ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI – örnek 1

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 14:56

Örnek 1:
HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir. Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

10.09.2009 tarihinde sermayenin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına (Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır) peşin yatırılmıştır.

25.09.2009 tarihinde sermaye artırımı sırasında 2.500 TL gider yapılmış ve 450 TL KDV ile birlikte toplam 2.950 TL ödenmiştir.

Cevap:
Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.09.2008………………………………..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

 

100.000

 

 

 

 
100.000

2

………………………………01.09.2008………………………………..

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

 

25.000

 

 

25.000

3

………………………………10.01.2008………………………………..

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

40

 

 

40

4

………………………………25.01.2008………………………………..

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

2.500
450

 

 
2.950

 

BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
100.000 25.000
100.000 25.000
BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDER ALACAK
40
40
BORÇ 100 KASA ALACAK
25.000 40
2.950
25.000 2.990

 

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
100.000
100.000
BORÇ 191 İND. KDV ALACAK
450
450
BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK
2.500
2.500

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 14:55

1. Anonim şirketler, çeşitli nedenlerle sermayelerini artırabilir. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
– Kuruluş sırasında belirlenen sermayenin şirketin iş kapasitesine göre yetersiz kalması
– Şirketin iş hacmini genişletmek istemesi
– Enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücünün azalması bu nedenle sermayenin yetersiz kalması
– Yapılan yanlış yatırımlar ve harcamalar nedeniyle sermayenin azalması

2. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırma Yolları: Anonim şirketler, yukarıda sayılan nedenlerle sermaye artırımına gidebilir. Sermaye artırımı iç ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle çeşitli şekillerde olabilir.
– Yeni hisse senedi çıkartmak
– Mevcut ortakların sermaye paylarını artırmak
– Yedekleri ve dağıtılmamış kârları sermayeye dönüştürmek
– Değer artış fonlarını sermayeye eklemek
– Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek
– Çıkartılmış tahviller karşılığı hisse senedi çıkartarak sermaye artırımını gerçekleştirmek
– Başka şirketlerle birleşmek

3. Sermaye artırımı kararı alan anonim şirket aşağıdaki işlemleri yerine getirir:
– Genel kurulca sermaye artırma kararı alınır.
– Yönetim kurulu kararı alınır.
– Eski sermayenin ödendiği tespit ettirilir (şirketin sermaye artırma kârarı alması için esas sermayenin tamamen ödenmiş olması gerekir.)
– Sermaye artırımı ile ilgili değişiklik metni hazırlanır.
– Artırılan semayenin %0.04’ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına yatırılır. (Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır)
– Sermaye artırma metni ticaret siciline tescil ettirilir.
– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

4. Sermaye artırımında normal işlemlerin dışında başka işlemlerde yapılması gerekir:
– Ayni türden konulacak sermayenin değer belirlenmesine ilişkin bilirkişi ataması yaptırılır. Bu bilirkişi ayni sermaye olarak konan varlığın değerini belirler ve rapor düzenler.
– Ayni sermaye olarak konan varlık gayrimenkul ise bunların ipoteksiz veya hacizsiz olması gerekir.
– Ayni sermaye olarak konan maddi sabit kıymetin yeniden değerlemesi ile ilgili yeminli mali müşavir raporu alınır.
– Anonim şirketler, sermaye artırımında halka hisse senedi ihracı yaparak sermaye artırımını gerçekleştirecekse, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekir.

5. Aile (Kapalı) Anonim Şirketlerinde Sermaye Artırımı ve Muhasebe Kayıtları: Aile anonim şirketlerinde, sermaye artırımında ani kuruluştaki işlemler yapılır. Sermaye artırımında taahhüt edilen sermayenin 1/4’ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenir. Kalan sermaye taahhüdü, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihe göre en geç 3 yıl içinde ödenir.

6. Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırılması ve muhasebe kayıtları: Halka açık anonim şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna tabidir. Sermaye artırımı yapılırken ve halka hisse senedi arz edilirken diğer yasal formaliteler yanında, Sermaye Piyasası Kurulundan da izin alınması gerekir. Halka açık anonim şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olduğu için bu tür şirketlere Kayıtlı Sermaye Sistemi getirilmiştir.

6.1. Kayıtlı Sermaye: Anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşuluyla, yönetim kurulu kararıyla TTK’nin sermaye artışı ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın, hisse senedi çıkarabilecekleri en yüksek (azami) tutarı gösteren, Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeleridir.

6.2. Kayıtlı Sermaye Sistemi: Hisse senetleri halka arz edilmek suretiyle kurulan veya sonradan halka açılan anonim şirketlerin, SPK’den izin alarak tercih edebilecekleri bir sistemdir. Bu sistemde çıkarılan hisse senetleri bedelleri tamamen ödenmedikçe sermaye artırılamaz ve sermaye taahhütlerine karşılık nakit (para) dışındaki değerler getirilemez. Anonim şirketler, sermaye artırımında kayıtlı sermaye sistemine geçip geçmemekte serbesttir. Eğer kayıtlı sermaye sistemini seçmişlerse ve sözleşmelerinde belirli bir tavan sermaye belirlemişlerse ve bu durum, ticaret sicilini tescil ettirilip ilan edilmiş ise belirtilen tavan sermayeye kadar sermaye artırımı yapabilir.Bu durumda daha önce belirtilen yasal prosedürleri yerine getirmeden,sadece yönetim kurulunun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmadan sermaye artırımı gerçekleştirilebilir.Kayıtlı sermaye sistemi,sermaye artırımda formalitenin fazla olması nedeniyle,şirketlerin hızlı sermaye artırmalarını sağlamak amacıyla çıkartılmıştır

6.3. Bir anonim şirket kayıtlı sermaye sistemini seçtiğinde aşağıdaki işlemleri yerine getırmek zorundadır:
– Şirket yönetim kurulunca kayıtlı sermaye sistemini geçiş kararlarını alınması ve ana sözleşme ve değişiklik metninin hazırlanması
– Ana sözleşme değişiklik metninin genel kurulda görüşülerek karara bağlanması
– Kayıtlı sermaye sistemine geçişin mahkemece omarması
– Halka açık anonim şirketlerde sermaye artırılırken de yine artırılan sermayenin %004’ünün Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılmış olması
– Ana sözleşme değişiklik metninin ticaret sicilene tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi.

LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 14:53

1. Limited şirketlerin kuruluşu: Limited şirketlerin kuruluş işlemleri ile anonim şirketlerin ani kuruluşu aynıdır.

2. Limited şirketlerin kuruluşu sırasında yapılması gerekli işlemler:
– En az iki gerçek veya tüzel kişi bir araya gelerek yazılı bir ana sözleşme hazırlanır. Bu ana sözleşme ortaklar tarafından noter huzurunda imzalanır ve notere onaylatılır.
– Şirketin tescili için ticaret siciline bir dilekçe ile başvurulur.
– Sermayenin % 004’ü Rekabet Kurulu adına Ziraat Bankasına yatırılır.
– Şirket, Ticaret Siciline tescil ettirilir
– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

LİMİTED ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 14:52

1. Limited şirketlerin tanımı: İki ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

2. Limited şirketlerin özellikleri:
– Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır.
– Şirket bir ticaret unvanına sahiptir. ticaret unvanı iş konusuyla ilgili olmak zorundadır.
– Şirketin kuruluşu için en az 2, en fazla 50 ortak olmalıdır. Limited şirket ortakları gerçek kişi ve tüzel kişi olabilir.
– Limited şirketler, bankacılk ve sigortacılık dışında kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.
– Limited şirket sermayesinin en az 5.000 TL olması şarttır.
– Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.
– Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
– Sermaye hisselere değil paylara bölünür.
– Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkartamaz.
– Limited şirketlerde ortaklığın devri, anonim şirketlere göre daha zordur. Pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi zorunludur.
– Limited şirketin yönetimi, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından yapılabileceği gibi, dışarıdan yönetici de atanabilir.
– Limited şirketlerde kararlar ortakların oy çokluğu ile alınır.
– Ortak sayısı yirmiden fazla olan limitet şirketler denetçi bulundurmak zorundadır.
– Limited şirketlerde ortakların tamamı rekabet yasağına tabi değildir. Sadece yönetici olanlar bu yasağa tabidir.
– Limited şirketlerde vergi muhatabı şirketin kendisidir. limitet şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.

3. Yönetim ile İgili Organlar: Limited şirketlerin başlıca organları şunlardır:
– Genel kurul
– Müdürler
– Denetçiler

3.1. Genel Kurul: Ortakların tamamı genel kurulu oluşturur. Hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olağan olarak yılda en az bir kez toplanır. Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerin genel toplantıları anonim şirketlerin hükümlerine göre yapılır. Ortak sayısı yirmiden az olan limitet şirketlerde ise genel kurul yerine ortaklar kurulu vardır. Ortak sayısı 20 ve daha az olan limitet şirketlerde genel kurul kararları ortakların yazılı oyları ile alınır. Kararların geçerli olması için ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların, teklif edilen konu lehinde oy vermeleri gerekir.

3.1.1. Genel kurulunun görevleri şunlardır:
– Ana sözleşmede değişiklik yapmak
– Denetçileri seçmek, azletmek
– Payların bölünmesi hakkında karar vermek
– Mali tabloları inceleyerek ibra etmek
– Şirket müdürlerini atamak, azletmek, sürelerini uzatmak

3.2. Müdürler: Limited şirketlerdeki müdürlerle, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri aynı sorumluluk altında çalışmaktadır. Limited şirketlerde yönetim hakkı ve şirketin temsil yetkisi müdürlere verilmiştir. Limited şirketlerde müdürler ortaklar arasından olabileceği gibi dışarıdan da olabilir. Dışarıdan müdür atanabilmesi için bunun ana sözleşmede belirtilmiş olması ya da genel kurul kararı gerekir.

Müdürlerin kim olacağı ve nasıl seçileceği ana sözleşmede belirtilir. Müdürlerin atanması ve azli yetkisi, genel kuruldadır. Bu yetki başkasına devredilemez. Müdür olacak kişinin bu işi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Müdür olacak kişi, yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmalıdır; medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve reşit olmalıdır. Limited şirketlerde müdürler yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk altındadır. Müdürler yaptıkları işlemleri yasalara ve ana sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmelidir.

3.2.1. Müdürlerin görevleri şunlardır:
– Şirketi idare ve temsil görevi
– Genel kurulu toplantıya çağırma
– Şirketle rekabete gimemek
– Ana sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılması, takibi
– İflastan farklı bir sebeple şirketin dağılması halinde, ticaret sicline bildirmekle mükelleftir.
– Müdürler pay defterini tutmakla mükelleftir.
– Ortakların sermaye koyma borcunu yerine getirmelerini isteme
– Esas sermayenin belli bir kısmının yok olması durumunda ortaklar genel kuruluna bildirmekle mükelleftir.
– Mali tabloların ( Bilanço, gelir tablosu vb.)tanzimini sağlamak
– Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

3.3. Denetçiler: Ortak sayısı 20’nin altında olan limitet şirketler denetçi bulundurmak zorunda değildir. Otak sayısı 20’den fazla olan limitet şirketler en az bir denetçi bulundurmak zorundadır. En fazla beş denetçi bulundurabilir. Limited şirketlerde denetçiler kuruluşta ana sözleşmede belirtilirler, daha sonra da genelkurul tarafından seçilir. Denetçiler ortaklar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Görev süresini dolduran denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçi seçilecek kişilerin bu görevi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Denetçi seçilecek kişilerin ayrıca hukuken gerekli şartları taşıması gerekir.

3.3.1. Denetçilerin görevleri:
– Şirket müdürleri ile beraber bilanço düzenleme şeklini belirlemek
– Şirketin tahmini bilançosunu düzenlemek
– Dönem bilançosunu düzenlemek
– Müdürlerin ihmali görüldüğünde genel kurulu toplantıya çağırmak
– En az üç ayda bir şirket kasasını denetlemek
– Genel kurula katılmak suretiyle ortaklara bilgi vermek
– Şirketin muhasebe kayıtlarının yasalara uygun olarak tutulup tutulmadığının kontrolü yapmak

4. Limited şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterler şunlardır:
– Yevmiye defteri
– Büyük defter
– Envanter ve bilanço defteri
– Pay defteri

ANONİM ŞİRKETLERİN MUHASEBESİ – Örnek 2

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 05 Şubat 2012 - 14:49

Örnek 2: (tedrici kuruluş)
HG Anonim Şirketinin 600.000 TL sermaye ile beş kurucu ortak tarafından 05.01.2009 tarihinde tedrici şekilde kurulmasına karar verilmiştir.

Şirket sermayesinin, nominal değeri 10 TL olan 60.000 adet hisse senedi temsil edecektir. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 10.01.2009 tarihinde izin alınmış ve hisse senetleri bastırılmıştır.

10.01.2009 tarihinde sermayenin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına Kurucu ortaklardan ortak A tarafından yatırılmıştır.

Hisse senetlerinin basım ve ilanı için 4.000 TL gider, 720 TL KDV, olmak üzere toplam 4.720 TL ortak B tarafından 10.01.2009 tarihinde ödenmiştir.

Kurucu ortaklar, hisse senetlerinin 1/10’unu teşkil eden 6.000 adedini 15.01.2009 tarihinde satın almış ve bedellerini bankada şirket adına açtırılan hesaba yatırmışlardır.

Kalan 54.000 adet hisse senedinin satışı için banka ile 20.01.2009 tarihinde % 03 komisyon karşılığında anlaşma yapılmıştır. Banka, hisse senetlerinin tamamını satmış, kendi komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı 30.01.2009 tarihinde şirketin bankadaki hesabına yatırmıştır.

Kurucu ortakların hisseleri şöyledir:

Ortak A: 2.000 adet hisse senedi X 10 TL = 20.000 TL
Ortak B: 2.000 adet hisse senedi X 10 TL = 20.000 TL
Ortak C: 1.000 adet hisse senedi X 10 TL = 10.000 TL
Ortak D: 500 adet hisse senedi X 10 TL = 5.000 TL
Ortak E: 500 adet hisse senedi X 10 TL = 5.000 TL

Cevap:
Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………05.01.2009………………………………..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

 

60.000

 

 

 

 
60.000

2

………………………………10.01.2009………………………………..

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 240

 

240

 

 

240

3

………………………………10.01.2009………………………………..

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS
191 İND. KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 4.720

 

4.000
720

 

 
4.720

4

………………………………15.01.2009………………………………..

102 BANKALAR HS..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak D 5.000

 

60.000

 

 

60 .000

 

Toplam 60.000 adet hisse senedinden 6.000 adedi kurucu ortaklar tarafından satın alınmıştır. Geriye kalan 54.000 adet hisse senedi halka arz edilmiştir. Satışa sunulan hisse senetleri geçici hesap olan “NAZIM HESAPLAR”da gösterilmek zorundadır.

5

………………………………20.01.2009………………………………..

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetleri

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar

 

540.000

 

 
540.000

ANONİM ŞİRKETLER MUHASEBESİ 2

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:20

ANONİM ŞİRKETLERİN MUHASEBESİ – ANONİM ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1 devamı (büyük defterler ve kuruluş bilançosu)

BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
500.000 100.000
100.000
300.000
500.000 300.000
BORÇ 262 KUR. VE ÖRGÜT.GİDER ALACAK
200
3.000
3.200
BORÇ 191 İND. KDV ALACAK
540
540
BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR ALACAK
70.000
70.000
BORÇ 100 KASA ALACAK
300.000
300.000

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
500.000
500.000
BORÇ 331 ORTAKLARA BORÇLAR ALACAK
200
3.540
3.740
BORÇ 254 TAŞITLAR ALACAK
30.000
30.000
BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR ALACAK
100.000
100.000
AKTİF HG ANONİM ŞİRKETİ 10.01.2009 TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR………………………………….300.540
Kasa ……………………………300.000
İndirilecek KDV…………………540

II. DURAN VARLIKLAR…………………………………203.200
Arazi ve arsalar…………….100.000
Taşıtlar…………………………..30.000
Demirbaşlar…………………….70.000
Kuruluş ve örgüt. gider…….3.200

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…….3.740
Ortaklara borçlar……………….3.740

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

V. ÖZ KAYNAKLAR…………………………………………500.000
Sermaye……………………………500.000

A.TOPLAM 503.740 P.TOPLAM 503.740

ANONİM ŞİRKETLERİN MUHASEBESİ

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:18

1. Anonim Şirketlerde Sermaye Taahhüdü: Anonim şirketlerde en az sermaye sınırı 50.000 TL’dir. Anonim şirket kurabilmek için kurucu ortakların en az 50.000 TL sermaye taahüdünde bulunmaları zorunludur. Bu tutarın altındaki tutarlarla şirket kurulamaz. Anonim şirketlerin ani kuruluşunda sermayenin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir. Anonim şirketlerin tedrici kuruluşunda ise kurucu ortaklar sermayenin 1/10’unu taahhüt etmek zorundadır. Sermayenin kalanı ise halka arz edilir. Anonim şirketlerin kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde bütün şirketlerde olduğu gibi önce taahhüt kaydı yapılır.Anonim şirketlerde taahhüt kaydı şöyle yapılır: “501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI” borçlandırılır, “500 SERMAYE HESABI” alacaklandırılır.

2. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi: Kurucu ortaklar şirket sermayesinin 1/10 temsil eden hisseleri satın alarak bedellerini şirketin bankada açtırılan hesabına yatırır. Sermaye olarak nakit para konulabileceği gibi kıymetli evrak ve menkul şeyler, gayrimenkuller, ticari işletmeler, her çeşit mal, emtia, makine vs.iktisadi değeri olan sair haklar da konabilir. Paradan başka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilir. Anonim şirketlerde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi kaydı şöyle yapılır: “501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI” alacaklandırılır, sermaye olarak konulan unsur ile ilgili hesap borçlandırlır.

3. Kuruluş Gideri: Anonim şirketlerde kuruluş sırasında yapılan giderler “262 KURULUŞ VE ÖRĞÜTLENME GİDERLERİ HESABI”nda takip edilir. Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı aktif karekterli bir hesap olduğu için borçlandırılarak açılır. Her yıl eşit tutarlarda amorti edilerek 5 yılda tüketilir. Bilânçonun aktifinde, duran varlıklar içerisinde, maddi olmayan duran varlıklar bölümünde yer alır.

3.1. Kuruluş giderleri şunlardan oluşur:
– Etüt giderleri
– Proje giderleri
– Statü giderleri
– Kuruluşla ilgili yolculuk giderleri
– Kuruluş sırasında avukat, danışman gibi kişilere ödenen ücretler
– Kuruluş sırasında ödenen noter, harç ve ilan giderleri
– Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka satışı sırasındaki giderleri, baskı ve ilan giderleri

Örnek 1: (ani kuruluş)
HG Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından 01.01.2009 tarihinde ani biçimde kurulmuştur. Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 500.000 TL’dir. Ortakların sermaye payları eşittir.

01.01.2009 tarihinde sermayenin %004’ü ortak A tarafından Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılmıştır.

Şirketin kuruluşu sırasında noter ve tescil gideri olarak 3.000 TL ve 540 TL KDV olmak üzere 3.540 TL kurucu ortaklardan ortak B tarafından 05.01.2009 tarihinde ödenmiştir.

Ortaklar, sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Kurucu ortaklar sermaye taahhütlerini 10.01.2009 tarihinde şöyle ödemişlerdir:

Kurucu ortaklardan ortak A 30.000 TL değerinde otomobil ve 70.000 TL değerinde demirbaş vermiştir. Kurucu ortaklardan ortak B 100.000 TL değerinde arsa vermiştir. Diğer kurucu ortaklar, ortak C, ortak D ve ortak E ise sermaye taahhütlerini nakit olarak ödemişlerdir.

Cevap:
Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.01.2009………………………………..

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

500.000  
500.000
2

………………………………01.01.2009………………………………..

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 200

200  

200

3

………………………………05.01.2009………………………………..

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS
191 İND. KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 3.540

3.000
540
3.540
4

………………………………10.01.2009………………………………..

254 TAŞITLAR HS.
255 DEMİRBAŞLAR HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 100.000

30.000
70.000
100 .000
5

………………………………10.01.2009………………………………..

250 ARAZİ VE ARSALAR HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak B 100.000

100.000 100 .000
6

………………………………10.01.2009………………………………..

100 KASA HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak C 100.000
ortak D 100.000
ortak E 100.000

300.000  

300 .000

 

Anonim Şirketler Muhasebesi 2

ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:15

Anonim şirketler kuruluş aşamalarına göre iki şekilde kurulurlar. Bunlar ani kuruluş ve tedrici kuruluş şekilleridir.

1. Ani kuruluş: Ani kuruluş, şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafndan taahhüt edilmesiyle kurulur. Tedrici kuruluşa göre kuruluş süresi kısa ve formaliteleri daha azdır. Genellikle birbirini tanıyan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulur. En az beş kurucu ortak tarafından kurulur. Taahhüt edilen sermayenin 1/4’ü kuruluş tarihinden itibaren üç ay içerisinde, geri kalanı da üç yılda eşit taksitlerle ödenmek zorundadır.

1.1. Ani kuruluşta sırasıyla yapılması gereken işlemler:
– En az, beş gerçek veya tüzel kişi bir araya gelerek yazılı bir ana sözleşme hazırlanır. Bu ana sözleşme ortaklar tarafından noter huzurunda imzalanır (Ana sözleşme 7 nüsha olarak düzenlenir.).
– Şirketin tescili için ticaret siciline bir dilekçe ile başvurulur. Sermayenin %004’ü (on binde dördü) rekabet kurulu adına Ziraat Bankasına yatırılır.
– Şirketin tescili için ticaret siciline bir dilekçe ile başvurulur.
– Şirket Ticaret Siciline tescil ettirilir.
– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

1.2. Ticaret siciline verilen dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:
– İki adet ana sözleşme
– Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri ile ikametgâh belgeleri
– Şirketi temsile yetkili olanların imza sirküleri
– Sermayenin %004’ünün Rekabet Kurulu adına yatırıldığını gösteren dekont

1.3. Ana sözleşmenin hazırlanması: Uygulamada ana sözleşme örnekleri ticaret müdürlüklerinde tip olarak hazır verilmektedir. Kurucu ortaklar bu sözleşmeyi en az yedi nüsha olarak doldurulup imzalayarak notere tasdik ettirir. Ana sözleşmede bulunması zorunlu olan hususlar şunlardır:
– Şirketin kurucularının adı, soyadı, ikametgâh adresleri ve uyrukları
– Şirketin ticaret unvanı
– Şirketin amacı ve faaliyet konusu
– Kurulacak şirketin merkez ve şubelerinin adresleri
– Şirketin süresi
– Şirketin esas sermayesinin tutarı,kaç paya ayrıldığı,payların değerleri ile şirkete ödenme şekil ve şartları
– Şirketin yönetim kurulu üyeleri, seçim şekli,görevleri,hakları,yetkileri,görev süreleri ve toplanma zamanları
– Denetçilerin seçilmesi ve görevleri
– Genel kurul toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirtilmesi zorunludur .
– Şirkete ait ilanların ne şekilde yapılacağının belirtilmesi zorunludur .
– Kârın dağıtım şekli, hesap dönemi, yedek akçelerin ayrılması gibi diğer hususlar da belirtilebilir.
– Her ortağın taahhüt ettiği sermaye türü ve pay miktarı

1.4. Aşağıdaki kuruluşlara gerekli müracaatlarda bulunma:
– Ana sözleşmeler noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.
1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha)
3. Noter tasdikli ana sözleşmez (3 nüsha)
4. Kurucuların ve yetkililerin nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
5. Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan………… nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
9. Özel mevzuatı gereğince ödenmiş sermaye ile kurulan şirketlerin ödenen sermayeye ait banka dekont aslı veya onaylı sureti Ayrıca; aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli ve belirtilen durumlarda sayılan belgeler eklenmelidir.

– Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma Türk ticaret kanunu hükümleri gereğince ticaret unvanının Türkiye genelinde herhangi bir silcil dairesinde tescil edilmiş unvanlardan farklı olması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatları gereğince;bir şirket unvanının diğer bir şirket unvanından farklı olup olmadığının değerlendirilmesi çekirdek unvanlardan sonra gelen (sektör bazında) iki kelimenin (sıralamaya bakılmaksızın )aynı olmaması esasına göre yapılmaktadır. Ticaret unvanlarında noktalama işaretleri ve şekillere yer verilmemelidir. Şirket ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi bulunmaması halinde yabancı dilde kelimelere yer verilmemelidir. Kurulacak şirketin unvanını taşıyan daha önceden kurulmuş bir şirket olup olmadığı ticaret odası web sitesinden sorgulanmalıdır.
– Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama yazısı.
– Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
– Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi.
– Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı
– Merkezi İstanbul dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini, limitet şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler
– Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi
– Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmemiş ve taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir
belge(İstanbul iflas müdürlüklerinin tamamında)
– Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve yurtiçi fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 250.000 YTL, yurtdışı fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 200.000 YTL sermayesi olmalı.
– Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalı. Ayrıca, hisse senetleri nama yazılı olmalıdır.
– Şirket amaç ve konusunda üretim bulunması halinde unvanda sanayi kelimesi kullanılabilir.
– Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin “gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihracı” gibi.
– Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

2. Tedrici kuruluş: Anonim şirketlerin kuruluş şekillerinden diğeri de tedrici kuruluştur. Tedrici kuruluşta Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyulması zorunludur. Ülkemizde gelişmeye paralel olarak sermaye piyasası alanında da gelişmeler olacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasasının işlemesini ve halkın finans kuruluşlarına güvenini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece tasarrufçu ile sermaye talep edenler arasında güvenli bir köprü oluşmuş olacaktır. Atıl duran küçük tasarruflar ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kısaca Sermaye Piyasası Kanunu, sermayenin halka yayılmasını amaçlar. Tedrici kuruluşta sermayenin 1/10’unu kurucu ortaklar taahhüt eder, kalan kısmı için ise halka başvurulur.

2.1. Bir anonim şirketin tedrici şekilde kurulabilmesi için yapılması gerekli işlemler şunlardır:
– En az beş kurucu ortak tarafından yazılı bir ana sözleşme hazırlanır.
– Hazırlanan bu yazılı ana sözleşme notere tasdik ettirilir.
-Kurucu ortaklar tarafından sermayenin 1/10’unu temsil eden hisse senetleri satın alınarak bedeli şirketin bankada açtırılan hesabına bloke ettirilir.
– Şirket sermayesinin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.
– Halkın şirkete ortak olmasını sağlamak için “izahname” düzenlenir.
– Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır.
– Hisse senetleri halka sunulur.
– Satılamayan hisse senetleri kurucu ortaklar tarfından satın alınarak bedelleri nakit olarak ödenir.
– Kurucu ortaklar tarafından kuruluş genel kurulu yapılır.
– Şirket, ticaret siciline tescil ettirilir.
– Şirket, tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

2.2. İzahname: Şirketin amacı, konusu, esas sermayesinin tutarı, kuruluş genel kurullarının yeri, kurucu ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ne gibi ekonomik çıkarlar sağladığı vb. konuların açıklandığı bir belgedir. Tedrici kuruluşun muhasebeleştirilmesi de ani kuruluşta olduğu gibidir. Farklı olan hisse senetlerinin satışı süresince bastırılan hisse senetleri, geçici hesap olan “NAZIM HESAPLAR”da takip edilir. Satış işlemi bittikten sonra “NAZIM HESAPLAR” kapatılır.

Anonim Şirketlerin Muhasebesi

ANONİM ŞİRKETLER, ANONİM ŞİRKET NEDİR ?

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:13

1. Anonim şirketlerin tanımı: Sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan, büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen kurullarla çoğunluk esasına göre yönetilen, menkul kıymet (hisse senedi, tahvil vb.) çıkartabilen şirketlerdir. Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir. (Türk Ticaret Kanunu 269. madde)

2. Anonim şirketlerin özellikleri:
– Anonim şirketler kanunen yasak edilmeyen her türlü iktisadi ve ticari konuların gerçekleşmesi amacıyla kurulabilir. Ana sözleşmede şirket konusunun açıkça gösterilmesi zorunludur.
– Anonim şirketlerde, tüzel kişinin tacir olmasının bir sonucu olarak, bir ticaret unvanı altında kurulmak ve bu ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil ettirmek zorundadır.
– Anonim şirket sermaye şirketi olduğundan, ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmalıdır. “Anonim şirket” ibaresinin açık veya kısaltılmış “AŞ” olarak yazılması gerekir.
– Anonim şirketler, şirkette pay sahibi olan en az beş kurucu ortakla kurulabilir. Ortak sayısının beşin altına düşmesi, anonim şirketi sona erdiren kanuni bir sebeptir (T.T.K. Madde 434/4).
– Anonim şirket bir sermaye şirketi olup sözleşmesinde ortaklar tarafından konulması taahhüt edilen sermayenin bütünü, esas sermayeyi oluşturur.
– Anonim şirketlerde esas sermaye belirli ve paylara bölünmüştür. En az sermaye sınırı 50.000 TL’dir.
– Anonim şirketlerde hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. Kuruluş sırasında ayni (mal, eşya) olarak konan sermaye karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl geçmedikçe satılamaz.
– Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Verginin muhatabı şirkettir.
– Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı sadece anonim şirketlere verilmiştir.
– Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilik ticaret siciline tescille gerçekleşir.
– Anonim şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
– Sermaye, her biri 1 Kr’luk paylara ve katlarına bölünür.
– Anonim şirket, sermayesi paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilebilir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

3. Anonim şirketlerin sınıflandırılması: Anonim şirketlerin sınıflandırılması çeşitli şekillerde yapılabilir. Kuruluş şekline göre ve ortakların sayısı ve özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

3.1. Kuruluş Şekline Göre Anonim Şirketler:
– Ani kuruluş yöntemiyle kurulan anonim şirketler
– Tedrici kuruluş yöntemiyle kurulan anonim şirketler
– Tür değiştirme yoluyla kurulan anonim şirketler
– Birleşme yoluyla kurulan anonim şirketler
– Özel kanunlarla kurulan anonim şirketler

3.2.Ortakların Sayısı ve Özelliklerine Göre Anonim Şirketler:
– Aile anonim şirketleri (kapalı anonim şirketler)
– Halka açık anonim şirketler
– Özel yasalarla kurulan anonim şirketler
– Holdingler
– Çok uluslu anonim şirketler

4. Yönetim ile İgili Organlar: Anonim şirketlerin başlıca organları şunlardır:
– Genel kurul
– Yönetim kurulu
– Genel müdür ve diğer müdürler
– Denetçiler

T.T.K ’na göre; yukarıda sıraladığımız organlardan genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler, anonim şirketlerin bulundurmak zorunda oldukları organlardır. Müdürler ise kanuna göre zorunlu değildir. Fakat anonim şirketlerin yapısı ve değişik şubelerinin olması sebebiyle gerekli olmaktadır.

4.1. Genel Kurul: Anonim şirketlerde bütün ortakların toplanarak karar aldıkları bir organdır. En yüksek karar organıdır. Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir kez, olağanüstü genel kurul toplantıları ise gerekli görülen durumlarda toplanabilir.

4.1.1. Genel kurulun yetkileri şunlardır:
– Şirket ana sözleşmesinin degiştirilmesi
– Şirketin feshine karar verilmesi
– Şirket organlarının seçimi, değiştirilmesi ve azledilmesi
– Hisse senedi ve tahvillerin ihracına karar verilmesi
– Yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin denetimi ve ibrası
– Bilanço, kar ve zarar hesaplarının onaylanması
– Tasfiye kararı alındığında tasfiye memurlarının seçimine veya azline karar verilmesi
– Şirketin genel olarak denetiminin yapılması

4.2. Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, şirketin yönetiminden ve üçüncü kişilere karşı temsil edilmesinden sorumlu olan organdır.Yönetim kurul üyeleri genel kurul tarafından seçilir.Görev ve yetkileri bakımından genel kuruldan sonra en önemli organ yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri gerçek kişilerden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinin pay sahipleri arasından seçilmesi kuraldır.Pay sahibi olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz,ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye olabilir.Ölüm,istifa veya farklı sebeplerle yönetim kurulu üyeliği açıldığı takdirde,ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,boşalan yer için yönetim kurulu tarafından atama yapılabilir. Yönetim kurulunun teşkilinden sonra yapılması gereken ilk şey, üyeleri arasından bir “Başkan” ve “Başkan Vekili” seçilmesidir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Yönetim kurulu toplandıktan sonra, mevcut üyelerinin çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim kurulunun teşkilinden sonra yapılması gereken ilk şey, üyeleri arasından bir “Başkan” ve “Başkan Vekili” seçilmesidir.

4.2.1. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

– Genel kurulun toplantıya çağrılması
– Şirket yöneticilerinin atanması ve azilleri
– Şirketin denetlenmesi
– Yıllık raporların düzenlenmesi,
– Bilanço ve kâr zararın tablolarının düzenlenmesi
– Karın dağıtımı için öneride bulunulması
– Şirketin defterlerinin tutulması
– Yönetim kurulu üyeliğinin açılması halinde yeni üye seçimi
– Şirkete ilişkin tescil ve ilan işlerinin yapılması
– Şirketin mali durumunun bozulması halinde, gerekli tedbirlerin alınması

4.3. Genel Müdürler ve Diğer Müdürler: Türk Ticaret Kanununa göre, müdürler anonim şirketlerin zorunlu organlarından sayılmamaktadır. Günümüz şartlarında şirketler genel müdür ve müdürlere ihtiyaç duymaktadır. Sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça genel müdür ve müdürler, genel kurul kararı ile veya yönetim kurulu tarafından seçilebilir. Müdürlerin atanması ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Müdürler yönetim kurulu üyelerinden, ortaklardan veya üçüncü kişilerden olabilir. Müdürlerin görev süreleri sözleşmede belirtilmemişse en fazla yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri kadardır. Müdürler şirketin ticari temsilcisidir.

4.4. Denetçiler: Anonim şirketlerde, yönetim kurulu ve genel kurulun yanı sıra yasal olarak bulunması gereken organlardan biri de denetim organıdır. Denetçiler, anonim şirketlerde pay sahiplerinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir organdır. Şirket işlerini denetlemek üzere bir veya birden fazla denetçi seçilmesi yasal zorunluluktur. Denetçilerin mutlaka pay sahipleri arasından seçilmesi yasal olarak zorunlu değildir. Tek denetçi seçilmesi halinde seçilecek kişinin Türk vatandaşı olması şarttır. Birden fazla denetçi seçilmesi halinde ise yarıdan bir fazlasının Türk vatandaşı olması lazımdır. Denetçiler normal olarak genel kurul tarafından seçilir. Denetçi sayısı birden fazla ise ve bir denetçiliğin her hangi bir nedenle açılması halinde, diğer denetçiler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birini seçebilir. Tek denetçi olması ve bu denetçinin ayrılması halinde ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçi tayini istenmesi gerekir. Denetçiler, görevleri gereği şirketin işleriyle ilgili bilgi ve her çeşit belgeyi, sözlü ya da yazılı açıklamayı isteyebilir.

4.4.1. Denetçilerin Görevleri:
– Yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği içerisinde bilançonun şeklini tayin etmek,
– Üç aydan fazla ara vermemek kaydıyla sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek,
– Şirket defterlerinin Vergi Usul Kanunu’na ve diğer kanunlara uygun olarak tutulup tutulmadığını, kayıtların doğru olarak yapılıp yapılmadığını en az altı ayda bir kontrol etmek,
– En az ayda bir defa şirketin defterlerini inceleyerek rehin veya teminat olarak teslim olunan her türlü evrakın mevcut olup olmadığını kontrol etmek,
– Bütçe ve bilançoyu denetlemek,
– Genel kurul toplantılarına katılmak,
– Pay sahiplerinden gelebilecek şikâyetleri inceleyerek rapor etmek,
– Tasfiye işlemlerine nezaret etmek,
– Yönetim kurulunun ihmali veya suistimali halinde genel kurulu toplantıya davet etmek,
– Genel kurula denetleme raporu sunmak.

5. Anonim şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterler şunlardır:
– Yevmiye defteri
– Büyük defter
– Envanter ve bilanço defteri
– Genel kurul karar defteri
– Yönetim kurulu karar defteri
– Pay sahipleri defteri
– Pay defteri
– Tahvil defteri

Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri

SERMAYE ŞİRKETLERİ, SERMAYE ŞİRKETİ NEDİR ?

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:10

Sermaye Şirketleri: Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık bozulmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilir veya devredilebilir.

Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür ortaklıklara sermaye şirketleri denir. Şirket, gücünü ve itibarını sermayesi ve yönetiminden alır. Şirket alacaklarına karşı şirket mal varlığı bir güvence oluşturur. TTK’ da yer alan sermaye şirketleri Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirket olmak üzere üç tanedir.

1. Anonim Şirketler: En az beş veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara bölünmüş bir temel sermayesi, ekonomik amaç ve konusu bulunup, borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan ortaklıklara anonim şirket denir. En önemli özellikleri şunlardır:
– Ortak sayısı en az beş olmalıdır. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
– Şirketin temel sermayesi belli olmalı ve bu miktarın en az tutarı elli bin TL olmalıdır.
– Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüştür.
– Şirketin ticari unvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır.
– Şirketin üçüncü kişilere olan sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır.
– Şirket ortaklarının üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır.

Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar. Ani kuruluşta, sermayenin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir. Ani kuruluşta kurucu ortaklar sermaye taahhütlerinin en az %25’ini kuruluştan itibaren 3 ay içinde, kalan ‘%75’ini ise 3 yıl içinde ödemek zorundadırlar. Tedrici kuruluşta ise sözleşme safhasında sermayenin tamamı kurucu ortaklarca taahhüt edilmeyip yalnızca onda biri (1/10) temin edilmekte, kalanı için hâlka başvurulmaktadır.

2. Limited Şirketler: Ekonomik amaç ve konular için iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulmuş olup ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve temel sermayesi belli olan şirketlere “ limited şirket ” denir. En belirgin özelikleri şunlardır:
– Ortak sayısı ikiden az elliden fazla olamaz.
– Temel sermayesi en az beş bin YTL olmalıdır.
– Bankacılık, sigortacılık ve borsa bankerliği ile uğraşamazlar.
– Şirkete getirilen sermaye için hisse senedi çıkarılamaz.
– Ortaklık payının tutarı ne olursa olsun, her ortağın bir payı bulunur.
– Ortaklık payının devri, genelde diğer ortakların iznini gerektirir.
– Şirketin temel sermayesi, şirkete ilişkin zarf, kâğıt ve başka basılı evraklarda belirtilmiş olmalı ve şirket unvanının “limited şirket” kelimesini taşıması şarttır.

Limited şirketler ortaklar tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bu tür şirketlerde ortaklardan oluşan bir genel kurul bulunur. Bunun yanı sıra ortak sayısı 20’den çok olan limited şirketlerde en az bir denetçinin olması zorunludur.

3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı, şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir. Bu tür şirkette kolektif şirket ortakları gibi sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumlu olanlara “komanditer” ortak denir.

ŞAHIS ŞİRKETLERİ, ŞAHIS ŞİRKETİ NEDİR ?

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:07

Şahıs Şirketleri: Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK’ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket.

Şahıs şirketlerinin kuruluş aşamaşları: 
– İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri, İkametgah, Nüfus Cüzdanı Suretinin alınması ,
– Şirket tescilinin yapılması,
– Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması,
– Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi,
– Yoklama tutanağın düzenlenmesi,
– Vergi hesap numarasının alınması,
– Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası,
– Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı,
– Sicil gazetesi ilanı,
– İlgili Odaya kayıt yaptırılması,
– İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması, Hafta Tatili Ruhsatı, Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır.
– SSK İşlemleri,
– Bağ-Kur İşlemleri,

1. Koolektif Şirket: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler.

1.1. Ortaklık sözleşmesinde bulunması gerekenler:
– Ortakların adları soy adları ile ikametgahları,
– Ortaklığın Kollektif olması,
– Ortaklığın Ticaret Ünvanı ve adresi,
– Ortaklığın Konusu,
– Her Ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği miktar, para mahiyetinde olmayan sermayesinin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu eğer kişisel emek söz konusu ise emeğin niteliği ve kapsamı,
– Ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,
– Ortaklık sözleşmesi yazılı ve imzaları noterce onaylı olmalı,
– Sözleşme düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan olunması gerekir.

2. Komandit Şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan şirket türüdür. Komandit şirketlerin en önemli özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Komandit şirket biri komandite diğeri komanditer olmak üzere en az iki ortak tarafından kurulur.

2.1. Komandite ortak: Sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan ortaktır. Şirketin yönetimine seçilebilirler ve gerçek kişilerden oluşur.

2.2. Komanditer ortak: Sormluluğu şirketteki sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Şirketin yönetimine seçilemezler. Komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan birinin ismi ile şirket konusunu gösterecek bir ibareyi taşımalıdır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir.

Komandit şirketler Adi Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.3. Sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır : 
– Ortakların isimleri, ikamet adresleri ve uyrukları,
– Şirketin komandit niteliği ve ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,
– Şirketin unvanı ve adresi,
– Şirketin konusu,
– Şirket sermayesinin miktarı ile, ortakların herbirinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,
– Şirketi temsile yetkili olanların isimleri ve bunların temsil şekilleri.

TİCARET ŞİRKETLERİ, TİCARET ŞİRKETLERİ NELERDİR ?

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:05

Ticaret Şirketleri: Ticaret şirketleri özelliklerine göre ikiye ayrılır.

1. Şahıs Şirketleri:Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK’ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket.

– Kollektif Şirketler: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler.

– Komandit Şirketler: Kolektif şirketin bir çeşidi olup, ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlar da “komanditer ortak” denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafından yönetilirler. Komanditer ortaklar yılsonunda hesaplarını denetleyebilirler ve kârdan sermayeleri oranında pay alırlar. Ticaret hayatında bu şirket türüne fazla rastlanmamaktadır.

Komandite ortak: Sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan ortaktır. Şirketin yönetimine seçilebilirler ve gerçek kişilerden oluşur.Komanditer ortak: Sormluluğu şirketteki sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Şirketin yönetimine seçilemezler. Komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan birinin ismi ile şirket konusunu gösterecek bir ibareyi taşımalıdır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir. Komandit şirketler Adi Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2. Sermaye Şirketleri: Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık bozulmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilir veya devredilebilir.

Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür ortaklıklara sermaye şirketleri denir. Şirket, gücünü ve itibarını sermayesi ve yönetiminden alır. Şirket alacaklarına karşı şirket mal varlığı bir güvence oluşturur. TTK’ da yer alan sermaye şirketleri Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirket olmak üzere üç tanedir.

– Anonim Şirketler: En az beş veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara bölünmüş bir temel sermayesi, ekonomik amaç ve konusu bulunup, borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan ortaklıklara anonim şirket denir. En önemli özellikleri şunlardır:
– Ortak sayısı en az beş olmalıdır. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
– Şirketin temel sermayesi belli olmalı ve bu miktarın en az tutarı elli bin TL olmalıdır.
– Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüştür.
– Şirketin ticari unvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır.
– Şirketin üçüncü kişilere olan sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır.
– Şirket ortaklarının üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır.

Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar. Ani kuruluşta, sermayenin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir. Ani kuruluşta kurucu ortaklar sermaye taahhütlerinin en az %25’ini kuruluştan itibaren 3 ay içinde, kalan ‘%75’ini ise 3 yıl içinde ödemek zorundadırlar. Tedrici kuruluşta ise sözleşme safhasında sermayenin tamamı kurucu ortaklarca taahhüt edilmeyip yalnızca onda biri (1/10) temin edilmekte, kalanı için hâlka başvurulmaktadır.

– Limited Şirketler: Ekonomik amaç ve konular için iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulmuş olup ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve temel sermayesi belli olan şirketlere “ limited şirket ” denir. En belirgin özelikleri şunlardır:
– Ortak sayısı ikiden az elliden fazla olamaz.
– Temel sermayesi en az beş bin YTL olmalıdır.
– Bankacılık, sigortacılık ve borsa bankerliği ile uğraşamazlar.
– Şirkete getirilen sermaye için hisse senedi çıkarılamaz.
– Ortaklık payının tutarı ne olursa olsun, her ortağın bir payı bulunur.
– Ortaklık payının devri, genelde diğer ortakların iznini gerektirir.
– Şirketin temel sermayesi, şirkete ilişkin zarf, kâğıt ve başka basılı evraklarda belirtilmiş olmalı ve şirket unvanının “limited şirket” kelimesini taşıması şarttır.

Limited şirketler ortaklar tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bu tür şirketlerde ortaklardan oluşan bir genel kurul bulunur. Bunun yanı sıra ortak sayısı 20’den çok olan limited şirketlerde en az bir denetçinin olması zorunludur.

– Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket: Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı, şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir. Bu tür şirkette kolektif şirket ortakları gibi sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumlu olanlara “komanditer” ortak denir.

ADİ ŞİRKETLER, ADİ ŞİRKET NEDİR ?

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 13:03

Adi Şirket: İki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirket sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir. Borçlar Kanununa tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

-Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır.
-Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirlenmemişse Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir
– Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
– Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
– Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar
– Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.
-Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.
-Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz. Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir.
-Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir.

İŞLETME ÇEŞİTLERİ, ŞİRKET ÇEŞİTLERİ

Ana Sayfa » Şirketler Muhasebesi (Page 2)
Paylaş
Tarih : 03 Şubat 2012 - 12:59

1. Tek Kişi İşletmeleri: Tek kişi işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. Sermayelerinin yetersiz olması ve alacaklılara karşı sınırsız sorumluluk üstlenmeleri, büyümelerine engeldir.

2. Şirketler: Ortak ekonomik amaç ve çıkarları gerçekleştirmek, ya da belli bir ekonomik amaç ve çıkarın gereği olarak birden çok kişilerin emek ve sermayelerini bir sözleşme ile birleştirerek kurulan işletmelere şirket denir. Bir ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir:
– Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu kişilere ortak, hissedar, şerik veya pay sahibi denir.
– Ortak bir amacın bulunması gereklidir.
– Ortak amaca ulaşabilmek için ortaklar arasında bir sözleşme bulunmalıdır.
– Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir.

2.1. Adi Şirketler: İki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirket sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir. Borçlar Kanununa tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

-Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır.
-Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirlenmemişse Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir
– Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
– Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
– Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar
– Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.
-Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.
-Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz. Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir.
-Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir.

2.2. Ticaret Şirketleri: Ticaret şirketleri özelliklerine göre ikiye ayrılır.

2.2.1. Şahıs Şirketleri:Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK’ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket.

– Kollektif Şirketler: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler.

– Komandit Şirketler: Kolektif şirketin bir çeşidi olup, ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlar da “komanditer ortak” denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafından yönetilirler. Komanditer ortaklar yılsonunda hesaplarını denetleyebilirler ve kârdan sermayeleri oranında pay alırlar. Ticaret hayatında bu şirket türüne fazla rastlanmamaktadır.

Komandite ortak: Sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan ortaktır. Şirketin yönetimine seçilebilirler ve gerçek kişilerden oluşur.Komanditer ortak: Sormluluğu şirketteki sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Şirketin yönetimine seçilemezler. Komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan birinin ismi ile şirket konusunu gösterecek bir ibareyi taşımalıdır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir. Komandit şirketler Adi Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1 2

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II
Tek kişilik dev şirkette vergisel bakış – II

VI. VERGİ BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenleme;

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda Suçlar, Cezalar

01.Temmuz.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile işadamına pek çok yükümlülük getirildi. Bu yükümlülüklereGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI