654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:30

654 Karşılık Giderleri Hesabı: İşletmenin aktifinde yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıkların gider olarak yazıldığı hesaptır.

654 Karşılık Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek: 
İşletme 31.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2008………………………………..

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

………………………………31.12.2008………………………………..

654 Karşılık Giderleri Hesabı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

5.000

 

5.000

 

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
5.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2008………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

654 Karşılık Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

5.000

 

5.000

 

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
5.000 5.000

653 KOMİSYON GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:29

653 Komisyon Giderleri Hesabı: İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak yani esas faaliyeti dışında kalan faaliyetleri ile ilgili olarak acenta, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.

653 Komisyon Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 653 KOMİSYON GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek:
 İşletmenin bir taşıt alabilmek için bir otomobil acentasına 1.000 TL komisyonu peşin olarak ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

653 Komisyon Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Komisyon gideri ödenmesi

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 653 KOMİSYON GİDERLERİ HESABI ALACAK
1.000  

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

653 Komisyon Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 653 KOMİSYON GİDERLERİ HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:28

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı: Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen, işletmenin esas faaliyeti dışında fakat olağan sayılan faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan gelir ve kârların izlendiği hesaptır.

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan diğer gelir ve karlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme aktifinde kayıtlı bir binayı 10.05.2009 tarihinde 15.000 TL tutarına 6 aylığına kiraya veriyor. Kirayı peşin olarak alıyor. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………10.05.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Binanın kiraya verilmesi

 

17.700

 

 

15.000
2.700

BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
15.000

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

15.000

 

15.000

 

BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
15.000 15.000

648 ENFLASYON DÜZELTME KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:26

648 Enflasyon Düzeltme Karları Hesabı: Enflasyon nedeni ile ortaya çıkan gelirlerin izlendiği hesaptır.

648 Enflasyon Düzeltme Karları Hesabının İşleyişi: Enflasyon düzeltme karları ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 648 ENFLASYON DÜZELTME KARLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:25

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı: Borç senetleri reeskont faizleri ile önceki dönemde kaydedilen alacak senetleri reeskontunun yeni dönemin başındaki iptallerinden oluşan gelirlerin izlendiği hesaptır.

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan reeskont faiz gelirleri bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı 17.000 TL ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.10.2008………………………………..

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

17.000
1.700

 

 
17.000
1.700

Senetlerin nominal değerinin tamamı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 4 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 500 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2008 yılına ait, 1 aylık kısmı 2009 yılına aittir. Buradaki 2009 yılına ait olan 500 TL nin 2008 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2009 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.

31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı:

2

………………………………31.12.2008………………………………..

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

 

500

 

500

 

Böylece 500 TL yi 2008 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2009 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2009 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

………………………………01.01.2009………………………………..

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

500

 

500

 

BORÇ 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
500
BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
500 500

646 KAMBİYO KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:04

646 Kambiyo Karları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkı, yabancı para satışlardaki karlar gibi gelir tutarları bu hesapta izlenir.

646 Kambiyo Karları Hesabının İşleyişi: Kambiyo karları ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 500 $ tutarında mal satıyor. KDV %18 hariç (Döviz kuru 1 $ = 1,50 TL). 10.06.2009 tarihinde 500 $ Türk Parasına çevriliyor (Döviz kuru 1 $ = 1,60 TL).

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.06.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yabancı para ile peşin mal satımı

 

885

 

 
750*
135*

500 $ x %18 = 90 $ KDV
*
500 x 1,50 = 750 TL
*90 x 1,50 = 135 TL

2

………………………………10.06.2009……………………………….

100 Kasa Hesabı
100.01 TL Kasası

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası
646 Kambiyo Karları Hesabı

Yabancı paranın TL’ye çevrilmesi

 

944*

 

885

59*

*590 $ x 1,60 = 944 TL
*
944 – 885 = 59 TL Kambiyo karları

BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK
59

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

646 Kambiyo Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

59

 

59

 

BORÇ 646 KAMBİYO KARLARI HESABI ALACAK
59 59
59 59

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:02

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı: Menkul kıymetlerin satışında, satış tutarı alış tutarından fazla ise yani kar ortaya çıkar ise bu kar bı hesapta izlenir.

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının İşleyişi: Menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar tutarları bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme tanesi 20 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Daha sonra hisse senetlerinin hepsini tanesi 22 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

20 x 500 = 10.000, hisse senetlerinin alımı

 

10.000

 

 

10.000

2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı

22 x 500 = 11.000, hisse senetlerinin satımı

 

11.000

 

10.000
1.000

BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK
1.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 20:00

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı: Aktifle ilgili olarak daha önceden ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir.

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının İşleyişi: Ayrılan karşılıklardan değersiz hale gelenler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 31.12.2008 tarihinde 6.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30.01.2009 tarihinde şüpheli hale getirilen senet ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2008………………………………..

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

6.000

 

 

6.000

2

………………………………31.12.2008………………………………..

654 Karşılık Giderleri Hesabı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

Şüpheli alacağa karşılık ayrılması

 

6.000

 

6.000

3

………………………………30.01.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

6.000

 

6.000

4

………………………………30.01.2009………………………………..

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Şüpheli alacağın karşılığının gelir yazılması

 

6.000

 

6.000

Böylece bu alacak 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabınada yazılarak gelir olarak kaydedilmiştir, ve işletmenin gelir tablosunda yer alacaktır. Bu sayede 654 Hesabı ve 644 Hesabı birbirine dengeleyerek gider veya gelir olmayacaktır.

 

BORÇ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI ALACAK
6.000

 

BORÇ 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI ALACAK
6.000

643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:59

643 Komisyon Gelirleri Hesabı: Tahakkuk eden komisyon gelirlerinin izlendiği hesaptır.

643 Komisyon Gelirleri Hesabının İşleyişi: Komisyon gelirleri ortaya çıktığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletmenin faaliyet konusu dışında bir işlem yapmış ve işlemden 5.000 TL komisyonu peşin olarak salmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

Komisyon ücretinin gelir olarak kaydedilmesi

 

5.000

 

5.000

 

BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK
  5.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

5.000

 

5.000

 

BORÇ 643 KOMİSYON GELİRLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
5.000 5.000

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:39

642 Faiz Gelirleri Hesabı: Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.

642 Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi: Faiz gelirleri ortaya çıktığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletmenin bankadaki parasına 3.500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı hesap özetinde belirlenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faizin gelir olarak kaydedilmesi

 

3.500

 

3.500

 

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
  3.500

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

3.500

 

3.500

 

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
3.500 3.500
3.500 3.500

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:20

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı: İşletmenin bağlı ortaklıklarından elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabının İşleyişi: Temettüler ortaya çıktığında bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletmenin bağlı ortağı olan bir şirketin 2008 yılı kar payının 8.000 TL olduğu ve bunun banka hesabına yatırıldığı belirtiliyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı

Kar payının gelir olarak kaydedilmesi

 

8.000

 

8.000

 

BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
  8.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

8.000

 

8.000

 

BORÇ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
8.000 8.000
8.000 8.000

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:19

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı: İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının İşleyişi: Temettüler, ortakların kar payları genel kurul tarafından onaylandığında tahakkuk ettirilerek bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletmenin iştiraki olan bir şirketin 2008 yılı kar payının 50.000 TL olduğu ve bunun banka hesabına yatırıldığı belirtiliyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

Kar payının gelir olarak kaydedilmesi

 

50.000

 

50.000

 

BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
  50.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

50.000

 

50.000

 

BORÇ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI ALACAK
50.000 50.000
50.000 50.000

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:18

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı: İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluşan tutarlar bu hesapta izlenir.

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı’da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek:
 İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının kalanı 45.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2009………………………………..

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

45.000

 

45.000

2

………………………………31.12.2009………………………………..

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

45.000

 

45.000

 

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
22.000  

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

22.000

 

22.000

 

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
22.000 22.000
22.000 22.000

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:17

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı: Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşan tutarların izlendiği hesaptır.

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek:
 İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının kalanı 13.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2009………………………………..

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs

Giderlerin yansıtılması

 

13.000

 

13.000

2

………………………………31.12.2009………………………………..

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

13.000

 

13.000

 

BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK
13.000  

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

13.000

 

13.000

 

BORÇ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK
13.000 13.000
13.000 13.000

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 5)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 19:16

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta izlenir.

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu giderler dönem boyunca maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında izlenir. Dönem sonunda 7/A seçeneğinde 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile bu hesapların borcuna devredilir. En son yansıtma hesaplarıda 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına devredilerek kapatılır. 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı’da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek:
 İşletmenin dönem sonundaki maliyet hesabı olan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının kalanı 22.000 TL dir. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2009………………………………..

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

22.000

 

22.000

2

………………………………31.12.2009………………………………..

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

751 Araştırma ve Geliştirme Gider. Yansıtma Hs

Giderlerin gelir tablosuna aktarılması kaydı

 

22.000

 

22.000

 

BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
22.000  

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

22.000

 

22.000

 

BORÇ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
22.000 22.000
22.000 22.000

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?
Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?

TÜBİTAK AR‐GE İNDİRİMİ NAZIM HESAPLARDA  NASIL İZLENMELİ?                                                                                             

İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları
İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları

İNDİRİME ESAS AR‐GE HARCAMALARININ NAZIM HESAPLARDA    İZLENMEMESİNİN  FİRMAYA ZARARLARI                                                                                            

AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz
AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz

AR-GE HARCAMA VE GİDER KALEMLERİNİN MUHASEBE  KAYITLARINDA VE AR-GE İNDİRİMİ MATRAHININ TESPİTİNDE FARKLI UYGULAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ     Prof.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI