Alt İşverenlik Yönetmeliği

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 03 Eylül 2014 - 8:04

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

b) Alt işverenlik sözleşmesi: Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan ve 10 uncu maddede belirtilen hususları ihtiva eden sözleşmeyi,

c) Asıl iş: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi,

ç) Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

e) Bölge Müdürlüğü: İşyerinin kayıtlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğünü,

f) Kanun: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,

g) Muvazaa:

1) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,

2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,

3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini,

4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri,

ihtiva eden sözleşmeyi,

ğ) Yardımcı iş: İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları

MADDE 4 – (1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.

d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

İşyerini bildirme

MADDE 5 – (1) Alt işveren, kendi işyeri için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.

(2) Alt işveren, işyerinin tescili için şekli Bakanlıkça belirlenen işyeri bildirgesi ile birlikte 6 ncı maddede belirtilen belgeleri bölge müdürlüğüne verir.

(3) Bir işyerinde her ne suretle olursa olsun asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması yeni bir işyeri kurulması olarak değerlendirilir.

İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler

MADDE 6 – (1) İşyeri bildirgesi ile birlikte;

a) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

b) İmza sirküleri,

c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri,

bölge müdürlüğüne verilir.

İşyeri tescili

MADDE 7 – (1) Bölge müdürlüğünce, 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunan alt işverenin işyeri tescil edilerek işyeri için bir sicil numarası verilir.

(2) İşyeri bildirgesinde beyan edilen bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin eksik veya gerçeğe aykırı olması hâlinde işyerinin tescili yapılmaz.

Kayıt dışı alt işveren işyerlerinin tescil işlemleri

MADDE 8 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde ya da ihale makamları, ruhsata tabi işlerde (maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ve benzeri) ruhsatı veren merciler (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler), sosyal güvenlik il müdürlükleri, vergi daireleri de kendi mevzuatları açısından yaptıkları işlemler sırasında, işyerlerinin Kanunun 3 üncü maddesine göre ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunup bulunmadığını kontrol ederler. Bildirim yapmamış olan işyerlerinin unvan ve adreslerini ilgili bölge müdürlüğüne bir yazı ile en geç 15 gün içinde bildirirler.

(2) Denetim elemanlarınca veya kamu kurumlarınca yapılan bildirimler dikkate alınarak bölge müdürlüğünce Kanunun 3 üncü maddesine göre gerekli işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Alt İşverenlik Sözleşmesi, Asıl İşin Bölünmesi ve Muvazaanın İncelenmesi

Alt işverenlik sözleşmesi

MADDE 9 – (1) Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır.

(2) Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden sözleşmede, 10 uncu maddede yer alan hususların bulunması hâlinde söz konusu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilir.

Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar

MADDE 10 – (1) Alt işverenlik sözleşmesinde;

a) Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi,

b) Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi,

c) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu,

ç) Alt işverene verilen işin ne olduğu,

d) Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik açıklama,

e) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri,

f) Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği,

g) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı,

ğ) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı,

h) Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları,

ı) Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası,

hususlarına yer verilir.

(2) Bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye eklenir.

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş

MADDE 11 – (1) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş, mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir.

(2) İşverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapması esastır.

(3) Ancak asıl iş;

a) İşletmenin ve işin gereği,

b) Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir.

(4) Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.

Muvazaanın incelenmesi

MADDE 12 – (1) 7 nci madde uyarınca tescili yapılan işyeri için 6 ncı maddede belirtilen belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek üzere bölge müdürlüğünce iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir.

(2) Muvazaanın incelenmesinde özellikle;

a) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı,

b) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı,

c) Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı,

ç) Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı,

d) İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı,

e) Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı,

f) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı,

g) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı,

hususları göz önünde bulundurulur.

İnceleme sonucu yapılacak işlemler

MADDE 13 – (1) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(2) Rapora 6 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.

(3) İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen devam eden asıl işveren-alt işveren ilişkisinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler aranmaz.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

SGK Genelgesi (2012/03)

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2012 - 6:26

SGK Genelgesi (2012/03) “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar”

Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Etiketler :

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 21 Aralık 2011 - 18:37

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi.

21 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28149

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2012

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kımın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. 2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.666,66 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2012 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 170,00 TL
takip eden her saat için 90,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 330,00 TL
takip eden her saat için 170,00 TL
3. Yazılı danışma için 330,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 220.00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 330,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.000,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.000,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 250,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 420,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.800,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 785,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 3.600,00 TL
b) Duruşmalı ise 6.000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 600,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.000,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.000,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 220,00 TL
b) Duruşmalı ise 300,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 420,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 900,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 600,00 TL
b) Duruşmalı ise 900,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 200,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 220,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 400,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 220,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 360,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 600,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.200,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 600,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.800,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.400,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 900,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.400,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 900,00 TL
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 600,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.200,00 TL
15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için 600,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.200,00 TL
16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.400,00 TL
17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.200,00 TL
b) Duruşmalı ise 2.400,00 TL
18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 900,00 TL
19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 900,00 TL
20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 3.000,00 TL
b) Diğer dava ve işler 2.400,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 25.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 35.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 60.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 200.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 680.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,5
8. 2.750.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1

SGK Genelgesi 2011/63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 19 Eylül 2011 - 18:41

SGK Genelgesi 2011/63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)

 

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 05 Ağustos 2011 - 7:42

05 Ağustos 2011
Resmi Gazete
Sayı: 28016

 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:
 
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(SERİ: VI, NO: 30)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına, paylarının Kurul kaydına alınmasına ve ortaklık ile ortaklık portföyünün yönetimine ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.
 
Dayanak
 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32, 35 ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Kısaltmalar
MADDE 3–(1) Bu Tebliğde geçen,
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
b) Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı,
c) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) Net aktif değer: Ortaklığın portföy değerine hazır değerler, alacaklar ve diğer aktiflerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bulunan tutarı,
f) Ortaklık: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı’nı,
g) Portföy değeri: Ortaklık portföyündeki varlıkların bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,
ğ) SaklayıcıİMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İstanbul Altın Borsası ve/veya Kurulca uygun görülen diğer kuruluşları,
h) Seri:V, No:60 sayılı Tebliğ: Kurulun Seri:V, No:60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa DayalıÜcretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğini,
ı) Takasbank: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.yi
i) TTK: Türk Ticaret Kanununu,
j) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Tanım
 
MADDE 4 – (1) Ortaklıklar, Kanun hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklışeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.
 
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiyede kurulan ortaklıklara ait paylar, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri,
 
b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancıözel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve pay senetleri,
 
c) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmişve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları,
 
ç) Kira sertifikaları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmeleri,
 
d) Nakit değerlendirmek üzere yapılan Takasbank nezdindeki para piyasası işlemleri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları,
 
e) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar.
 
(2) Esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25ini, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiyede kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış ortaklıklar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır.
İşlevleri
MADDE 5 –(1) Ortaklıkların başlıca işlevleri şunlardır:
a) Ortaklık portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak,
b) Portföçeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak,
c) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak,
ç) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluşa İlişkin Esaslar
Kuruluşşartları
MADDE 6 – (1) Ortaklıklar, ani usulde kurulabilirler. Ortaklıkların kuruluşlarının uygun görülebilmesi için:
a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklışeklinde kurulmak ve Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurulması,
b) Kurucularının, ortaklığıçıkarılmış sermayesinin asgari % 49u oranındaki paylarının, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula taahhüt etmiş olması,
c) Başlangıç sermayesinin 20 milyon TLden az olmaması ve nakit karşılığıçıkarılması,
ç) Ticaret unvanında Yatırım Ortaklığı” veya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması,
d) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması,
e) Kurucularının ve dolaylı ortaklarının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
f) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması
zorunludur.
(2) Ortaklıklarca bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde yapılacak halka arz sonucu asgari % 49luk halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari % 49u oranındaki ortaklık paylarının halka arz edilmişpay niteliğinde olması zorunludur.
(3) Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.
Ortakların nitelikleri
MADDE 7 – (1) Ortaklığın ortaklarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gereklidir.
a) Gerçek ve tüzel kişi kurucuların muaccel vergi ve prim borcunun bulunmaması,
b) Lider sermayedarların veya sermayede doğrudan % 10 ve daha fazla paya sahip olacak gerçek ve tüzel kişi kurucuların, ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları,
c) Lider sermayedarların veya sermayede doğrudan % 10 ve daha fazla paya sahip olacak gerçek ve tüzel kişi kurucuların sermaye piyasası kurumu ortağı olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları,
ç) Gerçek kişi kurucuların;
1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanısuçundan mahkûm olmamış olması,

2- Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuat kapsamındaki suçlardan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; (ş.abacı) kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

3- Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
4- Ödeme Güçlüğüİçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
5- Kanunun 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
6- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemişolması.
(2) Ortaklıkta dolaylı olarak %10 veya üzerinde pay sahibi olan nihai gerçek kişilerin, bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.
(3) Lider sermayedarların;
a- Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip olan nihai gerçek kişilerin,
b- İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, imtiyazlı payların %10undan fazlasına sahip gerçek kişilerin,
c- İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak lider sermayedarda imtiyazlı payların %10undan fazlasına sahip tüzel kişi ortakların imtiyazlı paylarının %10undan fazlasına sahip olan nihai gerçek kişilerin
bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.
(4) Ortaklık paylarının halka arz edilmesi sonrasındaki dönemde ise, ortaklıkta imtiyazlı paylara ve/veya tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber ortaklık sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 veya daha fazlasını temsil eden paylarına sahip olan ortakların, bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartları sağlamalarızorunludur. İmtiyazlı paylar dışındaki pay edinimlerinde, ilgili ortaklar söz konusu hususları tevsik edici belgeleri pay edinimini takip eden 10 işgünü içinde Kurula iletmekle yükümlüdürler.
(5) Kurucuların banka olması halinde bu madde kapsamında yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere,
a) Bu kuruculara ilişkin olarak bu maddenin birinci fıkrasının sadece (a) bendinde belirtilen nitelikleri taşıdıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerin,
b) Bu kurucuların doğrudan ve dolaylı ortaklarına ilişkin olarak ise, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci, üçüncüve beşinci altbentlerinde belirtilen nitelikleri taşıdıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerin
Kurula iletilmesi gerekmektedir. Bankaların doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınır.
Lider sermayedar ve lider sermayedara ilişkin özel şartlar
MADDE 8 – (1) Lider sermayedar ortaklıkta tek başına veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %25i oranında pay sahibi olan ortak ya da ortaklardır. Ortaklık paylarının halka arz edilmesi sonrasındaki pay edinimleri bu kapsamda değerlendirilmez.
(2) Lider sermayedarın bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan şartlara ek olarak bu maddede belirtilen şartları da taşımasıgereklidir.
(3) Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya unvanı kullanılan veya doğrudan olmasa da ortaklığın ticaret unvanında kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir ibareye yer verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması zorunludur.
(4) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet yatırım ortaklığı kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve yeterli tecrübeye sahip olmaları zorunludur.
(5) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin en az 10 milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider sermayedar olması halinde ise gerçek kişi lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin toplamının en az 20 milyon TL olması gereklidir.
(6) Ortaklıkta lider sermayedar olacak tüzel kişilerin en az 3 yıllık faaliyet geçmişinin olması, son hesap dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması ve bu finansal tablolarında yer alan özsermayesinin en az kurulacak ortaklığıçıkarılmış sermayesinin 2 katı ve aktif toplamının kurulacak ortaklığınçıkarılmış sermayesinin en az 3 katı olması gereklidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalarda özsermaye şartı için 100 milyon TL, aktif toplamışartı için ise 200 milyon TL tavan olarak uygulanır. Birden fazla kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her bir tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.
(7) Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde kendi özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları aranmayabilir.
(8) Bu madde uyarınca hazırlanacak finansal tabloların Kurul düzenlemelerine uygun olarak düzenlenmiş olması zorunludur.
(9) Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.
Kuruluş işlemleri
MADDE 9 – (1) Kurulacak ortaklıkların kurucularının, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek kuruluş başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur.
(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.
(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluşun onaylanması talebi ve sermayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeleri de içeren gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.
(4) Ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından, TTKnın ilgili hükümlerine uygun olarak ortaklığın ticaret siciline tescili ile tüzel kişilik kazanırlar.
(5) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 1 ay içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSGde ilan için başvurulması zorunludur. İlana ilişkin TTSGnin bir nüshasının ilan tarihini takip eden 6 işgünü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.
(6) Ortaklıkların kuruluşu sonrasındaki tüm esas sözleşme değişiklikleri de Kurulun iznine tabidir.
(7) Ortaklıkların kuruluşlarında ve kayıtlı sermaye tavan artırımlarında, kayıtlı sermaye tavanı ortaklığıçıkarılmışsermayesinin 20 katını geçmemek üzere belirlenir. Sermaye azaltımı işlemlerinde kayıtlı sermaye tavanı tutarında da bu koşulun devamlılığını sağlamak üzere gerekli azaltım yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Payların Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar
Kayda alınma başvurusu
MADDE 10 – (1) Kuruluş işlemleri tamamlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, kaynaklarının zorunlu giderler dışında kalan kısmı ile varlık portföyünü oluşturmalarışekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari % 49unu temsil eden payların halka arz edilmesi ve tüm payların kayda alınması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu Kurulca uygun görülmeyen ortaklıkların, menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşme hükümlerini menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTKnın 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.
Kurul kaydına alınma
MADDE 11 – (1) Kurul, ortaklığın portföy işletmeciliği faaliyet izni başvurusu ile paylarının kayda alınması başvurusunu birlikte değerlendirir. Portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesinde Kurul esas olarak, ortaklığın faaliyetlerini yürütmeye elverişli bir mekana, donanıma, personele, organizasyona, yöneticilere sahip olup olmadığını inceler ve inceleme sonucunda ortaklığın portföy işletmeciliği faaliyetini yürütebileceği sonucuna varırsa bu konuda yetki belgesi verir. Yetki belgelerinin, verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ticaret siciline tescili ve TTSGde ilanı zorunludur. Bu belgeye ilişkin her türlü değişiklik aynışekilde tescil ve ilan olunur. Yetki belgesinin iptali halinde yetki belgesi 10 gün içinde ticaret sicilinden terkin edilir ve TTSGde ilan olunur. İlanlara ilişkin gazeteler yayımlarını takip eden 10 gün içinde Kurula gönderilir.
(2) Kurul, kayda alma başvurularını izahname ve sirkülerin ortaklığa ve halka arz olunacak paylara ilişkin mevzuattaöngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esaslarıçerçevesinde inceler. Kurul, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek başvuru konusu payların Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir.İncelemeler sonucunda uygun görülen paylar Kurul kaydına alınır. Kurul kaydına alınma, ihraç edilen payların ve ilgili ortaklıkların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz.
Halka arz
MADDE 12 – (1) Ortaklık paylarının halka arzında, bu Tebliğde düzenlenen hususlar dışında, Kurulun payların kayda alınmasına ve satışına ilişkin düzenlemeleri ile sermaye piyasası araçlarının halka arzında satış yöntemlerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Borsaya kotasyon
MADDE 13 – (1) Ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde çıkardıkları payların Borsa kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bu belgenin alınmasını takip eden 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile Borsaya müracaat edilmesi zorunludur.
Payların türü ve devri
MADDE 14 – (1) Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.
(2) Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden payları, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez.
(3) Ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler.
(4) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce imtiyaz veren menkul kıymet ihraç etmiş olan ortaklıklar hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar. İmtiyazlı payların devri de Kurul iznine tabidir.
(5) Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaklığın ve Ortaklık Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar
Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler
MADDE 15 – (1) Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren alanlarda en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur.
(2) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde sadece 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuşyönetim kurulu üyelerinin görev alması gerekmektedir.
(3) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin Kurula yapılacak kuruluş başvurusu sırasında belirlenmiş olması zorunludur.
(4) Yönetim kurulu üyeleri, bu Tebliğde yer verilen portföy sınırlamaları, kamuyu aydınlatma ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, bu Tebliğin 17 nci maddesi kapsamında dışardan hizmet alınması halinde de devam eder.
Genel müdür
MADDE 16 – (1) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması, 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartları taşıması, mali piyasalar veya işletmecilik alanlarında en az 7 yıllık mesleki tecrübeye veya Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip olması gerekir.
(2) Genel müdürlük görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.
(3) Genel müdür, ortaklığın yönetim, denetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlar, bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, sermaye veya denetim kontrolüne sahip olduğu kuruluşlar ile borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuruluşları ve Kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda, icrai nitelikte olmamak ve ortaklıktaki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla, yönetim veya denetim kurulu üyeliği gibi görevler alabilir.
(4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan bir genel müdürün Kurula yapılacak kuruluş başvurusu sırasında belirlenmiş olmasızorunludur.
Ortaklık portföyünün idaresi
MADDE 17 – (1) Ortaklıklar, yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinden de sağlayabilirler.
(2) Portföy yönetim hizmetinin imzalanan bir sözleşme ile dışarıdan sağlanmadığı durumda, ortaklıklar nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesi, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ortaklıkların merkezinde en az 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Bu durumda Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketinden imzalanan bir sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti sağlanabilir.
(3) Ortaklıklar muhasebe, operasyon ve risk yönetim sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir aracıkuruluştan veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilirler.
(4) Ortaklıkların bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2sini geçemez.
(5) Bu maddede belirtilen hizmetlerin alımı için yıl içinde sözleşme imzalanması halinde dördüncü fıkradaki oran yıl sonuna kadar kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.
(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki hizmetler ve personelin dışardan sağlanabilmesi için, ortaklıkların esas sözleşmelerinde ayrı bir hüküm bulunması ve yönetim kurulunca karar alınması gereklidir.
(7) Ortaklıkların bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen hizmetler ve personel için imzaladıklarısözleşmeler, ortaklık yönetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmaksızın bir yıl sonunda sona erer. Tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşme aynı süre için yenilenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi beklenmeden ortaklık yönetim kurulunun kararı ile otuz güönceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşme sona erdirilebilir.
İç kontrol sistemi
MADDE 18 – (1) İç kontrol sistemi; ortaklık faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını; ortaklık faaliyetlerinin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, izahnameye uygun yürütülmesini; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini; muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.
(2) İç kontrol esas ve usulleri;
a) Ortaklık faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, ortaklığın işlev, amaç ve konusuna, esas sözleşmeye ve izahnameye uygun olarak yapılmasını,
b) Ortaklık adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, ortaklık işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,
c) Ortaklık muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,
ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekliönlemlerin alınmasını,
d) Ortaklık personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin ortaklık ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,
e) Ortaklık tarafından yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini,
f) Ortaklık portföyünün değerlemesinin, ortaklık birim net aktif değerinin belirlenmesinin ve portföy oranlarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü
sağlayacak şekilde oluşturulur.
(3) Ortaklıkların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini yazılı hale dönüştürmeleri zorunludur. İç kontrol sistemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için ortaklık yönetim kurulunun kararışarttır.
(4) Ortaklık yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini “İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi;
a) Ortaklık iç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun çalışması, doğabilecek risklerin tespiti ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapar ve yönetim kurulunu bilgilendirir.
b) Kurul düzenlemeleri ve ortaklık politikalarıçerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirler, iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından sorumludur.
c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faaliyetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından sorumludur.
(5) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetler ortaklık yönetim kurulu tarafından atanan iç kontrolden sorumlu personel tarafından yürütülür. İç kontrol personeli iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olması ve ortaklıkta Kurulun Seri:IV, No:41 sayılıSermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak görevlendirme dışında başka bir görev üstlenmemesi gereklidir.
(6) Ortaklıkların iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür.
(7) Ortaklığın her seviyedeki personelinin yetki, görev ve sorumlulukları ile iş akış prosedürleri belirlenerek yazılı hale getirilir ve personele imza karşılığında teslim edilir. Aynışekilde personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile iş akış prosedürlerindeki değişiklikler de personele imza karşılığında teslim edilir.
(8) Tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından yılda en az 2 kere ortaklık yönetim kuruluna intikal ettirilir ve bu raporlar yönetim kurulu tarafından gerekli tedbirleri içerecek şekilde karara bağlanır. Bu raporların en az 5 yıl süre ile ortaklık nezdinde saklanması zorunludur.
Risk yönetim sistemi
MADDE 19 – (1) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım amaçlı taraf olacak ortaklıkların risk yönetim sistemlerini oluşturmaları ve buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmek suretiyle yönetim kurulu kararına bağlamaları zorunludur.
(2) Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ve risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi sorumludur.
(3) Risk yönetim sistemi, ortaklığın karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanıyaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermelidir.
(4) Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansına sahip olması ve ortaklıkta başka bir görev üstlenmemesi gereklidir. Risk yönetim personeli iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir.
Yapamayacakları işler
MADDE 20 – (1) Ortaklıklar;
a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
b) Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığıüzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar.
c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.
e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve teminat olarak gösteremezler. Ancak bu Tebliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kredi temini için portföyünün %10unu teminat olarak gösterebilirler.
f) Günlük operasyonlar ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar.
g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler.
ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde ortaklık lehine alımda en düşük satışta en yüksek fiyattır.
Ortaklık portföyüne ilişkin sınırlamalar
MADDE 21 – (1) Ortaklıkların portföy yönetiminde aşağıdaki sınırlamalara uyulmasışarttır.
a) Portföy değerlerinin %10undan fazlası bir şirketin menkul kıymetlerine yatırılamaz.
b) Hiçbir şirkette sermayenin ya da tüm oy haklarının %9undan fazlasına sahip olamazlar.
c) Ortaklık portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına ortaklık portföy değerinin en fazla %10u oranında yatırım yapılabilir. Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan ortaklıkların yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen ihraççı veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir sözleşme imzalamasıgerekmektedir.
ç) Ortaklıklar;
1- Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kuruluşların ve bu kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kuruluşların,
2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,
3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması durumunda; imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,
4- Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmayan ortaklıklarda, ortaklığın sermayesinin %10undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların
halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10u ve ortaklık portföyünün azami %5i oranında yatırım yapılabilir.
d) T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla ortaklık portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu menkul kıymetler bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez.
e) Ortaklıkta imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve ortaklığın sermayesinin %10undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %20sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, ortaklık portföyünün %20sini aşamaz.
f) Portföy değerlerinin en fazla %30u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konularıyönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklıçatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder.
g) Portföy değerinin en fazla %20’si Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
ğ) Portföy değerinin en fazla %20si Kurul kaydında bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, ortaklık portföyünün %4′ünü geçemez. Katılma paylarıortaklık portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına girişçıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.
h) Ortaklıklar, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapamazlar.
ı) Ortaklıklar, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki varlıkların piyasa değerlerinin en fazla %50si tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilirler. Ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılır. Ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın ortaklık adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarınıödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin %80inin altına düşmesi halinde ortaklık yönetimi teminatın tamamlanmasını ister. Ortaklığın taraf olduğödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.
Ortaklıklar İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföylerindeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %25’i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilirler. Kıymetli maden ödünç işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.
i) Ortaklıkların portföylerine yabancı kıymet alabilmesi için, bunların türlerini, özelliklerini ve hangi borsa veya borsa dışıorganize piyasalardan alacaklarını esas sözleşmelerinde belirtmiş olmalarışarttır.
j) Ortaklıklar portföylerine, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım SatımıHakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerini dahil edebilirler. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşıtaraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbankda ortaklık adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir.
Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine ortaklık portföyünün en fazla %10una kadar yatırım yapılabilir.
Ortaklıklar, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10una kadar taraf olabilirler.
Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, ortaklık yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde ortaklığın resmi internet sitesinde ve KAPta sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca ortaklık merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.
k) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile ortaklık portföyüne dahil edilmesi veya ortaklık portföyünden çıkartılması mümkündür.
l) Ortaklık portföylerine riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçlarıüzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, future ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı ortaklık net aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin ortaklığının yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olmasızorunludur. Borsa dışında gerçekleştirilecek vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
m) Ortaklık portföyüne varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapılan yatırımların toplamı ortaklık portföy değerinin %15ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların toplamı ortaklık portföy değerinin %10unu, tek bir ihraççıtarafından çıkarılan varantların toplamı ise ortaklık portföy değerinin %5ini geçemez. Ortaklığın açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.
n) Ortaklık portföyünün en fazla %20si ulusal veya uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
o) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtımı ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, ortaklık esas sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırlarıüzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleşmede ve bu Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre ortaklığın başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.
Değerleme esasları
MADDE 22 – (1) Ortaklıkların portföylerindeki varlıkların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
1- Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.
2- Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir.
3- Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibari ile oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası A.Ş. döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
c) Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibari ile en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.
ç) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri ve dış borçlanma araçları ile değerlemesi yukarıda belirtilen şekilde yapılamayan sermaye piyasası araçları, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde ortaklık yönetim kurulu tarafından belirlenecek esaslarçerçevesinde değerlenir ve bu esaslar KAPta yayımlanarak yatırımcıların bilgisine sunulur.
Borçlanma sınırı
MADDE 23 – (1) Ortaklıklar, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladıklarıönceki yıla ait son haftalık raporlarında yer alan net aktif değerlerinin %20sine kadar kredi kullanabilirler veya aynı sınırlar içinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle, 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilirler.
Ortaklık portföyünün saklanması
MADDE 24 – (1) Ortaklıkların portföylerindeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.
(2) Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ortaklık adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda ortaklıklar, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.
(3) Ortaklık portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsasında saklanması zorunludur. Kıymetli madenlerin saklanmasına ilişkin sözleşmenin esaslarıİstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir.
(4) Ortaklık portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin usul ve esaslar esas sözleşmede belirlenir.
Karşılaştırma ölçütü belirlenmesi ve performans sunuşu
MADDE 25 – (1) Ortaklıkların Seri: V, No: 60 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde portföy yapılarına uygun bir şekilde karşılaştırma ölçütü belirlemeleri ve performans sunuş raporu hazırlamaları gerekmektedir.
(2) Ortaklıkların karşılaştırma ölçütleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve değiştirilebilir. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının en geç karar tarihini takip eden iş günü KAPta kamuya açıklanması gerekmektedir.
(3) Performans sunuş raporları hazırlanması ile ilgili olarak Seri: V, No: 60 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen cari yıl dönemleri, bu ortaklıklar için Ocak-Haziran ve Ocak-Aralık olarak uygulanır.
(4) Ara dönem ve yıl sonu performans sunuş raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden 1 ay içerisinde bağımsız denetimden geçirilmesi gereklidir.
Ortaklık paylarının geri alımına yönelik işlemler
MADDE 26 – (1) Ortaklıklar Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilirler. Geri alım işlemleri süresince bu Tebliğin 21 inci maddesinde belirtilen sınırlamalara uyumun sağlanması zorunludur.
(2) Geri alım işlemleri ile geri alınan paylar, iptal edilmedikçe, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasıçerçevesinde halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma
MADDE 27 – (1) Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen ortaklıkların, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsündençıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların söz konusu hususa ilişkin başvurunun kamuya ilan edildiği tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması ile aynı döneme ilişkin kamuya açıklanan pay başı net aktif değerin ağırlıklı ortalanmasından yüksek olanı ile satın alınacağının taahhüt edilmesi gereklidir.
(2) Ortaklık yönetim kurulu tarafından, asgari olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeler, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusu, projeksiyonları, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanır ve bu rapor Kurula yapılacak başvuruyla eşanlı olarak KAPta ilan edilir.
(3) Statüden çıkışın onaylandığı genel kurul kararlarının ilan edildiği TTSGnin bir nüshasının ilan tarihini takip eden 6 iş günüiçinde Kurula gönderilmesi zorunludur.
Haftalık rapor
MADDE 28 – (1) Ortaklıklar haftalık olarak rapor düzenlerler.
(2) Haftalık raporlar, portföy ve net aktif değeri tablolarından oluşan ve pay başı net aktif değer hesaplamalarını gösteren raporlardır.
(3) Ortaklık portföyünde yer alan paylara, ilgili ay içinde hazırlanacak haftalık raporlarda sektörel bazda, ay sonlarında hazırlanacak haftalık raporlarda ise detaylı olarak yer verilir.
Finansal raporlar
MADDE 29 – (1) Ortaklıkların finansal raporlarına ilişkin olarak Kurulun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur.
Temettü dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 30 – (1) Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Ortaklıkların temettü dağıtımlarında halka açık anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.
(2) Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve maliödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır.
(3) Ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarınet dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir.
Sürekli bilgilendirme formu
MADDE 31 – (1) Ortaklıkların, bu Tebliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler ile yatırım amacı ve stratejisi ile karşılaştırma ölçütü bilgilerine; ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri, denetçi ve genel müdürüne ilişkin bilgilere; esas sözleşme, izahname ve sirkülerine; özel durum bildirimlerine; genel kurul bilgilerine ve Kurulca belirlenecek diğer bilgilere kendi internet sitelerinde hazırlanan sürekli bilgilendirme formlarında yer vermeleri gerekir.
Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma
MADDE 32 – (1) Ortaklıklar Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Finansal raporlarını Kurulun ilgili düzenlemelerinde belirlenen sürelerde,
b) Haftalık raporlarını ilgili dönemi takip eden ilk iş günü,
c) İşlem yaptıkları aracı kurumların unvanı, ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,
ç) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve ücretlerin toplamının, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerine oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 işgünü içerisinde ve takvim yılıbaşından itibaren kümülatif olarak,
d) Bağımsız denetimden geçirilen ara dönem ve yılsonu performans sunuş raporlarını ilgili dönemin bitişini takip eden 1 ay içerisinde,
e) Çalışanlarına aylıücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemeleri, ödeme yapılan kişinin unvanı veödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden 3 iş günü içinde
KAPta kamuya açıklamak zorundadırlar.
(2) Ortaklık paylarının Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen işgününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy değer tablosunun her işgünü, KAPta yayımlanması zorunludur.
(3) Ortaklık yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve kamuya açıklamak zorundadır. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, ortaklığa yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususlarıiçerir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin birer örnekleri ortaklık merkezinde ve sürekli bilgilendirme formunda yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir.
(5) Ortaklıkların her tür ilan ve reklamın yayınlandığı gazetelerin birer nüshasını, yayımını takip eden 10 iş günü içinde Kurula göndermeleri zorunludur.
(6) Ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.
Unvana ilişkin yasak
MADDE 33 – (1) Kanun hükümleri ve bu Tebliğ esasları dahilinde kurulan ve faaliyet gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş, ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “yatırım ortaklığı“, menkul kıymet/kıymetler yatırım ortaklığı” veya aynıanlama gelen başka bir ibare kullanamaz.
Fona yatırılacak ücret
MADDE 34 – (1) Ortaklık paylarının Kurul kaydına alınmasından önce Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kayda alma ücreti Kurul hesabına peşin olarak yatırılır.
Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kanun, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
(2) Ortaklıklarda, Kurulun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların UyacaklarıEsaslar Hakkında Tebliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen personelin tam zamanlıüst düzey yönetici olma şartı aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 36 – (1) 31/7/1992 tarihli ve 21301 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: VI, No: 4 sayılı Yatırım Ortaklıklarınaİlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/11/2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının son cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıkların;
a) Yönetim kurulu üyelerinin görevi görev süreleri sonuna kadar devam eder, ancak görev sürelerinin tamamlanmasını takip eden ilk olağan genel kurul toplantısında, bu Tebliğ hükümlerinde yer alan şartları sağlayan yönetim kurulu üyelerini atamaları,
b) Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerinde yer alan şartları sağlayan bir genel müdürüistihdam etmeleri,
c) Bu Tebliğin 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri hükümlerine 1/10/2011 tarihi itibarıyla uyum sağlamaları,
ç) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari çıkarılmış sermaye tutarının en az yarısına 31/12/2012 tarihine kadar, tamamına ise 31/12/2014 tarihine kadar ulaşmaları,
gerekmektedir.
(2) Bu Tebliğin 25 inci maddesi çerçevesinde karşılaştırma ölçütlerinin en geç 30/12/2011 tarihine kadar belirlenmesi, ilk performans sunuş raporlarının ise 2012 yılının Ocak-Haziran ara dönemi itibarıyla hazırlanmasışarttır.
(3) 2011 hesap dönemine ait temettü dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının, bu Tebliğin 30 uncu maddesi kapsamında, ortaklığın finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesine yönelik yönetim kurulu teklifini ve bu teklife göre hazırlanmış kar dağıtım tablosunu içerecek şekilde alınması; zarar mahsubu işleminin 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanması zorunludur.
(4) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış mevcut başvurular ile bu Tebliğyürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular, işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(5) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıklar için lider sermayedara ilişkin hükümler uygulanmaz.
(6) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıkların, esas sözleşmelerini bu Tebliğin 17 nci, 21 inci, 24 üncü ve 30 uncu maddelerine uygun hale getirmek üzere, 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısından önce gerekli iznin alınabilmesini teminen Kurula başvurmaları zorunludur.
Yürürlük
MADDE 37 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesi E-Beyanname’den Verilecek

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 20:11

Gelir İdaresi Başkanlığı Yaptığı Açıklama İle Temmuz / 2011 döneminden itibaren Tevkifata Tabi İşlemlere İlişkin Satış Faturalarının ve İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Satış Faturalarının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirilmiştir. Konuya İlişkin Açıklama Aşağıdaki Gibidir.

“TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ” İLE “İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ”NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, katma değer vergisi iade hakkı doğuran işlemlerde, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren KDV iadelerine esas teşkil eden bazı listelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına başlanılmış olup, bu konuya ilişkin açıklamalara 53 Seri No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede mükellefler, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 9 ve 11/1-c maddelerine istinaden ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen “Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi” ile “İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesi”ni de, Temmuz/2011 ve daha sonraki dönemlere ait KDV iade talepleri için geçerli olmak üzere İnternet Vergi Dairesi’nden göndereceklerdir.
Buna göre, Tevkifata Tabi İşlemlere Ait Satış Faturası Listesi (Tevkifatlı Satış Faturası Listesi) ile İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturası Listesinin (İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesinin) İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulup gönderilmesi esnasında Sistem; iade hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak gönderilmesi gereken listelere ilişkin linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir. Söz konusu listelere belge girişi ve Excel dosyası oluşturulmasına ilişkin detaylı açıklamalara örnekleri ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ
A-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNE (TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE) BELGE GİRİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak Tevkifatlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. Tevkifatlı satış faturası listesine belge girişine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıdadır.

Mükelleflerin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde doldurmaları esastır. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. Buna göre:

·                     Satış Faturasının Tarihi :Bu alana satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

·                     Satış Faturasının Serisi :Bu alana satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     Satış Faturasının Sıra No’su :Bu alana satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir

·                     Alıcının Adı-Soyadı/Ünvanı :Bu alana adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

·                     Alıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası :Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergikimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

·                     Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi :Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu şekilde “Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” alanına  virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı :Bu alana satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

·                     Satış Faturasının KDV Hariç Tutarı :Bu alana satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu alana 3.000,00 tutarı girilmelidir.(5.satır)

·                     KDV’si: Bu alana satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır.  Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu alana 440,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     Tevkif Edilen KDV Tutarı:Bu alana tevkifata tabi işlem kapsamında satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV miktarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satışı yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında yapılan tevkifat miktarı 162,00 TL bu alana yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu alana 280,00 tutarı girilmelidir.(5. Satır)

B-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE  AİT  SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN (TEVKİFATLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN)EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin Tevkifatlı Satış Faturası Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu Tevkifatlı Satış Faturası Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır:Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.

Tevkifatlı Satış Faturası Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Yukarıdaki tabloda belgelerin girişine ilişkin örnek uygulama verilmiştir. Buna göre:

·                     1 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

·                     2 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterlerler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     3 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, alınan mal/hizmetlerin çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

·                     4 No’lu Sütun:Bu sütuna adına satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/unvanı girilmelidir.

·                     5 No’lu Sütun:Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

·                     6 No’lu Sütun:Bu sütuna tevkifata tabi işlem kapsamında satışı yapılan mal/hizmetin cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak satış faturası ile birden fazla mal/hizmet satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların/hizmetlerin cinsleri yazılır ve yine bu sütunda girilen sırada “Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı” sütunu (7 No’lu sütun) virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

·                     7 No’lu Sütun:Bu sütuna satılan mal/hizmetin miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

·                     8 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     9 No’lu Sütun:Bu sütuna satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. Satış faturası ile farklı KDV oranlarına mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı girilmelidir.(5. satır)

·                     10 No’lu Sütun:Bu sütuna tevkifata tabi işlemlere ait satış faturasında belirtilen tevkif edilen KDV tutarı yazılmalıdır. Örneğin; toplam tutarı 1.000 TL olan tevkifata tabi satış yapılan ürünün %18 KDV miktarı 180 TL’dir. Bu tutar üzerinden 9/10 oranında alıcı firma tarafından yapılan tevkifat miktarı olan 162,00 TL bu sütuna yazılacaktır.(1. Satır) Satış faturası ile farklı tevkifat oranlarına tabi  mallar/hizmetler satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam tevkif edilen KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 1/2 oranında ve tevkifat tutarı 40 TL’dir. B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi  olup yapılan tevkifat 2/3 oranında ve tevkifat tutarı 240 TL’dir. Bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam tevkif edilen KDV tutarı 280 TL olup bu sütuna 280,00 tutarı girilmelidir.(5.satır)

·         Excel dosyasının Tevkifatlı Satış FaturasıListesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.

  • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
  • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm verilerinizi ilk çalışma sayfasında toplayınız.
  • İnternet tarayıcısı olarak lütfen Internet Explorer kullanın. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
  • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·         Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·     Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra “EKLE” butonuna tıklayarak listelerinizi sisteme yüklemeye başlayabilirsiniz. Sistem yükleme yaparken listenizi kontrol edecektir. Eğer listenizde bir hata var ise sizi uyaracaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. Doldurulması gereken bütün listeler yüklendikten sonra “ONAYLA” linkine tıklanarak liste gönderme işlemi tamamlanır.
·     “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

II- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT ATIŞ FATURASI LİSTESİ
A-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNE (İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNE)  BELGE GİRİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Mükellefler her bir belge için aşağıda yer alan formu doldurarak İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesini oluşturup gönderebilirler. İhraç kayıtlı satış faturası listesine belge girişine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıdadır. Buna göre:

 

 

Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturaları Listesine her satıra bir belge gelecek şekilde girmeleri esastır. Eğer tek ihraç kayıtlı teslime ait faturadaki mallar birden fazla GÇB ile ihraç edildi ise bu durumda (GÇB Numarası adedince), satış faturasının tarihi, serisi, sıra no’su, malın alıcısı, malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si alanları tekrar edecektir (malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si  bölünmeden yazılacaktır.) Bu tür faturalar toplamda bir kez gösterilecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun 3, 4 ve 5. satırlarında örneklendirilmiştir.

•          Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir.

•          Satış Faturasının Sıra No’su: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, satılan malların çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.
•          Alıcı Ad Soyad Ünvan: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

•          Alıcının Vergi Kimlik Numarası/ TC Kimlik Numarası: Bu alana alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

•          Malın Cinsi: Bu alana ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu alana -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların cinsleri yazılır ve yine bu alana girilen sırada “Malın Miktarı” alanı virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tablonun 2,3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.
•          Malın Miktarı: Bu alana ihraç kayıtlı satılan malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

•          Malın KDV Hariç Tutarı: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu alana 3.000,00 tutarı girilmelidir. (1. satır)

•          KDV: Bu alana ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu alana girilmelidir. Örneğin A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000x%8) + (2.000x%18) = 440 TL olup bu alana 440,00 tutarı girilmelidir.(1. Satır)

•          İhracatçı Tarafından Yurt Dışına Düzenlenen Satış Faturasının Tarihi (GÇB Üzerindeki Bilgiler):  Bu alana ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi (İhracatçı firmaya ait Gümrük Beyannamesi üzerinde yazılan fatura tarihi)  GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.  ########EX######

·         “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

B-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN (İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNİN)EXCEL DOSYASI OLARAK OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mükellefler KDV İade Talebine ilişkin İhraç Kayıtlı Fatura Listesini Excel dosyası aracılığıyla da gönderebilirler. KDV iade listelerinin sisteme aktarılması işlemi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen verilerin alımı, excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 Hücresinden) başlamaktadır. Mükelleflerin tablolarını bu şekilde oluşturmaları gerekmektedir. Söz konusu tablo örneği aşağıdaki excel ekranında açıkça görülmektedir. Aşağıda ekran görüntüsü verilen excel dosyasında kırmızı dolgu ile gösterilen B sütunun 5. satırı (B5 Hücresi), veri alımına başlandığı hücredir. Mükelleflerin excel tablolarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın en pratik yolu İhraç Kayıtlı Satış Fatura Listesi doldurulup gönderilirken şu Örnek Excel dosyasının kullanılmasıdır: Örnek Excel İndir Lütfen linke bağlı excel dosyasını bilgisayarınıza indirip çalışmalarınızı bu dosya üzerinde gerçekleştiriniz ve internet vergi dairesine bu excel dosyasını yükleyiniz.

Mükelleflerin İhraç Kayıtlı Satış Faturaları Listesini her satıra bir belge gelecek şekilde düzenlemeleri esastır. Eğer ihraç kayıtlı teslime ait bir  faturadaki mallar birden fazla Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışı edildi ise bu durumda (GÇB Numarası adedince), satış faturasının tarihi, serisi, sıra no’su, malın alıcısı,malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si alanları tekrar edecektir. (malın KDV hariç tutarı ve malın KDV’si  bölünmeden yazılacaktır.) Bu tür faturalar toplamda bir kez gösterilecektir. Bu durum yukarıda yer alan tablonun yeşil boyalı 3, 4 ve 5. satırlarında örneklendirilmiştir. Buna göre:

•          1 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          2 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının serisi girilmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakterler olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde girilmelidir. Satış faturasında herhangi bir seri numarası yoksa bu sütun boş bırakılmalıdır. Yukarıdaki tabloda buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

•          3 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının sıra no’su girilmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır. Eğer satış faturası, satılan malların çok sayıda olması nedeniyle izleyen faturalara nakil olmakta ise bu durumda bu alana faturanın toplam tutarının da bulunduğu en son belgenin sıra numarasının girilmesi gerekmektedir.

•          4 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturası düzenlenen alıcının adı-soyadı/ünvanı girilmelidir.

•          5 No’lu Sütun: Bu sütuna alıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; alıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası girilmelidir.

•          6 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın cinsi yazılmalıdır. Girişi yapılacak ihraç kayıtlı satış faturası ile birden fazla mal satıldı ise bu sütuna -çok genel olmamak kaydıyla- ana başlıklar halinde virgülle ayrılarak satılan malların cinsleri yazılır ve yine bu sütunda girilen sırada “Malın Miktarı” sütunu (7 No’lu sütun) virgülle ayrılarak girilir. Yukarıdaki tablonun 2,3,4 ve 5. satırlarında buna ilişkin örnekler bulunmaktadır.

•          7 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satılan malın miktarı yazılmalıdır. Bu alan harf ve rakamlardan oluşabilir.

•          8 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV hariç tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Bu sütun rakamlardan oluşmalıdır. ihraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara tabi  malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana girilmelidir. Örneğin; A malı 1.000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV hariç tutar (1.000 + 2.000 =) 3.000 TL olup bu sütuna 3.000,00 tutarı girilmelidir.(1. satır)

•          9 No’lu Sütun: Bu sütuna ihraç kayıtlı satış faturasının KDV’si TL cinsinden yazılmalıdır. Bu alan rakamlardan oluşmalıdır. İhraç kayıtlı satış faturası ile farklı KDV oranlarına tabi  mallar satıldı ise farklı oranlara göre hesaplanan KDV’ler toplanıp belgedeki toplam KDV tutarı bu sütuna girilmelidir. Örneğin; A malı 1,000 TL ve teslimi %8’lik KDV’ye tabi , B malı 2.000 TL ve teslimi %18’lik KDV’ye tabi olup bu iki mal tek fatura ile satıldı ise bu belgeye ilişkin toplam KDV tutarı (1.000 x%8) + (2.000 x%18) = 440 TL olup bu sütuna 440,00 tutarı girilmelidir.(1. Satır)

•          10 No’lu Sütun:  Bu sütuna ihracatçı tarafından yurt dışına düzenlenen satış faturasının tarihi (İhracatçı firmaya ait Gümrük Beyannamesi üzerinde yazılan fatura tarihi)  GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında yazılmalıdır.

•          11 No’lu Sütun: Bu sütuna Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yazılmalıdır. Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterlerden oluşmaktadır ve formatı şu şekildedir.  ########EX######

  • Excel dosyasının İhraç Kayıtlı Satış Fatura Listesinde tümüyle boş bir satır bulunursa veri alma işlemi o satırda durdurulur. Bu nedenle listede hiçbir satırı boş bırakmadan veriler arka arkaya yazılmalıdır.
  • Gönderilecek dosya, bilgisayarda açık durmamalı, dosya gönderilmeden önce açık olan dosya kapatılmalıdır.
  • Excel dosyasının sadece ilk çalışma sayfası okunacaktır. Bu sebeple tüm verilerinizi ilk çalışma sayfasında toplayınız.
  • İnternet tarayıcısı olarak lütfen Internet Explorer kullanın. Excel gönderme uygulaması diğer tarayıcılarda çalışmamaktadır.
  • Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat…” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·     Excel dosyasının yukarıda anlatıldığı şekilde doldurulması sonrası aşağıda gösterildiği üzere “Gözat” butonu tıklanır ve oluşturulan Excel dosyası seçilir. Bu aşamada seçtiğiniz nesnenin dosyanın kısayolu olmadığına, dosyanın kendisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

·         Oluşturulan Excel dosyası seçildikten sonra “EKLE” butonuna tıklayarak listelerinizi sisteme yüklemeye başlayabilirsiniz. Sistem yükleme yaparken listenizi kontrol edecektir. Eğer listenizde bir hata var ise sizi uyaracaktır. Sistem tarafından verilen uyarının gereği yapılarak liste yükleme işlemi gerçekleştirilir. Doldurulması gereken bütün listeler yüklendikten sonra “ONAYLA” linkine tıklanarak liste gönderme işlemi tamamlanır.

·         “ONAYLA” linkine tıklamadan, listeler üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir. KDV iadesi bilgi girişi çalışması yarıda bırakılıp onaylama yapmadan internet vergi dairesinden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden çalışmaya devam edilebilir. “ONAYLA” linkine tıklanmadığı müddetçe listeler gönderilmez.

·     Listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen vergi dairenizden veya 444 0 435 numaralı Çağrı Merkezi’nden yardım alabilirsiniz.

Fazla çalışmanın tanık anlatımları ile tespitinde takdiri indirim

Ana Sayfa » Mevzuatlar
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 20:08

Bilindiği üzere fazla çalışma talepli olarak açılmış davalarda fazla çalışmanın tanık anlatımları ile tespit edilmesi halinde mahkemelerce takdiri indirim uygulanmaktadır.

Fazla çalışma ve genel tatil ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.06.2010 tarih 2008/31220 E. ve 2010/20208 K. sayılı kararı da bu doğrultuda vermiş olduğu kararlar arasında güncel olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Karara konu somut olayda, davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve bayram mesaileri alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, katma değer vergisi alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği hüküm altına alarak, davayı kabul etmiş, dosya davalı vekili tarafından temyiz edilerek Yargıtay’ın önüne gelmiştir.

Öncelikle fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K., Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve Yargıtay 9.HD. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K. göre ). Yüksek Mahkeme’ye göre bir işçinin uzun süre ve her gün aynı şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması, uzun süre tüm genel tatillerde çalışması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Fazla çalışma ve genel tatil ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, Yargıtay’ın yapılmasını öngördüğü indirimi çalışma süresinden indirim olarak algılamak gerekir. Fazla çalışma ve genel tatil ücretinden indirim; takdiri indirim yerine kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın takdiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Yargıtay devamında; somut olayda, mahkemece hükme esas alman bilirkişi raporunda fazla çalışma ve genel tatil ücretleri 01.07.2000 – 08.05.2006 tarihleri arasındaki çalışma süresi için tanık anlatımlarına dayanılarak hesaplama yapıldığını, hesaplama tamamen tanık beyanlarına dayanmış olmakla hesaplanan fazla çalışma ve genel tatil ücretinden indirime gidilmesi gerekirken tamamının hüküm altına alınmasının hatalı olduğundan bahisle dosyanın bozulmasına karar vermiştir.

Sonuç olarak; bu karar ile, fazla mesainin özellikle yazılı belgelere ve işyeri kayıtlarına dayanılarak ispatlanamaması durumunda salt tanık beyanları ile karara gidilmesi durumunda, nispeten işverenin de korunması sağlanmış olduğundan, uygulamayı ve dolayısı ile kararı yerinde bulduğumuz söylemek yanlış olmayacaktır.

Etiketler : , , , ,

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Alt İşverenlik Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı

SGK Genelgesi (2012/03)
SGK Genelgesi (2012/03)

SGK Genelgesi (2012/03) “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi
2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi. 21 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28149 Türkiye Barolar BirliğiGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI