126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 17:48

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişi: Bir yıl içersinde geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito ve teminatlar hesabın alacağına kaydedilir.

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme 18.02.2009 tarihinde bir ihaleye katılabilmek için 5.000 TL tutarında bir depozito yatırmıştır. 01.03.2009 tarihinde yapılan ihale işletmede kalmadığı için verilen depozito geri alınıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………18.02.2009………………………………..

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

İhale için teminat verilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

………………………………25.02.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Verilen teminatın geri alınması

 

5.000

 

5.000

 

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
5.000 5.000

124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 17:46

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-): Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabının İşleyişi: Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç “60 Brüt Satışlar” hesap grubunda ilgili satış geliri hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz gelirleri, “64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” hesap grubunda faiz geliri hesabına alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 17:43

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Dönem sonunda bilançoda senetli alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin değer arasındaki fark, bir başka ifadeyle alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak olarak kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur. 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı izleyen dönemde 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı ile kapatılır.

BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı 17.000 TL ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.10.2008………………………………..

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

17.000
1.700

 

 
17.000
1.700

Senetlerin nominal değerinin tamamı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 4 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 500 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2008 yılına ait, 1 aylık kısmı 2009 yılına aittir. Buradaki 2009 yılına ait olan 500 TL nin 2008 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2009 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.

31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı:

2

………………………………31.12.2008………………………………..

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

 

500

 

500

 

BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
500

Böylece 500 TL yi 2008 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2009 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2009 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

………………………………01.01.2009………………………………..

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

500

 

500

 

BORÇ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
500 500

121 ALACAK SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 17:41

121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.

121 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsil edilen ya da işletmenin elinden çıkan senet tutarları ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 15.02.2009 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı 6 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 25.02.2009 tarihinde elinde bulundurduğu ve vadesi gelen 2.500 TL tutarındaki bir senedi tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………15.02.2009………………………………..

121 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

9.440

 

 

8.000
1.440

2

………………………………25.02.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi

 

2.500

 

2.500

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
9.440 2.500

 

Örnek: İşletme 01.02.2009 tarihinde 6.000 TL tutarındaki malı satın alıyor. Karşılığında elinde bulundurduğu 5.000 TL tutarındaki senedi ciro ederek veriyor, kalanını peşin ödüyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………15.02.2009………………………………..

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

Senet ve peşin olarak mal alımı

 

6.000
1.080

 

 
5.000
2.080

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
5.000

120 ALICILAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 17:40

120 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 yıla kadardır.

120 Alıcılar Hesabının İşleyişi: Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç kaydedilir, alacakların tahsil edilmesi halinde ise hesaba alacak kaydedilir.

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 25.02.2009 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak müşterisi Elif A. ya satıyor. 05.03.2009 tarihinde Elif A. işletmeye olan borcunun yarısını peşin, kalan yarısınıda çek ile ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………25.02.2009………………………………..

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı

Veresiye mal satımı

 

10.000

 

 
10.000

2

………………………………05.03.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

Elif A.nın borcunu ödemesi

 

5.000
5.000

 

10.000

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK
10.000 10.000

 

Yardımcı hesap:

BORÇ 120.01 ELİF A. ALACAK
10.000 10.000

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 11:02

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İşletmelerin elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin borsa ve piyasa değerlerinden önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğunda menkul kıymetler ayrılacak karşılıkların izlendiği hesaptır. Bu hesap pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına reğmen işleyişi kaynak hesapları şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir.

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının İşleyişi: Değer azalması olan menkul kıymetler için ayrılması gereken karşılık hesabın alcağına kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Değer azalmasının ortadan kalkması ya da menkul kıymetin işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise bu hesap borca kaydedilerek kapatılır. Değer azalmasının ortadan kalkması ya da azalması durumunda iptal edilen karşılıklar 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alcağına kaydedilir.

BORÇ 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme elinde bulundurduğu hisse senetlerinin tutarı 50.000 TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin 40.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 45.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

654 Karşılık Giderleri Hesabı

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

Hisse senetlerine karşılık ayrılması

 

10.000

 

 

10.000

Hisse senetleri 50.000 TL den 40.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 40.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olumuştur.

2

………………………………Tarih………………………………..

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs

Karşılık ayrılmasının yarısının iptali

 

5.000

 

5.000

Hisse senetlerinin değeri 40.000 TL den 45.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 5.000 TL si iptal edilir.

BORÇ 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
5.000 10.000

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 11:00

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: İşletmenin aldığı Hisse senetleri, özel kesim ve kamu kesimi tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonolar dışında kalan ve kısa vadede yatırım yapmak amacıyla kullanılan diğer menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Bu menkul kıymetler şöyledir; Repo, finansman bonosu, menkul kıymetler yatırım fonu, konut ve mevduat sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonları, banka bonoları.

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Bu menkul kıymetler satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, menkul kıymetler satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme varlığa dayalı menkul kıymetlerden 3.000 adedini tanesi 100 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

100 x 3.000 = 300.000, mankul kıymetlerin alımı

 

300.000

 

 

300.000

 

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
300.000

 

Örnek: İşletme tanesi 80 TL den 1.000 adet finansman bonosu peşin olarak satın alıyor. Daha sonra finansman bonolarının yarısını tanesi 90 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

80 x 1.000 = 80.000, hisse senetlerinin alımı

 

80.000

 

 

80.000

2

………………………………31.12.2008………………………………..

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs

90 x 500 = 45.000, hisse senetlerinin satımı

 

45.000

 

40.000
5.000

 

BORÇ 110 HİSSE SENEDİ HESABI ALACAK
80.000 40.000

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 10:59

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı: Kamu kesimine yani devlete ait alınan tahvil, senet ve bonoların kayıt ve takip edildiği bir hesaptır.

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

BORÇ 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme kamu kesimine ait tahvillerden 5.000 adedini tanesi 40 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

40 x 5.000 = 200.000, tahvillerin alımı

 

200.000

 

 

200.000

 

BORÇ 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
200.000

 

Örnek: İşletme kamu kesimine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 50 TL den peşin olarak satın alıyor. Daha sonra bu tahvillerin hepsini satıyor ve tahvillerden % 20 faiz alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

50 x 2.000 = 100.000, tahvillerin alımı

 

100.000

 

 

100.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs
642 Faiz Gelirleri Hesabı

100.000 x %20 = 20.000, tahvillerin satımı

 

120.000

 

 

100.000
20.000

 

BORÇ 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
100.000 100.000

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 10:57

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı: Özel sektörlere ait alınan tahvil, senet ve bonoların kayıt ve takip edildiği bir hesaptır.

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 30 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

30 x 2.000 = 60.000, tahvillerin alımı

 

60.000

 

 

60.000

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
60.000

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 500 adedini tanesi 50 TL den peşin olarak satın alıyor. Daha sonra bu tahvillerin hepsini satıyor ve tahvillerden % 10 faiz alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

50 x 500 = 25.000, tahvillerin alımı

 

25.000

 

 

25.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs
642 Faiz Gelirleri Hesabı

25.000 x %10 = 2.500, tahvillerin satımı

 

27.500

 

 

25.000
2.500

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
25.000 25.000

110 HİSSE SENETLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:59

110 Hisse Senetleri Hesabı: İşletmelerin geçici olarak elde tutmak amcıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesaptır.

110 Hisse Senetleri Hesabının İşleyişi: Hisse senetleri alındığı zaman hesabın borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kaydedilir. Hisse senetleri kar farkı ile satıldığı zaman aradaki fark 645 Menkul Kıymet Satış Karları hesabına alacak olarak kaydedilir. Hisse senetleri zarar ile satıldığı zaman aradaki fark 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına borç olarak kaydedilir.

BORÇ 110 HİSSE SENETLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 30 TL den 1.000 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

30 x 1.000 = 30.000, hisse senetlerinin alımı

 

30.000

 

 

30.000

 

BORÇ 110 HİSSE SENEDİ HESABI ALACAK
30.000

 

Örnek: İşletme tanesi 20 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Daha sonra hisse senetlerinin hepsini tanesi 22 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

20 x 500 = 10.000, hisse senetlerinin alımı

 

10.000

 

 

10.000

2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs

22 x 500 = 11.000, hisse senetlerinin satımı

 

11.000

 

10.000
1.000

 

BORÇ 110 HİSSE SENEDİ HESABI ALACAK
10.000 10.000

 

Örnek: İşletme tanesi 50 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Daha sonra hisse senetlerinin hepsini tanesi 45 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

50 x 500 = 25.000, hisse senetlerinin alımı

 

25.000

 

 

25.000

2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs

110 Hisse Senetleri Hesabı

45 x 500 = 22.500, hisse senetlerinin satımı

 

22.500
2.500

 

25.000

 

BORÇ 110 HİSSE SENEDİ HESABI ALACAK
25.000 25.000

 

Örnek: HG Anonim Şirketi tanesi 30 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adet hisse senedini almıştır. Alış için %1 komisyon ödenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin tanesini 32 TL den satmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

110 Hisse Senetleri Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

hisse senedi alımı

 

30.000
300

 

 
30.300

2

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karı Hs

hisse senetlerinin satışı

 

32.000

 

 

30.000
2.000

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:23

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı: Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan kredi kart çekimleri, pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri gibi değerleri kapsar.

108 Diğer Hazır Değerler Hesabının İşleyişi: Hazır değerler elde edildiğinde hesabın borç tarafına, elden çıkarıldığında da hesabın alacak tarafına kaydedilir.

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)


Örnek: 
İşletme kullanılmak üzere 300 TL tutarında posta pulunu peşin alınmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

100 Kasa Hesabı

posta pulunun peşin alımı

 

300

 

 

300

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK
300

 

Örnek: İşletme 800 TL tutarında posta havelesini nakit olarak almıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

posta havalesinin gelerek alınması

 

800

 

 

800

BORÇ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ALACAK
800

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:19

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çek ile veya ödeme emri ile yapacağı ödemeleri izlediği hesaptır. Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi kaynak hesapları şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 5.000 TL lik malı almış, karşılığında çek vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

153 Ticari Mallar Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

çek ile mal alımı

 

5.000

 

 

5.000

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
5.000

 

Örnek: İşletme 1.500 TL tutarındaki çekini bankadan ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

102 Bankalar Hesabı

çekin ödenmesi

 

1.500

 

 

1.500

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
1.500

102 BANKALAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:18

102 Bankalar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin yurt içi ve yurt dışında banka ve benzeri finans kurumlarında açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen paraların izlendiği hesaptır.

102 Bankalar Hesabının İşleyişi: Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç tarafına, bankadan çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri için ödenen tutarlar bankalar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

Örnek: İşletme 10.000 TL nakiti bankaya yatırmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

100 Kasa Hesabı

bankaya para yatırılması

 

10.000

 

 

10.000

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
10.000

 

Örnek: İşletme 4.000 TL lik demirbaşı almış, tutarını banka hesabından ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

255 Demirbaşlar Hesabı

102 Bankalar Hesabı

demirbaşın bankadan ödenerek alımı

 

4.000

 

 

4.000

 

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
4.000

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:15

101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlendiği hesaptır. İşletme çeki alıyorsa burada alınan çekler hesabı kullanılır.

101 Alınan Çekler Hesabının İşleyişi: Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 2.500 TL malı satmıştır, karşılığında çek almıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

101 Alınan Çekler Hesabı

600 yurt İçi Satışlar Hesabı

çek karşılığı mal satımı

 

2.500

 

 

2.500

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
2.500

 

Örnek: İşletme 2.000 TL çekini bankadan peşin olarak tahsil etmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı

çekin tahsili

 

2.000

 

 

2.000

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
2.000

100 KASA HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 18)
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 7:13

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir. Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

100 Kasa Hesabının İşleyişi: İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde kasa hesabı alacak bakiyesi vermez.

 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 3.500 TL nakiti bankaya yatırmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

102 Bankalar Hesabı

100 Kasa Hesabı

bankaya para yatırılması

3.500  

3.500

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
3.500

 

Örnek: İşletme 7.000 TL alacak senedini peşin tahsil etmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

alacak senedinin tahsili

7.000

 

7.000

 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
7.000

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?
Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?

TÜBİTAK AR‐GE İNDİRİMİ NAZIM HESAPLARDA  NASIL İZLENMELİ?                                                                                             

İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları
İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları

İNDİRİME ESAS AR‐GE HARCAMALARININ NAZIM HESAPLARDA    İZLENMEMESİNİN  FİRMAYA ZARARLARI                                                                                            

AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz
AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz

AR-GE HARCAMA VE GİDER KALEMLERİNİN MUHASEBE  KAYITLARINDA VE AR-GE İNDİRİMİ MATRAHININ TESPİTİNDE FARKLI UYGULAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ     Prof.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI