 Ocak 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28190

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI

AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI:2010/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2012/1)

MADDE 1  20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıyüzellibeş Türk Lirası” ibareleri “yediyüzyirmibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “beşyüzkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “altıyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Etiketler : ,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 31 Ocak 2012 - 6:39

31 Ocak 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28190

Sermaye Piyasası Kurulundan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VI, NO: 32)

MADDE 1  8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Lider sermayedar: Kuruluş/dönüşüm ve kayda alınma başvurusu aşamasında, ortaklıkta tek başına veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %20’si oranında pay sahibi olan ve bu Tebliğin 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortaklardır. Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya unvanı kullanılan veya doğrudan olmasa da ortaklığın ticaret unvanında kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir ibareye yer verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması zorunludur.”

“ı) Portföy: Ortaklığın aktifinde bulundurulan gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları, borsa para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesapları ile iştiraklerden ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklardan oluşan malvarlığıdır.”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıkta imtiyazlı payların mevcut olmaması halinde lider sermayedarın ortaklıkta hakim ortak konumunda olması ve bu konumunu 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca koruması gerekmektedir.”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18  Yönetim ve denetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.”

MADDE 4  Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenenkriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın “Müzakerelere iştirak edilmemesi” başlıklı 332 nci maddesi hükmü saklıdır.”

MADDE 5  Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklık tarafından gayrimenkul portföyü ile ilgili olarak, ilişkili taraflardan danışmanlık hizmeti alınması halinde, bu hizmetler kapsamında danışman şirketlere ödenecek komisyon ve ücretler için Kurulca üst sınır belirlenebilir. Danışman şirket ile işletmecişirket sıfatı aynı kişide birleşemez.”

MADDE 6  Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancıpara cinsinden mevduat/katılma hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler, bu kapsamda, Kurulun ödünçverme işlemlerine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir andaportföylerindeki menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %25’i tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilirler, ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılabilir, ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100’ükarşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın ortaklık adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir, teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde ortaklık teminatın tamamlanmasını istemesi gereklidir, ortaklığın taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir,”

MADDE 7  Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıklar ile 32/A maddesinde belirtilen iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının % 50’si oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10’u oranında yatırım yapabilirler. Portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri belirli hakedişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit fazlaları da bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıklar aracılığıyla değerlendirilebilir. Finansal tabloların hazırlandığı yıl ve takip eden iki yıl içerisinde bu kapsamda yapılacak harcamaların tutarı, % 50 oranının hesaplanmasında portföyde yer alan bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıkların toplam tutarından indirilir ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak hesaplamaya dahil edilir. Ancak, finansal tablonun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin planlanan harcamalardan gerçekleştirilmemiş olanlar, indirim konusu yapılamaz. Belirtilen indirimin yapılabilmesi için projenin finansal tablolara dahil edilmesinden önce, projenin tamamlanmasına kadar olan süre için planlanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara ilişkin planlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, % 50 oranının hesaplanmasında dikkate alınmak üzere önceden Kurula bildirilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.”

MADDE 8  Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıklar, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilirler.”

MADDE 9  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10  Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 31 Ocak 2012 - 6:37

31 Ocak 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28190

Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 162)

4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklikten önce, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktaydı.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile yapılan değişiklikten sonra söz konusu madde hükmü, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklini almıştır.

Söz konusu maddeye ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerden sadece biri için ücretödenecektir.

2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerinin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen görevleri alabilecekleri, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmaküzere her statüdeki kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

3) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi yeni bir ödeme veya mali hak getirmemekte, söz konusu görevler karşılığında memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatında öngörülmüş olan ödemelerden sadece birinin yapılabilmesine yönelik hüküm içermektedir. Dolayısıyla, ilgili mevzuatında ücret ödenmesi öngörülmeyen görevler için bu maddeye dayanılarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında birden fazla görev alanlar, bu görevlerin hangisinden ücret alacağını belirleyerek asli görevli bulunduğu kurumun merkez teşkilatı personel birimi ile görev yaptığı birime on gün içerisinde bildirecektir.

5) Anılan maddede belirtilen görevler karşılığında ödeme yapacak kurum tarafından, ödeme yapılmadan önce ilgiliden kurumundan veya başka kurumlardan bu kapsamda kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı beyan alınacaktır. Bu beyanda bulunmayanlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1) Bir kuruluşun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sermayesine iştirak ettiği anonim şirketlerden birinde yönetim kurulu üyesi, bir diğerinde denetim kurulu üyesi olarak kuruluşu temsilen görevlendirilen ve bu görevleri karşılığında ücret öngörülen bir memura, bu görevlendirmelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında bulunması nedeniyle15/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu iki görevden sadece biri için ödeme yapılabilecektir.

ÖRNEK 2) Kurumunda ücret öngörülen bir komisyon üyeliği görevini yürüten ve aynı zamanda başka bir kurum veya kuruluştaücret öngörülen bir yönetim kurulu üyeliği de bulunan memur, 15/1/2012 tarihinden itibaren bu iki görevden biri için öngörülenödemenin yapılması hususunda tercihte bulunacak ve bu ödemelerden sadece birini alabilecektir.

8/1/2003 tarihli ve 24987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:155) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

SGK Saglık Uygulama Değişikliği Tebliği

Ana Sayfa » Tebliğler
Paylaş
Tarih : 21 Ocak 2012 - 6:27

21 Ocak 2012 CUMARTESİ

 

Resmî Gazete

Sayı : 28180

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.”

MADDE 2– Aynı Tebliğin 3.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğer kişiler için ise 12 (oniki) TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilir. Ayrıca “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı da eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”

b) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 (üç) TL indirim yapılır. Bu durumda bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 (beş) TL tutarındaki katılım payı ile özel ve resmi sağlık hizmet sunucularındaki “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı, reçete ile eczaneye ilk müracaatında eczanelerce kişilerden tahsil edilecektir.”

c) Altıncı fıkrasına, (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden,”

MADDE 3– Aynı Tebliğin 3.2.5. numaralı maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 2.3 numaralı maddesinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.”

“(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde (EK-9/C) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.”

MADDE 4Aynı Tebliğin 3.3.1. numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 3.3.2. numaralı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine “otelcilik hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve istisnai sağlık hizmetleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7– Aynı Tebliğin 3.3.3. numaralı maddesinin birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,”

MADDE 8– Aynı Tebliğin 3.3.4. numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin bir buçuk, tek yataklı odalarda ise üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki Ek-8 Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir.”

MADDE 9– Aynı Tebliğin 3.3. numaralı maddesine, 3.3.5. ve 3.3.5.1. numaralı maddeler olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

3.3.5. İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulanması

(1) Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen ve 3.3.5.1. numaralı maddede yer alan istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT eki listelerde yer alan işlem bedellerinin üç katını geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

(2) Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları istisnai sağlık hizmeti olarak belirlenen işlemler için; yanında (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın EK-9 Listesinden, işlemin sadece EK-8 Listesinde yer alması halinde ise EK-8 Listesindeki sadece işlem bedeli üzerinden ilave ücret alabilir.

3.3.5.1. İlave Ücret Alınabilecek İstisnai Sağlık Hizmetleri

a) Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler (P618.690, P621.410, P619.490, P618.680, P618.840, P618.550, P618.560, P601.930, P601.940, P602.410, 605.070, P604.710, P604.690, P605.000, P604.940, P604.990, P604.930 kodlu işlemler hariç olmak üzere)

b) Prostata Lazer Tedavisi veya Plazmakinetik Tedavisi (P621360) (kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)

c) Suda doğum (P619925), Epidural anestezi ile doğum (P619922)

ç) Penil Protez implantasyonu (çok parçalı) (P621180)

d) Kataraktta fakoemülsifikasyon + multifokal İOL uygulaması (P617341)

e) Diş protez işlemleri (Sadece 404.201,404.360, 404.400, 404.410, 404.420 kodlu işlemler)

f) Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları

g) Kapsül endoskopi (701.281)”

MADDE 10–  Aynı Tebliğin 4.1.1. numaralı maddesinden sonra gelmek üzere  4.1.1.A maddesi eklenmiştir.

4.1.1.A- Evde Sağlık Hizmetleri

(1) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ve 1 Şubat 2010 tarihli ve 3895 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmetleridir.”

MADDE 11– Aynı Tebliğin 4.1.2.B- numaralı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12– Aynı Tebliğin 4.2. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 18 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(20) SUT eki EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılması halinde yapılan işlem, SUT’ta yer alan işlem puanı esas alınarak Kurumca karşılanır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi puanı esas alınarak Kurumca karşılanır. Ayrıca P618.690, P621.410, P619.490, P618.680, P618.840, P618.550, P618.560, P601.930, P601.940, P602.410, 605.070, P604.710, P604.690, P605.000, P604.940, P604.990, P604.930 kodlu işlemlerin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına %50 ilave edilerek Kuruma fatura edilir.”

MADDE 13– Aynı Tebliğin 4.2.1.B- numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.1.B.1- numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları “ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında SUT eki EK-10/B Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.”

b) 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendindeki “tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji,” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

c) 4.2.1.B.3- numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

4.2.1.B.3 – Evde Sağlık Hizmetlerinde Ödeme

(1) Evde sağlık hizmetleri bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki EK-8 ve EK-7 Listeleri esas alınarak faturalandırılır.

(2) Hastaya kullanılan her türlü tıbbi malzemenin sağlık hizmeti sunucusu tarafından temini zorunludur. SUT eki EK-5/B Listesinde yer alan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere tıbbi malzeme ile sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaçların bedelleri ilaveten faturalandırılabilir. Reçete edilmesi halinde ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilir.”

MADDE 14– Aynı Tebliğin 4.2.2. numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-9 Listesinde yer alıyorsa “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi ile EK-9 Listesinde yer almıyorsa, “hizmet başına ödeme” yöntemi ile fatura edilir. Ancak, EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9 Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-8 Listesinden de fatura edilebilir. Üçüncü basamak sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA Sisteminde belirteceklerdir.”

MADDE 15– Aynı Tebliğin 4.3. numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “acil servislerde” ibaresinden sonra gelen “sunulan sağlık hizmetleri ile” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

“(1) Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yayımlanan Başbakanlık genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda yürüteceklerdir.  Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK-8 Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.”

MADDE 16– Aynı Tebliğin 4.5.4.B- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.5.4.B- Hiperbarik Oksijen Tedavisi

(1) Hiperbarik oksijen tedavisi bedelleri, bünyesinde hiperbarik oksijen tedavi merkezi bulunan Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunda veya “Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet sürdüren Kurumla sözleşmeli özel merkezlerde yapılması halinde Kurumca karşılanır.

(2) Acil durumlar hariç olmak üzere HBO tedavisi için, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Ancak resmi sağlık kurumu bünyesinde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp ile Hava ve Uzay Hekimliği uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen tek uzman hekim raporu da geçerli olacaktır. Uzman hekim raporunda/sağlık kurulu raporunda; tanı ile uygulanması istenilen seans sayısı yer alacaktır.

(3) Raporda belirtilen seans sayısı, SUT Eki “Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulama Listesi”nde (EK-9/D) belirtilen “İlk sevkte seans sayısı” sütununda yer alan seans sayısını geçemez. Ancak, bu seans sayılarını aşan seanslarda tedavinin devamının gerekmesi halinde, SUT eki EK-9/D listesinde belirtilen “Maksimum toplam seans sayısı” sütunundaki seans sayıları aşılmamak kaydıyla, ikinci bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Maksimum toplam seans sayısı; aynı tanı ve aynı lokalizasyonda (baş, gövde, sol alt ekstremite, sol üst ekstremite, sağ alt ekstremite, sağ üst ekstremite) bir yıl için geçerlidir. Sekestrektomi, minör amputasyon, majör amputasyon durumu yeni vaka gibi değerlendirilir. Dördüncü fıkrada sayılan acil durumlar ve ani işitme kaybı için maksimum toplam seans sayısı; her bir atak (vaka) için geçerlidir.

(4) Acil durumlarda (dekompresyon hastalığı, hava veya gaz embolisi, karbon monoksit veya siyanit zehirlenmesi, anoksik/hipoksik ensefalopati, akut duman inhalasyonu, gazlı gangren, kompartman sendromu, santral retinal arter tıkanıklığı ve nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonunda) bu durumun sevk eden veya hiperbarik oksijen tedavisini  yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaz. Ancak acil durumlar için “İlk sevkte seans sayısı” sütununda yer alan seans sayılarının aşılması halinde bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda rapor düzenlenecektir.

(5) Tedavi basıncı hastanın durumuna göre tedavinin yapıldığı merkezin uzman hekimi tarafından belirlenecektir.

(6) HBO tedavisine raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde başlanmalıdır. Tedaviye başladıktan sonra tedavinin yapıldığı merkezin uzman hekiminin onayı ile tedaviye bir defada kesintisiz en fazla yedi gün ara verilebilir. Tedaviye yedi günden daha uzun süre kesintisiz ara verilmesi halinde maksimum seans sayısı dikkate alınarak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda yeni rapor düzenlenecektir.

(7) Bir hasta için günde en fazla bir seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanır. Ancak ani işitme kaybı ve acil hastalarda, tedavinin başladığı gün dahil en fazla yedi gün boyunca günde birden fazla seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanır.

(8) Ani işitme kaybında HBO uygulaması bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben bir ay içinde HBO uygulamasına başlanmış olması gerekmektedir. Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yapılır. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasında 20 dB’lik bir düzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmez.

(9) Santral retinal arter tıkanıklığında HBO tedavi bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben 5 gün içinde HBO tedavisine başlanmış olması gerekmektedir.

(10) Hipoksik/ anoksik ensefalopati tanısında HBO tedavi bedelinin ödenebilmesi için, tanı konulmasını takiben ilk 5 gün içinde HBO tedavisine başlanmış olması gerekmektedir.

(11) HBO seans süresi tekli basınç odasında en az 90 dakika, çoklu basınç odasında en az 2 saat olarak kabul edilir.

(12) HBO tedavi bedelleri sadece SUT Eki EK-9/D Listesinde belirtilen endikasyonlar ve ICD-10 tanı kodları dikkate alınarak SUT eki EK-9 Listesinde yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.”

MADDE 17– Aynı Tebliğin 4.5.4.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için; cyberknife tedavisinde radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu, gammaknife tedavisinde en az 2 (iki) beyin cerrahi ve en az 1(bir) radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.”

MADDE 18– Aynı Tebliğin 4.5.4.F- numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.5.4.F- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri

4.5.4.F-1- Sağlık raporlarının (uzman hekim / sağlık kurulu) düzenlenmesi

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki EK-9/A Listesinde (*) işaretli (Bölge/Seans Kontrolüne Tabi Olmayan) tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;

1- 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayaktan tedavilerde resmi sağlık kurulunca),

2- 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca,

sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Düzenlenen raporda ayrıntılı hastalık hikâyesi dışında SUT eki EK-9/A Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalıklar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri esas alınarak mevcut hastalığa  ve komplikasyonlarına uygun ayrıntılı muayene ve değerlendirme sonuçları belirtilecektir. 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler ayrıca belirtilecektir.

(3) Raporun sonuç bölümünde elde edilen değerlendirme ve muayene bulgularına uygun olarak, tanı ve tanıya ilişkin ICD-10 kodları ile hastanın kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına ihtiyacı olduğu ve uygulanacak bölge yazılacaktır.

(4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri başlıklı 4.5.4.F maddesinin yürürlük tarihinden önce usulüne uygun düzenlenmiş sağlık raporları geçerli olup, bu raporlara dayanılarak yapılan tedaviler, bu Tebliğ hükümlerine göre sağlanmaya devam edilecektir.

4.5.4.F-2- Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin Kurumca faturalandırılabilmesi için SUT’un 4.5.4.F-1 numaralı maddesinde tanımlanan sağlık raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Ayaktan veya yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılacak hastalarda, hastanın tedaviye girdiği kurumun fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından belirlenecek tedavi ayrıntıları (elektroterapi uygulamaları, egzersiz çeşitleri, masaj, manipülasyon uygulamaları, ortez-protez uygulamaları ve eğitimi, konuşma terapisi uygulamaları, iş-uğraşı terapisi uygulamaları vb. gibi tedavi uygulamaları; bu tedavilerin süreleri, dozları ve sayıları, uygulanan vücut bölgeleri gibi), hazırlanacak tedavi çizelgesine yazılarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimince kaşelenip imzalanacaktır.

(3) SUT eki EK-9/A Listesinde “G81.0, G81.1, G81.9, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1” ICD-10 kodları ile yer alan hastalıklarda, tanı ile ilgili düzenlenen ilk sağlık raporu tarihinden itibaren üç yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlem bedelleri Kurumca karşılanacaktır. Bu sürelerin bitiminden sonra meydana gelen hastalığa ilişkin geç komplikasyonlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının faturalandırılabilmesi için,  üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurullarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve tedavilerin üçüncü basamak sağlık kurumlarınca yapılmış olması gerekmektedir.

(4) Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanır.

(5) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 4.5.4.F-6- numaralı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bölge, seans ve sağlık raporu sayıları da hesaba katılır. Ancak SUT eki EK-9/A Listesinde (*) işaretli tanılarda bölge ve seans kontrolü yapılmaz. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir.

(6) SUT eki EK-9/A Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-9/A Listesinde (*) işaretli tanılarda ise 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller de Kurumca karşılanabilecek olup farklı zamanlarda aynı tanı ile aynı bölgeye uygulanan tedaviler devam eden tedavi olarak değerlendirilerek ilk 30 seanstan sonra uygulanacak tedaviler için SUT’un 4.5.4.F-1(1)b bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(7) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-9/A da yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. (SUT eki EK-10/A Listesinde E4 kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-9 Listesinde belirlenen puana %35 ilave edilerek faturalandırılır.) Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir.

(8) EK-9/A Listesinde (*) işaretli tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hariç olmak üzere sağlık raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına, tedaviye başlanıldıktan sonra 5 (beş) işgününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmedikçe uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri Kurumca karşılanmaz. Ara verilmeden önce uygulanan tedavi, bölge ve seans kontrolünde dikkate alınır.

(9) Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi), SUT hükümlerine uyulmak koşuluyla “hizmet başına ödeme yöntemi” ile faturalandırıldığında Kurumca karşılanır.

4.5.4.F-3- Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları

(1) Özel sağlık kurumlarınca yapılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde SUT’un 4.5.4.F-1 ve 4.5.4.F-2 numaralı madde hükümleri ile birlikte aşağıda belirtilen düzenlemelere de uyulacaktır.

a) Özel sağlık hizmet sunucularınca yatarak tedavilerde sadece SUT eki EK-9/A Listesinde (*) işaretli tanılarda yapılan uygulamalar Kuruma fatura edilebilir. Bu tedaviler bir yıl içerisinde 60 seansı geçemez.

b) Uygulamalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerin gözetiminde yapılır.

c) Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları 60 dakika olarak kabul edilir.

4.5.4.F-4- Ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) tedavisi

(1) ESWT tedavisi için gereken uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile spor hekimlerinden biri tarafından düzenlenecektir.

(2) ESWT tedavisi, sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilit ve kalsifik tendinit tanılarında uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) ESWT tedavisi SUT eki EK-9 Listesi esas alınarak ödenir.  Bir hasta için bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan ESWT işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir.

(4) ESWT işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamaz.

4.5.4.F-5- Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları

(1) Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması için gereken sağlık kurulu raporu, üçüncü basamak sağlık kurumlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin katıldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecektir.

(2) Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması SUT eki EK-9/A Listesinde yer alan (**) işaretli ICD-10 kodlarındaki tanılarda uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) SUT eki EK-9/A Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır.

(4) Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamaz.

(5) Bir hasta için bir yılda en fazla 30 seans uygulanabilir. Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla 15 hasta faturalandırılabilir.

4.5.4.F-6 Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamaları

(1) Resmi sağlık kurumlarında görevli; spor hekimlerince sunulan spor hekimliği uygulamalarının bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için bu hekimler tarafından, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince sunulan tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanabilmesi için bu uzman hekimler tarafından sağlık raporu düzenlenmesi gereklidir. Düzenlenecek raporda uygulanacak tedavi ve tedavi süresi belirtilecektir.

(2) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 4.5.4.F-2 maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bölge, seans ve sağlık raporu sayıları da hesaba katılır.

(3) Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince SUT eki EK-9/A Listesinde yer alan tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları SUT eki EK-9 Listesindeki P915.030 kodlu işlem puanı esas alınarak faturalandırılır.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin 6.1.1.B- numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Robotik kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilmesi mümkündür. Uygulamanın esasları Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 6.1.1.Ç- numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.”

MADDE 21- Aynı Tebliğin 6.2.14.C- numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

b) (k) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

c) (l) bendinin (A) alt bendinin (2) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

ç) (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. kür sonunda en az minör yanıt, 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi bir yıla tamamlanabilir.

1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,

2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”

d) Aşağıdaki düzenleme (r) bendi olarak eklenmiştir.

r) Pazopanib;

1-Biyolojik tedaviler (interferon ya da interlökin) sonrasında progresyon gelişmiş lokal ileri ya da metastatik evredeki renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir.

2-Temsirolimus, Sunitinib, Sorafenib ve Pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 6.2.15.C- numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<% 40 ın ) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilebilir.”

MADDE 23- Aynı Tebliğin 6.2.16 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.”

MADDE 24- Aynı Tebliğ’in 6.2.35 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları,  endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 25- Aynı Tebliğin 7.3.8 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 7.3.8.A- numaralı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 7.3.8.B- maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “(cap)” ibaresi “kep” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Tebliğin 7.3.26 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 7.3.26.A- numaralı alt maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İntra aortik balon pompası kullanımı ve ECMO kullanımı bu kurallara tabi değildir.”

b) 7.3.26.A- numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kalp nakli yapılmasına müsaade edilen merkezler dışında ki kalp ve damar cerrahisi (açık kalp operasyonları) uygulanan hastanelerde ve farklı endikasyonlarda kullanım Sağlık Bakanlığı bilim kurulu tarafından (işlem sonrası olmak üzere) onaylanması kaydı ile mümkündür.”

c) 7.3.26.B- numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.3.26.B- Uzun Süreli Ventrikül Destek Cihazı

(1) Uzun süreli destek sağlayan (en az 6 ay) aşağıda tanımlanan cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından Kalp nakli Merkezi olarak ruhsatlandırılmış merkezlerde kullanılırlar.

(2) Bu adı geçen merkezlerde oluşturulacak biri nakil sorumlusu kalp ve damar cerrahı olmak üzere, 2 kalp ve damar cerrahı ve bir kardiyologdan oluşan konsey kararı mutlak olmalıdır.

1- Parakorporeal uzun süreli destek sistemleri:

a- Transplantasyona köprüleme amacı ile kullanırlar.

b- En az 6 ay ve üzeri destek vermeleri beklenir.

c- Sağ ve veya sol ventrikülü destek amacı ile tek veya çift olarak kullanılabilirler.

2- İntrakorporeal uzun süreli destek cihazları:

a- Transplantasyona köprüleme amacı ile kullanılırlar.

b- Kalıcı (destination) tedavi amacı ile: 90 günden uzun süreli tıbbi tedaviye dirençli, NYHA III-B veya NYHA IV kliniği olan, sol ventrikül EF % 25 ‘in altı olan hastalarda kullanılırlar. Kalp dışı hastalıkları nedeni ile yaşam beklentisi 2 yılın altında olanlarda kullanılamaz.

c- En az 6 ay ve üzeri destek vermeleri beklenir.

ç- Sağ ve veya sol ventrikülü destek amacı ile tek veya çift olarak kullanılabilirler.”

ç) Aşağıdaki düzenleme alt madde olarak eklenmiştir.

7.3.26.C-Total Yapay Kalp

(1) Total yapay kalp kullanımı kalp yetmezliği tanısı ile acil kalp nakli programına alınan uzun süreli parakorporeal ve intrakorporeal ventrikül destek pompalarının kullanılamadığı aşağıdaki tıbbi durumlarda geçerlidir:

a- Çıkartılamayan kardiyak trombüs,

b- Ventriküler seviyede intrakardiyak şant varlığı (Qp/Qs oranı 2 ve üzeri olan),

c- Çıkartılamayan kardiyak tümör varlığı,

ç- Çoklu mekanik kapak olması,

d- Ciddi aort ve pulmoner kapak yetmezliği,

e-  Kalp nakli sonrası gelişen kalp yetmezliği olguları veya daha önceden yapılmış kalp nakli rejeksiyonu olgularında,

f-  Ciddi hipertrofik kardiyomiyopati”

MADDE 27- Aynı Tebliğin 9.2.3. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gözlük/cam/çerçeve” ibaresi “görmeye yardımcı tıbbi malzeme” şeklinde değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasına (c) bendi eklenmiştir.

“(c) Trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.”

MADDE 28– Aynı Tebliğin 9.3.2.D- numaralı maddesinin 12 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12-Ayaktan veya yatarak yapılan hiperbarik oksijen tedavisi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi süresince her fatura dönemine ait, her seansın tarihinin, seansların başlayış ve bitiş saatleri ile her bir seans sonrasında alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekimin imzasının ve hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alınamıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakının imzasının)  yer aldığı belge/belgeler,”

MADDE 29– Aynı Tebliğin “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]” başlıklı (10.1.4) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“10.1.4 Otozomal resesif serebral ataksiler

10.1.4.1. Friedreich ataksisi

10.1.4.1.1. İdebenon

10.1.4.2.Serebrotendinöz ksantomatozis

10.1.4.2.1. Kenodeoksikolik asit*”

b) “Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlarr” başlıklı (10.4) numaralı alt maddesine aşağıdaki düzenlemeler (10.4.24), (10.4.25) ve (10.4.26) numaralı maddeler olarak ilave edilmiştir.

“10.4.24. Stiripentol*

10.4.25. Rufinamide*

10.4.26. Lacosamide*”

MADDE 30- Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde (Ek-2/A) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin (11.A) alt maddesine aşağıdaki düzenleme (12) numaralı madde olarak ilave edilmiştir.

 

112 Darunavir EHU; Prospektüs endikasyonunda, düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (10) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

110 Sadece üre içeren preparatlar Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında ödenir)

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddenin (11) numaralı alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31- Aynı Tebliğ eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nin (Ek-2/B) 34 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34. Fondaparinux (Ortopedi, kardiyoloji, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir.)”

MADDE 32- Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”ne (Ek-2/C), (52) ve (53) numaralı maddeler olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“52. Asetilsistein (600 mg ve altındaki farmasötik dozları içeren aynı eşdeğer gruptaki en küçük ambalaj formu hariç)

53. Dabigatran (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.)”

MADDE 33- Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 34- Aynı Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nde (EK-5/A-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “350.161” SUT kodlu “Ventriküler Destek Pompası (Uzun Süreli)” adlı malzeme, listeden çıkarılmıştır.

b) Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler, EK-5/A-2 listesine “Göz Malzemeleri” başlığından önce gelmek üzere ilave edilmiş, (2) numaralı listede yer alan “Not” ise EK-5/A-2 listesinin sonuna ilave edilmiştir.

MADDE 35- Aynı Tebliğ eki “Protez ve Ortez Listesi” (EK-5/C) bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer aldığı şekli ile değiştirilmiştir.

MADDE 36– Aynı Tebliğ eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK-8) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 37– Aynı Tebliğ eki “Pozitron Emisyon Tomografi (Pet) Görüntüleme Klinik Uygulamaları” Listesinde (EK-8/B) Tablo 1 de yer alan “baş boyun kanserleri (tiroid tümörleri hariç)” satırında ICD-10 kodu bölümüne “C32” kodu eklenmiştir.

MADDE 38– Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Listesi”nde (EK-9) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 39– Aynı Tebliğ eki “Bölge/Seans Kontrolüne Tabi Olmayan Tanı Listesi” (EK-9/B) yürürlükten kaldırılmış, “Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Tanı Listesi” (EK-9/A) bu Tebliğ eki (6) numaralı listede yer aldığı şekli ile değiştirilmiştir.

MADDE 40– Bu Tebliğ eki (7) numaralı liste “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” aynı Tebliğe EK-9/C Listesi olarak eklenmiştir.

MADDE 41– Bu Tebliğ eki (8) numaralı liste “Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulama Listesi” aynı Tebliğe EK-9/D Listesi olarak eklenmiştir.

MADDE 42- Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi” Listesinde (EK-10/B) yapılan değişiklikler bu Tebliğ eki (9) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 43– Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi”nden  (EK-10/C) aşağıdaki kod numaralı işlemler çıkarılmıştır.

“700.590, 700.600, 700.601, 700.610, 700.611, 700.620, 700.630”

MADDE 44- Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesi, 12 nci maddesinin (a) bendi ve 28 inci maddesi 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 33 üncü maddesinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 4 sıra numarası ile yapılan düzenleme 13/6/2011, 9 sıra numarası ile yapılan düzenleme 28/9/2011, 16 sıra numarası ile yapılan düzenleme 10/10/2011, 21 sıra numarası ile yapılan düzenleme 12/10/2011, 17, 18, 19, 20 sıra numaraları ile yapılan düzenlemeler 25/10/2011, 5 sıra numarası ile yapılan düzenleme 21/11/2011, 22 sıra numarası ile yapılan düzenleme 2/12/2011, diğer sıra numaraları ile yapılan düzenlemeler 27/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 19 ila 24 üncü maddeleri ve 29 ila 32 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ç) 12 nci maddesinin (b) bendi ile diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 45- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417)

29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 417) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)

9 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28228 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 344) Bilindiği üzere, 9/4/2006 tarihli

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI