Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 10 Ekim 2012 - 14:17

Asgari geçim indirimi nedir?

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

  • – Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
  • – Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • – Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
  • – Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
  • asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

 

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

   • – Mükellefin kendisi için % 50’si,
   • – Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
   • – Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
   • – Diğer çocuklar için % 5’i

   olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

 

Alınabilecek en yüksek asgari indirim oranı nedir?

En yüksek asgari geçim indirim oranı %85`tir.

18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılabilinir mi?

Asgari geçim indirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmekte olup, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MUHASEBE KAYDI.

————————/–/—————————————————–

770.01 İşçi Giderleri 739,21

770.01.001 Brüt Ücret 608,40

770.01.002 SSK İşveren Payı 118,64

770.01.003 SSK İşveren İşsizlik Payı 12,17

136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS 45,63

136.01 Asgari Geçim İndirimi 45,63

360.01 Gelir Vergisi 81,22

360.01.001 İşçi G.V. 77,57

360.02 Damga Vergisi 3,65

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. 222,07

361.01 SSK İşçi Payı 85,18

361.02 SSK İşçi İşsizlik Payı 6,08

361.03 SSK İşveren Payı 118,64

361.04 SSK İşveren İşsizlik Payı 12,17

335 PERSONELE BORÇLAR 481,55

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 10 Ekim 2012 - 13:54

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu yıllık plan yeni çizelgeye göre hazırlanılmıştır.

Öğretmenlerimiz planı kontrol ettikten ve kendi düzeltmelerini yaptıktan sonra kullanabilir.

Şirketler Muhasebesi Dersi Yıllık Planı Modülleri ve Süreleri:

Şahıs Şirketleri (40/24)

Sermaye Şirketleri (40/24)

Şirket Kapanış İşlemleri (40/24)

Kooperatifler (40/24)

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI İNDİR

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 27 Mayıs 2012 - 1:12

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir.

Bakanlar Kurulunun 2012/2663 sayılı kararı ile 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 2.805,04 TL dir.

1/1/2012 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanuna göre DEVLET MEMURLARI açısından eş için ödenecek aile yardımı tutarı 141,24 TL çocuk için ödenecek çocuk yardımı 16,55 TL, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 33,09 TL’dir.

İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı Kanunu ile 1475 sayılı Kanununda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

4857 sayılı Kanunu na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı yasaya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminat ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir.
Bakanlar Kurulunun 2012/2663 sayılı kararı ile 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987) olarak yeniden belirlenmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 2.805,04 TL dir.
1/1/2012 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanuna göre DEVLET MEMURLARI açısından eş için ödenecek aile yardımı tutarı 141,24 TL çocuk için ödenecek çocuk yardımı 16,55 TL, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 33,09 TL’dir.
İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı Kanunu ile 1475 sayılı Kanununda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.
4857 sayılı Kanunu na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı yasaya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.
İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminat ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

VERGİ KODLARI, VERGİ İSİMLERİNE GÖRE VERGİ KODLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:02

0001 Yıllık Gelir Vergisi
0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi
0003 Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006 Gelir Götürü Ücret
0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010 Kurumlar Vergisi
0011 Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvk madde 24)
0012 Gelir Vergisi (Gmsı)
0014 Basıt Usulde Ticari Kazanc
0015 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0021 Banka Muameleleri Vergisi
0022 Sigorta Muameleleri Vergisi
0027 Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032 Gelir Geçici Vergi
0033 Kurum Geçici Vergi
0040 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048 Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0049 Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
0050 Kurumlar V. M. Talih Oyunları Asgari Vergi
0051 Diğer Ücretler
0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056 Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057 Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
0060 Mülga Maden Fonu
0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062 Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
0071 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073 Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091 Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092 Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093 Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094 Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
1013 Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020 Fon Payı
1030 Pişmanlık Zammı
1042 E.Katkı Payı
1043 Özel İşlem Vergisi
1047 Damga Vergisi
1067 Vergi Yargı Harçları
1084 Gecikme Faizi
1086 Gecikme Zammı
1087 Erken Ödeme İndirimi
1089 Alınan Diğer Faizler
1095 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096 Konut Fonu
3024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061 Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073 Usulsüzlük Cezası
3074 Özel Usulsüzlük Cezası
3076 Kusur Cezası
3077 Ağır Kusur Cezası
3078 Kaçakçılık Cezası
3080 Vergi Ziyaı Cezası
3099 Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 Ek Gelir Vergisi
4003 Ek Ücret Gelir Vergisi
4004 Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005 Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006 Faiz Vergisi
4007 Ek Emlak Vergisi
4008 Gelir Dahili Tevkifat
4010 Ek Kurumlar Vergisi
4012 Kurum Dahili Tevkifat
4014 Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034 Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4040 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041 Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
4043 Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044 Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4050 Tekel Safi Hasılat
4060 Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 Noter Harçları
4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073 Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074 Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077 Münferit Kurum E. D. V.
4078 Net Aktif Vergisi
4079 Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080 Özel İletişim Vergisi
9001 Emaneten Yapılan Tahsilat
9002 Nüfus Para Cezası
9003 Seçim Para Cezası
9004 Askerlik Para Cezası
9005 Mahkeme Para Cezası
9006 1475 Sayılı İç Kanununa Bağlı Para Cezası
9007 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9008 Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009 Turizm Para Cezası
9010 Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011 Çevre Kirliliği Para Cezası
9012 Esnaf S.Harç
9013 Gümrük Vergisi
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9016 Bilirkişi Ücreti
9017 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018 Yıllık Tonaj Harcı
9022 Kur Farkı Hesabı
9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026 Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9028 Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029 Diploma Harcı
9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031 Veraset Ve İntikal Vergisi
9032 Ek Taşıt Alım Vergisi
9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi
9035 Taşıt Alım Vergisi
9036 Yiyecek Bedelleri
9037 Teminat O. Yapılan Ths.
9038 İadelerden Alacaklılar
9039 Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040 Mera Fonu
9041 Mera Fonu Para Cezası
9042 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9045 Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9051 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052 Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9054 Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055 Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9058 Petrolden Devlet Hakkı
9059 Ticaret Sicil Harcı
9060 Madenlerden Devlet Hakkı
9061 Oyun Kağıdı Gelirleri
9062 Tapu Ve Kadastro Harçları
9064 Pasaport Ve Konsolosluk Harçları
9065 Trafik Harçları
9066 Yargı Harçları
9068 Gemi Ve Liman Harçları
9069 Diğer Harçlar
9070 Değerli Kağıtlar Gelirleri
9071 Tavizlerden Geri Alınanlar
9072 İkrazlardan Geri Alınanlar
9073 Yem Analiz Ücreti
9074 Şeker Fiyat Farkı
9075 Akaryakıt Fiyat Farkı
9076 Başka Vergi Dairesi Mükellefi
9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9080 Diğer Para Cezaları
9081 Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082 Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083 Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9085 Trafik Cezaları
9086 Elektirik Enerji Fonu
9087 Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088 Çıraklık Fonu
9089 2000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090 Çeşitli Gelirler
9091 Petrolden Devlet Hissesi
9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093 Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094 Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097 Haksız Alınan Vergi İadesi
9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099 Kaldırılan Vergi Artıkları

2012 SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:01

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    770 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 380 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 180 TL

 

2011 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2011 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    700 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 350 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 170 TL

Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 680 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 TL
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2009 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 670 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 TL
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2008 – 31.12.2008 Tarihleri Arası)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 600 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 300 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 150 TL

2012 KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:59

2012 Kıdem Tazminatı Tavanı:

01.01.2012 – 30.06.2012 01.07.2012 – 31.12.2012
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.805,04 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı:

 

01.01.2011 – 30.06.2011 01.07.2011 – 31.12.2011
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.623,23 TL 2.731,85 TL

 

01.01.2010 – 30.06.2010 01.07.2010 – 31.12.2010
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.427,04 TL 2.517,01 TL

 

01.01.2009 – 30.06.2009 01.07.2009 – 31.12.2009
Kıdem Tazminatı Tavanı 2.260,05 TL 2.365,00 TL

2012 7/A VE 7/B SEÇENEĞİ DEFTER TUTMA HADLERİ

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:58

2011 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Henüz belirlenmedi

2011 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

2010 yılı AKTİF TOPLAMI 1.632.700 TL yi veya NET SATIŞLARI TOPLAMI 3.267.500 TL yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2011 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları gözönünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hadlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2011 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.

2010 yılında hem AKTİF TOPLAMI 1.632.700 TL nin hem deNET SATIŞLARI TOPLAMI 3.267.500 TL nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2011 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2011 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:56

2012 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir olabilirler ve bilanço usülüne göre defter tutabilirler.

2012 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
– Alış tutarı 140.000 TL
– Satış tutarı 190.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL

2011 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
– Alış tutarı 129.000 TL
– Satış tutarı 180.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000 TL

2010 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri:

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
– Alış tutarı 120.000 TL
– Satış tutarı 170.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL

2009 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri:

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
– Alış tutarı 119.000 TL
– Satış tutarı 168.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 67.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 119.000 TL

2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:55

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar:

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında 
 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.700

3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması

 

1.700-170.000
   
170.000 ve üzeri

MÜKERRER 
MADDE 115-
 Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

 

140.000
190.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343- En az ceza haddi

 

  – Damga vergisinde
  – Diğer vergilerde

                              8,80 
 18

MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri

105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

66

3 – İkinci sınıf tüccarlar

33

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4

II nci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri

 

58

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,30

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza

                                                         180
                    88.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
bulundurulmaması- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza

                                          180
                                          

 

 

                                       8.800

                  88.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara

                    4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası

660

 

130.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

                      880

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

                       660

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                       1.170
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

580

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2012 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:54

2012 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri:

1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 –   650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)  1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 – 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)   1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 –   1.800 kg.’a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 –   3.000 kg.’a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 –   5.000 kg.’a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 – 10.000 kg.’a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 – 20.000 kg.’a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI VE MİKTARLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:34

Asgari Geçimi İndirimi Tutarları ve Oranları:

Asgari geçim indirim oranları:

Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %5
4. çocuk %5

 2012 Yılı:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 66,49
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 79,79 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 66,49
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 89,76 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 76,46
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 99,73 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 86,43
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 106,38 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 93,08
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 113,03 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 99,73
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 113,03 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 106,38

 

2011 Yılı:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 59,74    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,74
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80,65 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,70
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 101,55 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 95,58

2010 Yılı:

Asgari geçim indirimi tutarları: (Asgari ücret 729 TL olarak alınarak hesaplanmıştır)

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 54,68
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 65,61 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 54,68
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 73,81125 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 62,87625
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 82,0125 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 71,0775
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 87,48 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 76,545
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 92,9475 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 82,0125
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 92,9475 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 87,48

2009 Yılı:

Asgari geçim indirimi tutarları:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 49,95
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 59,94 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 49,95
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 67,43 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 57,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 74,93 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 64,94
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 79,92 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 69,93
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 84,92 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 74,93
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 84,92 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 79,92

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:32

2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranının 2011 yılı için yüzde 10,26 olarak tespit edildiği ve aynı oranın 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre vergiler, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren % 10,26 oranında artacak.

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 410)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

2012 YILI ASGARİ ÜCRETLER

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:31

2012 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2012 – 30.06.2012 01.07.2012 – 31.12.2012
16 Yaşından Büyükler 886.50 (Brüt) – 701.14 (Net) 940.50 (Brüt) – 739.80 (Net)
16 Yaşından Küçükler 760.50 (Brüt) – 610.94 (Net) 805.50 (Brüt) – 643.15 (Net)

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2012 – 30.06.2012):

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,5 TL 760,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net ELe Geçen Ücret 701,13 TL 610,93 TL

 

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.07.2012 – 31.12.2012):

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,5 TL 805,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net ELe Geçen Ücret 739,79 TL 643,14 TL

 

Asgari Ücret ve İşverene Maliyetleri:

16 Yaşından Büyükler İçin:

01.01.2012 – 30.06.2012
16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret 886,5 TL
tehlike sınıfı 1
işv. Prim oranı 19,50
ssk işv. Primi 172,87
işsizlik işv. Primi 17,73
İşverene Maliyeti TOPLAM 1077,1 TL

 

01.07.2012 – 31.12.2012
16 Yaşından Büyükler Asgari Ücret 940.5 TL
tehlike sınıfı 1
işv. Prim oranı 19,50
ssk işv. Primi 183,40
işsizlik işv. Primi 18,81
İşverene Maliyeti TOPLAM 1142,71 TL

16 Yaşından Küçükler İçin:

01.01.2012 – 30.06.2012
16 Yaşından Küçükler Asgari Ücret 760.50 TL
tehlike sınıfı 1
işv. Prim oranı 19,50
ssk işv. Primi 148,30
işsizlik işv. Primi 15,21
İşverene Maliyeti TOPLAM 924,01 TL

 

01.07.2012 – 31.12.2012
16 Yaşından Küçükler Asgari Ücret 805.50 TL
tehlike sınıfı 1
işv. Prim oranı 19,50
ssk işv. Primi 157,07
işsizlik işv. Primi 16,11
İşverene Maliyeti TOPLAM 978,68 TL

 

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:28

2012 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre 2012 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

2012

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
 1. 1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre     kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir    kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler (34,50 TL)
2. Sulhnameler (34,50 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin    aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                        (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (193,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (34,50 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL)
    ac) İyda senedi (1,35 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (7,20 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (12,15 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilenbilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar      (26,65 TL)
    bb) Gelir tabloları (12,95 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (12,95 TL)
c) Barnameler (1,35 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (5,40 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (5,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu  mahiyetteki senetler (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (34,50 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (46,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (22,85 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (22,85 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için (27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,60 TL)

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:26

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.000 Yeni TL kadar %15
25.000 Yeni TL sinin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası için %20
58.000 Yeni TL sinin 25.000 TL si için 4.500 TL, * fazlası için %27
58.000 TL sinden fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL, ** fazlası için %35

*(ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL)
**(ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL)

2012 Yılı Tüm Pratik Bilgileri için TIKLAYINIZ

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi nedir? Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI