692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 8:35

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı: 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabı ile 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları’nın karşılıklı olarak kapatılması sonucu bulunan fark bu hesaba kaydedilir.

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabının İşleyişi: Vergiden sonraki Net Dönem Kârı Hesabın alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 590 Dönem Net Kârı Hesabı’na devredilerek kapatılır.

BORÇ 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
 

DÖNEM NET ZARARI

 

DÖNEM NET KARI

 

 

Örnek: İşletmenin 2009 yılının dönem sonundaki 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ve 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı şöyledir:

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
3.000 7.500

 

BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
3.200

1

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

4.500

 

3.200

1.300

2

………………………………31.12.2009………………………………..

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

590 Dönem Net Kârı Hesabı

Net kârın bilanço hesabına aktarılması

 

1.300

 

1.300

 

BORÇ 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
1.300 1.300

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 8:00

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Kurumlar vergisi yükümlüsü işletmeler dönem karı üzerinden hesapladıkları vergi ve diğer yasal yükümlülükler için karşılık ayırarak dönem karını netleştirirler.

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı’nın alacağına kaydedilir. Bu hesap 590 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile birlikte kapatılarak 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı’na devredilir.

 

BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletmenin 2009 yılında hesaplamış olduğu kurumlar vergisi: 2.800 TL, fon payları: 400 TL dir.

1

………………………………31.12.2009………………………………..

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabı

370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülükler Karşılıkları Hs

Vergi ve fon karşılıkların ayrılması

 
3.200
 

 

3.200

 

İşletmenin dönem sonundaki 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı şöyledir:

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
3.000 7.500

2

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

4.500

 

3.200

1.300

 

BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
3.200 3.200
3.200 3.200

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 7:32

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı: Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır.

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının İşleyişi: Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir. Bu hesap 691 ve 692 hesaplarına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
 

GİDER HESAPLARI

 

GELİR HESAPLARI

 

Örnek: İşletmenin bankadaki parasına 3.500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu paranın işletmenin bankadaki hesabına yatırıldığı hesap özetinde belirlenmiştir. İşletmenin bir taşıt alabilmek için bir otomobil acentasına 1.000 TL komisyonu peşin olarak ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Faizin gelir olarak kaydedilmesi

 

3.500

 

3.500

2

………………………………Tarih………………………………..

653 Komisyon Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Komisyon gideri ödenmesi

 

1.000

 

1.000

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

642 Faiz Gelirleri Hesabı

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

3.500

 

3.500

4

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

653 Komisyon Giderleri Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
1.000 3.500

 

5

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

2.500

 

2.500

689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 7:31

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabı: Diğer gider hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından ortaya çıkan zararlar gibi gider ve zararların yer aldığı hesaptır.

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 3.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 6.000 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın satılması

 

7.080*
3.000
1.000

 

 

10.000
1.080*

6.000 x %18 = 1.080
*
 6.000 + 1.080 = 7.080

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
1.000

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 7:30

681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabı: Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.

681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 1.000 TL nin ödemediğini anlamıştır. Bu para peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.06.2009………………………………..

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

100 Kasa Hesabı

2008 yılı kira gideri

 

1.000

 

 

1.000

 

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
1.000

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 

1.000

 

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 6:29

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zaraları Hesabı: Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderleri içerir.

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zaraları Hesabının İşleyişi: Giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 6:28

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı: Diğer gelir hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesaptır.

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 4.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

8.850*
4.000

 

 
10.000
1.350*
1.500

7.500 x %18 = 1.350
*
 7.500 + 1.350 = 8.850

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
1.500

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.500

 

1.500

 

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
1.500 1.500
1.500 1.500

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 6:27

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı: Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarların gösterildiği hesaptır.

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 2.000 TL nin eksik tahsil edildiği ve kayıtlara eksik olarak kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu para kiracı tarafından peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.06.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

2008 yılı kira geliri

 

2.000

 

 

2.000

 

BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
2.000

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

2.000

 

2.000

 

BORÇ 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI ALACAK
2.000 2.000
2.000 2.000

661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 6:22

661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı: Bir yıldan fazla vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin izlendiği hesaptır.

661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının İşleyişi: 7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçeneğinde 781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde ise 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı’nın alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılarak kaydedilir.

 

BORÇ 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 6:20

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı: Bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin izlendiği hesaptır.

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının İşleyişi: 7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçeneğinde 781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı, 7/B seçeneğinde ise 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı’nın alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılarak kaydedilir.

 

BORÇ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 21:32

659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı: Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen, işletmenin esas faaliyeti dışında fakat olağan sayılan faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan gider ve zaraların izlendiği hesaptır.

659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan diğer gider ve zaralar bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme diğer stoklarda bulundurduğu 15.000 TL lik stokları 12.000 TL ye peşin olarak satıyor. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı
659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Diğer stokların satışı

 

14.160
3.000

 

 
15.000
2.160

 

BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
3.000

 

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2008………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

659 Diğer Olağan Gider ve Zaralar Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

658 ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 21:19

658 Enflasyon Düzeltme Zaraları Hesabı: Enflasyon nedeni ile ortaya çıkan zaraların izlendiği hesaptır.

658 Enflasyon Düzeltme Zaraları Hesabının İşleyişi: Enflasyon düzeltme zaraları ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 658 ENFLASYON DÜZLETME ZARALARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 21:18

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı: Alacak senetleri reeskont faizleri ile önceki dönemde kaydedilen borç senetleri reeskontunun yeni dönemin başındaki iptallerinden oluşan giderlerin izlendiği hesaptır.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

 

500

 

500

 

Böylece 500 TL yi 2008 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2009 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2009 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

………………………………01.01.2009………………………………..

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

500

 

500

 

BORÇ 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
500
BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
500 500

656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 21:17

656 Kambiyo Zaraları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı paralı satış zaraları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir.

656 Kambiyo Zaraları Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 656 KAMBİYO ZARALARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek: 
İşletme 01.06.2009 tarihinde 500 $ tutarında mal satıyor. KDV %18 hariç (Döviz kuru 1 $ = 1,50 TL). 10.06.2009 tarihinde 500 $ Türk Parasına çevriliyor (Döviz kuru 1 $ = 1,40 TL).

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.06.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yabancı para ile peşin mal satımı

 

885

 

 
750*
135*

500 $ x %18 = 90 $ KDV
*
500 x 1,50 = 750 TL
*90 x 1,50 = 135 TL

2

………………………………10.06.2009……………………………….

100 Kasa Hesabı
100.01 TL Kasası
656 Kambiyo Zaraları Hesabı

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

Yabancı paranın TL’ye çevrilmesi

 

826*

59*

 

885

*590 $ x 1,40 = 826 TL
*
826 – 885 = -59 TL Kambiyo zararı

BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

………………………………31.12.2009………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

656 Kambiyo Zaraları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

59

 

59

 

BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59 59
59 59

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 4)
Paylaş
Tarih : 06 Şubat 2012 - 21:15

655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı: Menkul kıymetlerin satışından dolayı bir zarar ortaya çıkıyorsa yani alış fiyatı satış fiyatını aşıyorsa, aşan kısım zarar olarak bu hesaba kaydedilir.

655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabının İşleyişi: Böyle bir zarar ortaya çıktığında zarar tutarı hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 


Örnek: 
İşletme tanesi 50 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Daha sonra hisse senetlerinin hepsini tanesi 45 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

50 x 500 = 25.000, hisse senetlerinin alımı

 

25.000

 

 

25.000

2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs

110 Hisse Senetleri Hesabı

45 x 500 = 22.500, hisse senetlerinin satımı

 

22.500
2.500

 

25.000

 

BORÇ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI ALACAK
2.500

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gider hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

3

………………………………31.12.2008………………………………..

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs

Gider hesaplarının kapatılması

 

2.500

 

2.500

 

BORÇ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI ALACAK
2.500 2.500
2.500 2.500

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?
Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?

TÜBİTAK AR‐GE İNDİRİMİ NAZIM HESAPLARDA  NASIL İZLENMELİ?                                                                                             

İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları
İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları

İNDİRİME ESAS AR‐GE HARCAMALARININ NAZIM HESAPLARDA    İZLENMEMESİNİN  FİRMAYA ZARARLARI                                                                                            

AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz
AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz

AR-GE HARCAMA VE GİDER KALEMLERİNİN MUHASEBE  KAYITLARINDA VE AR-GE İNDİRİMİ MATRAHININ TESPİTİNDE FARKLI UYGULAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ     Prof.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI