İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesi E-Beyanname’den Verilecek

Ana Sayfa » Mevzuatlar » Vergi Mevzuatı
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 20:11

Gelir İdaresi Başkanlığı Yaptığı Açıklama İle Temmuz / 2011 döneminden itibaren Tevkifata Tabi İşlemlere İlişkin Satış Faturalarının ve İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Satış Faturalarının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirilmiştir. Konuya İlişkin Açıklama Aşağıdaki Gibidir.

“TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ” İLE “İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ”NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, katma değer vergisi iade hakkı doğuran işlemlerde, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren KDV iadelerine esas teşkil eden bazı listelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına başlanılmış olup, bu konuya ilişkin açıklamalara 53 Seri No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede mükellefler, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 9 ve 11/1-c maddelerine istinaden ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen “Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi” ile “İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesi”ni de, Temmuz/2011 ve daha sonraki dönemlere ait KDV iade talepleri için geçerli olmak üzere İnternet Vergi Dairesi’nden göndereceklerdir.
Buna göre, Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi (Tevkifatlı Satış Faturası Listesi) ile İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesinin (İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinin) İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulup gönderilmesi esnasında Sistem; iade hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak gönderilmesi gereken listelere ilişkin linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir. Söz konusu listelere belge girişi ve Excel dosyası oluşturulmasına ilişkin detaylı açıklamalara örnekleri ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ
A-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNE (TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE) BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak Tevkifatlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. Tevkifatlı satış faturası listesine belge girişine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıdadır.

Mükelleflerin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde doldurmaları esastır. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. Buna göre:

·                     Satış Faturasının Tarihi :Bu alana satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

·                     Satış Faturasının Serisi :Bu alana satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     Satış Faturasının Sıra No’su :Bu alana satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir

·                     Alıcının Adı-Soyadı/Ünvanı :Bu alana adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

·                     Alıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası :Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergikimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

·                     Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi :Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu şekilde “Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” alanına  virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı :Bu alana satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

·                     Satış Faturasının KDV Hariç Tutarı :Bu alana satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu alana 3.000,00 tutarı girilmelidir.(5.satır)

·                     KDV’si: Bu alana satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.  Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu alana 440,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     Tevkif Edilen KDV Tutarı:Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV miktarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satışı yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında yapılan tevkifat miktarı 162,00 TL bu alana yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu alana 280,00 tutarı girilmelidir.(5. Satır)

B-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE  AİT  SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN (TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN)EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu Tevkifatlı Satış Faturası Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır:Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.

Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. Buna göre:

·                     1 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

·                     2 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterlerler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     3 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

·                     4 No’lu Sütun:Bu sütuna adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı girilmelidir.

·                     5 No’lu Sütun:Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

·                     6 No’lu Sütun:Bu sütuna tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu sütunda girilen sırada “Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” sütunu (7 No’lu sütun) virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     7 No’lu Sütun:Bu sütuna satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

·                     8 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     9 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     10 No’lu Sütun:Bu sütuna tevkifata tabi işlemlere ait satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV tutarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satış yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında alıcı firma tarafından yapılan tevkifat miktarı olan 162,00 TL bu sütuna yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu sütuna 280,00 tutarı girilmelidir.(5.satır)

·         Excel dosyasının Tevkifatlı Satış FaturasıListesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.

  • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
  • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm verilerinizi ilk çalışma sayfasında toplayınız.
  • İnternet tarayıcısı olarak lütfen Internet Explorer kullanın. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
  • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·         Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·     Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra “EKLE” butonuna tıklayarak listelerinizi sisteme yüklemeye başlayabilirsiniz. Sistem yükleme yaparken listenizi kontrol edecektir. Eğer listenizde bir hata var ise sizi uyaracaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. Doldurulması gereken bütün listeler yüklendikten sonra “ONAYLA” linkine tıklanarak liste gönderme işlemi tamamlanır.
·     “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

II- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT ATIŞ FATURASI LİSTESİ
A-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNE (İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE)  BELGE GİRİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. İhraç kayıtlı satış faturası listesine belge girişine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıdadır. Buna göre:

 

 

Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturaları Listesine her satıra bir belge gelecek şekilde girmeleri esastır. Eğer tek ihraç kayıtlı teslime ait faturadaki mallar birden fazla GÇB ile ihraç edildi ise bu durumda (GÇB Numarası adedince), satış faturasının tarihi, serisi, sıra no’su, malın alıcısı, malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si alanları tekrar edecektir (malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si  bölünmeden yazılacaktır.) Bu tür faturalar toplamda bir kez gösterilecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun 3, 4 ve 5. satırlarında örneklendirilmiştir.

•          Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir.

•          Satış Faturasının Sıra No’su: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, satılan malların çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.
•          Alıcı Ad Soyad Ünvan: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

•          Alıcının Vergi Kimlik Numarası/ TC Kimlik Numarası: Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

•          Malın Cinsi: Bu alana ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların cinsleri yazılır ve yine bu alana girilen sırada “Malın Miktarı” alanı virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tablonun 2,3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.
•          Malın Miktarı: Bu alana ihraç kayıtlı satılan malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

•          Malın KDV Hariç Tutarı: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu alana 3.000,00 tutarı girilmelidir. (1. satır)

•          KDV: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu alana 440,00 tutarı girilmelidir.(1. Satır)

•          İhracatçı Tarafından Yurt Dışına Düzenlenen Satış Faturasının Tarihi (GÇB Üzerindeki Bilgiler):  Bu alana ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi (İhracatçı firmaya ait Gümrük Beyannamesi üzerinde yazılan fatura tarihi)  GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.  ########EX######

·         “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

B-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN (İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN)EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İhraç Kayıtlı Fatura Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İhraç Kayıtlı Satış Fatura Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır: Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.

Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Eğer ihraç kayıtlı teslime ait bir  faturadaki mallar birden fazla Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışı edildi ise bu durumda (GÇB Numarası adedince), satış faturasının tarihi, serisi, sıra no’su, malın alıcısı,malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si alanları tekrar edecektir. (malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si  bölünmeden yazılacaktır.) Bu tür faturalar toplamda bir kez gösterilecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun yeşil boyalı 3, 4 ve 5. satırlarında örneklendirilmiştir. Buna göre:

•          1 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          2 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

•          3 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, satılan malların çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

•          4 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

•          5 No’lu Sütun: Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

•          6 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların cinsleri yazılır ve yine bu sütunda girilen sırada “Malın Miktarı” sütunu (7 No’lu sütun) virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tablonun 2,3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

•          7 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

•          8 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı girilmelidir.(1. satır)

•          9 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin; A malı 1,000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000 x%8) + (2.000 x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı girilmelidir.(1. Satır)

•          10 No’lu Sütun:  Bu sütuna ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi (İhracatçı firmaya ait Gümrük Beyannamesi üzerinde yazılan fatura tarihi)  GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          11 No’lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.  ########EX######

  • Excel dosyasının İhraç Kayıtlı Satış Fatura Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
  • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
  • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm verilerinizi ilk çalışma sayfasında toplayınız.
  • İnternet tarayıcısı olarak lütfen Internet Explorer kullanın. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
  • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·     Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·         Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra “EKLE” butonuna tıklayarak listelerinizi sisteme yüklemeye başlayabilirsiniz. Sistem yükleme yaparken listenizi kontrol edecektir. Eğer listenizde bir hata var ise sizi uyaracaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. Doldurulması gereken bütün listeler yüklendikten sonra “ONAYLA” linkine tıklanarak liste gönderme işlemi tamamlanır.

·         “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

·     Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

SGK Genelgesi (2012/03)
SGK Genelgesi (2012/03)

SGK Genelgesi (2012/03) “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi
2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi. 21 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28149 Türkiye Barolar Birliği

SGK Genelgesi 2011/63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)
SGK Genelgesi 2011/63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)

SGK Genelgesi 2011/63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)   Bilgisayarınıza indirmekGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI