2014 Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere Belirlenen İndirim ve İstisna Tutarları

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 01 Aralık 2014 - 9:07

285 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  30.12.2013 Tarihli ve  28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

2014 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları şu şekilde değişmiştir;

1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

3. Sakatlık İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.700 TL olarak tespit edilmiştir.

5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400 TL olarak tespit edilmiştir.

7. 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 2013 yılında elde edilen bu nitelikteki menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı % 53,11 olarak belirlenmiştir.

Gözde UYGUR

SGK Danışmanı

15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Çalışabilir Mi?

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 29 Ağustos 2014 - 8:22

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

I. GİRİŞ

Kıdem tazminatı konusu, 1475 sayılı eski İş Kanununun 14. maddesinde düzenlenmiştir. 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatının geldiğini söylesek yanlış olmaz.

1475 sayılı İş Kanununa göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı verilebilmektedir.

Bu makalede, 15 yıl ve 3600 gün prim gününü doldurup kıdem tazminatını alarak işten ayrılan işçinin, daha sonra aynı veya başka bir işyerinde çalışıp çalışamayacağı ele alınmıştır.

 

II. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN KOŞULLARI

1475 sayılı kanunda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin koşulları 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

a)   İşveren tarafından 4857 sayılı İş kanunun 25. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi,

b)  İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi,

c)   Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi,

d)  İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi,

e)   Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi,

f)   İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması,

g) Sosyal Sigorta Yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile getirilen bir hükümle,  506 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları,

halinde bir yıldan fazla kıdemi olan iş kanunu kapsamındaki işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Normal şartlarda istifa edene kıdem tazminatı verilmemektedir. Ancak kademeli emeklilikle ilgili 4447 Sayılı Kanun’la 1999 yılında yapılan yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin düzenlemede “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmişti.

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına 5 numaralı bend eklenerek, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 506 sayılı Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde öngörülen prim ödeme gün sayısı i1e sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya Kendi isteğiyle işten ayrılması halinde yaşını doldurmasını beklemeden kıdem tazminatı alma imkanı sağlanmıştı.

Düzenlemenin amacı, pirim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır.

08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi yönünde uygulamanın değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Diğer bir deyişle 08 / 09 / 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan sigortalılar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı verilmektedir. Bu yazının alınması durumunda da kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Burada işçinin başka bir işe girmek için bu gerekçeyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorun olmaktadır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2006/2716, K. 2006/8549, T. 4.4.2006 sayılı kararına göre en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz. Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir.

Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Çünkü Anayasa’nın 48’inci maddesindeki “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” ve 49’uncu maddesindeki, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” hükümleri de bireyin çalışma hürriyeti, hakkı ve ödevini açıkça düzenlemiş bulunmaktadır. Bireyin dilediği bir işte, dilediği zaman çalışması, anayasal bir hak ve hürriyettir. Diğer hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, çalışma hak ve hürriyetlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ulusal güvenlik dışında, herhangi bir şart ve sınır konulması mümkün değildir. Ancak burada işçinin başka bir işe girmek için bu gerekçeyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği sorun olmaktadır.

Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. En az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmayabilecektir (T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2006/2716, K. 2006/8549, T. 4.4.2006 sayılı kararında). Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde, işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir.

Ancak işçinin bu şekilde bir başka işyerinde işe girmek için irade beyanı olmadan kıdem tazminatı alarak ayrılması ve daha sonra aynı veya bir başka işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatının iadesinin istenmesi mümkün olmayacaktır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2006/2716, K. 2006/8549, T. 4.4.2006 sayılı kararında;  “DAVA : Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası ile bayram, hafta, genel tatil gündelikleri ve ikramiye alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.4.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat B. O. ile karşı taraf adına Avukat N. Y. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi açmış olduğu bu davada, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğinden söz ederek bu yönde istekte bulunmuştur. Davalı işveren, davacının başka bir işyerinde çalışmak için istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığını savunmuştur. Mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir.

1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının ( A )bendinin ( a )ve ( b )alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin amacı, pirim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır. İşçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı taktirde 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz.

Davacı işçi, 24.1.2003 tarihinde işverene vermiş olduğu yazılı dilekçesinde özel nedenlerle aynı tarihte işyerinden ayrılmak istediğini bildirmiştir. Davalı işveren yetkilisi dilekçe altına, davacının 21.2.2003 tarihinde ayrılabileceğine dair bir açıklama eklemiş ve tarafların bu yönde anlaşmaları üzerine davacı işçi bir süre daha çalışmıştır. Davacı 23.2.2003 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve bir gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Somut olayda davacı işçi iş sözleşmesini 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca feshetmiş değildir. Başka bir işyerinde çalışmaya başladıktan çok sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna bu yönde bir yazı almak için başvuruda bulunmuştur. Bu durumda yasa ile korunan hukuki menfaatin teminine yönelik bir davranış içine girilmemiş ve davacı işçi olayların gelişimine göre başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrılmıştır. Davacı tanıkları da davacının 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğinden söz etmemişlerdir.

Daha sonra davacı işçi, işverence kıdem tazminatı ödemesine esas olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmediğinden bahisle bir dava açmış ve bu davada davacının pirim ödeme süresi ile sigorta pirimi yönünden emeklilik hakkını kazandığını tespit olunmuştur. Aynı kararda davacı işçiye 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı yazısı verilmesi gerektiğinin tespitine dair hüküm kurulmuştur. Belirtmek gerekir ki bu dava, işçiye Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmesi ile ilgilidir. Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı noktasında bir sonucu içermemektedir.

Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçi, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiği kanıtlayamadığından kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.” Hükmü verilmiştir.

 

III. SONUÇ

08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alan işçi daha sonra tekrar işe girmesi halinde kıdem tazminatı ödeyen eski işvereniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Düzenlemenin amacı, pirim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır.

Bireyin dilediği bir işte, dilediği zaman çalışması, anayasal bir hak ve hürriyettir. Diğer hak ve hürriyetlerde olduğu gibi, çalışma hak ve hürriyetlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ulusal güvenlik dışında, herhangi bir şart ve sınır konulması mümkün değildir.

Burada sorun çalışma yaşamını noktaladığını belirtip diğer koşulları da yerine getirmiş olan işçinin çalışmaya devam etme iradesini ortaya koyduğunda kıdem tazminatı hakkının ortadan kalkıp kalkmayacağı veya ödenmiş olan kıdem tazminatının iadesinin istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

En az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını tamamlayıp, emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmayabilecektir Yani, sırf başka bir işe girmek için bu gerekçeyle kıdem tazminatı istendiğinde, işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iadesi talep edilebilecektir.

Ancak işçinin bu şekilde bir başka işyerinde işe girmek için irade beyanı olmadan kıdem tazminatı alarak ayrılması ve daha sonra aynı veya bir başka işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde kıdem tazminatının iadesinin istenmesi mümkün olmayacaktır.

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 18 Ağustos 2014 - 11:09

PERFORMANS NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

4857 sayılı İş Kanunumuzun hayatımıza getirdiği en köklü değişimlerden biri iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin geçerli bir nedene dayandırılmasıdır.

 

67 yıllık mazisi olan İş Kanunumuza 15 Mart 2003 tarihinde giren iş güvencesi yasası ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi artık eskisi gibi neden göstermeksizin gerçekleştirilemez hale gelmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden (yetersizliğinden) veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.

 

İşçinin geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde hem boşta geçen dört aya kadar olan sürenin ücret ve diğer haklarının, hem de işe başlatılmaması halinde dört-sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödeneceği dikkate alındığında konunun önemi daha açık bir şekilde görülecektir.

 

Söz konusu işçinin yeterliliğinden (yetersizliğinden) kaynaklanan nedenlerden birisi de performansa dayalı fesihlerdir.

 

Performans nedeniyle fesih, işe iade davalarında, işverenlerin en fazla dava kaybettiği nedenlerin başında gelmektedir. Aşağıda belirtilen;

 

•         Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma,

 

•         Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha az performans ile çalışma iş akdinin feshetmek için geçerli nedendir. Ancak, performans düşüklüğüne ilişkin işçinin mutlaka savunması alınmalıdır. Ayrıca, performansa yönelik değerlendirmelerde önceden uyarılar-ihtarlar yapılmalı ve işçinin savunması alınarak eğitimler vs. verilmelidir.

Yani, performans nedeniyle fesihlerde bir takım süreçleri çalıştırmak gerekiyor ve bu süreçlere uyulmaması halinde, davalar genelde kaybedilmektedir.

 

Performansa Yönelik Geçerli Sebeplerde Nelere Dikkat Edilmeli

 

Performansa yönelik geçerli sebeplerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

 

– İşverenin belirlediği performans kriterlerinin somut, işyeri koşullarına uygun ve ölçüme elverişli olması gereklidir.

 

– Belirlenen performans kriterleri hakkaniyete uygun olmalı ve aynı konumdaki çalışanlara aynı zaman diliminde eşit olarak uygulanmalıdır.

 

– İşverenin belirlediği performans standartları önceden işçiye yazılı olarak bildirilmiş olmalıdır.

 

– İşçinin performansının düşük olması nedeninin işçiden mi yoksa dış bir etkenden mi kaynaklandığı araştırılmalı ve işçinin performansına olumsuz yönde etki yapan nedenlerin ortadan kaldırması için gereken yapılmış olmalıdır.

 

– Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı fesih için geçerli neden söz konusu ise, süreklilik gösteren performans düşüklüğü ve düşme eğilimli sonuçlarla ilgili olarak çalışanların derhal dikkati çekilmelidir.

 

– İşyerine işçi alma ve işten çıkarma yetkisi verilen işveren vekillerinin, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebilmesi için işçinin performansının düşük olmasının tek başına yeterli olmadığı, ayrıca işyerinde işin yürütümünde olumsuzluğa yol açmış olması gerektiği anlatılarak bu konuda bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.

 

– İşçi işten çıkarılmadan önce gerekli sözlü ve yazılı uyarılar yapılmalı, eğitimler verilmeli, gerekiyorsa bölümü değiştirilmeli ve buna rağmen düzelme olmadığı takdirde işçinin işine son verilmezden önce yazılı savunması alınmalıdır.

 

Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih İle İlgili Yargıtay Kararları

 

Y9HD 01.12.2009 tarih ve 2009/32595 sayılı kararında; “Davacı, sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın işverence feshedildiğini, uyumlu bir çalışan olduğunu, işyerinde somut olarak ortaya konulmuş performans kriterleri bulunmadığını belirterek feshin geçersizliğine, işe iadeye ve yasal haklarına karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, feshin geçerli nedene dayandığını, işçinin 2003-2004-2005-2006 yıllarında zayıf sicil notu aldığını, sicil amiri değişikliğine gidildiğini, tayin olduğu 2294 nolu Safalı Tarım Kredi Kooperatifindeki çalışmaları sonrasında 2007 yılı sicil notunun da zayıf olduğunu, yetersiz ve verimsiz bir personel olması nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

 

Mahkemece, davacının performans yetersizliğinin hangi kriterlere göre belirlendiğinin kanıtlanamadığı, davalı tanıkları yetersiz olduğunu belirtmekle birlikte bunların davacıya zayıf sicil notu veren amirleri konumunda olduğu, davacı tanıklarının da bir eksikliğin bulunmadığını beyan eden kooperatif yönetim kurulu üyeleri olduğu gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir.”

 

Y9HD 05.03.2007 tarih ve 2006/34941 sayılı kararında ise “iş sözleşmesinin haksız feshi (İş sözleşmesi feshedilen ile ilgili istirahat raporları getirtilmeli ihbar öneline ilaveten 6 haftalık bekleme süresinin dolup dolmadığı araştırılmalı)

ihbar öneli (iş sözleşmesi feshedilen ile ilgili istirahat raporları getirtilmeli ihbar öneline ilaveten 6 haftalık bekleme süresinin dolup dolmadığı)

Dava feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. İş sözleşmesi feshedilen davacı ile ilgili istirahat raporları getirtilmeli, ihbar öneline ilaveten 6 haftalık bekleme süresinin dolup dolmadığı anılan maddeler kapsamında araştırılmalı, aralıksız istirahat süresi, belirtilen bekleme süresi kadar devam ediyor ise, iş sözleşmesinin 4857 sayılı iş Kanunu’ nun 25/1.b maddesi kapsamında feshedildiği kabul edilmeli, aksi halde ise sık sık aralıklı rapor alıp almadığı üzerinde durularak iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.”

 

Yargıtay 9. hukuk dairesi kararı: “İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.          

 

Davalı işveren, vekili, davacının rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığını, iş sözleşmesinin yapmakta olduğu görevde verim alınamaması, istenilen performansı göstermeme nedeni ile feshedildiğini, feshin davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayandığını savunmuştur.

Mahkemece, davalı işverenin davacının performans düşüklüğü nedenini kanıtlayamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.” İfadelerine yer verilmiştir.

 

Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı gibi performansa dayalı fesihle ilgili süreçlerde mutlaka savunma alınması ve eğitim verilip kişinin kendisini geliştirmesine fırsat verilmesi aranmakta, fesih son çare olarak görülmelidir.

Objektif değerlendirme içeren performans değerlendirilmesi ile ilgili önceden işçilere bir tebliğ yapılması, kısa süreli değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bulunmadığı ve değerlendirmelerin mutlaka objektif olması gerektiğine işaret edilmektedir.

 

 

 

SONUÇ

 

Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse, İş Kanunu’nun iş güvencesi kapsamında getirdiği 19. maddede yer alan usul hükümleri feshin geçerlilik koşuludur. Bu sebeple bu hükümlere uymamak, açılacak bir işe iade davasında esasa girilmeden önce daha işin başında feshin usule uygun olmaması nedeniyle davanın kabulüne yol açacaktır.

 

Performans yetersizliği nedeniyle iş sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiş ise feshin geçerli olup olmadığı araştırılırken veya meydana gelen bir işten çıkarma işlemi incelenirken, bir yandan yasal açıdan gerekli olan işten çıkarma prosedürü, diğer yandan işletmede uygulanan performans değerlendirme yönteminin özellikleri ayrı ayrı, daha sonra da birbirleriyle olan etkileşimleri açısından dikkatle incelenip değerlendirilmelidir.

 

Yukarıda sıralanan tüm ilkelerin temel felsefesi çalışanın “yetersizliğinin” objektif olarak ortaya konması ve feshin en son çare olarak düşünülmesine yöneliktir. İşveren elinden geldiğince işçinin verimini arttırmaya yönelik önlemler almasına rağmen, çalışanın veriminde düzelme olmuyor, bu durum süreklilik arz ediyor ve bu nedenle işyeri düzeni bozuluyorsa bu durumda fesih işleminin yapılabileceği aşikardır. “Yetersizlik” veya “Performans Düşüklüğü” sebebiyle yapılacak fesihlerin de mutlaka objektif temelleri olmalı, hiçbir keyfi ve sübjektif tutuma kendi içerisinde yer verilmemelidir. (Yılmaz, 2012)

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde, Evlenme Halinde Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 13 Ağustos 2014 - 10:22

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE, EVLENME HALİNDE KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

 

4857/12 gereğince, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, iş sözleşmesinin süreli  şekilde yapılmasından ötürü belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye göre farklı işleme tabi tutulmamalıdır.  Çalışma unsurlarının sonucu olan haklardan faydalanmak amacıyla gerekli bir kıdem arandığı takdirde tıpkı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmakta olan bir işçi gibi belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye de kıdem uygulanacaktır.

 

1475 sayılı mülga iş yasasının 14. Maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle iş akdini, resmi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıran kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Mülga kanunda da, 4857 sayılı yasada da belirli süreli hizmet sözleşmeleri ile çalışanların kıdem tazminatı talep edemeyecekleri yönünde bir düzenleme görülmemektedir. Bu nedenle yasal bir boşluk olduğu düşünülebilir. Ancak iş mahkemelerinde görülen davaların %99 oranında işçi lehine sonlanması yasa koyucu ve uygulayıcılarının pozitif ayrımcılık yaparak işçi yönünde kanaat kullanması ayrıca bir önemli husustur. Tabiki bu davalarda ahlaksızlık, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan, uygunsuz davranış, sır saklama vs. gibi genel ve iş yaşamında belirlenmiş kuralların harici davranışlar kastedilmemektedir.

 

Belirli süreli iş akidlerinin kanuni dayanağı olarak 11. Maddeden anlaşılan, aslında sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun kabulü, belirli süreli sözleşmelerinin; istisna olarak değerlendirilmesinin gerekliliğini ön plana koymaktadır.

 

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması, ortaya çıkması gibi nesnel durumlara bağlanmış,  işveren ve işçi arasında yazılı şekilde yapılan sözleşmeye belirli süreli iş sözleşmesi denilmektedir.

 

Belirli süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan kadın personelin, evlenme durumu söz konusu olduğunda (1475/14) iş sözleşmesini sonlandırma talebi durumunda; kıdem tazminatından faydalanmak için gerekli kıdem süresi mevcut ise kıdem tazminatına hak kazanması gerektiğini düşünebiliriz.

 

İş akdini kapsayan dönemlerden önce iş sözleşmesinin bitirilmesi  durumunda, kıdem tazminatı haricinde olmak üzere sözleşme metninde  fesih ile ilgili olarak cezai yaptırımlar konulmuşsa Borçlar Kanunu uyarınca bu konu ayrıca irdelenmelidir.

 

Gözde UYGUR
SGK Danışmanı

Bağ-Kur Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2014 - 18:09

Bağ-kur sorgulama işlemi sosyal güvenlik kurumu tarafından faaliyete geçirelen uygulamalar kapsamında mükelleflerin daha ayrıntılı bilgilendirilmesi amacı ile yayına alınan bağ-kur sorgulama sistemi ile birlikte E-devlet üzerinden de faaliyete geçen bağ-kur sorgulama ile çok daha kolaylaşmıştır. Günümüzde teknoloji ve internetin hayatımıza her geçen gün daha da yerleştiği ve kullanımların bu yönde arttığı dönemde bağ-kur sorgulama işlemlerinin de internet üzerinden kolayca yapılması sağlanmıştır. Bağ-kur sorgulama yapabilmek için gerekli bilgi ve yöntemler hakkında bir çok hatalı yönlendirme sonucu kullanıcılar doğru şekilde bağ-kur sorgulama yapamamaktadır. Bu nedenle sitemiz üzerinde yayınladığımız sorgulamalardaki genel amaç itibari ile en doğru şekilde bağ-kur sorgulama işlemini tamamlamanız için gerekli yollar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Bu doğrultuda bağ-kur sorgulama işlemleri iki şekilde yapılabilmektedir, E-Devlet şifreniz varsa ve kullanmakta sıkıntı yaşamıyorsanız E-devlet üzerinden bağ-kur sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca Şifresiz ve sadece kimlik bilgilerinin doğrulanması yöntemi ile de bağ-kur sorgulama işlemi yapılmakta bu yönde de size kolaylıklar sağlanmaktadır.
E-Devlet Şifresi İle Bağ-kur sorgulama:

E-Devlet Şifresi ile E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak Bağ-kur sorgulama işlemi için izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibi olacaktır.

E-Devlet şifresi ile Bağ-kur sorgulama işlemini yapabilmek için öncelikle E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir, eğer E-Devlet şifreniz yoksa en yakın ptt şubesine giderek E-Devlet şifrenizi kimliğiniz ile kolayca alabilirsiniz. E-devlet şifresi adımı tamamlandıktan sonra yazının sonunda yer alan Bağ-Kur Sorgulama linkine tıklayarak E-Devlet şifresi ve T.C Kimlik numaranız ile giriş yapınız. Linke tıklayarak E-Devlet üzerinden Bağ-kur sorgulama sayfasına giriş yaptığınızda otomatik olarak yönlenip direk olarak sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

E-Devlet Şifresi İle Bağ-kur Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!
T.C. Kimlik Numarası İle Bağ-Kur Sorgulama:

Bağ-Kur, SSK ve Emekli sandığının tek bir kurum altında toplanması ile Sosyal Güvenlik Kurumu tüm bu işlemlerin kolayca yürütülmesi için çalışmalarını hızlandırarak her alandaki vatandaşlara çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bağ-Kur sorgulama işlemi içinde çalışmalar yapan sosyal güvenlik kurumu şifresiz Bağ-kur sorgulama işlemininde önünü açarak bu sistemi aktif hale getirmiştir.

Bağ-kur sorgulama işlemini şifresiz olarak yapmak için öncelikle yazının sonunda bulunan linke tıklayarak ilgili sayfayı açınız, daha sonra Uyruğunuzu seçerek işlemlere devam edebilirsiniz. Bağ-kur sorgulama işlemi için karşınıza gelen ekranda T.C kimlik numaranızı girerek ardından nüfusa bağlı olduğunuz il ve kimliğinizdeki cilt numaranızı girerek doğum yılı ve güvenlik doğrulama kodunu da girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu adımın ardından Bağ-Kur sorgulama işlemini tamamlamak için açılan sayfada Hizmet Bilgisi 4B kısmına tıklayarak Bağ-kur sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarası İle Bağ-kur Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Bağ-Kur Emeklilik Hesaplama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2014 - 16:00

Emeklilik işlemleri günü gelmeden yapılması, araştırılması ve genellikle emeklilik ile ilgili detayları soruların artması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bu alan da bir çok yeni uygulama ile kullanıcılara direk destek vermektedir. Emeklilik hesaplama konusu da bu alanda verilen hizmet detayları içerisinde sadece biridir.

 

Bağ-Kur emeklilik hesaplama sigorta primlerinin düzenli ve tümünün ödenmiş olmasıyla birlikte nasıl ve ne zaman emekli olurum gibi sorularınıza cevap olmak amacı ile hazırlanmıştır. Bağ-kur emeklilik hesaplama işlemi için SGK Primi kaç gün üzerinden yatırılmış, yaş ve başlangıç gibi kriterlerin önemi oldukça büyüktür. Doğru bir şekilde bağ-kur emeklilik hesaplama yapabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını inceleyebilirsiniz.

 

– Öncelikli olarak yazının sonunda verilen adrese tıklayarak Bağ-kur emeklilik hesaplama sayfasına giriniz.

– Bağ-kur emeklilik hesaplama konusu iki şeilde yapılmaktadır. Tam Bağ-kur emeklilik hesaplama ve Kısmi bağ-kur emeklilik hesaplama şeklinde ilgili emeklilik türünü giriniz.

– Doğum tarihini gün ay yıl şeklinde doğru bir şekilde giriniz.

Bağ-kur emeklilik hesaplama işlemi için malüliyet derecesi önem taşıdığından emeklilik hesaplama işlemi yapabilmek için malüliyetiniz bulunmuyorsa hayırı şeçiniz, malüliyetiniz varsa derecesini yazınız.

– Bağ-kur emeklilik hesaplama için bakıma muhtaç çocuk bilgisi varsa onun bilgilerinide yazınız.

Son olarak bağ-kur emeklilik hesabı için açılan kısımdan hizmet ekle alanına tıklayarak prim gün sayınızı ekleyerek kaydediniz. Eğer askerlik borçlanması işleminiz bulunuyorsa Bağ-kur askerlik borçlanması için tekrar hizmet ekleye tıklayarak burdaki hizmetinizide girip kaydediniz. Tüm işlemlerin bitiminde Emeklilik Hesaplama butonuna tıklayarak Bağ-Kur emeklilik hesaplama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bağ-Kur Emeklilik Hesaplama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Bağ-Kur Dökümü Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 0:09

Bağ-kur dökümü sorgulama sistemi yatırılan Bağ-kur primlerinizi kontrol edebilmek ve ne kadar kaçıncı basamaktan yattığını görebilmek adına geliştirilmiştir. Bağ-kur dökümü sorgulama sistemi ile bağ-kur ne zaman emekli olurum sorusuna ait cevaplarınızı ve bağ-kur emekliliği ne kadar maaş alırım gibi konularda da destek vermektedir. E-devlet üzerinden Bağ-Kur dökümü sorgulama işlemi yapılabildiği gibi bazı kişisel bilgilerinizi girerek şifresiz bağ-kur dökümü sorgulama işleminide gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Bir çok aracı ya da işlem ile bağ-kur dökümü sorgulama işleminin yanında internet üzerinden bağ-kur dökümü sorgulama sisteminin geliştirilmesiyle kolayca bağ-kur sorgulama işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

 

İlk olarak E-devlet şifresi ile Bağ-kur dökümü sorgulama nasıl yapılır inceledikten sonra ardından şifresiz bağ-kur dökümü sorgulama işleminin de nasıl yapıldığına bakabiliriz.

 

E-Devlet Şifresi İle Bağ-Kur Dökümü Sorgulama

E-Devlet şifresi bir çok noktada hayatımıza kolaylıklar sağladığı gibi Bağ-kur dökümü sorgulama konusunda da bizlere yardımcı olmaktadır. E-devlet üzerinden bağ-kur dökümü sorgulama işlemi için E-devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. Eğer e-devlet şifreniz bulunmuyorsa en yakın PTT şubesine E-devlet şifresi almak için başvurmanız yeterli olacaktır. E-devlet şifresini aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayarak E-Devlet üzerinden bağ-kur dökümü sorgulama işleminizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

– E-Devlet şifresi ile bağ-kur dökümü sorgulama için aşağıdaki linke tıklayarak ilgili sayfaya bağlanıp sorgulama işlemi için gerekli giriş adımlarını tamamladıktan sonra gelecek ekranda bağ-kur dökümü sorgulama sonuçlarınız yer alacaktır.

E-Devlet Şifresi İle Bağ-Kur Dökümü Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!
Şifresiz Bağ-Kur Dökümü Sorgulama

Bağ-kur dökümü sorgulama işlemleri ile ilgili olarak şifresiz bağ-kur dökümü sorgulama yapmak için geliştirilen yeni sistem ile E-devlet şifreniz olmasa dahi bağ-kur dökümü sorgulama yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. Şifresiz bağ-kur dökümü sorgulama için yazının sonunda verdiğimiz linke tıklayarak aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

– Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili sayfaya bağlanınız.

– Girdiğiniz sayfada T.C kimlik numaranız ve nüfusa bağlı olduğunuz ili seçerek;

– Cilt numaranız ve doğum yılınız alanlarını da doğru olarak doldurunuz.

– Güvenlik Kodu adımındaki rakamları da girdikten sonra Sorgula butonuna tıklayınız.

Bu işlemlerin ardından girmiş olduğunuz sayfada menüler arasında 4B kısmına tıklayarak bağ-kur dökümü sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.
Şifresiz Bağ-Kur Dökümü Sorgulaması İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

SGK Askerlik Borçlanması

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 0:07

SGK Askerlik Borçlanması

 

Sosyal Güvenlik yasaları içerisinde bulunan kanunlara göre Sosyal Güvenlik kurumu tarafından erkek sigortalıların Askerlikte bulundukları gün sayıları kadar günü borçlanabilmelerini sağlamıştır. Bu işlem ile askerlik borçlanması ile askere gidiş tarihi sigorta giriş tarihinizden önce ise sigortalılık tarihiniz borçlanılan süre kadar geri gitmiş olur. Bu işlem ile sigorta giriş tarihiniz geri alınmış olmaktadır. Bu işlem emekli olmak için yıl kazanımlarınıda beraberinde getirmektedir.

 

Sosyal güvenlik Kurumuna bağlı olarak askerlik borçlanması, askerlikte bulunulan süre olarak borçlanıp bu süreyi ödemekle ödenmiş olunan gün sayısı artmaktadır. Daha fazla prim ödendiği için maaşınız artacak ve bununla birlikte erken emeklilikte söz konusu olabilecektir. Askerlik döneminden önce sigortalı olarak çalışma hayatına başlamış iseniz askerlik süresince geçen günlerinizden dilediğiniz kadarını borçlanarak prim günlerinize ilave edilmesini ve prim ödemenizin artmasıyla birlikte emekli maaşınızında artarak emeklilik için gerekli olan gün sayılarınızı azaltabilmektesiniz. Askerde bulunulan süre göz önüne alındığında SGK Askerlik Borçlanması yapılmak istenildiğinde dilediğiniz kadar gün sayısını borçlanabilmektesiniz. Bu borçlanma işleminde üst sınır toplam askerlikte geçen gün sayınıza eşittir. Bu durumda 600 gün askerlik yaptığınız varsayılırsa dilerseniz bunun tamamı olan 600 gün askerlik borçlanması yapabilir dilersenizde ihtiyacınız kadarını yani örnek vermek gerekirse 30 günde borçlanma yapabilirsiniz.

 

Sigortalı olarak çalışmaya askerlik görevinden sonra başlayan vatandaşlarımız için ise yine kolaylık ve fırsatlar bulunmaktadır. Bu durumda Askerlik Süresinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlarımız için SGK Askerlik Borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süre kadar gün sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekmektedir.

 

SGK Askerlik Borçlanması yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

SGK Aktivasyon

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 0:05

SGK Aktivasyon Ne Demektir ?

 

SSK olarak işe yeni girmiş olan 30 Günlük primi ödenen vatandaşlarımızın eczanelerde ve hastanalerdeki gereksinimlerin aktif hale gelmesi ve sağlık hizmetlerini eksiksiz alabilme hakkına aktivasyon denir. Aktivasyon işleminizi tamamlamaz iseniz sağlık hizmetlerinden yararlanamaz duruma gelebilirsiniz.
Online SGK Aktivasyon İşlemleri

 

Sosyal Güvenlik Kurumu birleşmesinden itibaren Hangi kuruma bağlı iseniz, bağlı olduğunuz ilçedeki Sosyal Güvenlik Merkezinin internet sitesi üzerinden aktivasyon formunu online olarak doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz aktivasyon işleminiz her SGK Kurumunda geçerli olmamaktadır. Aşağıda verilmiş olan linke tıklayarak yönlendirilecek olan adreste Uyruğunuzu seçerek gerekli bilgilerin girişi yapıldıktan sonra altta yer alan güvenlik kodu girildikten sonra Sorgula butonuna tıklayınız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra SGK Aktivasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

 

SGK Aktivasyon Online İşlemler İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

SGK Aktivasyon İşlemleri İçin Nereye Başvurmanız Gerekir?

 

SGK Aktivasyon işlemleri için bağlı olduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak Sağlık Aktivasyon servisi bölümünden aktivasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet Bağ-Kur Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2014 - 0:01

Sistem sorgulama işlemlerinden bir taneside en önemlilerinden biri olan E-Devlet Bağ-Kur sorgulama uygulamasıdır. E-Devlet Bağ-Kur sorgulaması ile Bağ-Kur’lu olarak ne kadar süre ile hizmet verdiğinizi Bağ-Kur’a ne zaman kayıt olduğunuzu, Bağ-Kur’a başlama tarihinizi gibi hizmet dökümleri kolaylıkla sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Eğer sorgulama yapmak istediğiniz Bağ-Kur numaranızı bilmiyorsanız da E-Devlet Bağ-Kur sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.Daha önceleri Bağ-Kur’un resmi internet adresi üzerinden yapılan bu sorgulama şimdi ise artık tıpkı diğer sorgulamalar gibi E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Yapmanız gereken tek şey E-Devlet şifresine sahip olmak aksi taktirde şifreniz olmadan Bağ-Kur işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Eğer E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız ilçenize bağlı olan en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında nüfus cüzdanınızla beraber başvuru yapabilirsiniz.BöyleceE-Devlet Bağ-Kur Sorgulama işlemlerinizi kolaylıkla sorgulatabilir istenilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

E-Devlet Bağ-Kur Sorgulama İşlemini Nasıl Yapabilirsiniz?

 

Öncelikle en altta belirttiğimiz linke tıklayarak internet adresine giriş yapmalısınız. Sonrasında ise kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.Bunun için kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğruladıktan sonra E-Devlet şifresi yazan butona tıklayınız. Sonrasında karşınıza çıkan sayfada E-Devlet şifresi ve T.c kimlik numaranız ile siteye girişinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sırasıyla verilen işlemleri eksiksiz uyguladıktan sonra E-Devlet Bağ-Kur sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Bütün işlerinizi kolay ve zaman kaybı olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

 

E-Devlet Bağ-Kur Sorgulama İşlemleri İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

GSS Borç Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 21 Aralık 2013 - 14:10

GSS BORÇ SORGULAMA

 

Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın sağlık ve sigorta hizmetlerinden sorunsuz yararlanabilmeleri amacı ile geliştirilen Genel Sağlık sigortası kapsamında yapılacak gelir testinden çıkacak sonuca göre, gelirin asgari ücretin 3/1 oranının üzerinde olanların sağlık ve sigorta hizmetlerinden yararlanması amacıyla GSS Primi ödemekle yükümlülerdir. Bu uygulama ile birlikte en çok sorulan soruların başında GSS Borç Sorgulama, GSS Borç öğrenme gelmektedir. GSS Borç Sorgulama işleminizi ücretsiz olarak kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için izlemeniz gereken yol aşağıda anlatılmıştır.
GSS BORÇ SORGULAMA İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunun geliştirmiş olduğu hizmet olan Sosyal Güvenlik Kurumu Online Tahsilat hizmeti için gerekli link yazının sonunda verilmiştir.

 

1- Yazının sonunda verilen bağlantıya tıklayınız.

2- Karşınıza çıkan ekranda Sorgu Türü Kısmından 4B SİGORTALI ÖDEMELERİ seçeniğini seçiniz.
3- Sorgu Tipi bölümünden seçmemiz gereken bölüm GSS Prim, bu bölüm seçildikten sonra.
4- T.C Kimlik No kısmını doldurduktan sonra,
5- Kod bölümündeki rakamları Güvenlik Kodu bölümüne giriniz ve Borç Sorgula butonuna tıklayınız.

GSS Borcunuzu Sorgulamış olacaksınız.

GSS BORÇ SORGULAMADA Kİ BAZI KURALLAR
Genel Sağlık Sigoratası kapsamına giren vatandaşlarımızın ödemekle yükümlü oldukları GSS Borçlarının ödenmemesi durumunda prim borçları birikir. Bu durumda hem ödenmeyen prim borçları sürekli karşımıza çıkar hemde gecikme zammı ve faiziyle birlikte sizden bir şekilde tespit edilir. Bu durumda hastane işlemlerinden de yararlanamazsınız. Ayrıca hastene hizmetlerinden yararlanmasanız dahi GSS borçlarınız işlemeye devam eder. Bu durumda sürekli GSS Borcunuzu hesaplayarak GSS Borç sorgulama işleminizi düzenli olarak yapmanız.
GSS BORÇ SORGULAMASI YAPABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SGK Borç Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 21 Aralık 2013 - 14:08

SGK Borç Sorgulama işlemleri iki şekilde yapılabilmektedir;
Bunlardan birincisi Şifresiz SGK Borç Sorgulama işlemi
1- Şifresiz SGK Borç sorgulama işlemi 15 Aralık 2011 tarinde alınan karar ile uygun hale getirilmiştir. Bundan önce SGK Borç sorgulama işlemi E-Devlet şifresiyle yapılmaktaydı bu işlem için çoğu vatandaş zor durumda kaldığı ve gerekli dönemlerde işlemlerini gerçekleştiremediği için bu işlemi kolaylaştırmak adına şifresiz SGK Borç Sorgulama işlemi aktif hale getirilmiştir. Aşağıdaki bölümde verilen linke tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bu işlem içinde bazı işlem adımları gerekli bunlarda aşağıda anlatılmıştır.

1- İşlemin başlangıcında Uyruğunuzu seçerek T.C Kimlik numaranızla birlikte Nüfusa bağlı olduğunuz ili seçiniz. Bu işlemin ardından Cilt Numaranızı ve doğum yılınızı seçerek Güvenlik Kodunu doğru girerek Sorgula butonuna tıklayınız.

2- SGK Borç Sorgulama işleminizi tamamlayınız.
Şifresiz SGK Borç Sorgulama İçin LÜTFENTIKLAYINIZ!

 


2- Ziraat Bankası Üzerinden Borç Sorgulama

 

Ziraat Bankası resmi sitesi üzerinden de sgk borç sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem içinde bazı işlem adımları gerekmektedir. Sırasıyla bu işlem için T.C. Kimlik Numaranız / Vergi Kimlik Numaranız / SSK Sicil Numaranızı girdikten sonra Sorgu tipi kısmından SGK Borçlanması seçeneğini seçiniz, Güvenlik kodunuda doğruladıktan sonra Sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
Ziraat Bankası SGK Borç Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

SGK İşveren Borç Sorgulama İşlemi

 

SGK işveren tarafında da borç işlemleri bulunmaktadır. Borç işlemleri sgk işveren tarafında da kolay hale getirilmiş internet üzerinden sorgulanabilir hale getirilmiştir. Bununla birlikte kurumların borçlarını öğrenmek ve de ödenen primlerin kontrolünün yapılması için geliştirilmiş sistemdir. İşverenlerin SGK Borç sorgulama işlemlerini yapması E-SGK işlemleri adı altında Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden yapılabilir. Site üzerinde bulmak için SGK İnternet sitesine girdikten sonra Uygulamalar başlığı altında E-Borç Sorgulama kısmına girerek yapabilirsiniz. Fakat bu sayfaya girmek için kullanıcı adı ve şifre alınması gereklidir. SGK tarafından bu kullanıcı adı ve şifreyi alabilmek için Firmalar tarafından alınabilmesi için gerekli belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Ancak kullanıcı adınızı ya da şifrenizi unutmanız halinde SGK’ya tekrar başvurabilirsiniz. Bu işlemlerin tamamlanması ardından SGK Borç sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

SGK İşveren Borç Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 

E-Devlet Araç Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 20 Aralık 2013 - 20:00

E-DEVLET ARAÇ SORGULAMA

 

Hayatımıza kolaylık sağlanan en önemli sorgulama sistemlerinden biriside E-Devlet araç sorgulama sistemidir. E-Devlet araç sorgulama işlemi tıpkı diğer işlemler gibi internet üzerinden yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr üzerinden de araç sorgulaması yapabilmektesiniz. Bu adrese girdikten sonra karşınıza çıkacak yerler şöyledir;

 

Öncelikle girmiş olup önünüze çıkan sorgulama ekranına T.C. vatandaşlık numaranız veya E-Devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.(E-Devlet şifrenizi henüz öğrenmemişseniz veya almış olduğunuz E-Devlet şifresini unuttuysanız PTT şubesine gidip 2 TL’lik işlem ücreti karşılığında alabilirsiniz.) almış olacağınız E-Devlet şifrenizi girdikten sonra ve doğrulanması yapıldıktan sonra sisteme girişiniz gerçekleşmiş olacaktır.
Sonrasında www.turkiye.gov.tr adresine girdiğinizde karşınıza çıkacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü başlığını tıklayıp Trafik Şube – Araç Sorgulama kısmını tıklayarak karşınıza çıkan plaka sorgulama alanı çıktıktan sonra plaka numaranız ile araca ait olan bilgilerinize ulaşacaksınız.Plakanızı girdikten sonra sorgulama butonunu tıklayarak E-Devlet araç sorgulama işleminizde karşınıza aracınız ile ilgili bütün bilgiler çıkacaktır.Bu bilgiler, aracınızın plaka numarası,aracınızın modeli,aracınızın tescil birimi,aracınızın rengi,aracın çalıntı olup olmadığı,aracın markası,aracınızın 2. rengi,aracın sahiplik belge tarihi,aracınızın cinsi ve hak mahrumiyeti gibi bilgilerin hepsini bu ekranda görmüş olacaksanız. Böylece kolaylıkla aracın hakkındaki tüm bilgilere ulaşıp tek bir tıkla aracınızı sorgulatabilme şansına sahip olacaksınız. E-Devlet araç sorgulama ile yapılan plaka numarası ile sorgulama yaptığınız yerde araç üzerine herhangi bir haciz işleminin olup olmadığı,olduğu taktirde kim tarafından yapılmış olduğu ve kaç kere haciz işleminin uygulandığını da kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

 

E-DEVLET ARAÇ SORGULAMASINI NASIL YAPABİLİRİM?

 

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan araç sorgu, araç sorgulama, plaka sorgulama, ehliyet sorgulama, ceza puanı sorgulama, trafik emniyet sorgulamaları gibi işlemleri rahatlıkla yapabileceğiniz sadece E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile yukarıda yazmış olduğumuz yönlendirmeleri birebir uygulayarak çok kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Böylelikle aracınızla ilgili bütün sorgulamaları yaparak istediğiniz bütün bilgilerine ulaşabileceksiniz.

 

E-DEVLET KAPISI VE E-DEVLET ARAÇ SORGULAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

E-Devlet Adli Sicil Kaydı ( Sabıka Kaydı ) Sorgulama

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 20 Aralık 2013 - 19:58

E-DEVLET ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA

 

Adli Sicil Kaydı Nedir?

 

Adli Sicil kurumundan bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazıdır. Halk arasında temiz kağıdıda denilir. Sicilinizde herhangi bir yasadışı davranış var mı yok mu daha önce herhangi bir adli ceza alıp almadığınızı öğrenmeye yönelik bir belgedir. Adli sicil kayıtları istenilen resmi kurum ve kuruluşlara girişlerde istenilen önemli bir yapıya sahip olan belgedir. Özellikle işe girişlerde çok büyük bir öneme sahiptir. Adli sicil kaydınızda sicilinize işlenen her türlü suç ve yapılan idari işlemler yer almaktadır. Herhangi bir olaydan ceza almanız,hakim karşısına çıkmanız veya hapis cezası alınmış ise ne kadar hapis cezası aldığınıza kadar bütün geçmişinizi yansıtan idari bir kayıt çeşididir.

 

E-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılabilir?

 

Adli sicil kaydı,geçmiş zaman diliminde adli kamu ve kuruluşlardan sizin talep etmeniz üzerine belirlenmiş bir ücret karşılığında alınan bir belgeydi. Şimdi ise hem zamanımızı almayan hemde herhangi bir ücret ödemeksizin vatandaşları kurtaracak yeni bir sorgulama sistemi geliştiren E-Devlet Adli Sicil kaydı sorgulama sistemi getirdi. Teknoloji çağının faydaları gün ve gün daha fazla içimize girerek hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. E-Devlet Adli Sicil kaydı sorgulama ile hem kolay hemde ücretsiz hale gelmiş oldu. Yapmamız gereken tek şey E-Devlet sistemine girebilmek için T.C. kimlik numaranıza ve E-Devlet şifrenize ihtiyaç vardır. Eğer E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifrenizi internet üzerinden değiştirip size en uygun olan şifre ile değiştirebilirsiniz. E-Devlet şifrenizi aldıktan sonra size vereceğimiz linke tıklayarak E-Devlet Adli Sicil Kaydınızı kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Böylelikle sabıka kaydınızı sıra beklemeden kendiniz çıkartabilir vermeniz gereken kuruma zaman harcamadan ulaştırabilirsiniz

 

E-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama İçin LÜTFEN TIKLAYINIZ!

SGK 4C Nedir ?

Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu
Paylaş
Tarih : 20 Aralık 2013 - 12:41

SGK 4C Nedir ?

 

Ülkemizde en geniş kitleye hitap eden sosyal güvenlik kurumunun çok daha güvenli ve çok daha kaliteli bir hizmet sağlamak amacıyla yılın belirli dönemlerinde gerek sağlık gerek emeklilik konularında değişiklikler yapılarak daha kaliteli ve daha güvenli hizmet sağlamak amacıyla yenilikler yapılmaktadır.

 

En son yapılan en büyük değişikliklerden biri olan SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kuruluşları tek bir çatı altında toplayarak daha kolay ve daha geniş kapsamlı olup tek bir yerden bütün kolaylıkları önümüze serilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplanan SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması birim hizmetlerinde isim değişikliğine gitmesine sebep olmuştur. Bu durumda SGK 4cnedir,SGK 4c ye kimler bağlıdır gibi soruların cevapları aşağıda açıklanarak sizlerin bütün sorularına açıklık getirilmiştir.

 

SGK 4C’ye kimler bağlıdır?

 

SGK 4c açılımı ve ne anlama geldiğini açıklayıcı en iyi tanım eski sigorta sisteminde Emekli Sandığına sigorta türüne bağlı çalışanların bu sisteme dahil olan vatandaşlar artık SGK 4C‘li olarak anılmaktadırlar. Ülkemizde 657 Sayılı kanunun 4/C maddesine istinaden mevsimlik işçiler olarak sayılmaktadır.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2014 Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere Belirlenen İndirim ve İstisna Tutarları
2014 Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere Belirlenen İndirim ve İstisna Tutarları

285 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  30.12.2013 Tarihli ve  28867 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 2014 yılı gelirlerine

15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Çalışabilir Mi?
15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Çalışabilir Mi?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ? I. GİRİŞ Kıdem tazminatı konusu, 1475 sayılı eski İş Kanununun 14. maddesinde

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

PERFORMANS NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 4857 sayılı İş Kanunumuzun hayatımıza getirdiği en köklü değişimlerden biri iş sözleşmesininGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI