380 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 10:31

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı: Bu hesap, peşin tahsil edilen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken gelirleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan gelirler kendi dönemlerine kaydedilirler.

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının İşleyişi: Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak tahsil edilen gelirler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen gelirler, ait olduğu dönemde ilgili gelir hesabının alacağına yazılırken bu hesabın borcuna kayıt yapılırlar.

 

BORÇ 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2008 tarihinde işletmeye ait olan binayı 1 yıllığına kiraya veriyor. 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL peşin olarak tahsil ediliyor. (KDV hariç tutulmuştur)

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2008) Gelecek Yıl (2009)
ekim kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül
3 aylık: 18.000 9 aylık: 54.000

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………01.10.2008………………………………..

100 Kasa Hesabı

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

Peşin tahsil edilen kira bedeli

 

72.000

 

 

18.000
54.000

2008 yılındaki 3 aylık kira bedelini 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, 2009 yılındaki 9 aylık kira bedelini gelecek yıla ait olduğu için 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydediriz.

2

………………………………31.12.2008………………………………..

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira bedelinin ilgili gelire aktarılması

 

18.000

 

18.000

Çalışılan yıldaki kira tutarları dönem sonunda ilgili gelir hesabına aktarılır.

 

3

………………………………31.12.2008………………………………..

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

Gelirlerin aktarılması

 

54.000

 

54.000

Dönemin sonunda 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılır.

BORÇ 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK
18.000 18.000
54.000
18.000 72.000

 

1

………………………………30.09.2009………………………………..

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira bedelinin ilgili gelire aktarılması

 

54.000

 

54.000

2009 yılına ait kira tutarlarıda bitiş tarihi sonunda ilgili gelir hesabına aktarılır.

 

BORÇ 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK
54.000
54.000

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 10:30

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı: Kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Bu grubun yukarıda belirtilen hesapları içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları bu hesaba alacak kaydedilir, ödenmeleri halinde de borç kaydedilir.

BORÇ 379 DİĞER VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:58

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı: İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının İşleyişi: Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak olarak kaydedilir ve ödemeler yapıldıkça hesap borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı’na aktarılır.

BORÇ 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletmenin 2009 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. İşletme 05.04.2009 da işçilerine ücretlerini, tüm vergi ve kesintilerini peşin ödemiştir.

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140
———————
SSK işçi payı toplamı = 350

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10
——————–
İşsizlik sigortası işçi payı toplamı = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 – (210 + 15) = 1.275
1.000 – (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25
850 x 0.15 = 127,5
———————-
Gelir vergisi toplamı = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6
———————
Damga vergisi toplamı = 15

Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

İşveren paylarını hesaplayalım:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
———————
SSK işveren payı = 500

İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %21:

2.500 x 0.02 = 50
———————
İşsizlik sigortası işveren payı = 50

 

Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin ve tüm kesintilerin tahakkukunu ve ödenmesinin muhasebe kayıtlarını yapalım:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.03.2009………………………………..

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 

1.791,25

333,75

925

2

………………………………10.04.2009………………………………..

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5

100 Kasa Hesabı

İşçilerin mart ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

1.791,25

 

 

1.791,25

3

………………………………10.04.2009………………………………..

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15

100 Kasa Hesabı

Gelir ve damga vergilerinin peşin ödenmesi

 

333,75

 

333,75

4

………………………………10.04.2009………………………………..

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

100 Kasa Hesabı

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

925

 

925

BORÇ 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI ALACAK
925 925

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:58

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı: Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri vb giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının İşleyişi: Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme, elektrik gideri olarak nisan ayı elektrik tüketiminin 7.500 TL olacağını hesaplıyor. 10.05.2009 tarihinde gelen faturanın 8.000 TL olduğu görülüyor ve tutar peşin olarak ödeniyor. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.04.2009………………………………..

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı

Elektrik giderinin maliyetlere aktarılması

 

7.500

 

7.500

2

………………………………10.05.2009………………………………..

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı
730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

7.500
500
1.440

 

9.440

 

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
7.500 7.500

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:56

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının İşleyişi: Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı’ndan yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme, 31.12.2008 tarihinde çalışan bir personel için 2008 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5.000 TL lik kısmının 2009 yılında ödeneceğini belirtmiştir. 01.05.2009 tarihinde ayrılan 5.000 TL lik kıdem tazminatı %06 damga vergisi kesilerek peşim ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2008………………………………..

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması

 

20.000

 

5.000
15.000

2

………………………………01.05..2009………………………………..

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

5.000

 

4.970
30

 

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
5.000 5.000

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:55

371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı: Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabının İşleyişi: Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarından indirilmek üzere, “193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı”ndan yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna, 193 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar ise bu hesaba alacak kaydedilir.

BORÇ 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:52

370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı: Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem kârı hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri ile mahsup edilerek kalan tutar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına aktarılır.

BORÇ 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:51

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı: 36. hesap grubunda yer alan fakat daha önceki hesapların kapsamına girmeyen yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabının İşleyişi: Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesap alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça borç olarak kaydedilir.

BORÇ 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:15

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı: İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesaplar alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça hesap borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı’na aktarılır.

BORÇ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 30.04.2009 tarihinde işyerinin kirası olarak 2.000 TL nakit ödüyor. Kiradan %20 gelir vergisi kesilmiştir. Ertesi ayın 15’inde vergi peşin olarak ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………30.04.2009………………………………..

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kira giderinin ödenmesi (2.000x%20=400)

 

2.000

 

1.600
400

2

………………………………15.05.2009………………………………..

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Verginin ödenmesi

 

400

 

400

BORÇ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ALACAK
400 400

Örnek: İşletmenin şubat ayındaki KDV hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre ay sonu kdv tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
7.200
4.500
320
12.020

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
9.000
3.600
12.600

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………28.02.2009………………………………..

391 Hesaplanan KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs

Ay sonu KDV tahakkuku

 

12.600

 

 

12.020
580

391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için Ödenecek Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir.

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 9:15

368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı: Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.

368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabının İşleyişi: Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç olarak kaydedilir. Ancak, vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar bu hesabın borcu karşılığında 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı’na aktarılır.

BORÇ 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 15.000 TL tutarındaki vergisinin 6 ay tecil edilmesini talep ediyor, vergi dairesi işletmenin bu talebini kabul ediyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………Tarih………………………………..

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya
Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

Verginin ertelenmesi

15.000

15.000

BORÇ 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS ALACAK
15.000

350 – 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 8:55

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı: İşletmenin inşaat ve onarım işlerinin tamamlandıkları kısımları için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar dönen varlıklardaki 170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarına göre düzenlenir.

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabının İşleyişi: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hakediş bedelleri bu hesaplara alacak olarak kaydedilir. İşin geçici kabulü yapıldığında bu hesaplardaki tutarlar ilgili satış hesaplarının alacağına karşılık bu hesaplara borç kaydedilir.

BORÇ 350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 10.01.2009 tarihinde işini yaptığı bir firmanın inşaatı için 25.000 TL tutarında birinci hakediş badelini nakit olarak alıyor. İşletme 20.03.2009 tarihinde firmadan ikinci hakediş olarak 10.000 TL nakit alıyor. 25.05.2009 tarihinde inşaatın geçici kabulü yapılıyor. (KDV ve vergiler hariç tutulmuştur)

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………10.01.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

Birinci hakediş bedelinin nakit alınması

 

25.000

 

25.000

2

………………………………20.03.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

İkinci hakediş bedelinin nakit alınması

 

10.000

 

 
10.000

3

………………………………25.05.2009………………………………..

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı

İnşaatın geçici kabülünün yapılması

 

35.000

 

 
35.000

BORÇ 350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK
35.000 25.000
10.000

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 8:52

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışında kalan işlemler için işletmenin aldığı her türlü kısa vadeli avansların izlendiği hesaptır.

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabının İşleyişi: Alınan avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, avansın mahsubu veya geri verilmesi halinde hesap borç olarak kaydedilir.

BORÇ 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 15.02.2009 tarihinde bir müşterisi işletmenin 2.000 TL lik demirbaşı almak için sipariş vermiş ve 800 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 1 ay sonra demirbaş teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………15.02.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden demirbaş için avans alımı

 

800

 

800

2

………………………………15.03.2009………………………………..

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın teslimi ve avansın mahsubu

 

800
1.560

 

 
2.000
360

BORÇ 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK
800 800

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 8:51

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı: İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabının İşleyişi: Alıcılardan alınan avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna kaydedilir.

BORÇ 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 15.02.2009 tarihinde bir müşterisi işletmeden 13.000 TL lik malı almak için sipariş vermiş ve 6.000 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 2 ay sonra mal teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………15.02.2009………………………………..

100 Kasa Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden mal satımı için avans alımı

 

6.000

 

6.000

2

………………………………15.04.2009………………………………..

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Malın teslimi ve avansın mahsubu

 

6.000
9.340

 

 
13.000
2.340

BORÇ 340 ALINAN AVANSLAR HESABI ALACAK
6.000 6.000

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-), İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 0:45

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı’na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı’na aktarılarak kapatılır.

BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

Örnek: İşletme 2008 yılının dönem sonunda ticari olmayan bir nedenle 50.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2009 tarihli ve faiz oranı yıllık % 30 dur.

Faiz tutarı = A.n.t / 100 x 365

Faiz tutarı = (50.000 x 30 x 41*) / 36500

Faiz tutarı = 1.684,9

(*31 gün Ocak ayı + 10 gün şubat ayı = 41 gün)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.12.2008………………………………..

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

647 Reeskont Fazi Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydı

 

1.684,9

 

1.684,9

2

………………………………01.01.2009………………………………..

657 Reeskont Fazi Giderleri Hesabı

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

Reeskontun gider yazılması

 

1.684,9

 

1.684,9

BORÇ 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI ALACAK
1.684,9 1.684,9

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 10)
Paylaş
Tarih : 04 Şubat 2012 - 0:32

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı: Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır.

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

BORÇ 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 15.04.2009 tarihinde işletmede kullanmak üzere 1.200 TL tutarında bir bilgisayar veresiye olarak satın alınıyor. KDV %18 hariç. 1 ay sonra borç peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………15.04.2009………………………………..

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Veresiye demirbaş alımı

 

1.200
216

 

1.416

2

………………………………15.05.2009………………………………..

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Borcun peşin ödenmesi

 

1.416

 

 

1.416

BORÇ 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?
Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?

TÜBİTAK AR‐GE İNDİRİMİ NAZIM HESAPLARDA  NASIL İZLENMELİ?                                                                                             

İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları
İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları

İNDİRİME ESAS AR‐GE HARCAMALARININ NAZIM HESAPLARDA    İZLENMEMESİNİN  FİRMAYA ZARARLARI                                                                                            

AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz
AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz

AR-GE HARCAMA VE GİDER KALEMLERİNİN MUHASEBE  KAYITLARINDA VE AR-GE İNDİRİMİ MATRAHININ TESPİTİNDE FARKLI UYGULAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ     Prof.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI