KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formunun Doldurulma Mantığı

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 19 Haziran 2014 - 13:12

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMA MANTIĞI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM

 

Ar-Ge ve Yenlik projelerinin TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış olması ya da doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje olması veya Patent belgesi alınmış olarak prototipi tamamlanan bir yenilikçi ürünün seri üretime geçilmek istenmesi halinde aşağıdaki listede tanımlanan harcama ve gider kalemlerinden yararlanılmaktadır. Ar-Ge projesinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde bu programa başvurmak gereklidir. Bu programa firmalar bir defa için başvurabilirler.

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 % 75
Personel Gideri Desteği 100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000

 

Burada dikkat edilecek husus KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon destek programı projesinin teknik açıdan sorgulandığı 3.Bölümün ilk alt bölümü “3.1. Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor?” sorusu ile başlarken, Endüstriyel Uygulama programında proje başvuru formunun “3.1. Proje Konusu Hangi Teknoloji Alanında/Alanlarında Yer Almaktadır?” sorusu ile başlamaktadır. Bunun sebebi yenilikçi ürün ya da süreç Ar-Ge projesi ile tamamlanmış olduğundan endüstriyel uygulamada önemli olan seri üretime geçiştir.

 

PROJE  FORMUNUN DOLDURULMA MANTIĞI

 

Projemizin çıktısı ürün ya da süreç yeniliği olmasa da, neticede ortada bir proje başvuru formu doldurma işlemi vardır. Bu işlemi rastgele değil bir bilimsel kurama göre yapmak gerekeceğinden, biz formu doldururken K.R.POPPER’in geliştirdiği şu anda geçerli bilimsel yöntem şemasının aşağıdaki aşamalarına göre hareket edeceğiz. Ayrıca açıklamalarımızı proje kapsamında  makine tecrübemiz ile SERİ ÜRETİM İÇİN ihtiyacımız olan makine ya da test cihazının tasarımını bizzat  yapıp,imalat çizimlerini buna göre oluşturarak,tedarik edeceğimiz malzemelere göre bir makine imalatını yapacağımızı varsayacağız. Ancak bu mantık, seçim ve riskin de söz konusu olduğu bitmiş makine  tedarikinde de geçerlidir.

 

1. PROBLEM (ya da SORUN): Proje hazırlığında başlangıç noktası, ürün ve süreçlerde yaşadığımız sorunlar, rakiplerden geri kalma, Pazar payı daralması, küresel rekabetle baş edememe gibi bizi sıkan, gelişmemizi engelleyen konular ile bunların sebeplerini araştırmak oluyor. Bu bakımdan biz; yaşadığımız sorunları gelişmek için bir fırsat gözüyle bakarız, aksi halde standart ve rutin işler yapmaya devam ederiz.

 

2. DENEME ÇÖZÜMLERİ: Mevcut sorunu iyice formülleştirdikten sonra, sıra ulaşmak istediğimiz amaç ve hedef ile bunlara ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinin belirlenmesine geliyor. Sorun tekil olabilir, ancak çözümler çoğul olmalı ve belirlediğimiz kriter ya da parametrelere göre alternatifleri değerlendirmemiz gerekiyor.

 

Proje yazarken de aynı yola başvurarak, projenin hedefleri, mukayeseli yenilikçi unsurları ve bu yenilikçi unsurlara ulaştıracak araç, yöntem, teknik usul ve gereçleri belirlemede birden fazla deneme yöntem çözümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok iyi literatür tarama, patent tarama, fikirlerin elle tutulur hale gelmesi için ön prototipler oluşturma gibi çalışmalar yapmak zorunludur.

 

Burada proje ismi belirlerken bizce mümkün olduğu kadar odak noktasını daraltarak, projemizi başkalarından iyice farklı kılacak şekilde özgülleştirmek gerektiği kanısındayız. Frascati kılavuzunda belirtildiği gibi, cesedin otopsisi rutin bir iştir, ancak aynı cesedi örneğin bir kanser ilacının etkisini sınamak için otopsiye tabi tutarsak, bir Ar‐Ge faaliyetidir.

 

Deneme çözümlerinin amaç ve hedeflere ulaşılmasında daima bilimsel ve teknolojik belirsizlikler olacağını dikkate almak gerekir. Çünkü deneme çözümleri bir öngörü yada bir tahminden ibarettir. Bir bakıma “A’ya ulaşmak için B’yi yapmalıyız ya da B’yi yaparsak A olacaktır” şeklindeki öndeyidir. Bu öngörülerin yanlış çıkması sıkça karşılaşılan normal bir durumdur. Bu bakımdan proje oluşturma aşamasında prototip imalata geçmeden önce tasarım düzeyinde mühendislik analizlerinin ve optimizasyon koşullarını sağlayan bilgisayar ortamında analizler yapılmalıdır. Fon veren kuruluşların özellikle son zamanlarda bu konuda daha çok hassas olduklarını gözlemlemekteyiz. Bu şekildeki bir yöntem deneme ve yanılma sürecini kısaltarak, bize zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bilgisayar ortamında yapılabilecek analizlere ilişkin aşağıdaki akış şeması bir ön bilgi vermektedir:

 

tablo-kosgeb

 

3. HATA ELEME: Bu aşamada amaca ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinden bize en uygun olanını, yapacağımız mühendislik hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler yoluyla belirleyip, diğer çözümleri uygun değildir diye ortadan kaldırmak gerekir. Bilimsel yöntem, projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin doğrulanması (verify) kadar, uygun olmayan deneme çözümlerinin yanlışlanmasını da (falsify) denememiz gerektiğini belirtir. Ortaya çıkardığımız yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan diğer değer ve ilişkileri içeren yöntemleri elemek gerekir. Ürün ve süreç tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla (K. Popper, The logic of scientific discovery, Routledge, London and New York, 2000) proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Tasarım aşamasındaki hata eleme ve ortadan kaldırma sürecinden sonra prototip imalat geçilerek, başarı ölçütlerinin karşılandığına ilişkin uygunluk testleri yapılarak, hataların elenmesine devam edilir.

 

 4. SONUÇ YA DA YENİ PROBLEMLER: Bilimsel faaliyet veya proje çalışmaları sonucunda varılan ve içinden yeni sorunların ve iyileştirilmelerin çıktığı durumdur. Başlangıç koşullarından farklı çözüm çıktılarıdır.

 

Not: Bu açıklamalarda <Bryan Magee’nin Karl POPPER’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1982 kitabından yararlanılmıştır>. Ayrıca yine K.POPPER’in Hayat Problem Çözmektir, s.15-38 Gelişim Kuramı ve Mantık bakımından bilim öğretisi, YKY yayınları, 4. Baskı, 2005, yapıtından da yararlanılmıştır.

 

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Aşağıda ilgili formun bizce en önemli kısmı olan ““3. PROJENİN TEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ” hakkında açıklamalarımız yer almaktadır.

 

SORUN  Adımı

 

Yukarıdaki bilimsel şemaya göre proje yazmaya önce KOSGEB’in proje formatındaki;

 

3.3. Projenin Amacı ve Gerekçesini Açıklayınız. ile 3.11. Yatırımın yapılacağı yer, üretim hattı, üretim kapasitesi, vb. hususları açıklayınız. (Varsa proje konusuna ilişkin Yatırım Fizibilite Etüdü, Proje Profili, Üretime ilişkin tasarım çizimleri vb. başvuru formuna ekleyiniz.)

 

ile başlarız. Burada var olan bir problemi  hareket noktası alıp,bu problemi fırsata dönüştürmek için amacımızı açıklarız.

 

Sözgelimi Pazar payımızın düşmesi, reklamasyonların çokluğu, küresel rekabetle teknolojinin ve sektörel rekabetin gerisinde kalınması, yeni müşteri talepleri, maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin arttırılmasının sağlanması, yeni yada önemli derecede iyileştirilmiş bir ürünün üretilmesi için yeni bir süreç hattı, makine ve otomasyon ihtiyacı gibi. Ar‐Ge Projemizin başlangıç noktası olan mevcut sorunumuzun iyi tanımlanması için; Japon yazar Masaaki İmai’ın sürekli iyileştirme anlamına gelen “KAIZEN” modeline göre, neden sorusunun 5 kez arka arkaya tekrarlayıp sorulmasıyla ancak gerçek kök sebebin bulunabileceği yaklaşımını, bir yöntem olarak benimseyebiliriz.

 

Örnek;

Soru 1: Makine neden durdu?

Cevap 1: Çünkü aşırı yüklemeden dolayı sigorta attı

Soru 2 : Neden aşırı yükleme oldu?

Cevap 2 : Çünkü yağlama yetersizdi.

Soru 3 : Neden yetersiz?

Cevap 3 : Çünkü yağlama pompası düzgün çalışmıyordu.

Soru 4 : Neden düzgün çalışmıyordu?

Cevap 4 : Çünkü pompanın mili aşınmıştı

Soru 5 : Neden aşınmıştı?

Cevap 5 : Çünkü içine pis su girmişti.

 

Sean McCarthy’nin bakış açısına göre problemler için aşağıdaki sorular sorulabilir:

‐ Sıkıntı nedir? Hangi problemi çözmeyi deniyoruz?

‐ Problem sektörel, lokal, ulusal ya da uluslar arası boyutta mı?

‐ Problem halihazırda yerli ve/veya yabancı muadiller (rakipler) tarafından çözümlendi mi? Yetersiz kalınan hususlar nelerdir?

‐ Niye şimdi proje veriyoruz? Projeyi şu anda tamamlamayıp geciktirirsek nelerle karşılaşırız?

‐ Niye biz sorunun çözümüne talibiz? Yeterli personel ve ekipman alt yapısı ve tecrübemiz projeyi gerçekleştirmeye müsait mi?

 

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7, watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

DENEME ÇÖZÜMLERİ Adımı

 

Daha sonraki proje adımı;

3.4. Projenin Konusu ve Kapsamını Açıklayınız.

Bunu takiben 3.6. Proje Konusu Ürünün Üretiminde Kullanılacak Teknolojileri/Yöntemleri Açıklayınız. Kısmına gelinir.

 

Yapacağımız ya da satın alınacak makineyi 5‐7 arası alt gruba, teknolojik bileşene ya da bölüme ayırırız. Her bir proje alt bölümünü mevcudumuz ya da yerli/yabancı muadil alt bölümü ile kıyaslayarak, yenilikçi yönleri ortaya çıkarırız. Eğer proje konusu, PROSES HATTI gibi bir sistem ise bu kez projenin bütünü, sistem alt elemanlarına ve aşamalarına bölünür.

 

Özgün Katkılar; Çıktının, Muadillerden olan üstünlüklerini sağlayan ve çıktıya ulaşmada kullanılan malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız farklılıklardır.

 

ARGE Kapsamı; Projede ön görülen Ana faaliyetler örneğin; Kavram Geliştirme, Tasarım, Prototip İmalat ve Test olarak ana iş paketlerine bölünebilinir.

 

Görüldüğü gibi buradaki bölümler POPPER analizindeki Deneme Çözümüne (DÇ) karşılık gelmektedir

 

HATA ELEME  Adımı

 

POPPER analizindeki (HE) süreç adımına karşılık gelen KOSGEB’İN  proje alt bölümlerini yazmaya sıra gelir. Tasarım/proses FMEA (Failure Mode Effect Analysis) risk analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile statik, dinamik, termal, yorulma, akış analizleri, test ve mühendislik analizleri, laboratuvar çalışmaları ile ÜRETİME GEÇMEDEN TASARIM aşamasında birden çok üretim yönteminin yanlışlanması (falsify) ve bizim parametrelere göre uygun bulup seçtiğimiz bir yöntemin doğrulama faaliyeti yapılır (verify). İmalat aşamasında ise uygun bulduğumuz yöntemin tüm şartları karşıladığını göstermek için fiziksel uygunluk testleri yapılarak tasarım geçerli kılınır (validity).

 

Hata eleme adımları iki aşamada gerçekleştirilir. Birincisi birden fazla yönteme ilişkin deneme çözümü içinden bir tanesi hariç diğerlerinin ortadan kaldırılması süreci ile ortaya çıkan ve bize göre uygun bulunan bir yöntemin her bir tasarım girdisinin tasarım çıktısını doğrulaması(verify)dır. Bu adım genelde tasarım aşamasında gerçekleşir ve Analizleri, Mühendislik hesaplamalarını vs. kapsar. İkincisi proje çıktısının kullanım şartlarında tüm girdilerin tüm çıktıları karşıladığının fiziksel doğrulanmasıdır. Diğer bir ifade ile uygunluk testleridir.

 

Bu anlattıklarımız ile ilgili bölüm “3.9. Ürünün Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız.

 

ArGe Sistematiği: Risk ve problemleri çözme, olası fırsatları yakalama yolunda Bilimsel Yöntemleri kullanarak (örneğin literatür tarama, risk analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi – SEY (İngilizcesi: The finite element method (FEM) kullanılarak yapılan çeşitli tasarım doğrulama ve optimizasyon çalışmaları, benzeşim çalışmaları ve/veya deneysel çalışmalar, TESTLER) deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığının artıran, belirli bir sistematiğe sahip çalışmalardır. Testler şu bölüme yazılır .

 

Daha sonra “3.8. Ürün/Hizmete Yasal Zorunluluklar ve Standartlar Nelerdir? Varsa Açıklayınız.”

“3.10. Üretim İçin Gerekli Olan Yasal izinler Nedir? Bunların temin edilme yöntemini açıklayınız.”

 

SONUÇ YA DA YENİ PROBLEMLER

 

Sıra POPPER analizindeki SONUCA yani gelindiğinde, PROJE ÇIKTILARI;

 

“3.5. Proje Konusu Ürünün Kullanım Alanlarını Açıklayınız.”,

“3.7. Proje Konusu Ürünün Ekonomiye Katkısı Ne Olacaktır? Açıklayınız.”

 

bölümleri doldurularak teknolojik yönün analizi sonuçlandırılır.

Popper’in Bilimsel Yöntemine Göre KOSGEB Ar‐Ge ve İnovasyon Projesinin Yazılması

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 17 Haziran 2014 - 20:22

POPPER’İN BİLİMSEL YÖNTEMİNE GÖRE

KOSGEB ARGE VE İNOVASYON PROJESİNİN YAZILMASI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM, Baş Denetçi

 

GİRİŞ

 

Piyasadaki deyimlerimize göre, TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik projelerine oranla KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programı ile Endüstriyel Uygulama programına olan talebin oldukça az olduğunu gözlemliyoruz. Bizce KOSGEB’in bu destek programlarına daha çok talep olmalı. Talebi artırmak için acaba proje başvuru formunun doldurulması konusunda bilimsel, teknik ve mali ekibimizden oluşan beyin gücümüz ile nasıl bir katkıda bulunuruz diye düşündük. Bir model oluşturup test ettik ve iyi sonuçlar aldık. Aşağıda daha da tartışılmak ve iyileştirilmesi için KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon proje formunun doldurulması ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar KOSGEB Endüstriyel uygulama proje başvurusu için de geçerlidir diye düşünmekteyiz.

 

KOSGEB ARGE VE YENİLİK PROJESİ YAZMA MANTIĞININ ULUSLAR ARASI VE BİLİMSEL ALTYAPISI

 

Uluslararası Ar‐Ge kılavuzu olan FRASCATİ’ye göre, Proje faaliyeti bilimsel ve teknik belirsizliklerin giderilmesi ve bu yolla teknik ve kullanıcı dostu yeniliklerin gözle görülür ölçüde ortaya çıkarılmasıdır. Yenilikçi unsurların tanımlanması ise uluslar arası kılavuz olan OSLO kılavuzuna göre yapılmaktadır (FRASCATİ kılavuzu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkelerinin İtalya’daki Frascati şehrinde toplanarak, Ar‐Ge projelerinin geçerlilik kriterlerini belirlediği bir dokümandır. Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Ar‐Ge projeleri yazarken, bu kılavuzdaki parametrelere dikkat edilir).

 

Proje yazma her şeyden önce bilimsel bir faaliyettir, sonra teknik, ticari, finansal, muhasebesel ve vergisel bir mükemmeliyet sistem faaliyetidir.

 

Modern bilim felsefecisi KARL POPPER’in sürekli gelişim modelini Ar‐Ge faaliyetlerine uyarlarsak; Ar‐Ge projesi yazma süreç adımlarını, birbirini takip eder şekilde; S1‐>DÇ‐>HE‐>S2 şeklinde sıralayabiliriz. Burada;

 

 

s1

Rekabetçi piyasada firma olarak karşılaştığımız, bizi sıkan ve negatif etkileyen sorunlar bizim projemizin çıkış noktasıdır. POPPER’e göre yaşam ve dolayısıyla proje faaliyeti her şeyden önce bir sorun çözme faaliyetidir. Süreç, sorunun kendisiyle ve bunun bir sorun olmasının nedenleriyle başlamaktadır. Sorun faydalı bir durumsal faktördür.

 

 

dcBizim sorun (S1) için önerdiğimiz deneme çözümleridir. Mevcut duruma ve muadillere göre farklı yeni özgün önerilerdir. Deneme çözümleri çok sayıda yani çoğul olmalı. Çözümler ne denli açıklıkla formülleştirilmiş olursa olsun, onlara eriştirmeyi sağlayacak araçlar da olmalıdır. Bu gibi araçlar yoksa yaratmak gerekir. Aksi takdirde ne denli iyi olsalar da amaçlar gerçekleştirilemez. Burada amaç-araç uyumu olmalıdır.

 

heBizim deneme çözümlerine karşı; zihinsel, tasarım aşaması ve uygulama düzeyinde yaptığımız akılcı eleştiriler, bilgisayar ortamındaki doğrulama analizleri ve imalat sürecindeki geçerlilik testleri yoluyla öngörülen ve öngörülmeyen hataları, riskleri eleme, ortadan kaldırma sürecidir. Deneysel ön çalışmaların ve devamındaki çalışmaların yanlış çıkması sık rastlanan bir durumdur. Uygulamalar ilerledikçe önerilerin, gerçekliğin önünde sınanması ve deneyin ışığında da düzeltilmesi gerekir. Üstelik bazı istenmeyen ve beklenmeyen yanlışlar, ancak uygulamadaki sonuçların eleştirel bir biçimde incelenmesiyle tanınabilir. Çünkü bu bağlamda girişeceğimiz her eylemin amaçlanmamış sonuçlar verilmesinin olası olduğunu göz önünde tutmamız gerekir. Örneğin rekabetçi bir konum elde etmek için ürünümü farklılaştırırsam, piyasada başka firmaların taklitleri ile ürün fiyatım daha sonra düşer. Oysa bu durum, benim hedefim değildir. Bu bakımdan projelerin yönetiminde eleştirel bir uyanıklık gösterilmesi ve projelerin Hata-Eleme yoluyla sürekli düzeltilmesi gerekir.

 

s2Bilimsel faaliyet veya proje çalışmaları sonucunda varılan ve içinden yeni sorunların ve iyileştirilmelerin çıktığı durumdur. Başlangıç koşullarından farklı çözüm çıktılarıdır. Bilimsel faaliyet ya da proje çalışmaları sonucu istediğimiz sonuca ulaşamayarak başarısız olsak bile, (S2) her zaman (S1) den farklıdır. Döngüsel değildir. Çünkü öğretici olarak bize bir sonraki Ar-Ge çalışmasında neleri yapmamamız gerektiğini ortaya çıkarır.

Not: Bu açıklamalarda <Bryan Magee’nin Karl POPPER’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1982 kitabından yararlanılmıştır>. Ayrıca yine K.POPPER’in Hayat Problem Çözmektir, s.15-38 Gelişim Kuramı ve Mantık bakımından bilim öğretisi, YKY yayınları, 4. Baskı, 2005, yapıtından da yararlanılmıştır.

BİLİMSEL YÖNTEMİN KOSGEB ARGE VE İNOVASYON PROJE FORMATINA UYARLANMASI

 

Aşağıda “KOSGEB ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU’ndaki format dikkate alınarak projenin kalbi olarak gördüğümüz “3. PROJENİN TEKNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ” hakkında açıklamalarımız yer almaktadır.

 

SORUN (S1) Adımı

 

Yukarıdaki bilimsel şemaya göre proje yazmaya önce KOSGEB’in proje formatındaki;

 

3.5. Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma İhtiyacının Kaynağı Nedir?:

Uygun kutu/kutular işaretlenmelidir.

 

ile  başlarız.

 

Sözgelimi Pazar payımızın düşmesi, reklamasyonların çokluğu, küresel rekabetle teknolojinin ve sektörel rekabetin gerisinde kalınması, yeni müşteri talepleri, maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin arttırılmasının sağlanması, yeni yada önemli derecede iyileştirilmiş bir ürünün üretilmesi için yeni bir süreç hattı, makine ve otomasyon ihtiyacı gibi. Ar‐Ge Projemizin başlangıç noktası olan mevcut sorunumuzun iyi tanımlanması için; Japon yazar Masaaki İmai’ın sürekli iyileştirme anlamına gelen “KAIZEN” modeline göre, neden sorusunun 5 kez arka arkaya tekrarlayıp sorulmasıyla ancak gerçek kök sebebin bulunabileceği yaklaşımını, bir yöntem olarak benimseyebiliriz.

 

 

Örnek;

Soru 1: Makine neden durdu?

Cevap 1: Çünkü aşırı yüklemeden dolayı sigorta attı

Soru 2 : Neden aşırı yükleme oldu?

Cevap 2 : Çünkü yağlama yetersizdi.

Soru 3 : Neden yetersiz?

Cevap 3 : Çünkü yağlama pompası düzgün çalışmıyordu.

Soru 4 : Neden düzgün çalışmıyordu?

Cevap 4 : Çünkü pompanın mili aşınmıştı

Soru 5 : Neden aşınmıştı?

Cevap 5 : Çünkü içine pis su girmişti.

 

Bu soru‐cevaplardan sonra yağlama pompasına bir süzgeç ekleyerek kök sorun halledilmiş oluyor. Böyle düşünmeseydik çoklukla gözlendiği gibi sadece sigortayı değiştirmekle yetinseydik problemin tekrarı söz konusu olacaktı. Aslında projenin başlangıç noktası, sorunu iyi tanımlamaktır. Brüksel’deki Ar‐Ge toplantılarında şu sözleri sık sık duyduğumu hatırlıyorum: ”hibe almak için proje yapıp Brüksel’e gelmeyin, sorununu çözmek ve riskinizi paylaşmak için bizden destek isteyin”. Başka bir deyişle:” no problem =no Project= no Money”. Bizim AB projeleri yazarken öğrendiğimiz bir husus; projenin başlatılma gerekçesi bölümünde (state of the art) aşağıdaki 5 soruyu cevaplayarak en fazla iki paragraflık bir açıklama ile değerlendiriciyi 15 saniye içinde devamını okuma konusunda olumlu ya da olumsuz etkileyerek, projenin tümünün etki altına alınmasıdır:

 

‐ Sıkıntı nedir? Hangi problemi çözmeyi deniyoruz?

‐ Problem sektörel, lokal, ulusal ya da uluslar arası boyutta mı?

‐ Problem halihazırda yerli ve/veya yabancı muadiller (rakipler) tarafından çözümlendi mi? Yetersiz kalınan hususlar nelerdir?

‐ Niye şimdi proje veriyoruz? Projeyi şu anda tamamlamayıp geciktirirsek nelerle karşılaşırız?

‐ Niye biz sorunun çözümüne talibiz? Yeterli personel ve ekipman alt yapısı ve tecrübemiz projeyi gerçekleştirmeye müsait mi?

 

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7, watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

DENEME ÇÖZÜMLERİ (DÇ) Adımı

Daha sonraki proje adımı;

 

3.7. Projenin Amacı ve Gerekçesini Açıklayınız: Projede ne yapılmak istendiği kısa ve öz olarak açıklanmalıdır ile 3.8. Projenin Konusu ve Kapsamını Açıklayınız:

 

Daha sonra proje yazmanın esas kalbi olarak gördüğümüz  “3.1. Proje Ne Tür Bir Yenilik İçeriyor? ile

3.11. Proje Konusu Ürün/Hizmet Üretim Yönteminin Ulusal ve Uluslararası Bazda Gelişmeye Katkısı Ne Olacaktır? Açıklayınız” kısmına geliriz.

 

Projenin yenilikçi unsurları analiz edilir. Kendi mevcudumuza ve yerli/yabancı muadillere göre kıyaslama yapılır.

 

Burada önemli olan mevcut durumumuza ve yerli ve yabancı muadillere göre komponent (bölüm bazında, proses bazında) mukayese etmektir.

 

Einstein’ın izafiyet teorisine göre: Dünyadaki her şey, ancak başka bir şey ile olan mukayesesine göre gerçektir. Mukayese veya referans yoksa ileri sürdüğümüz yenilik boş bir ifadedir. İncelemeyi yapacak olan KOSGEB uzmanı ile değerlendirmeyi yapacak Komite üyelerine daha iyi mukayese imkânı verebilmek için eklerde bölümler bazında eskilerin resimleri ve yenilerin katı modelleri verilir. Her projede ürün ve bu ürünü üretecek süreci birlikte ele almak daha rasyoneldir.

 

Bir bütünü diğer bir bütüne göre bütün halinde kıyaslama yapmak zor olduğu için, makineleri yada proses hattını yenilikçi yönleri itibariyle 5‐7 arası alt gruba, teknolojik bileşene ya da bölüme ayırırız. Her bir proje alt bölümünü mevcudumuz ya da yerli/yabancı muadil alt bölümü ile kıyaslayarak, yenilikçi yönleri ortaya çıkarırız. Eğer proje konusu, PROSES HATTI gibi bir sistem ise bu kez projenin bütünü, sistem alt elemanlarına ve aşamalarına bölünür.

 

Özgün Katkılar; Çıktının, Muadillerden olan üstünlüklerini sağlayan ve çıktıya ulaşmada kullanılan malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız farklılıklardır.

 

ARGE Kapsamı; Projede ön görülen Ana faaliyetler örneğin; Kavram Geliştirme, Tasarım, Prototip İmalat ve Test olarak ana iş paketlerine bölünebilinir.

 

Görüldüğü gibi buradaki bölümler POPPER analizindeki Deneme Çözümüne (DÇ) karşılık gelmektedir

 

HATA ELEME (HE) Adımı

 

POPPER analizindeki (HE) süreç adımına karşılık gelen KOSGEB’İN  proje alt bölümlerini yazmaya sıra gelir. Tasarım/proses FMEA (Failure Mode Effect Analysis) risk analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile statik, dinamik, termal, yorulma, akış analizleri, test ve mühendislik analizleri, laboratuvar çalışmaları ile ÜRETİME GEÇMEDEN TASARIM aşamasında birden çok üretim yönteminin yanlışlanması (falsify) ve bizim parametrelere göre uygun bulup seçtiğimiz bir yöntemin doğrulama faaliyeti yapılır (verify). İmalat aşamasında ise uygun bulduğumuz yöntemin tüm şartları karşıladığını göstermek için fiziksel uygunluk testleri yapılarak tasarım geçerli kılınır (validity).

 

Hata eleme adımları;

Hata eleme adımları iki aşamada gerçekleştirilir. Birincisi birden fazla yönteme ilişkin deneme çözümü içinden bir tanesi hariç diğerlerinin ortadan kaldırılması süreci ile ortaya çıkan ve bize göre uygun bulunan bir yöntemin her bir tasarım girdisinin tasarım çıktısını doğrulaması(verify)dır. Bu adım genelde tasarım aşamasında gerçekleşir ve Analizleri, Mühendislik hesaplamalarını vs. kapsar. İkincisi proje çıktısının kullanım şartlarında tüm girdilerin tüm çıktıları karşıladığının fiziksel doğrulanmasıdır. Diğer bir ifade ile uygunluk testleridir.

 

Bu anlattıklarımız ile ilgili bölüm “3.10. Proje Konusuna İlişkin Olarak; İş Akışı Doğrultusunda Hangi

Teknolojilerin/Yöntemlerin Kullanılması Planlanmaktadır?”ile “3.13. Ürün/Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek için Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız:

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ar‐Ge; bilimsel ve teknik belirsizliklerin ve risklerin belirlenmesi ve giderilmesi ile alakalıdır, risk ve belirsizlik yoksa kavram geliştirme ve tasarım belli olduğu için Ar‐Ge değil bir yatırım faaliyetidir.3.9 bölümünde belirlenen belli başlı  başarı kriterlerine  proje süresince ulaşılmasındaki olası belirsizliklerin giderilme yolları (ArGe sistematiği) ve doğrulama faaliyetleri de 3.10 ile 3.13 bölümlerinde işlenir.

 

ArGe Sistematiği: Risk ve problemleri çözme, olası fırsatları yakalama yolunda Bilimsel Yöntemleri kullanarak (örneğin literatür tarama, risk analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi – SEY (İngilizcesi: The finite element method (FEM) kullanılarak yapılan çeşitli tasarım doğrulama ve optimizasyon çalışmaları, benzeşim çalışmaları ve/veya deneysel çalışmalar, TESTLER) deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığının artıran, belirli bir sistematiğe sahip çalışmalardır. Testler şu bölüme yazılır “3.13. Ürün/Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek için Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız”:

 

Daha sonra “3.12. Ürün/Hizmete İlişkin Yasal Zorunluluklar ve Standartlar Nelerdir? Varsa Açıklayınız, “3.14. Geliştirilecek Ürün/Hizmete Yönelik Edinilen Bilgiyi Rakiplerin Kullanımından Nasıl Korumayı Düşünüyorsunuz”, “3.15. Ürün/Hizmet Üretim Yöntemine İlişkin Tarafınızca Sahip Olunan Patent, Faydalı Model vb. Koruma Var mı? Varsa adı ve belge numaralarını yazınız”, “3.16. Ürün/Hizmet Üretim Yöntemine İlişkin Başkalarına Ait Patent, Faydalı Model vb. Koruma Var Mıdır? Varsa belge numaralarını yazınız”:

 

SONUÇ (S2)

Sıra POPPER analizindeki SONUCA Yani (S2) ‘e geldiğinde, S2 PROJE ÇIKTILARI; “3.9. Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklayınız:

 

ÖZET SÖZ

Yukarıdaki çalışmamız ile Ar‐Ge proje önerisi yazarken POPPER’in sorun çözme kalıbından hareket ederek, hızlı, doğru ve akılcı (rational) Ar‐Ge proje önerisi yazmaya katkıda bulunmak istedik, çünkü çoğu firmalarda Ar‐Ge projesi yazmaya karşı bir çekingenliğin, bir tepkinin var olduğunu gözlemliyoruz. Bizim burada ortaya koyduğumuz POPPER’den uyarlama denemesi, bir varsayımdır, okuyucu deneme yaparak yani proje yazarak, kalıbın kavramlarını test edebilir, hataları eleyebilir, daha iyi açıklayıcı yaklaşımlara ulaşabilir. Bu şekilde hepimiz proje yazma seferberliğine katkıda bulunabiliriz, eyleme geçmeliyiz, bol bol proje yazıp, reddedilirse bundan ders alıp, yolumuza devam etmeliyiz. İrlandalı yazar Bernard Show şöyle demektedir: “Gençken yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm. Başarısız olmak istemiyordum onun için ben de on kat daha fazla çalıştım”.

KOSGEB’den Kurumsallaşma ve Markalaşma Destekleri Geliyor

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 15 Haziran 2014 - 20:10
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kurumsallaşmak ve markalaşmak isteyen KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla destek verileceğini açıkladı. Işık, bu kapsamda hazırladıkları 2 yeni destek programının bütçesinin 50 milyon lira olduğunu bildirdi.
KOBİ’lere yeni destek programlarının hazırlandığı müjdesini veren Işık,  KOBİ ve girişimcilere Bakanlığın kendi desteklerinin yanında KOSGEB destek programlarıyla da güç verdiklerini belirterek,  bu kapsamda “markalaşma ve kurumsallaşma” odaklı 2 yeni destek programını hayata geçireceklerini kaydetti.
Bakan Işık, KOBİ’lere farklı alanlarda yüksek miktarlarda destek programları sunduklarını ancak işletmelerin yönetim süreçlerinde hala büyük eksiklikleri olduğuna işaret ederek, bu sorunu aşmak isteyen KOBİ’lerin ise kurumsal bir kimlik kazanabilmeleri için yüksek danışmanlık maliyetleri ile karşı karşıya kalabildiklerini söyledi.
KOBİ’lerin sağlıklı biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve böylece ekonomideki pay ve etkinliklerinin geliştirilmesi için özellikle orta ölçekli işletme haline geldiğinde kurumsallaşmaya yönlendirilmeleri gerektiğinin altını çizen Işık, şunları kaydetti: “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz genellikle aile işletmesi olarak kuruluyor ve maalesef ömürleri kısa oluyor. Bu işletmelerin ikinci ya da üçüncü kuşağa geçme oranı ise yüzde 20-30 seviyelerinde. Bunun nedeni ise büyük ölçüde kurumsallaşamamak. Bunun için arkadaşlarımız, konunun uzmanlarıyla görüştü ve girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın da görüşü alınarak KOBİ Proje Destek Programı kapsamında ‘KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek’ isimli program hazırlandı. Bu programı yakın zamanda KOBİ’lerimizle buluşturacağız.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmaları için markalaşmalarının da şart olduğunu vurguladı. Bu kapsamda da işletmelere destek olacaklarını belirten Işık, “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” isimli programın da girişimcilerin kullanımına sunulacağını ifade ederek, şöyle devam etti: “Özellikle günümüzün tasarım odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasını bir zorunluluk haline getirdi. Bunun sonucu olarak doğru marka ve mesajlarla pazara çıkan, markasını koruyan ve iyi pazarlayan KOBİ’ler rakiplerinin önüne geçerek büyük bir avantaj sağlıyor. KOBİ’lerin bu bağlamda uluslararası rekabet gücü kazanmak ve marka olmak için doğru stratejilere ihtiyaçları bulunuyor. Bu kritik stratejilere sahip olabilmeleri adına markalaşma destek programını da hayata geçiriyoruz. Yani kurumsallaşmak ve markalaşmak isteyen KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla önemli bir destek vereceğiz.”
Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeleri her geçen gün değerlendirip harekete geçirdiklerini ifade eden Işık, boşa harcayacak ne zamanlarının ne de paralarının olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren etki analizi çalışmaları için ilgili tüm kurumlara talimat verdiğini hatırlatan Işık, destek programlarından yararlanan işletmelerin ülke ekonomisine ve kendi büyüme rakamlarına ne kadar katkısı olduklarını bilmenin önemine değindi.
Bu yönde KOSGEB bütçesinde de ayarlamalar yapıldığını anlatan Işık, kurumsallaşma ve markalaşma desteklerine KOSGEB bütçesinden yaklaşık 50 milyon liranın ayrılacağını, yapılacak analizler ve geri dönüşler sonrasında bu rakamın değişebileceğini sözlerine ekledi.

Kobi Tanımında Yeni İnovatif Anlayış (Orta Büyüklükteki İşletmelere Olası Ek Destekler)

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 03 Aralık 2013 - 8:57

KOBİ    TANIMINDA   YENİ   İNOVATİF   ANLAYIŞ 

(ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE OLASI EK DESTEKLER) 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2013 Kasım ayının son haftasında 2.İnovasyon Haftası düzenlendi.Bu bağlamda Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın şu sözleri bence çok önemli:”Gerçek keşif yeni şeyler bulmak değil,gerçek keşif yeni gözlerle bakmaktır”.Bu sözle bağlantılı olarak izninizle yeni gözlerle bakmanın  yaratacağı değişim ve gelişimi KOBİ tanımıyla açıklamak istiyorum.

KOBİ Yönetmeliğinde 10/9/2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  yapılan değişiklikle ,Orta Ölçekli İşletmelerin çalışan sayısı 250’nin altında olup,net satış hasılatından ya da aktif toplamından biri 40 milyon TL’yi aşmadığı sürece KOBİ vasfı devam ediyor.Bu durumda yapısını incelediğimiz birçok orta ölçekli işletme büyümeden dolayı cirosu her yıl 40 milyon TL’yi aşsa bile genelde bilanço aktif toplamı 40 milyon TL’nin altında kaldığı için (çalışan sayısı 250’nin altında kalmak kaydıyla) KOBİ’lik vasfından çıkmayıp aşağıdaki ar-ge ve inovasyon  desteklerinden yararlanmaya devam ediyor.

 

KOBİ OLMANIN EK DESTEKLERİ 

A.TÜBİTAK DESTEKLERİ 

1. İlk iki projesi  500 binTL üst limitli  maksimum %75 oran ile

desteklenen KOBİ’lerin TÜBİTAK’a verecekleri  1507 Destek Programındaki  ar-ge  projeleri 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren en az ikisi ortaklı başvuru olmak şartıyla ilk beş projeden %75 destek alabilme olanağı getirildi (başka bir deyişle, sırasıyla 2 adet tekli,2 adet ortaklı ve bir adet tekli KOBİ projesinin verilmesi halinde destek oranı maksimum % 75’dir).Oysa bu oran Büyük ölçekli işletmelerde % 40-60 arasındadır.

 

 

2.  1501 Sanayi AR‐GE projelerinde Personel harcamaları, büyük  ölçekli işletmelerin

projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75,

mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90

oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar‐Ge faaliyetinde doktoralı

araştırması istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın

%100’ü destek kapsamına alınır.

 

3.Türk firmasının Ürün yeniliği var, ancak ürün yeniliği için gerekli makine tasarım ve imalatı Türkiye’de yapılmayıp yurtdışında yapılıyor, bu durumda yurtdışındaki makine imalatçısı firmayla EUREKA destek programı kapsamında Ar-Ge ortak proje verilmesini öneriyoruz. 1509 TÜBİTAK uluslararası destekleme programından EUREKA projesi önce bir formatla Brüksel’deki EUREKA ofisine genel nitelikli form verilir ve sonra TÜBİTAK’a 1507 ya da 1501 gibi proje sunulur.

 

  • Burada makine imal edip satan yabancı ortağın payı %30’dan aşağı olmayıp %30’larda olması uygun oluyor. Proje kapsamında sadece bir makine prototip imalatı söz konusu ise makinenin bir kısım Ar-Ge’sini de ürün yeniliği ile beraber yerli firma  yapar. Eğer mümkünse proje kapsamında bir makine grubu verilir, bir kısım makine ve tasarımı yerli firma yaparak payı %70’lerde tutulur.

 

  • Türkiye’deki makinelerin üretimi için 2 yerli ortak da olabilir, yabancı ortak makine grubunda lazım olan bir makineyi yapar  ve toplam bütçe içindeki payı %30 civarında tutulur. Burada yabancı ortak ülkesinin TÜBİTAK muadili kurumu o ortağın projesini kabul edip fon yok dese ya da o ülke için Ar-Ge unsuru yok deyip reddetse bile, yabancı ortak proje makinesini kendi öz kaynağıyla yapıp Türk ortağına tedarik edeceğini  beyan ederse, Türk ortağının %70’lik proje maliyeti KOBİ olması durumunda %75 oranında ve 500 bin TL sınırlaması olmaksızın kabul edilir. Karşı ülke projesi reddedilse bile tüm proje için destek oranı 70 x 75 = %52,50 olmaktadır. KOBİ dışındaki büyük ölçekli işletmelerde  destek oranı Türk tarafı için hep %60 olup, 60 x 75 = %45 tüm proje maliyeti için genel destek oranıdır. EUREKA projesinin teknik, mali raporlaması ve YMM’si 6 aylık dönemler halinde 1507 – 1501 ile aynıdır.

 

B.KOSGEB’İN DESTEKLERİ 

Büyük ölçekli  İşletmelerin yararlanamadığı başlıca KOBİ  destekleri aşağıdadır.

1.GENEL DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB’İN sitesinde genel destek programı hakkında şu bilgiler verilmektedir:

PROGRAM BAŞVURUSU VE SÜRESİ  

KOBİ Beyannamesi onaylanmış işletmeler, KBS-KOSGEB Bilgi sistemi(www.destek.kosgeb.gov.tr)üzerinden online olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurup,  Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli-imzalı olarak KOSGEB’e başvururlar.  Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarihten itibaren 3 yıllık program süresi başlamakta olup,bittiğinde yeniden 3 yıllık programa başvurabilmektedirler.

 

 

 

 

2.YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

 

İlgili kurslardan sertifika alarak yeni iş kuran girişimcilere KOSGEB sitesine göre verilen  destekler şu şekildedir:

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri)

3.000

 

1.Bölge(İstanbul)

%60

Girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

70.000

3.AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB sitesindeki bilgilere göre:

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

% 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

Personel Gideri Desteği

100.000

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

% 100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

% 75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

 

4.ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

KOSGEB sitesindeki bilgilere göre:

PROJE SÜRESİ

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Kira Desteği

18.000

% 75

Personel Gideri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

 

 

SONUÇ  

Bilim adamı  sayın K.R.Popper’in belirttiği gibi,mevcut doğru bilgilerimiz geçici bilgiler olup,her an yeni bilgilere yerini bırakabilir. Bunun için mevcut bilgilerimizde eleştirel analizle  sürekli hatalar  arayarak elenmeli,bırakmamak üzere bilgilerimizle özdeşleşmemeli,sonsuza dek yenilik  arayışına devam etmeliyiz.İnovasyon haftasında ,inovasyonun hatayı sevdiğini belirten sayın Sinan Yaman’ın sunumunun ortasında sanatçı  sayın Tarkan tarafından okunan  “ hatasız kul olmaz “ şarkısının özellikle gençleri coşturması  bizleri mutlu etmektedir.

Bağkur’lu Firma Sahibi/Ortağının Tübitak ile Kosgeb Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Görev Almasının Kritik Unsurları

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 29 Kasım 2013 - 12:20

BAĞKUR’LU FİRMA SAHİBİ/ORTAĞININ TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE GÖREV ALMASININ KRİTİK UNSURLARI 

 

Atila BAĞRIAÇIK
Gülçin GÖKÇEYREK & Buse KABAL ARSLAN
AB YMM Ar-Ge Sorumluları

 

GİRİŞ 

 

TÜBİTAK ile KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin oluşturulduğu özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde firma sahip ya da ortakları çoğu kez Bağ-Kur’lu olup, fiilen projelerde görev alabilmektedirler. Firma ortaklarının mühendis ya da deneyim sahibi olmaları projelerin personel alt yapısı ve personel giderlerinin proje bütçesi içindeki payı açısından önemlidir (proje bütçelerinin malzeme ağırlıklı özellik taşıması Ar-Ge unsuru ve sistematiği üzerinde negatif etki yapmaktadır). Uygulamada Bağ-Kur’lu firma ortaklarının projelerde isimlerinin yer almadığını, kendilerine ücret tahakkuk ettirilmediğini, buna karşın huzur hakkı aldıklarını gözlemlemekteyiz. Bize göre Bağ-Kur’lu firma sahip/ortaklarının Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev almaları akılcı bir yaklaşımdır.

 

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE DURUM 

 

TÜBİTAK mevzuatında en son yapılan değişiklikle Ekim 2013 başından itibaren verilen Ar-Ge ve yenilik projelerinde firma ortaklarının görev almaları halinde Bağ-Kur aylık primleri personel maliyetlerine dahil edilmektedir. Bu durumda süreç adımları şöyle işlemektedir:

1. İlkin projede yer alacak firma ortaklarının görevlendirilmesi ile ilgili proje ismi, başlangıç ve bitiş tarihleri, görev tanımları ve alacakları aylık brüt ücretleri kapsayan Genel Kurul Toplantı Tutanağı kararı alınarak notere tasdik ettirilir (Bkz. Ekteki örnek).

2. Bu brüt ücret M011 formuna işlenir. Bir ortağa ilişkin örnek vermek gerekirse; varsayalım brüt ücret aylık 3.500 TL olarak belirlenmiş, projeye harcayacağı zaman yani Ar-Ge terminolojisiyle adam/ay oranı 0,30 ve aylık Bağ-Kur prim ödemesi 500 TL ise, formdaki personel maliyeti şu şekilde hesaplanır:

Brüt Ücret 3.500 TL.

Bağ-Kur Prim Ödemesi    500 TL.

Toplam Maliyet 4.000 TL.

Adam/ay oranı 0,301.200 TL.

 

3. Proje onaylanıp destek talep aşamasına gelinerek mali rapor hazırlanırken ilgili ortağın desteğe tabi personel gideri G011 formunda şu şekilde hesaplanır:

 

Brüt Ücret 3.500 TL * 0,30 = 1.050 TL.

G.Vergisi %15= 1.050 * 0,15 = 157,50 TL.

Stopaj İstisnası %80 = 157,50 *0,80 = 126 TL.

D. Vergisi = 27 TL.

Toplam = 153 TL

Toplam Maliyet = 4.000 – 153 = 3.847 TL

Aylık Maliyet = 3.847 * 0,30 = 1.154,10 TL.

 

1501 Sanayi Ar-Ge Projelerinde personel giderleri %60 desteklenirken, 1507 KOBİ Ar-Ge Projelerinde %75 desteklenmektedir.

Not: Pratik yaşamda,  firma ortakları projede görev alırlarsa  ortalama  % 15 gelir vergisi stopajı ödeyerek ek bir maliyet ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmelerine karşın, bizim görüşümüz: bu maliyetin, zaten ödedikleri Bağ-Kur prim ödemesi ile  neredeyse sıfırlandığı,bu yolla hem TÜBİTAK’tan  aylık bir gelire kavuştukları hem de muhasebe sistemleri bir düzene girdiği şeklindedir.

4. Yeminli Mali Müşavir mali raporda ilgili personel giderini tasdik ederken şu belgelere ve muhasebe kaydına bakarak kontrol eder:

Bağ-Kur Prim ödemeleri, aylık ücret bordroları, Muhtasar Beyannamesi, tahakkuk fişi ve vergi alındısı, ücret ödemesine ait banka dekontu, Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 335, 360, 361 muavin dökümleri, ayrıca 750 ve 263 muavinler.

 

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROJELERİNDE DURUM 

 

KOSGEB’e verilen bu projelerde şahıs firma sahibi ile Limited ve Anonim Şirket ortaklarının görev almaları mümkündür. Nitekim KOSGEB’in proje hazırlama kılavuzunda her iki proje ile ilgili olarak “projede görev alacak ise işletme sahibi/yetkilisi/ortağına ilişkin bilgilere de yer verilmelidir” denilmektedir. Proje alt yapısı için şirket sahibi/ortağının projede yer aldığının gösterilmesi önemli olmakla birlikte KOSGEB mevzuatına göre şirket sahibi/ortağının (ayrıca eşi, çocukları ve kardeşleri) net ücreti destek kapsamına dahil edilmez.

 

 

EK  : GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No’su : ………..

Karar Tarihi: …./…./20…

Karar Konusu: AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALACAK ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENECEK ÜCRET

Toplantıya Katılanlar:Şirket Ortakları Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır:

 

TÜBİTAK – TEYDEB ……………….. numaralı “……………………………………………………………………………………” isimli Ar-Ge projesinin yürütücüsü olarak atanan Şirket Müdürü …………………………….. , Ar-Ge Projesi süresince yani 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında aylık brüt 3.500,00.-TL. (yedibin) ücret ödenmesine;

karar verilmiştir.

 

—————–            —————             —————

Şirket Müdürü           Şirket Ortağı            Şirket Ortağı

Tübitak İle KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Tamamlanmasından Sonra KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvurmanın Avantajı

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 25 Kasım 2013 - 9:27

Sitemize son günlerde KOSGEB’in girişimcilik ve genel nitelikli destekler yanında ar-ge ve inovasyon projeleri ile endüstriyel uygulama programları hakkında bilgi almak için yoğun talepte bulunulmaktadır.Mevzuat ve uygulamayı bütünleştirebilen yazıları oluşturması için ar-ge ve inovasyon uzmanı,ymm Prof.Dr.Atila Bağrıaçık’ tan ricada bulunduk.Kendisinin her iki konuda aydınlatıcı bilgiler içeren iki makalesi aşağıda yer almaktadır.Piyasa gözlemlerimize göre TÜBİTAK ar-ge projelerinin yazımı ve mali raporlanması konusunda yeterince bilgi birikimi oluşmasına rağmen, KOSGEB’in ar-ge destekleri konusunda bilgi stoku eksikliği olduğunu saptadık.Bu konuda Sitemize sorunlarınızla  geri dönüşlerinizle,bu bilgi birikimini iyileştirebiliriz.KOSGEB ar-ge desteklerinin KOSGEB mevzuatı ile uluslar arası ar-ge kılavuzu olan Frascati ile yenilik kılavuzu olan OSLO’ya göre tasarımını yapabiliriz.Birlikte olarak ve hatalarımızı eleştirel analizlerle ortadan kaldırarak doğru bilgiye daha fazla yaklaşmak ümidiyle selam ve saygılar sunarız.

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ TAMAMLANMASINDAN SONRA KOSGEB’İN ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMINA BAŞVURMANIN AVANTAJI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

 

TÜBİTAK‐TEYDEB Ar‐Ge projesi ile KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon projesi tamamlandıktan sonra, KOBİ’lerin prototip imalatı yapılan ürünün ticarileşmesi ve piyasaya sunulma aşamasında, üretim hattında Ar‐Ge unsuru taşımayan makine, ekipman, kalıp gibi sabit kıymetlere ihtiyaçları olabilir. Bu durumda ilgili kurumlardan herhangi birinden alınacak ar-ge projesinin tamamlandığına dair bir referans yazı eşliğinde 1 yıl içinde KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama programına başvurulması halinde bir takım ilave teşviklerden de yararlanılabilmektedir. KOBİ’ler bu programdan bir defaya mahsus yararlanabilirler.

 

 

KOSGEB’İN ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMININ SÜREÇ ADIMLARI

 

1) Firmalar, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile KOSGEB’e başvururlar. Bu formda özellikle TÜBİTAK ya da KOSGEB’in Ar‐Ge projesinin içeriği ile Endüstriyel Uygulamanın içeriği arasındaki bağlantı ve karşılıklı ilişki iyi anlatılmalıdır.

 

2) Ön değerleme sonucu uygun bulunan projeler, KURUL’ da görüşülür. Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

 

3) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi 30 gündür. Taahhütnamenin Hizmet Merkezi tarafından evrak kaydına alındığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

 

4) Destek oranı %75,Süre: 18 aydır. Mevzuatta en az süre belirtilmediği için firma alımlarını gerçekleştirebilirse proje süresi 4 aya kadar inebilir.

 

5) Destek Unsurları:

 

a) MAKİNETEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

 

İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

 

Destek ödemesi yapılmadan önce, KOSGEB uzmanı işletmeyi ziyaret ederek, Ar‐Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler.

 

Destek kapsamında satın alınacak makine‐teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

 

Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 200.000 (iki yüz bin) TL olmak üzere toplam 350.000 (üç yüz elli bin) TL’dir.

 

Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

 

– Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, 6. (altıncı) ayın bitimini takip eden ilk iş günüdür.

 

b) PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

 

Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

 

Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

 

İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 (beş yüz) TL, ön lisans mezunlarına 1.000 (bin) TL, lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL. ve doktora programı mezunlarına 2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi

net ücrete dahil edilmez.

 

6) İZLEME

 

Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır:

 

Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, KOSGEB’de ilgili projeden sorumlu uzman tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir.

 

Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB’de sorumlu uzman tarafından Ar‐Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu bir kez olmak üzere düzenlenir.

 

7) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

– Firma; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

 

– Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.

 

-Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.

 

KOSGEB desteklerinde ödeme yapılmadan önce, harcama ve gider belgelerinin ödenmesi şartı bulunmaktadır. Ödemeler cari hesap usulü değil, dekont açıklamalı fatura bazında banka havale ya da çek yoluyla yapılmalıdır.

 

Kaynak: KOSGEB  mevzuatı

Ar-Ge ve İnovasyon ,Endüstriyel Uygulama Destek Programları Öncesi ya da Eş Zamanlı Olarak KOSGEB’in Genel Destek ve Yeni Girişimci Desteklerinden de Yararlanılmalı

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 25 Kasım 2013 - 9:18

AR-GE VE İNOVASYON ,ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMLARI ÖNCESİ YA DA EŞ ZAMANLI OLARAK KOSGEB’İN GENEL DESTEK VE YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİNDEN DE YARARLANILMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

Uğraş alanım daha çok  ar-ge ve inovasyon çalışmaları olduğu için mevzuat ve uygulama birlikteliği ile oluşan yazılarımı daha çok bu konularda yoğunlaştırdım.Ancak müşterilerimden gelen talepler arasında KOSGEB’in sunduğu diğer destekler hakkında da kısaca açıklama yapmam istenmektedir.Bu kapsamda KOSGEB’in ar-ge ve inovasyon dışında şu an itibariyle uygulanan GENEL DESTEK PROGRAMI ile YENİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI hakkında yönlendirici bilgiler aşağıda verilmektedir.Bu programlardan şahıs ya da sermaye şirketleri şeklindeki  imalat,yazılım firmaları ile çok az istisnalar dışındaki  ticaret ve hizmet  firmaları da yararlanmaktadır.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

 

KOSGEB’İN sitesinde genel destek programı hakkında şu bilgiler verilmektedir:

PROGRAM BAŞVURUSU VE SÜRESİ

KOBİ Beyannamesi onaylanmış işletmeler, KBS-KOSGEB Bilgi sistemi(www.destek.kosgeb.gov.tr)üzerinden online olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurup,  Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli-imzalı olarak KOSGEB’e başvururlar.  Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarihten itibaren 3 yıllık program süresi başlamakta olup,bittiğinde yeniden 3 yıllık programa başvurabilmektedirler.

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

1.Bölge

(İstanbul)

%50

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

AÇIKLAMALAR:

1.Yukarıdaki destek oranı İstanbul,Bursa,İzmir,Ankara  gibi 1.bölge illeri ile Denizli,Adana,Sakarya gibi 2.bölge illeri için % 50,diğer 3.4.5. ve 6.bölgeler için % 60’dır.Destek üst limitleri,harcama ve gider belgelerine bu oranların uygulanması ile bulunan  meblağlardır.

-Uygulamadan elde ettiğimiz bilgilere göre yukarıdaki desteklerden daha çok aşağıdaki alt destekler kullanılmaktadır:

2.-Nitelikli Eleman Desteği:Üniversite mezunu yeni istihdam edilecek 2 personel için net ücret üzerinden her biri için  yukarıdaki oranlar tatbik edilmek suretiyle  aylık 1.500 TL’yi geçmeyen üst limit dahilinde verilmektedir.

3.-Tanıtım Desteği:Broşür,katalog,cd ve yurt dışındaki reklam giderleri için verilir.

4.Yurt içi Fuar desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m² destek üst limitidir.

 

5.Yurt dışı iş gezisi desteği:Çeşitli sektörlerdeki en az 10 dernek üyesine toplu halde yurt dışı geziler için uçak ve konaklama giderleri için destek verilmektedir.

 

6.Test,Analiz ve Kalibrasyon desteği: Kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon  hizmet giderlerine destek verilir.

 

7.Belgelendirme desteği:Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) ile bu kurumca akredite edilen kuruluşlardan alacakları  İSO,CE,OHSAS gibi belge giderleri desteklenir.

 

 

 YENİ GİRİŞİMCİ  DESTEĞİ

 

 

 

İlgili kurslardan sertifika alarak yeni iş kuran girişimcilere KOSGEB sitesine göre verilen  destekler şu şekildedir:

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri)

3.000

1.Bölge(İstanbul)

%60

Girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

70.000

AÇIKLAMALAR

1.İşletme kuruluş desteği : Noter,ticaret sicili,muhasebe vb gibi kuruluş giderleri için hibe  olan bu desteğin üst limiti için 3.000 TL dir.

2.Makine,teçhizat,yazılım ve ofis donanım desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makineteçhizat, yazılım ve ofis donanımları için hibe olarak  15.000 TL verilir.Makineler yeni ya da en fazla üç yaşında olmalıdır.

3.İşletme giderleri desteği:24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik hibe  olarak desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL’dir.

4.Sabit yatırım desteği:24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için banka teminat mektubu karşılığında  geri ödemeli olarak en fazla  70.000 TL verilmektedir.

Tübitak İle Kosgeb Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarının Mukayeseli Analizi ve Kritik Çıktılar

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 21 Kasım 2013 - 14:00

TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ VE KRİTİK ÇIKTILAR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

GİRİŞ

 

Bilimde tekil yöntem yaklaşımı olmayıp, birden fazla yöntem arayışı söz konusu olup, kriterlerimize ya da parametrelerimize göre yöntemlerimize eleştirel analiz uygulayarak, en uygun olanını seçeriz. Son zamanlardaki Ar-Ge ve İnovasyon danışmanlığımızda piyasadan sadece TÜBİTAK Ar-Ge proje talebi değil, ek olarak KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projeleri ile EUREKA Ar-Ge ve yenilik projelerine ilgi duyulduğu gözlenmektedir.

 

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projeleri ile ilgili TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik projeleri ile mukayeseli aşağıdaki sorular sorulmakta ve biz de cevaplarını aşağıdaki şekilde vermeyi düşündük.

 

MUKAYESELİ ANALİZ

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK AR-GE projelerine sadece Limited ve Anonim Şirketler başvururken, şahıs firmaları ile Kolektif Şirketler başvuramamaktadır. KOSGEB’de durum nasıldır? KOSGEB’de KOBİ niteliğindeki tüm firmalar başvurabilmektedir.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK projelerinde aynı anda firmaların birden fazla projeleri bulunurken, KOSGEB’de aynı anda tek bir Ar-Ge projesi söz konusu olmaktadır.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK’a ürün ve süreç yeniliği için Ar-Ge projeleri verilirken, KOSGEB’e hangi tür projeler verilebilir? Gerek TÜBİTAK gerekse KOSGEB projelerinin uluslar arası temel alt yapısı Frascati ve Oslo kılavuzları olduğundan, KOSGEB projelerinde de ürün ve süreç yenilikleri geçerlidir. Nitekim KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon destek programı uygulama esaslarının 4/1-a) maddesinde Ar-Ge’nin tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

 

“Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleridir” denilerek hem ürün yeniliği hem de süreç yeniliğinden söz edilmektedir.

 

TÜBİTAK-KOSGEB Ar-Ge projelerindeki farkı daha iyi açıklayabilmek için aşağıdaki savlarımızı ileri sürüyoruz:

SAV 1: Ürün yeniliği var, ürünü gerçekleştirecek süreç yeniliği olarak prototip makine tasarımı ve imalatı firmaya ait ise bizim önerimiz TÜBİTAK kurumuna 1507 ve 1501 destek programından ürün ve süreç yeniliği olarak başvuru yapmaktır. Eğer firma çıktı olarak örneğin cıvata yerine maliyeti yüksek prototip makine imali yapıyorsa, proje kapsamı sadece ürün yeniliğini içerebilir.

 

SAV 2: Ürün yeniliği var, prototip makine tasarımı firmaya ait, imalatı tasarım çıktısına göre firma dışında malzeme tedariki şeklinde olduğunda bizce TÜBİTAK PROJESİ uygundur.

 

SAV 3: Ürün yeniliği var, ancak firmanın prototip makine tasarım ve imal etme alt yapısı ve tecrübesi yok, ancak ürün yeniliğinin prototip imali için prosesin bir parçası olarak özellikli yurtiçi ve yurtdışı makine alımı, kalıplar, test cihazı, yazılım, donanım vb. gibi ihtiyaçları söz konusu olursa (standart makine söz konusu olduğunda ürün prototip imali için hizmet alımı yapılır), KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ için KOSGEB’e başvurulmasını öneririz. Bize göre yukarıdaki 1. ve 2. Savda tanımlanan TÜBİTAK projesi gibi ürün ve süreç yeniliği aynı proje kapsamında KOSGEB’e de verilebilir ya da ayrı ayrı ürün ve süreç yenilik projeleri sunulabilir.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK Ar-Ge projeleri online olarak ilkin proje ön bilgileri ile girilip, doldurulan form ve istenen belgeler kaşelenip imzalanarak bu kuruma gönderilerek onaylandıktan sonra proje girişi yapılır. KOSGEB’de başvuru nasıl oluyor? KOSGEB’de başvuru iki aşamalı olmayıp, doğrudan internet ortamında başvuru formu doldurularak, form çıktısı ile istenen belgelere kaşe ve imza tatbik edilip KOSGEB’e sunmak ile yapılmaktadır. KOBİ projelerinde maksimum süre TÜBİTAK’ta alt süre limiti olmaksızın en fazla 18 ay iken, KOSGEB’de en az 12 ay, en fazla 24 aydır.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde proje ön bilgilerinin değerlendirmesi, proje meblağına göre iki ya da daha fazla üniversite hocasının firmaya gelip, proje ön bilgilerini sorgulayıp, ulaştığı sonuçları bir raporla Komite’ye sunması ve Komite kararı ile oluşmakta olup, yaklaşık 2-3 aylık bir süreyi kapsamaktadır. KOSGEB’de ise ön değerlendirmeye göre uygun bulunan projeler, başvuru sahibinin de sunumu yapacağı Kurul toplantısında görüşülerek, karara bağlanır, yani hakemlerin firmaya ziyaretleri söz konusu değildir. Kurul toplantı tarihine göre burada da süreç 2 ayı geçebilmektedir.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK’ta KOBİ’ler ilk 2 Ar-Ge projeleri için(ortaklı projelerde 5 adet KOBİ projesi söz konusudur)  500.000 TL harcama ve gider limitli % 75 hibe oranı ile daha sonraki projelerinde üst limit sınırı olmaksızın %40-60 hibe oranı desteklenirken, KOSGEB Ar-Ge projelerinde durum nasıldır? KOSGEB Ar-Ge projelerinde hibeli ve geri ödemeli destek oranı her zaman % 75 olup, bu oranın uygulanması ile çoklukla aşağıdaki üst limit destekler talep edilmektedir (harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile bulunacak rakam yüksek de olsa, bu üst limitler geçeridir):

 

– Makine-Teçhizat, donanım, malzeme, yazılım ve hizmet alımı –geri ödemesiz destek üst limiti 100.000 TL.

– Makine-Teçhizat, donanım, malzeme, yazılım ve hizmet alımı –geri ödemeli (faizsiz, proje bittikten 2,5 yıl içinde taksitle ödemeli,%100 banka teminat mektuplu)  KOSGEB kaynağından destek üst limiti 200.000 TL(geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler tek bir makine alımı için birleştirilmeyip, ayrı ayrı alımlar için kullanılabilir).Makineler yeni ya da ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla üç yaşında olabilir. KOSGEB mevzuatına göre tedarik edilen makineler 3 yıl içinde başkasına satışı ve devri mümkün değil iken, TÜBİTAK’ta böyle bir kısıtlayıcı hüküm yoktur.

– Projede görev alan mevcut ve yeni personele gider desteği 100.000 TL.

– Test, analiz, belgelendirme desteği 25.000 TL.

– Eğitim desteği 5.000 TL.

– Üniversiteden döner sermaye kapsamında hocalardan danışmanlık desteği  25.000 TL.

– Patent, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği 25.000 TL.

– Yurt dışı bireysel fuar, sergi, müşteri ve tedarikçi ziyaretleri destekleri 15.000 TL.

– CD, katalog, web sayfası gibi tanıtım desteği  5.000 TL.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK’ta hibe ödemeleri Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarını kapsayan iki ayrı dönemi takiben hazırlanacak teknik, mali ve YMM tasdik raporunun sunulması, izleyicinin denetimi ile olmaktadır. KOSGEB’de ise, projenin onayı ile firmanın taahhütname vermesi sonucu harcama ve gider yapabilme imkanının kavuşması ile birlikte Kurul’dan çıkan destekleri elektronik ortamda başvuru formunda doldurarak ve çıktılarını kaşe ve imzalayarak KOSGEB’e sunarak, alımlarını yapar ve 3 ayda bir KOSGEB izleyicisinin gelmesini beklemeden (TÜBİTAK’da olduğu gibi 6 ay beklemeksizin) faturaları ve ödeme dekontlarını Destek Ödeme Talep formu ile sunarak, YMM raporu olmaksızın, KOSGEB’de fon varsa, desteğini alabilmektedir. Uygulamada gördüğümüz kadarıyla fon yetersizliği nedeniyle 2-3 ay beklenebilmektedir.

 

SORU/CEVAP: TÜBİTAK’ta harcama ve giderlere ait ödemelerin YMM raporu tanzim edilinceye kadar banka havalesi ve çekle ödeme yapılması gerekmekte olup, KOSGEB’de de aynı koşul geçerlidir. Aradaki fark, TÜBİTAK’ta ödeme yöntemi olarak cari hesap ya da dekont açıklamalı fatura bazında ödeme yöntemi uygulanırken, gördüğümüz kadarıyla KOSGEB uygulamasında uzmanlar sadece dekont açıklamalı fatura bazlı ödemeyi kabul etmektedirler.

 

ORTAK NOKTALARA İLİŞKİN NOTLAR

 

N0T 1:

Yukarıdaki açıklamalarda , firmanın piyasaya çıkabilen, teknik özelliklerinde ve/veya kullanım kolaylıklarında kendi mevcut ve yerli üreticilere karşı mukayeseli ürün üstünlüğü (yeniliği- inovasyon) olmalıdır. Ürün yeniliği varsa, bu ürünü üretmek üzere makine prototip imalatı için araştırma yani Ar-Ge yapılmalıdır. Yeni destek programlarının bu bakımdan adı “Araştırma ve Yenilik” destek programlarıdır.

Eğer firmanın verilecek olan projesinde Ürün yeniliği yok, ancak makine yapma tecrübesi ve tasarım gücü var ise; süreç yeniliği ile prototip makine imalatı hedeflenerek, bu makineden çıkan üründe maliyet düşüşü, kalite artışı, enerji tasarrufu, çevre dostu vb. gibi mukayeseli üstünlük sağlanabiliyorsa, süreç yeniliği projeleri TÜBİTAK VE KOSGEB’e verilebilinir.

NOT 2:

TÜBİTAK /KOSGEB ürün yenilik projeleri başarı ile tamamlanır ise, tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Programına başvurularak prototip ürünün seri üretimi için gerekli olan ve Ar-Ge unsuru taşımayan standart makineler ve ekipmanlar yurtiçinden ve yurtdışından temin edilerek 500 bin TL.’ye kadar destek programından yararlanılabilir. Bu program firmaya bir defaya mahsus olarak verilir.

 

NOT 3:

TÜBİTAK VE KOSGEB’den  ürün Ar-Ge’si tamamlanıp seri üretime geçmek için yerli ve ithal standart makinelerden oluşan bir yatırım faaliyetine ve yatırım teşvik belgesine ihtiyaç var ise 3 (üç) yıl içinde Ekonomi Bakanlığına başvurarak Erzurum’a fabrika yapar gibi 5. Bölge Teşvikleri sağlanabilmektedir. Bu durumda her yer 5. Bölgedir.

 

 

SONUÇ

 

Yukarıdaki analizlerime, 5746 sayılı Ar-Ge konunu ile getirilen mali teşvikler ve Ar-Ge muhasebesi ile önümüzdeki günlerde devam edeceğim. TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde Ar-Ge indirimi, SGK işveren payı ile gelir vergisi stopaj desteğini uygular iken, aynı desteklerin KOSGEB Ar-Ge projelerinde uygulanıp/uygulanmadığı, uygulanıyor ise nasıl işlediği, Ar-Ge indirimi için vergi dairesine YMM raporu veriliyor mu gibi hususları araştırıp, öğrenmem lazım.

Geçerli Bilimsel Yönteme Göre KOSGEB’in AR-GE ve İnovasyon Projesinin Tasarımı

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 28 Ekim 2013 - 10:59

GEÇERLİ BİLİMSEL YÖNTEME GÖRE KOSGEB’İN AR-GE VE İNOVASYON  PROJESİNİN  TASARIMI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

BAKIŞ AÇISI

 

KOSGEB ar-ge ve inovasyon proje formu doldururken bize göre bu faaliyetlerin bilimsel, teknik ve mali yönlerini bir bütün halinde ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Projenin bilimsel kurgusunu yapmadan bizce teknik ve mali yönlerin ele alınmasında sorunlar yaşanabilecektir. Nitekim KOSGEB’in ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI’ın tanımlar 4/a maddesinde ar-ge şu şekilde tarif edilmektedir: Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. Bu tanımda birçok kez ar-ge projelerinin bilimsel yönünden söz edilmektedir.

 

Acaba  KOSGEB’in  Ar-Ge ve İnovasyon Projesi başvuru formunu  şu anda geçerli hangi  bilimsel yöntem ya da mantığa göre doldurmalıyız? Bize göre bir  eleştirel rasyonalist bilim adamı olan, K.R.Popper’in “The Logic of Scientific Discovery,Routledge, 2010” eserinden yararlanarak birbirini takip eden beş aşama dikkate alınarak formun bilimsel alt yapısının kurgulanması mümkün.Bu uyarlama bir denemedir,geçerliliği proje yaparak uygulamada sınanması önerilir.

 

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİNİN  BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARI

 

1.PROBLEM (ya da SORUN)

 

 Bilimsel araştırmalar yapılırken rastgele bir konu değil, eldeki kuram, hipotez, beklenti ya da varsayımla çelişen uygulamalar gözlemlediğimizde, bu çelişkiyi çözecek yeni açıklamalar için araştırmaya girişilir. Başka bir deyişle, bilimsel araştırmaların çıkış noktası hep problematik bir durumdur.  Proje hazırlığında da başlangıç noktası, ürün ve süreçlerde yaşadığımız sorunlar, rakiplerden geri kalma, Pazar payı daralması, küresel rekabetle baş edememe gibi bizi sıkan, gelişmemizi engelleyen konular ile bunların sebeplerini araştırmak oluyor.

 

Avrupa Birliği ar-ge ve yenilik projeleri hazırlanırken de benzer yaklaşım aşağıdaki sorularla da ortaya konulmaktadır:

  • Hangi sorunu çözmeyi deniyorsunuz, sizi sıkan ne?
  • Tanımladığınız bu sorun firma boyutunda mı ? ayrıca lokal, sektörel, ulusal ve ihracat ve ithalat yoluyla global nitelikler taşıyor mu?
  • Tanımladığınız sorunun çözümü halen piyasada mevcut mu? Yerli (ve yabancı) rakipleriniz bu sorunu çözmede nerede ve nasıllar? Siz nereden alıp nereye götürmek istiyorsunuz?
  • Bu sorunu neden şimdi çözmek istiyorsunuz, erteleyebilirmisiniz ?Ar-ge  Projesi  vererek çözmez iseniz ,ne gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşırsınız?
  • Niye siz bu sorunu proje vererek çözmeye adaysınız? Alt yapınız, beşeri kaliteniz ve tecrübeleriniz bu projeyi gerçekleştirmeye yeterli mi?

 

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7,watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

 

KOSGEB başvuru formunun  3.5 paragrafındaki “ Proje Konusu Ürün/Hizmeti Ortaya Çıkarma İhtiyacının Kaynağı Nedir? sorusu ile bu çıkış noktası sorgulanmaktadır.

 

Projenin başlangıç noktası olan mevcut sorunlar ve gerekçeleri de

3.7. Projenin Amacı ve Gerekçesini açıklayınız “ paragrafında sorulmaktadır.

 

2. DENEME ÇÖZÜMLERİ

 

 Mevcut sorunu iyice formülleştirdikten sonra, sıra ulaşmak istediğimiz amaç ve hedefler ile bunlara ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinin belirlenmesine geliyor. Sorun tekil olabilir, ancak çözümler çoğul olmalı ve belirlediğimiz kriter ya da parametrelere göre alternatifleri  eleştirel yöntemle değerlendirmemiz gerekiyor.

 

Proje yazarken de aynı yola başvurarak, projenin hedefleri, mukayeseli yenilikçi unsurları ve bu yenilikçi unsurlara ulaştıracak araç, yöntem, teknik usul ve gereçleri belirlemede birden fazla deneme yöntem çözümlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda çok iyi literatür tarama, patent tarama, fikirlerin elle tutulur hale gelmesi için ön prototipler oluşturma gibi çalışmalar yapmak zorunludur.

Burada proje ismi belirlerken bizce mümkün olduğu kadar odak noktasını daraltarak, projemizi başkalarından iyice farklı kılacak şekilde özgülleştirmek gerektiği kanısındayız. Frascati kılavuzunda belirtildiği gibi, cesedin otopsisi rutin bir iştir, ancak aynı cesedi örneğin bir kanser ilacının etkisini sınamak için otopsiye tabi tutarsak, bir Ar‐Ge faaliyetidir.

 

Projenin tanımı, ana yapılacak proses(süreç) adımları , çıktı makine ise ana komponentlerin analizi, bu projedeki belli başlı Ar-ge unsurları ve sistematiği hakkında bilgi “3.8. Projenin Konusu ve Kapsamını Açıklayınız. “paragrafına göre verilir.

 

Mukayeseli yenilikçi unsurlar ve bunun sonucunda oluşacak çıktılar “

3.9. Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklayınız. “paragrafında anlatılır.

 

Yenilikçi unsurlara ulaşmada birden fazla yöntem denemesi

3.10. Proje Konusuna İlişkin Olarak; İş Akışı Doğrultusunda Hangi Teknolojilerin/Yöntemlerin Kullanılması Planlanmaktadır? “paragrafında açıklanır.

 

3. ORTADAN KALDIRMA

 

 Bu aşamada amaca ulaştıracak birden fazla deneme çözümlerinden bize en uygun olanını, eleştirel analiz ve yapacağımız mühendislik hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler yoluyla belirleyip, diğer çözümleri uygun değildir diye ortadan kaldırmak gerekir. Bilimsel yöntem, projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin doğrulanması (verify) kadar, uygun olmayan deneme çözümlerinin  eleştirel yöntemle yanlışlanmasını da (falsify) denememiz gerektiğini belirtir. Ortaya çıkardığımız yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan diğer değer ve ilişkileri içeren yöntemleri elemek gerekir. Ürün ve süreç tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Ortadan kaldırma aşaması bizce 3.10. Proje Konusuna İlişkin Olarak; İş Akışı Doğrultusunda Hangi Teknolojilerin/Yöntemlerin Kullanılması Planlanmaktadır? “paragrafında mutlaka anlatılmalıdır.

 

4. BELİRSİZLİKLER

 

Yenilikçi unsurlara ve çıktılara ulaşmada bir üretim yöntemi dışında diğer yöntemleri uygun değildir diye eledikten sonra, seçtiğimiz deneme çözümü  ya da üretim  yönteminin amaç ve hedeflerine ulaşılmasında daima bilimsel ve teknolojik belirsizlikler olacağını dikkate almak gerekir. Çünkü deneme çözümleri bir öngörü ya da bir tahminden ibarettir. Bir bakıma “A’ya ulaşmak için B’yi yapmalıyız ya da B’yi yaparsak A olacaktır” şeklindeki öndeyidir. Bu öngörülerin yanlış çıkması sıkça karşılaşılan normal bir durumdur. Bu bakımdan proje oluşturma aşamasında prototip imalata geçmeden önce tasarım düzeyinde mühendislik analizlerinin ve optimizasyon koşullarını sağlayan bilgisayar ortamında analizler yapılmalıdır. Bu şekildeki bir yöntem deneme ve yanılma sürecini kısaltarak, bize zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

 

Belirsizlikler hakkında bilgi de bizce 3.10 paragrafında anlatılmalıdır.

 

5. YENİ PROBLEMLER:

 

Tasarım aşamasındaki hata eleme ve ortadan kaldırma sürecinden sonra

prototip imalat geçilerek,proje çıktılarının  başarı ölçütlerini  karşılayıp karşılamadığına  ilişkin fiziksel uygunluk testleri yapılarak, uygunsuzluklar varsa hataların elenmesine devam edilir.Bu hususun  “

 

3.13. Ürün/Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız. “kısmında bizce anlatılması uygundur.

 

Proje tamamlandığında ulaştığımız sonuçları kesin gözüyle bakmayıp, vardığımız sonuçların her zaman geçici olarak doğru olduğunu dikkate almamız gerekir. Bulduğumuz çözüm her an başka daha iyi bir çözüme yerini bırakabilir. Her problem çözmede ya da proje oluşturmada bilgimizle beraber bilgisizliğimiz de artmakta, hatta cevaplardan çok sorularımız olmaktadır. Bu yeni soruları  ve bilimsel/ teknolojik belirsizlikleri cevaplamak için araştırmaya devam edilerek; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığımız sürekli gelişmesine yardım etmeliyiz.

 

SONUÇ

 

Ar‐Ge ve yenilik projeleri oluşturma sürecinde bir defaya mahsus KOSGEB’e Ar‐Ge ve İnovasyon

projesi verip, orada durmayarak sürekli olarak proje tamamlanınca farklı konularda tekrar KOSGEB’e, TÜBİTAK’a,EUREKA’ya,EUROSTARS’a ve AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON 2020 araştırma ve yenilik destek programlarına  proje vermek suretiyle, firmalarımızın artık  yeni pazarlama anlayışında kritik temel farklılığı ifade eden “tasarım ve inovasyon” çalışmaları hızlanmış olacaktır.

Etiketler :

AR-GE ve Yenilik Tekamül Derecem Geliştikçe Yeni Fırsatların Oluşabileceğinin Bir Kanıtı Olarak KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Örneği

Ana Sayfa » KOSGEB
Paylaş
Tarih : 26 Ekim 2013 - 13:55

AR-GE VE YENİLİK TEKAMÜL DERECEM GELİŞTİKÇE YENİ FIRSATLARIN OLUŞABİLECEĞİNİN BİR KANITI  OLARAK KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

PİYASA DUYUMLARIM

 

-Mesleğimiz gereği her hafta en az 10 sanayici ve yazılım firmasıyla birebir görüşüyoruz.Bu görüşmemizde bazı mesajlar da tespit ediyoruz.Sözgelimi  Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatlarda sıkıntılar yaşanıyor,siparişi alınan ve sevkiyata hazır ürünler müşteri talebiyle bekletiliyor.Almanya  ve Fransa’ya yapılan ihracatlar sürerken,İngiltere’ye yapılan ihracatlarda daralmalar gözleniyor.Bir müşterimiz 3 yılda bir Almanya’da yapılan Kimya fuarından yeni dönmüş ve dünyada  kimya ürünlerinin kaymağını  birkaç büyük şirket ile  yenilik yapan KOBİ’ler yiyor diyor.

-Firmaların bence ortak mesajı: artık bilinen ürünleri bilinen üretim yöntemleriyle üretmeye devam eden firmaların birkaç yıl içinde piyasadan çekilebileceği, ancak yenilik ve bu yeniliği temellendirecek araştırma faaliyetleri ile hayatlarını sürdürebilecekleri yönündedir. Demek ki tüm faaliyetlerimizde yenilik kavramı merkezi bir role sahip.

Uluslar arası Kılavuz olan Oslo’ya göre ürün yeniliğimevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.”

Ürün yeniliği yapmak için hiç kuşkusuz süreç yeniliği yapmak gerekir,bir başka deyişle ürün yeniliği süreç yeniliğinin bir fonksiyonudur.Oslo Kılavuzu’na göre süreç yeniliği “yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler,teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikler içermektedir.”Süreç yeniliklerinin amacı : birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir.”

 

Bu bakış açısıyla firmalarla olan görüşmelerimizde en azından bize göre bir yeniliği de  keşfettik:1)Firma ürün yeniliği ve buna bağlı olarak gerekli olan  makine,ekipmanın tasarımını ve üretimini kendisi yapıyorsa,bu projeyi TÜBİTAK’a vermesi rasyoneldir.2)Firma ürün yeniliği ve buna bağlı makine ve ekipmanın tasarımını kendisi yapar ve imalat çizimine göre parça ve ünitelerin üretimini firma dışında yaptırırsa,yine de bu ar-ge projesini TÜBİTAK’a vermesi uygundur.3) Firma yine ürün yeniliği yapıyor ve bu yeniliği gerçekleştirecek makine,ekipman,otomasyon,test cihazı gibi alet ve teçhizata ihtiyacı olup,bu ihtiyacını firma dışından yurt içindeki ya da yurt dışındaki firmalardan tedarik etmesi söz konusu ise bence KOSGEB’e ar-ge ve inovasyon destek programına başvurması uygudur. Firmaya , deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, makine,

teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.Proje formunda, makine ve teçhizatın ürün prototip imalatı  için gerekliliğini ve özelliklerini gerekçeleriyle birlikte iyi anlatmak gerekir.


KOSGEB MEVZUATINA GÖRE AR-GE VE İNOVASYON  PROGRAMININ  AMACI VE GEREKÇESİ

    Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

    Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

    KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

    Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

    İnovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

 

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

% 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

Personel Gideri Desteği

100.000

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

% 100

Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği

25.000

% 75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

DESTEKLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER

MAKİNE,TEÇHİZAT,DONANIM,KALIP DESTEĞİ

-Yukarıdaki destek rakamları ,destek oranı uygulandıktan sonraki bulunmuş rakamlardır.Örneğin geri ödemesiz 100.000 TL’lik bir pres alırsak,hibesi 75.000 TL,150.000 TL’lik pres alırsak üst limit 100.000 TL’dir.Geri ödemeli makine desteğinde üst limit 200.000 TL olup,faizsiz desteğin geri ödemesi proje bitiminden itibaren 6 ay sonra,üçer aylık taksitler halinde 8 taksitle yapılır,yani geri ödeme süresi proje bitiminden sonra toplam 30 aydır.Alınan geri ödemeli meblağın % 100’ü için banka teminat mektubu verilir.

 

PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek

personel için sağlanır. İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (binbeş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

 

TEST-ANALİZ VE BELGELENDİRME DESTEĞİ

– İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş

laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi

ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile

ürün belgelendirme giderlerini kapsar.  Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

 

PROJE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Üniversitelerden döner sermayeli alınan danışmanlık hizmetlerine 25.000 TL’lik destek sağlanır.

 

 EĞİTİM DESTEĞİ

– İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt

dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsamakta olup,bu desteğin üst limiti 5.000 TL’dir. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

 

SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre

Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent

Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek

kapsamındadır. İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.Bu destekde üst limit 25.000 TL’dir.

 

YURTDIŞI KONGRE/KONFERANS/FUAR ZİYARETİ/TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ DESTEĞİ

Proje konusuyla ilgili  bireysel (yani heyet halinde değil)yurt dışı kongre / konferans / sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği,makine alınacak firma ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir. Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000  TL’dir.

 

PROJE TANITIM DESTEĞİ

Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü

giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 5.000  TL’dir.

 

SONUÇ

Bence bir konuda bilgimiz arttıkça, bilgisizliğimiz de artıyor. Kendimden örnek vermem gerekirse,TÜBİTAK ve AVRUPA BİRLİĞİ ar-ge ve destek programlarına yoğunlaştıkça KOSGEB desteklerine kayıtsız kaldığımı master dersinde öğrencilerime ders verirken fark ettim. Bu fark edişe göre, hemen gerekli hipotez, varsayım ya da kuramımı oluşturup, gerçekle örtüşüp örtüşmediğine ilişkin 3-4 firmada deneme ve sınama yaparak, olumlu neticeler aldım. KOSGEB’in ar-ge projesinin onaylanıp, tamamlanmasından sonra sırada: prototip imalatı tamamlanan ürünün seri üretimi için gerek duyulan alet-teçhizat, donanım, kalıplar ile personel desteğinden oluşan 500.000 TL’lik endüstriyel uygulama program desteği ile Ekonomi Bakanlığı 5.Bölge destekleri geliyor ve bu böyle uzar gider.

Bu bağlamda İrlandalı yazar Bernard Shaw’ın şu sözünü bir daha anmak boynumuzun borcu oluyor:” İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.”

 

 

Kaynak:KOSGEB  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda neGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI