STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 6:54

Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liseleri Mezunları

Genel Kültür ve Yetenek

– Türkçe
– Matematik
– Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

– Muhasebe

– Finansal Muhasebe
– Maliyet Muhasebesi
– Mali Tablolar Analizi

– Ekonomi

– İktisat
– Kıtlık Tercih ve Fayda
– Arz ve Piyasa Dengesi
– Talep ve Arz Esnekliği
– Arz ve Talep Uygulamaları
– Tam Rekabet Piyasası ve Monopol
– Faktör Piyasaları
– Milli Gelirle İlgili Kavramlar
– Milli Gelir Denge Düzeyi
– Para Teorisi ve Politikası
– Dış Ticaret Politikası
– Döviz Piyasası
– Ödemeler Bilançosu

– Maliye

– Maliye İlminin Esasları
– Kamu Ekonomisi
– Kamu Giderleri
– Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
– Bütçe
– Devlet Borçları
– Yerel İdareler

– Meslek Hukuku

– Hukukun Temel Kavramları

Ön Lisans (İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Mezunları)

Genel Kültür ve Yetenek

– Türkçe
– Matematik
– Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

– Muhasebe

– Finansal Muhasebe
– Maliyet Muhasebesi
– Mali Tablolar Analizi
– Denetim

– Ekonomi

– İktisat
– Kıtlık Tercih ve Fayda
– Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
– Talep ve Arz Esnekliği
– Arz ve Talep Uygulamaları
– Tüketici Dengesi Analizi
– Üretim ve Maliyetler
– Tam Rekabet Piyasası
– Monopol
– Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
– Faktör Piyasaları
– Milli Gelirle İlgili Kavramlar
– Milli Gelir Denge Düzeyi
– Para Teorisi ve Politikası
– Uluslararası Ticaret Teorisi
– Uluslararası İktisat Politikası
– Döviz Piyasası
– Ödemeler Bilançosunun Tanımı
– İktisadi Kalkınma ve Büyüme

– Maliye

– Maliye İlminin Esasları
– Kamu Ekonomisi
– Kamu Giderleri
– Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
– Bütçe
– Devlet Borçları
– Yerel İdareler

– Hukuk

– Meslek Hukuku
– Hukukun Temel Kavramları
– İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
– Vergi Hukuku
– Ticaret Hukuku

Lisans (4 Yıllık Yüksek Lisans Mezunları)

Genel Kültür ve Yetenek

– Türkçe
– Matematik
– Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

– Muhasebe

– Finansal Muhasebe
– Muhaseb Standartları
– Maliyet Muhasebesi
– Mali Tablolar Analizi
– Denetim

– Ekonomi

– İktisat
– Kıtlık Tercih ve Fayda
– Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
– Talep ve Arz Esnekliği
– Arz ve Talep Uygulamaları
– Tüketici Dengesi Analizi
– Üretim ve Maliyetler
– Tam Rekabet Piyasası
– Monopol
– Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
– Faktör Piyasaları
– Milli Gelirle İlgili Kavramlar
– Milli Gelir Denge Düzeyi
– Para Teorisi ve Politikası
– Uluslararası Ticaret Teorisi
– Uluslararası İktisat Politikası
– Döviz Piyasası
– Ödemeler Bilançosunun Tanımı
– İktisadi Kalkınma ve Büyüme

– Maliye

– Maliye İlminin Esasları
– Kamu Ekonomisi
– Kamu Giderleri
– Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
– Bütçe
– Devlet Borçları
– Yerel İdareler

– Hukuk

– Meslek Hukuku
– İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
– Vergi Hukuku
– Ticaret Hukuku
– Borçlar Hukuku

SMMM STAJ YAPILABİLECEK YERLER

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 09 Şubat 2012 - 5:52

1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler: Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı, yanında staj yapılan meslek mensubu lisans mezunu olsa dahi eğer Serbest Muhasebeci ise yapılamaz. Stajlar işletmenin kanuni merkezinde yapılır. Merkez dışında yapılan stajlar iptal edilir. Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun gözetim ve denetimde staj yapabilirler.

Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir kişi staj yapabilir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir. Staj işletmede bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılıyor ise; stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. İşyerinin merkezi dışında (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika, bölge müdürlüklerinde vb.) staj yapılamaz.Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetim ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek aday staj yapabilecektir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapılmış olan sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz veya fatura örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler stajyerin dosyasında bulundurulacaktır.

Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.

– Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsilciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,
– Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,
– Belediyelerde,
– Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,
– Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

Ancak; Belediyeler, Vakıflar, Odalar, Birlikler ve Derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip AŞ, LTD ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir. Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür.

STAJ BAŞVURUSU VE SÜRESİ

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 18:00

Staj Başvuruları ve Süreleri: 3568 sayılı Yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan-Ağustos ve Aralık aylarında staj başvurusunda bulunabilirler.

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 3 yıl,
– Serbest Muhasebecilikte;

Ön Lisans mezunları için 4 yıl,
Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunları için ise 6 yıl’dır.

Adaylar hangi öğrenim durumuna göre staja başvurur ve Staja Başlama Değerlendirmesini kazanırsa stajı o öğrenim durumuna göre devam eder. Ticaret lisesi veya önlisans mezunu olup staj sırasında lisans diplomasını alan adaylar stajlarına lisans düzeyinde devam etmek istemeleri halinde son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesine katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Başarılı olmaları halinde, yeni diploma tarihinden itibaren stajları devam ettirilir. Aynı zamanda ticaret lisesi mezunu olup önlisans seviyesinde diploma alan adaylar içinde durum aynıdır. Bu nedenle mevcut adaylar ile bundan sonra başvuru yapacak adaylar için uygulama aynı şekilde olup son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesinden başarılı olmak zorunluluğu aranacaktır.

Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesabında ay 30, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajları Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Adayların stajlarına devamını Odalar ve/veya TESMER Şubeleri ile yanında staj yapılan meslek mensupları denetler ve kontrol ederler. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarını bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar. Bu durumda da stajın iptali söz konusudur.

SMMM STAJINA KİMLER BAŞVURABİLİR

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 12:11

1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına Kimler Başvurabilir: 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A – a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir.

Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

Not: 
Kanunda açıkça belirtilmeyip, denkliğinden kuşku duyulan öğretim kurumları mezunlarının staj başvurularında, Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin olumlu görüşü alınmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Serbest Muhasebecilik Stajına Kimler Başvurabilir: 3568 Sayılı Kanunun 5/B maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların başvuruda bulunabileceklerine değinilmiştir. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için gereken fakülte ve yüksek okulların konuları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebecilik stajı için başvuruda bulunabileceklerdir.

Not: Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur. Ön lisans mezunu olunabileceğini gösterir yazı ile staj başvuruları kabul edilmediği gibi, yanlışlıkla başlatılmış stajlar da iptal edilecektir.

2011 Sınav Takvimi ve Sınav Bedelleri

Ana Sayfa » Staj Stajyer Rehberi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 21:07
2011 YILI SINAV TAKVİMİ VE SINAV BEDELLERİ
Sınav Adı Sınav Tarihi İlk Kez Katılacaklar için Son Başvuru Tarihi, Başvuru Yeri Sınav Bedeli İkinci ve Sonraki  Katılımcılar için Son Başvuru Tarihi, Başvuru Yeri Sınav Bedeli

YMM

1.Dönem

19-28 Mart 2011 14 Şubat  2011

Tüm dersler : 900 TL

Başvuru yeri:  TESMER

1 Mart  2011

Ders başına : 90 TL

Başvuru yeri:  TESMER

YMM

2.Dönem

18-27 Kasım 2011 17 Ekim  2011

Tüm dersler : 900 TL

Başvuru yeri :TESMER

31 Ekim 2011

Ders Başına  : 90 TL

Başvuru yeri:  TESMER

Hesap Numaraları : T.İş Bankası 487 269 Dikmen /Ankara Şubesi

veya

ING Bank 361 0591 Ulus /Ankara Şubesi

SMMM

1.Dönem

12-13 Mart 2011 10 Ocak  2011

Tüm dersler:  490 TL

Başvuru yeri: SMMM Odaları 

21 Şubat 2011

Ders Başına  : 70 TL

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

SMMM

2. Dönem

2-3 Temmuz 2011 18  Nisan 2011

Tüm dersler: 490 TL

Başvuru yeri: SMMM Odaları

27 Haziran 2011

Ders Başına  : 70 TL

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

SMMM

3.Dönem

3-4 Aralık 2011 5 Eylül 2011

Tüm Dersler: 490 TL

Başvuru yeri:SMMM Odaları

14 Kasım 2011

Ders Başına  : 70 TL,

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

Hesap Numaraları : T.İş Bankası 487 255 Dikmen /Ankara Şubesi

veya

ING Bank 361 0591 Ulus /Ankara Şubesi

Özel SMMM

1.Dönem

10 Nisan 2011 03 Nisan 2011

Tüm Dersler: 400 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

Başvuru teslim yeri: SMMM Odaları

3 Nisan 2011

Ders Başına  : 75 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

Özel SMMM

2.Dönem

18 Eylül 2011 11 Eylül 2011

Tüm Dersler : 400 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

Başvuru Teslim Yeri: SMMM Odaları

11 Eylül 2011

Ders Başına  : 75 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

 

Özel SMMM

3.Dönem

25 Aralık 2011 18 Aralık 2011

Tüm Dersler: 400 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

Başvuru Teslim Yeri:SMMM Odaları

18 Aralık  2011

Ders Başına  : 75 TL

Başvuru: http://mue.tesmer.org.tr

 

Hesap Numarası : T.İş Bankası 0686 938  Dikmen /Ankara Şubesi

ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri

1.Dönem

12 Mart 2011 3 Ocak  2011

Sınav Bedeli; A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru; C Grubu : SMMM Odaları

A-B Grubu:http://sinav.tesmer.org.tr

21 Şubat 2011

Sınav Bedeli : A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri

2.Dönem

2 Temmuz 2011 18 Nisan  2011

Sınav Bedeli ; A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru; C Grubu:  SMMM Odaları

A-B Grubu:http://sinav.tesmer.org.tr

27 Haziran 2011

Sınav Bedeli : A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri

3.Dönem

3 Aralık 2011 5 Eylül  2011

Sınav Bedeli; A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru ; C Grubu :  SMMM Odaları

A-B Grubu:http://sinav.tesmer.org.tr

14 Kasım 2011

Sınav Bedeli : A Grubu : 80 TL

B Grubu: 120 TL, C Grubu: 400 TL

Başvuru: http://sinav.tesmer.org.tr

Hesap Numaraları : T.İş Bankası 487 272  Dikmen /Ankara Şubesi
veya
ING Bank 361 0591 Ulus /Ankara Şubesi

Staja Giriş Sınavı

1.Dönem

5 Mart 2011 1-31 Aralık 2010

Başvuru :http://tesmer.anadolu.edu.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları 

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli: 960 TL

Sınav Bedeli : 150 TL

1-31 Aralık 2010

Başvuru :http://tesmer.anadolu.edu.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları

Sınav Bedeli : 150 TL

 Staja Giriş Sınavı

2.Dönem

2 Temmuz 2011 1 Nisan 2011- 2 Mayıs 2011

Başvuru :http://tesmer.anadolu.edu.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları 

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli: 960 TL

Sınav Bedeli : 150 TL

1 Nisan 2011- 2 Mayıs 2011

Başvuru :http://tesmer.anadolu.edu.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları 

Sınav Bedeli : 150 TL

Staja Giriş Sınavı

3.Dönem

19 Kasım 2011 1 Ağustos – 5 Eylül  2011

Başvuru:http://teosweb.tesmer.org.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları 

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli: 960 TL

Sınav Bedeli : 150 TL

1 Ağustos – 5 Eylül  2011

Başvuru : http://teosweb.tesmer.org.tr

Başvuru teslim yeri : SMMM Odaları 

Sınav Bedeli : 150 TL

Hesap Numaraları :  Staj Dosya ve Başvuru Bedeli: T.İş Bankası  487 239 Dikmen /Ankara Şubesi

Sınav Bedeli:  T.İş Bankası  487 286 Dikmen /Ankara Şubesi
veya
ING Bank 361 0591 Ulus /Ankara Şubesi

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013
Stajyerlerin doğum borçlanması – 11 Eylül 2013

Mesleki eğitim gören öğrenciler bu kapsamda işletmelerde belirli süre staj yapıyorlar. Bu öğrencilerin adına SGK’ya iş kazası, meslek

Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı
Mali müşavirlik staj eğitiminde 80 puan şartı

Mali müşavirlik stajı yapan adayların işyerlerinden ayrılırken alacakları değerlendirme notlarının en az 80 puan ve üzeri not olması gerektiği

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI